Přejít k hlavnímu obsahu

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Datum účinnosti: Tyto Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie nabývají účinnosti 27 July, 2022.

V rozsahu stanoveném příslušnými zákonnými předpisy platí tyto Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie pro veškeré webové stránky, aplikace a online funkce společnosti Sony Pictures Entertainment Inc. (dále „obsah“) obsahující odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie (dále „zásady“).

Pojmy „SPE“ nebo „my“ a „naše“ označují v těchto zásadách souhrnně společnost Sony Pictures Entertainment Inc. a/nebo určité její přidružené subjekty, které odpovídají za zpracování osobně identifikovatelných údajů (dále „osobních údajů“) o vaší osobě a které jsou „správci“ ve vztahu k vašim osobním údajům. Subjekt SPE odpovídající za zpracování vašich osobních údajů je zpravidla společnost poskytující určitý obsah nebo aktivitu, do které se zapojujete. Příslušný subjekt SPE ve vaší oblasti naleznete kliknutím zde. Pokud si stále nebudete jisti, který subjekt SPE je pro vás relevantní, nebo pokud máte další otázky k těmto zásadám, kontaktujte nás prosím s použitím možností uvedených zde. Ústředí společnosti Sony Pictures Entertainment Inc. má sídlo na adrese 10202 West Washington Boulevard, Culver City, Kalifornie 90232, USA.

Tyto zásady dodržujeme v souladu s příslušnými zákonnými předpisy všude tam, kde provozujeme svou obchodní činnost. V některých jurisdikcích můžeme vydat dodatečné zásady a/nebo oznámení k souborům cookie, týkající se specificky produktů nebo regionu v těchto oblastech.

KLÍČOVÉ BODY

Bližší informace o každém z těchto klíčových bodů naleznete v úplném textu těchto zásad, uvedeném níže.

Informace, které poskytujete

Shromažďujeme určité kategorie osobních údajů, které nám poskytujete.

Informace od třetích stran

Některé osobní údaje o vás dostáváme také od třetích stran, například z aplikací a od poskytovatelů dat třetích stran.

Účel a právní základ zpracování vašich informací

Používáme osobní údaje, abychom vám umožnili využívat funkce v našem obsahu, abychom mohli zpracovat vaši registraci nebo předplatné, analyzovat, jakým způsobem používáte náš obsah, a poskytovat vám požadovaný obsah související s našimi filmy, televizními programy a dalšími nabídkami. Tam, kde to zákonné předpisy vyžadují, používáme pro zpracování vašich osobních údajů řadu různých právních základů. Patří mezi ně nezbytnost zpracování údajů pro plnění smlouvy, zpracování údajů na základě našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany, váš souhlas, nebo tam, kdy je to nezbytné k plnění našich zákonných povinností.

Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie a další sledovací technologie používáme k osobnímu přizpůsobení obsahu a reklamy a k dalšímu zlepšování funkcí našeho obsahu. Pokud to vyžadují příslušné zákonné předpisy, učiníme tak pouze s vaším souhlasem.

Sdílení vašich informací

Zveřejňujeme vaše osobní údaje, když prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikací publikujete uživatelem vytvářený obsah. Můžeme sdílet vaše osobní údaje s našimi obchodními partnery nebo jinými společnostmi skupiny Sony v souladu s příslušnými zákonnými předpisy. Sdílíme také údaje s třetími stranami, které pro nás zpracovávají data, nebo v případech, kdy předání údajů vyžadují zákonné předpisy, a rovněž v některých jiných situacích.

Předávání údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje předáváme do Spojených států nebo jiných jurisdikcí, ve kterých má sídlo naše společnost nebo poskytovatelé služeb. Zavedli jsme vhodné záruky pokrývající podle potřeby toto předávání údajů (včetně předávání údajů z EHP nebo Spojeného království).

Vaše práva

V rozsahu stanoveném příslušnými zákonnými předpisy máte ve vztahu ke svým osobním údajům určitá práva, například právo žádat o přístup k údajům, o jejich opravu či vymazání, právo vznést námitku nebo odvolat souhlas s určitým zpracováním údajů (včetně přímého marketingu), nebo práva na další úkony.

Zabezpečení údajů

Na ochranu osobních údajů před ztrátou, neoprávněným použitím, pozměňováním nebo neúmyslným zničením používáme technická a organizační opatření.

Informace vyžadované podle smlouvy

Přestože vám zákonné předpisy neukládají povinnost poskytovat nám osobní údaje, pokud nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme moci plnit podmínky smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, podle Podmínek používání zveřejněných v souvislosti s těmito zásadami.

Automatizované rozhodování a profilování

Neprovádíme žádné plně automatizované rozhodování nebo profilování, které by na vás mělo nějaký právní nebo obdobně významný účinek.

Uchování

Vaše osobní údaje uchováváme maximálně po dobu nezbytnou ke splnění účelů jejich zpracovávání.

Změny těchto zásad

Můžeme tyto Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie revidovat, například abychom zohlednili změny v zákonných předpisech nebo v našich postupech uchovávání a používání osobních údajů, změny v obsahu nebo pokrok v technologii.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli otázky, obavy nebo připomínky, kontaktujte nás prosím tak, jak je uvedeno zde.. 

INFORMACE, KTERÉ POSKYTUJETE

Můžeme shromažďovat následující kategorie osobních údajů, které nám poskytujete při používání obsahu:

 • Identifikační údaje: Údaje, které nám umožňují odlišit vás od jiných osob. Mohou mezi ně patřit demografické údaje, jako je jméno a příjmení, datum narození, pohlaví a poštovní adresa, uživatelské jméno, heslo a odpovědi na bezpečnostní otázky pro daný účet.
 • Kontaktní informace: Údaje, které nám umožňují být s vámi v kontaktu. Může mezi ně patřit e-mailová adresa a telefonní číslo.
 • Platební informace: Informace umožňující nám nebo našim externím poskytovatelům zpracovávat platby v případech, kdy je to zapotřebí, abychom vám mohli poskytnout přístup k našemu obsahu, ke stavu související koupě nebo předplatného a historii plateb.
 • Vaše zadání nebo komentáře: Informace, které poskytuje, když se účastníte některé naší soutěže, slosování o ceny, některé z našich anket nebo spotřebitelského průzkumu.
 • Vaše dotazy: Informace, které poskytuje, když nás kontaktujete se žádostí o zákaznickou podporu.
 • Uživatelem vytvářený obsah: Když vám poskytneme možnost nahrát nebo sdílet uživatelem vytvářený obsah, budeme shromažďovat informace, které nám poskytnete prostřednictvím našeho obsahu, například fotografie, video nebo jiný obsah, který můžete nahrát.
 • Informace o používání: My i naši partneři a poskytovatelé služeb, kteří jsou třetí stranou, například Google Analytics a/nebo Adobe Analytics, můžeme používat různé technologie, které shromažďují a poskytují informace o přístupu k obsahu a jeho používání. Informace o používání obsahu mohou zahrnovat typ a verzi internetového prohlížeče, operační systém, poskytovatele služeb, webové stránky, videa a aplikace, které jste si zobrazili, čas, kdy jste si je zobrazili a po jakou dobu, historii her nebo videí, úroveň dovedností, demografické údaje o vás (například váš věk, pohlaví, jazyk, zeměpisnou polohu a oblasti zájmů, když jsou tyto údaje k dispozici), časové pásmo, jazyk a informace o tom, na co jste se dívali před přístupem k našemu obsahu. Bližší podrobnosti o shromažďování některých těchto informací naleznete také v části Soubory cookie a podobné sledovací technologie
 • Identifikátory zařízení: Můžeme také automaticky shromažďovat vaši IP adresu nebo jiné jedinečné identifikátory počítače, mobilního zařízení, technologie nebo jiného zařízení, které používáte pro přístup k obsahu. Jedinečný identifikátor je číslo, které je automaticky přiřazeno vašemu zařízení při přístupu na webové stránky nebo jejich servery, a podle kterého naše počítače identifikují vaše zařízení. Někteří poskytovatel služeb nám také mohou poskytnout údaje o fyzické poloze zařízení použitého pro přístup k obsahu. Bližší podrobnosti o shromažďování některých těchto informací naleznete také v části Soubory cookie a podobné sledovací technologie.

 

Naše webové stránky a aplikace mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nevlastníme a nad nimiž nemáme kontrolu. Když na ně přejdete a opustíte naše webové stránky nebo platformu, mohou vaše údaje shromažďovat třetí strany v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů a oznámením k souborům cookie.

INFORMACE, KTERÉ DOSTÁVÁME OD TŘETÍCH STRAN

Nás obsah může zahrnovat hypertextové odkazy související s obsahem, pluginy, webovými stránkami, polohami, platformami, aplikacemi nebo jinými službami provozovanými třetími stranami (dále „služby třetích stran“). Tyto služby třetích stran mohou používat své vlastní soubory cookie, webové signály a další sledovací technologie k nezávislému shromažďování informací o vás, a mohou vás žádat o osobní údaje. V takových případech platí jejich zásady ochrany osobních údajů, a nikoli tyto naše zásady.

Některé funkce v našem obsahu umožňují vzájemný kontakt, který ze svého podnětu navážete mezi obsahem a určitými službami třetích stran, například sociálními sítěmi třetích stran (dále „sociální funkce“). Mezi příklady sociálních funkcí patří funkce, které vám umožňují zasílání určitého obsahu, například kontaktů a fotografií, mezi naším obsahem a službami třetí strany, používání tlačítek „like“ a „share“ pro obsah SPE, přihlašování se do našeho obsahu s použitím účtu pro služby třetích stran (např. používání funkce Facebook Connect k přihlášení se do služeb) a jiné způsoby spojování našeho obsahu se službami třetích stran (např. vyžádání si nebo vložení informací do obsahu nebo z obsahu). Pokud používáte sociální funkce a případně další služby třetích stran, mohou být informace, které publikujete nebo k nimž poskytnete přístup, zveřejněny v obsahu nebo službami třetích stran, které používáte. Obdobně, když v rámci služeb třetích stran publikujete informace, které odkazují na náš obsah (např. když ve svém tweetu nebo aktualizaci stavu použijte hashtag spojený s SPE nebo skupinou společností Sony), může SPE nebo skupina společností Sony použít tento váš příspěvek v našem obsahu či v souvislosti s ním nebo i jiným způsobem. Kromě toho SPE a daná třetí strana mohou mít také přístup k určitým informacím o vás a vašem používání našeho obsahu a kterýchkoli služeb třetí strany. Služby třetích stran mohou za určitých okolností předat SPE určité osobní údaje, např. identifikační údaje, kontaktní informace, vaše komentáře a uživatelem vytvářený obsah, informace o používání, závěry o vás a identifikátory zařízení. V případech, kdy spravujeme vaše osobní údaje společně s třetími stranami, vám v rozsahu relevantním podle příslušných zákonných předpisů poskytneme informace o tomto vztahu v době shromáždění těchto údajů nebo prostřednictvím nástroje Cookie Consent Tool.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Výše uvedené kategorie osobních údajů používáme k následujícím účelům a tam, kde jsme povinni mít ke zpracování právní základ, používáme tyto právní základy:

K plnění smlouvy nebo k podniknutí kroků souvisejících se smlouvou:

 • Ke zpracování registrace na webových stránkách nebo v aplikaci, nebo k zařazení do soutěže, slosování nebo hry o ceny.
 • K zasílání informací o změnách v našich podmínkách nebo zásadách a dalších zpráv o transakcích na vaši adresu.
 • Ke zpracování platby a poskytnutí zakoupené objednávky nebo předplacené služby.
 • K vytvoření nebo správě vašeho online účtu nebo předplatného.

Když je to nezbytné pro účely, které jsou v oprávněném zájmu naší společnosti nebo třetích stran. Tyto oprávněné zájmy jsou:

 • Poskytovat vám přístup k obsahu a funkcím na webových stránkách a v aplikacích.
 • Zasílat vám informace, které jste si vyžádali.
 • Zajišťovat zabezpečení našich webových stránek a aplikací ve snaze zabránit neoprávněným nebo škodlivým činnostem.
 • Prosazovat dodržování Podmínek používání zveřejněných v souvislosti s těmito a dalšími zásadami.
 • Pomáhat jiným organizacím (např. vlastníkům autorských práv) při prosazování jejich práv.
 • Stanovit vaši přibližnou polohu a přizpůsobit jí náš obsah (např. jazyk, měnu, omezení platná pro určitá území).
 • Přizpůsobit pro vás náš obsah a poskytovat vám osobně přizpůsobený obsah v kontextu našich streamingových služeb.
 • Analyzovat, jakým způsobem se obsah používá (včetně toho, jak často a po jak dlouho je zobrazován).
 • Zlepšovat naše služby, včetně analýzy vaší zpětné vazby a komentářů poskytnutých v anketách nebo při spotřebitelském průzkumu.
 • Přizpůsobit pro vás reklamu a nabídky, pokud to příslušné zákonné předpisy dovolují.
 • Poskytovat vám zákaznickou podporu.

Když k tomu dáte souhlas:

 • Když nás požádáte, abychom vám zaslali marketingové informace způsobem, který vyžaduje váš souhlas (např. e-mailový marketing).
 • Abychom pro vás přizpůsobili reklamu a nabídky tam, kde k tomu příslušné zákonné předpisy vyžadují souhlas.
 • Když příslušné zákonné předpisy vyžadují váš souhlas k umístění souborů cookie a použití podobných technologií. Bližší podrobnosti naleznete také v části Soubory cookie a podobné sledovací technologie.
 • Při jiných příležitostech, kdy vás požádáme o souhlas za účelem, který vám v té době vysvětlíme.
 • V případech, kdy poskytujeme online služeb dětem a relevantní zpracování údajů vyžaduje souhlas, požadujeme k tomu v rozsahu uloženém zákonnými předpisy (např. v případě, kdy je věk dítěte pod příslušnou věkovou hranicí) souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.

Když je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností:

 • Na žádost státních orgánů, regulatorních úřadů, soudních orgánů nebo orgánů činných v trestním řízení, které provádějí vyšetřování.
 • K dodržení daňových nebo účetních pravidel nebo jiných zákonných povinností podle příslušných zákonných předpisů.

SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE

SPE a třetí strany, včetně jiných společností skupiny Sony, mohou používat soubory cookie, webové signály (také označované jako „měřicí pixely“) a další sledovací technologie ke shromažďování informací o vašich interakcích s obsahem nebo e-maily, které vám zasílá SPE, včetně informací o vašem chování při prohlížení webu a nákupech.

Sledovací technologie používáme pro tři účely:

 • Poskytování služeb a nastavení, které jste si vyžádali: například umožnit vám efektivní přecházení mezi stránkami, udržovat vaše přihlášení během vaší návštěvy, kontrolovat, zda v obsahu nejsou chyby a závady, dodržovat příslušné zákonné předpisy a zajišťovat zabezpečení obsahu. Pro tyto účely zpravidla shromažďujeme takové informace o účtu, jako je uživatelské jméno a heslo, identifikátory zařízení, informace o používání obsahu v souvislosti se závadami, chybami nebo problémy se zabezpečením obsahu, a vaše zvolené preference.
 • Zobrazení reklam a doporučení obsahu, který je relevantnější vzhledem k vašim zájmům: například používáme sledovací technologie k zapamatování obsahu, který vás zaujal, abychom vám mohli doporučovat obsah a upravovat jej pro vás; to nám pomáhá nabízet vám relevantnější reklamy, a to i když navštěvujete jiné stránky. Sledovací technologie také snižují počet opakovaného zobrazování reklamy, poměřují efektivitu reklamních kampaní a pomáhají nám i jiným společnostem sledovat, zda se reklamy zobrazily správně. Pro tento účel zpravidla shromažďujeme kontaktní informace, identifikátory zařízení, např. IP adresu, a informace o používání obsahu, např. vaše interakce s reklamami a historii procházení a zobrazování.

Dovolujeme také jiným společnostem, aby používaly sledovací technologie k těmto reklamním účelům. Pracujeme také s platformami a webovými stránkami třetích stran (například s platformami sociálních sítí) při zobrazování cílené reklamy v rámci služeb nebo na platformách těchto třetích stran pro vás i jiné osoby. Můžeme převést vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo další informace na jedinečnou hodnotu a tu poskytnout těmto platformám třetích stran pro odpovídající účely. Informace o těchto platformách a webových stránkách třetích stran naleznete v našem nástroji Cookie Consent Tool.

V rozsahu požadovaném zákonnými předpisy vás požádáme o souhlas, než tyto soubory cookie umístíme. Chcete-li se dozvědět více o některých výše popsaných souborech cookie používaných třetími stranami k reklamám založeným na zájmech uživatele, včetně sledování na různých zařízeních, a chcete-li zvolit určité možnosti pro tyto soubory cookie, navštivte stránky Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance, nebo se podívejte na nastavení svého zařízení.

 • Analýza a zlepšování prohlížení webových stránek: účelem je analyzovat, který obsah je nejpopulárnější a který si uživatelé zobrazují nejčastěji a který nejméně často, a také získat obecné informace o uživatelích obsahu (například jejich věk, pohlaví a oblasti zájmu). Zajišťujeme také zapamatování vašich zvolených možností, jako je váš jazyk nebo oblast, abychom pro vás zlepšili a přizpůsobili uživatelské prostředí. Můžeme si také pamatovat, kde jste si obsah přestali zobrazovat, abyste se mohli vrátit na totéž místo, až si jej znovu zobrazíte. Pro tento účel zpravidla shromažďujeme identifikátory zařízení, jako je IP adresa, a informace o používání obsahu, jako je historie procházení, o typu zařízení a prohlížeče a o operačním systému. Používáme analytické služby poskytované společností Adobe, Google a dalšími, které pomáhají analyzovat a zlepšovat prohlížení webových stránek, jak uvádí tento odstavec; jejich zásady pro soubory cookie naleznete na těchto odkazech zde pro Adobe a zde pro Google. V rozsahu požadovaném zákonnými předpisy vás požádáme o souhlas, než tyto soubory cookie umístíme. Pokud změníte názor nebo pokud si nepřejete, abychom takto používali informace o vašich návštěvách, klikněte zde (Adobe) a zde (Google), abyste zrušili používání jejich služeb. Pro jiné analytické služby postupujte podle pokynů níže.

 

Jak řídit používání sledovacích technologií

Informace získané ze souborů cookie uchováváme po maximální dobu povolenou zákonnými předpisy.

V rozsahu požadovaném zákonnými předpisy vás požádáme o souhlas a poskytneme vám odkaz na tyto zásady, než umístíme jakékoli nepodstatné soubory cookie (tj. soubory cookie výše uvedené kategorie 2 a 3) a než použijeme pixelové tagy v e-mailech, které vám zasíláme (o tento souhlas vás požádáme v době, kdy vás požádáme o nastavení marketingových předvoleb). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat níže popsanými způsoby nebo jak je jinak uvedeno v obsahu.

Pokud používáte obsah prostřednictvím prohlížeče a jsou použity soubory cookie, můžete kdykoli změnit preference a zrušit souhlas s používáním těchto souborů pomocí nástroje Cookie Consent Tool (Nástroj pro svolení k souborům cookie). K používání našeho obsahu nemusíte mít povoleny soubory cookie, ale pokud je vypnete, může to ovlivnit vaše možnosti na našich webových stránkách a v aplikacích.

Kromě toho, nabídka nápovědy v řádku nabídek ve většině prohlížečů vám řekne, jak zabránit tomu, aby prohlížeč přijímal nové soubory cookie, jak odstranit staré soubory cookie, jak nastavit, aby vás prohlížeč upozornil, když dostanete nový soubor cookie a jak tyto soubory zcela zakázat.

 

Technologie identifikující polohu

V rozsahu stanoveném příslušnými zákonnými předpisy můžeme používat software GPS (global positioning systems), geografické filtrování a další technologie využívající informace o poloze k vyhledání (někdy přesnému) vaší polohy, například za účelem ověření vaší polohy a poskytování nebo omezení obsahu (např. z důvodu omezení platných pro určitá území) a reklamy na základě vaší polohy. Přesné sledování vaší geografické polohy můžete vypnout v nastavení polohy na vašem zařízení a/nebo v našem obsahu (je-li tato možnost k dispozici). 

PlayStation, Apple iOS, zařízení typu Android a další připojená zařízení

Při přístupu k některým aplikacím z těchto zařízení budou ve vašem zařízení automaticky uloženy soubory cookie a další sledovací technologie pro tyto účely: uchovávání přihlášení, správa PIN kódů rodičovské kontroly, finanční výkazy a další účely povolené příslušnými zákonnými předpisy. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro činnost aplikace. V závislosti na používaném zařízení můžete mít možnost zrušit přijímání těchto souborů nebo je odstranit ze zařízení prostřednictvím nastavení nebo odstraněním aplikace či zrušením vašeho účtu.

JAK A S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje můžeme sdílet za těchto okolností:

 • S vaším souhlasem (včetně marketingu a propagačních akcí). Můžeme vás požádat o souhlas se sdílením vašich osobních údajů s třetími stranami pro jejich vlastní marketingové účely, a pokud tento souhlas udělíte, budeme tyto osobní údaje předávat v souladu s příslušnými zákonnými předpisy. Můžeme například předávat Vaše osobní údaje našich partnerům pro marketing a propagaci a také našim obchodním partnerům. V době, kdy vás požádáme o souhlas, vám také poskytneme jména třetích stran, kterým předáváme vaše osobní údaje. Čas od času můžete také specificky požádat, s použitím interaktivní funkce, widgetu nebo aplikace, abychom sdíleli vaše osobní údaje s některou třetí stranou a my vám za takových okolností vyhovíme v souladu s příslušnými zákonnými předpisy. Kromě toho, pokud se registrujete k nějaké propagační akci, jako je soutěž, slosování nebo hra o ceny, můžeme předat vaše osobní údaje třetím stranám za účelem správy této propagační akce a v souladu s jejími podmínkami. Může to také znamenat, že vaše osobní údaje budou uvedeny na seznamu vítězů nebo osob s nejlepším umístěním v soutěži. Pokud na webové stránky nebo do aplikace zašlete uživatelem vytvářený obsah, bude tento obsah veřejně zpřístupněn.
 • Třetí strany, které pro nás poskytují služby. Sdílíme údaje s našimi obchodními partnery a rovněž s třetími stranami, které pro nás vykonávají různé funkce, jako je například hostování nebo provozování našich webových stránek a aplikací, rozesílání e-mailů, poskytování marketingových a reklamních služeb a provádění analýz dat. Pokud něco koupíte na některé z našich webových stránek nebo v aplikaci, budeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami za účelem zpracování platby kartou a doručení vaší objednávky.
 • Sdílení údajů s přidruženými subjekty. Vaše osobní údaje sdílíme s dalšími subjekty SPE, které se podílejí na našem zpracování údajů pro výše uvedené účely. Můžeme také sdílet vaše osobní údaje s dalšími společnostmi skupiny Sony pro účely analýzy a přímého marketingu ve shodě s příslušnými zákonnými předpisy. Subjekt odpovídající za správu osobních údajů sdílených podle ustanovení této části je uveden zde.
 • Reorganizace obchodní činnosti. Společnost SPE nebo jakákoli část jejího majetku, včetně obsahu, může být prodána, nebo se mohou uskutečnit jiné transakce, při kterých mohou být vaše osobní údaje pokládány za součást obchodních aktiv v transakci. V takovém případě mohou být vaše osobní údaje předány kupujícímu nebo možnému kupujícímu v rozsahu povoleném zákonnými předpisy, a to buď jako součást transakce nebo během případné hloubkové kontroly.
 • Povinné poskytování informací a právní ochrana. Můžeme sdílet informace se státními orgány nebo orgány činnými v trestním řízení, stejně jako s dalšími stranami, které se podílejí na právních řízeních nebo uvažují o jejich zahájení, abychom splnili své zákonné povinnosti, když jsme v dobré víře přesvědčeni, že to zákonné předpisy vyžadují, abychom ověřili nebo prosadili dodržování našich Podmínek používání zveřejněných v souvislosti s těmito zásadami, nebo tam, kde je to pro nás nebo třetí strany nezbytné v zájmu ochrany našich nebo jejich práv, majetku, bezpečnosti nebo zabezpečení.

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Náš obsah je hostován a provozován námi nebo našimi provozovateli služeb ve Spojených státech a jiných zemích. Vaše osobní údaje tudíž budou předávány do Spojených států a jiných zemí a budou zpracovávány ve Spojených státech a jiných zemích, které možná neposkytují stejnou úroveň ochrany údajů jako vaše země. Seznam zemí, do kterých mohou být vaše osobní údaje předány, naleznete zde. Pro předávání údajů do zahraničí poskytujeme vhodná ochranná opatření ve shodě s požadavky zákonných předpisů. Co se týče předávání údajů ze země nebo regionu, jako je Spojené království nebo Evropský hospodářský prostor (dále „EHP“), a pokud se nejedná o předávání údajů do země, na níž se vztahuje rozhodnutí o odpovídající ochraně nebo předpisy o odpovídající ochraně (nebo jejich ekvivalent), používáme vhodná řešení pro předávání údajů do zahraničí podle požadavků příslušných zákonných předpisů, například, v souvislosti s EHP, standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí; a pro Spojené království, standardní smluvní doložky schválené vládou Spojeného království. Podle těchto zákonných předpisů máte možnost požádat o kopii těchto vhodných mechanismů, které používáme. Můžete nás kontaktovat tak, jak je uvedeno zde . V případech, kdy příslušné zákonné předpisy vyžadují váš souhlas pro předání osobních údajů do zahraničí, dáváte souhlas k předávání svých osobních údajů do zahraničí tím, že používáte obsah a poskytujete nám své osobní údaje.

VAŠE PRÁVA

Tam, kde to příslušné zákonné předpisy vyžadují, můžete mít právo obdržet potvrzení, že uchováváme určité osobní údaje související s vaší osobou, právo ověřit obsah, původ a přesnost těchto údajů a také právo na přístup k těmto údajům, jejich kontrolu, přenositelnost, odstranění nebo zablokování, nebo právo vznést námitku nebo odvolat souhlas se zpracováním určitých osobních údajů (aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním). Konkrétně nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje nepoužívali, když provádíme profilování pro účely přímého marketingu nebo jakékoli jiné zpracování údajů založené na vašem souhlasu.

Chcete-li vznést žádost o uplatnění svých příslušných práv a pokud máte obecné otázky ohledně ochrany osobních údajů, navštivte tuto stránku. Za účelem ověření totožnosti osoby žádající o přístup ke svým osobním údajům můžeme požádat o určité informace.

Vyvineme přiměřenou snahu provést požadované změny v našich v té době aktivních a relevantních databázích spotřebitelů co možná nejdříve. Není však vždy možné změnit, odstranit nebo vymazat všechny vaše informace nebo publikované příspěvky z našich databází, a reziduální data a/nebo data v mezipaměti mohou zůstat archivována i později, pokud naše uchovávání těchto údajů spadá mezi výjimky z uplatnění vašich práv subjektu údajů podle příslušných zákonných předpisů. Vyhrazujeme si také právo uchovávat vaše osobní údaje (a) jak to dovolují příslušné zákonné předpisy; (b) jak to vyžadují příslušné zákonné předpisy; a (c) tak dlouho, jak je to odůvodněně zapotřebí ke splnění účelů, pro které byly údaje uchovávány, avšak v jen míře, v jaké to příslušné zákonné předpisy nezakazují. 

Můžete zrušit odběr bulletinů zasílaných e-mailem podle pokynů ke zrušení odběru, které jsou v těchto e-mailech uvedeny. Pokud se přihlásíte k zasílání textových nebo MMS zpráv, můžete odběr zrušit po obdržení takové zprávy tak, že odpovíte „STOP“. Pokud zrušíte odběr marketingových sdělení, neovlivní to zasílání zpráv o transakcích na vašem účtu.

ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Na ochranu osobních údajů před ztrátou, neoprávněným použitím, pozměňováním nebo neúmyslným zničením používáme vhodná technická a organizační opatření. Usilujeme o ochranu vašich údajů v souladu se standardy vyžadovanými příslušnými zákonnými předpisy, avšak mějte na paměti, že s tím, jak se technologie mění, nemůžeme zaručit, že všechna naše zabezpečovací opatření budou zcela dokonalá nebo neproniknutelná. Pokud máte důvod k přesvědčení, že vaše interakce s námi již nejsou bezpečné, okamžitě nás prosím kontaktujte s použitím údajů na stránce „Kontaktujte nás“.

INFORMACE VYŽADOVANÉ PODLE SMLOUVY

K používání našeho obsahu a pro kontakty s námi offline nemusíte poskytnout všechny osobní údaje uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie. Pokud však některé osobní údaje neposkytnete, nebudou pro vás některé funkce dostupné. Pokud neposkytnete některé osobní údaje, nebudeme možná moci odpovědět na vaši žádost, uskutečnit s vámi některou transakci nebo vám poskytnout marketing, o kterém jsme přesvědčeni, že by pro vás měl hodnotu.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Neprovádíme žádné automatizované rozhodování, včetně profilování, bez lidského zásahu způsobem, který by měl na vás právní účinky nebo který by se vás jakkoli jinak významně dotýkal.

UCHOVÁNÍ

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme pro účely, které jsou popsány výše, uchováváme maximálně po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie. To může zahrnovat uchovávání osobních údajů po delší dobu, než po kterou vám poskytujeme naše služby, pro účely daní, řízení společnosti, dodržování předpisů, právních řízení a dalších zákonných práv a povinností. Osobní údaje související s marketingovou činností  uchováváme po dobu dovolenou příslušnými zákonnými předpisy (pokud neodvoláte souhlas dříve), a v souladu s těmito zákonnými předpisy na požádání tyto údaje zabezpečeným způsobem odstraníme.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie můžeme čas od času aktualizovat v souladu se změnami v našich službách a postupech pro ochranu osobních údajů, nebo podle požadavků zákonných předpisů. Datum účinnosti našich Zásad ochrany osobních údajů a používání souborů cookie je uvedeno výše. Doporučujeme, abyste občas navštívili náš obsah a vyhledali aktuální informace o našich postupech pro ochranu osobních údajů. V našem obsahu budeme zveřejňovat aktualizované verze Zásad ochrany osobních údajů a používání souborů cookie a žádat vás o souhlas v případě, že to vyžadují příslušné zákonné předpisy.

KONTAKTUJTE NÁS

S případnými otázkami nebo připomínkami ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů a používání souborů cookie nebo našich postupů pro ochranu osobních údajů se na nás obraťte kliknutím na jednu z možností zde, nebo zašlete dopis na adresu příslušného subjektu uvedeného zde.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi, kde žijete, pracujete, nebo kde podle vás došlo k porušení ochrany osobních údajů.

***

© 2022 Sony Pictures Entertainment Inc. Všechna práva vyhrazena.