Skip to main content

USLOVI KORIŠTENJA

Datum stupanja na snagu: 27 July, 2022.

Uvod

Ovi uslovi korištenja (ovi„ uslovi”) primjenjuju se na web lokacije, internetske usluge, softver ili aplikacije kompanije Sony Pictures Entertainment (dio kompanije Sony Corporation) („usluge”) koje sadrže link na ove uslove. U uslovima izraze „SPE”, „mi” ili „naš” koristimo u značenju pravnih osoba kompanije Sony Pictures Entertainment. Pravna osoba kompanije SPE, koja je zajedno s kompanijom Sony Pictures Entertainment Inc. odgovorna za određenu uslugu (zajednički voditelj obrade) može se pronaći klikom ovdje. Korporativni uredi društva Sony Pictures Entertainment Inc. nalaze se na adresi 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 SAD. Prihvatanjem ovih uslova ili posjetom odnosno nekom drugom upotrebom odgovarajuće usluge na bilo koji način (ako je primjenjivo) pristajete na to da vas ovi uslovi i svi primjenjivi dodatni uslovi (kako je definirano u nastavku) obavezuju te potvrđujete da ste ih pročitali s razumijevanjem. Potvrđujete, prihvatate i pristajete na naše prakse u vezi s podacima kao što je opisano u našim Pravilima zaštite privatnosti i pravilima o kolačićima i svim drugim uslovima navedenim u odgovarajućem dijelu usluge. 

Riječi „vi” i „vaš” u ovim uslovima označavaju sljedeće:

 • ako ste privatni korisnik, osobu koja koristi uslugu u svrhu koja je u cijelosti ili uglavnom nepovezana s njenim zanatom, poslovanjem, obrtom ili strukom i
 • ako niste privatni korisnik: (A) kompaniju za koju imate pravo potpisa ili (b) osobu koja koristi uslugu u svrhe koje nisu potpuno povezane ili su uglavnom nepovezane s njenim zanatom, poslovanjem, obrtom ili strukom (u oba slučaja „kompanija”). 

Ovi uslovi utiču na vaša zakonska prava, odgovornosti i obaveze te upravljaju vašom upotrebom usluge. To uključuje različita ograničenja i isključenja te klauzulu o nadležnosti koja određuje gdje će se rješavati sporovi. Ako ne želite da vas ovi uslovi i eventualni dodatni uslovi obavezuju, nemojte koristiti uslugu te deinstalirajte sve preuzete sadržaje i aplikacije povezane s uslugom.

Dodatni uslovi

U nekim slučajevima na vašu upotrebu određenih dijelova usluge se primjenjuju dodatni ili različiti uslovi, koji su objavljeni na usluzi (a pojedinačno i zajednički se nazivaju „dodatni uslovi”). U mjeri u kojoj postoji sukob između ovih uslova i bilo kojih dodatnih uslova, ovi uslovi će prevladati, osim ako u dodatnim uslovima izričito nije navedeno drukčije.

Ažuriranja ovih uslova i dodatnih uslova

Ove uslove i dodatne uslove možemo promijeniti objavljivanjem novih ili izmijenjenih uslova na usluzi, kao što je potpunije objašnjeno ovdje. Nastavkom upotrebe usluge nakon svake takve promjene prihvatate izmijenjene uslove i primjenjive dodatne uslove. Ove uslove ne smijete mijenjati.

VLASNIŠTVO I VAŠA PRAVA NA UPOTREBU USLUGE I SADRŽAJA.

 1. Vlasništvo. Usluga i sav njezin sadržaj („sadržaj”), uključujući sva autorska prava, patente, trgovačke znakove, uslužne oznake, trgovačka imena i sva ostala prava intelektualnog vlasništva u usluzi i sadržaju („intelektualno vlasništvo”) vlasništvo su SPE-a, kompanije i podružnica iz grupacije Sony, naših davatelja licenci i određenih trećih strana ili su pod njihovom kontrolom. Sva prava, vlasništva i interesi u sadržaju i intelektualnom vlasništvu dostupnom putem usluge vlasništvo su SPE-a, kompanije i podružnica iz grupacije Sony, naših davatelja licenci ili određenih trećih strana i zaštićena su svim primjenjivim autorskim pravima, trgovačkim znakovima, patentima i/ili drugim intelektualnim vlasništvom i pravima te zakonima o tržišnoj konkurenciji, uključujući ona u vašoj zemlji prebivališta ili međunarodne zakone, u najvećoj mogućoj mjeri. SPE posjeduje autorsko pravo u odabiru, kompilaciji, skupljanju, aranžmanu i poboljšanju sadržaja na usluzi. 
 2. Vaša prava na upotrebu usluge i sadržaja
  1. Vaše pravo na upotrebu usluge i sadržaja podliježe strogoj usklađenosti s ovim uslovima i dodatnim uslovima. U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom zadržavamo pravo ukidanja vašeg prava na pristup usluzi i sadržaju i njihovu upotrebu u slučaju bilo kakvog kršenja ovih uslova ili dodatnih uslova. Ako posjetite ili koristite usluge, time izjavljujete i jamčite da su vaš pristup ili upotreba u skladu s primjenjivim zakonom u sudskoj nadležnosti na mjestu vašeg prebivališta. Ta su prava neisključiva, ograničena i opoziva s naše strane u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju i bez prethodnog obavještenja ili odgovornosti u najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom. Budući da je pravo pristupa usluzi i sadržaju i pravo na njihovu upotrebu dodijeljeno lično vama, ne smijete dodjeljivati niti prenositi svoje pravo; svaki takav pokušaj smatrat će se nevažećim. Za svoju ličnu, nekomercijalnu, zakonsku upotrebu možete samo (navedeno se zajednički naziva „elementi koje licencira SPE”):
   1. prikazivati, gledati, koristiti i reproducirati sadržaj na računaru, mobilnom ili drugom uređaju koji je povezan s internetom („uređaj”) i/ili odštampati jednu kopiju sadržaja (osim izvornog koda i koda objekta u neobrađenom obliku ili na drugi način) kako se prikazuje vama
   2. usmjeravati sav primjenjivi sadržaj upotrebom bilo kojeg widgeta i/ili drugih reproduktora za usmjeravanje digitalnih internetskih videozapisa, ako postoje, koji se nalaze na usluzi (bilo koji od tih widgeta ili drugih internetskih reproduktora za usmjeravanje videozapisa naziva se „widget za uslugu”)
   3. izrezati i zalijepiti određeni kôd koji vam je izričito stavljen na raspolaganje putem usluge (bez obzira na to je li ta funkcija označena kao funkcija „dijeljenja” ili ne) kako biste ugradili, ponovo objavili, zadržali i/ili prikazali određeni sadržaj na koji se taj kôd odnosi na svojim ličnim, prilagođenim web stranicama, web blogovima ili mikroblogovima na društvenim mrežama (pod zajedničkim nazivom „lične društvene mreže”, što izričito isključuje bilo koju poslovnu medijsku ili poslovnu upotrebu) i/ili, ako usluga omogućuje funkciju „preuzimanja i ugrađivanja widgeta”, „preuzeti” widget za uslugu i ugraditi, ponovo objaviti, zadržati i/ili prikazati widget za uslugu na ličnim društvenim mrežama
   4. izrezati i zalijepiti kôd koji vam je izričito stavljen na raspolaganje putem usluge i/ili ako usluga omogućuje funkciju „preuzimanja i ugrađivanja widgeta”, „preuzeti” widget za uslugu radi prosljeđivanja koda i/ili widgeta za uslugu prijateljima da bi mogli vidjeti uslugu i sadržaj koji se u njima nalazi i/ili, ako žele, sami ugraditi proslijeđeni kôd ili widget za uslugu na ličnim društvenim mrežama ili ga dalje proslijediti drugim prijateljima
   5. ako usluga uključuje alat „Pošalji prijatelju” ili sličan alat koji vam omogućuje pokretanje i slanje nekom od prijatelja komunikaciju putem e-pošte koja uključuje sadržaj, a alat je funkcionalan, putem alata zatražiti da serveri usluge prenesu poruku vašem prijatelju u vaše ime
   6. ako usluga uključuje link za preuzimanje uz dio sadržaja (uključujući, među ostalim, sliku, ikonu, pozadinu, muzički zapis, videozapis, najavu, RSS sadržaj), možete preuzeti samo jednu kopiju tog sadržaja na jedan uređaj
   7. preuzeti, instalirati i koristiti jednu kopiju bilo kojeg softvera, uključujući aplikacije, koje stavimo na raspolaganje na usluzi ili putem nje („Softver”) na uređaju samo u obliku koda za objekte koji se izvršavaju na računaru te napraviti jednu dodatnu kopiju za potrebe sigurnosnog kopiranja; no pod uslovom da razumijete i prihvatate da (i) dopuštajući vam preuzimanje softvera, SPE ne prenosi vlasništvo nad softverom vama (tj. posjedujete medij na koji je softver snimljen, ali vlasnik softvera (što može biti SPE i/ili davatelj licence za softver treće strane) će zadržati puno i potpuno vlasništvo nad tim softverom); (ii) ne smijete kopirati, mijenjati, prilagođavati, prevoditi na bilo koji jezik, distribuirati ni stvarati izvedene radove na osnovu softvera bez prethodnog pisanog pristanka SPE-a; (iii) softver ne smijete dodjeljivati, iznajmljivati, davati u zakup niti posuđivati bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi te će se svaki pokušaj podlicenciranja, prijenosa ili dodjele softvera smatrati nevažećim i neće imati učinka i (iv) ne smijete dekompilirati, rastavljati, koristiti obrnuti inženjering niti pokušati rekonstruirati, identificirati ili otkriti bilo koji izvorišni kôd, osnovne ideje, osnovne tehnike korisničkog interfejsa ili algoritme softvera ni na koji način, osim u mjeri u kojoj su prethodno navedena ograničenja zabranjena primjenjivim zakonom
   8. ako vam je stavljen na raspolaganje, nabaviti registrirani lični račun (i/ili povezano korisničko ime i lozinku) na usluzi te komunicirati s drugim korisnicima usluge u sklopu soba za čavrljanje, ploča za poruke, društvenih mreža, igara i/ili drugih aktivnosti za više igrača ili sličnih usluga koje se nude na usluzi
   9. stavljati link na uslugu na web lokacije ili druge mrežne servise pod uslovom da: (a) linkovi sadrže samo tekst, a ne i intelektualno vlasništvo, (b) linkovi i sadržaj na vašoj web lokaciji ne upućuju na bilo kakvu povezanost sa SPE-om (ili kompanijama i podružnicama iz grupacije Sony) niti uzrokuje bilo kakvu drugu zabunu te (C) linkovi i sadržaj na vašoj web lokaciji ne prikazuju SPE ili kompanije i podružnice iz grupacije Sony ili bilo koji od naših proizvoda ili usluga na lažan, obmanjujući, ponižavajući ili na drugi način uvredljiv način te ne sadrže sadržaj koji je nezakonit, uvredljiv, opscen, nepristojan, pohotan, pornografski, nasilan, opasan, uznemiravajući ili koji krši bilo koje pravo bilo koje treće strane ili je na neki drugi način neprimjeran SPE-u; SPE zadržava pravo da obustavi ili zabrani stavljanje linkova na uslugu iz bilo kojeg razloga, prema vlastitom nahođenju, bez prethodnog obavještenja  ili bilo kakve odgovornosti prema vama ili bilo kojoj trećoj strani
   10. koristiti sve druge funkcije koje je SPE izričito pružila na usluzi ili putem usluge korisnicima na upotrebu, podložno ovim uslovima (uključujući, između ostalog, funkciju kreiranja i/ili upotrebe sadržaja koji generira korisnik (kako je definirano u nastavku) i svim primjenjivim dodatnim uslovima.
 3. Prava drugih. Prilikom upotrebe usluge morate poštovati intelektualno vlasništvo i prava drugih osoba te SPE-a i kompanija te podružnica iz grupacije Sony. Neovlaštena upotreba sadržaja može narušiti prava drugih i primjenjivih zakona, što može dovesti do vaše građanske i kaznene odgovornosti. Ako mislite da su vaša prava na vaša djela prekršena putem usluge, pogledajte član 5. u nastavku.
 4. Pridržavanje svih prava koja nisu dodijeljena putem sadržaja i usluge. Ovi uslovi i svi primjenjivi dodatni uslovi uključuju samo usku, ograničenu dodjelu prava za upotrebu usluge i sadržaja i pristup njima.SVA PRAVA KOJA VAM NISU IZRIČITO DODIJELJENA PRIDRŽAVAJU SPE I NJEGOVI DAVATELJI LICENCE TE DRUGE TREĆE STRANE. Zabranjena je neovlaštena upotreba bilo kojeg sadržaja ili usluge u bilo koju svrhu.

SADRŽAJ KOJI ŠALJETE

 1. Korisnički generirani sadržaj.
  1. Općenito. SPE može sada ili u budućnosti korisnicima usluge ponuditi priliku za kreiranje, izgradnju, objavu, prijenos, prikaz, objavljivanje, distribuiranje, prenošenje, emitiranje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje na usluzi ili slanje putem usluge ili na našim stranicama ili objavama na bilo kojoj platformi treće strane odnosno kao odgovor na njih ili pak u vezi s bilo kojom od naših promocija ili marketinških kampanja putem bilo kojeg medija ili na bilo koji način ili da nam šalju na drugi način (npr. na našim stranicama na Facebooku ili drugim društvenim mrežama, kao odgovor na naše tweetove, putem nagradnih igara ili takmičenja ili poštom) (skupno „slanje”) poruke, tekstove, ilustracije, fajlove, slike, grafika, fotografije, komentare, odgovore, zvukove, muziku, videozapise, informacije, sadržaj, ocjene, recenzije, podatke, pitanja, prijedloge, lične podatke, druge informacije ili materijale i ideje sadržane u njima (zajednički, ali bez licenciranih elemenata SPE-a uključenih u njih: „korisnički generirani sadržaj”). Korisnički generirani sadržaj možete poslati putem svojeg profila, foruma, blogova, ploča s porukama, društvenih mreža, alata za kreiranje sadržaja, igranja igara, društvenih zajednica, alata za kontakt, e-pošte i drugih komunikacijskih funkcija. Osim u opsegu prava i licence koje ste dali prema ovim uslovima i podložno svim primjenjivim dodatnim uslovima, vi ste odgovorni za i zadržavate sva zakonska prava, vlasništvo i interes koji imate u korisnički generiranom sadržaju, osim u opsegu licence u nastavku. Imajte na umu da svaki sadržaj koji je objavljen ili stavljen na raspolaganje u tim situacijama SPE može obrađivati u marketinške svrhe i/ili radi poboljšanja svojih usluga, proizvoda i marketinga. 
  2. Nepovjerljivost vašeg korisnički generiranog sadržaja. Osim ako nije drukčije opisano u objavljenim Pravilima zaštite privatnosti i pravilima o kolačićima usluge ili drugim primjenjivim dodatnim uslovima, slažete se (A) da ćemo do maksimalne mjere dopuštene primjenjivim zakonom vaš korisnički generirani sadržaj tretirati kao nepovjerljiv i nezaštićenog vlasništva – bez obzira na to jeste li ga označili kao „povjerljivo”, „vlasnički zaštićen” ili slično – i da vam neće biti vraćen te (b) da u najvećoj mjeri koja nije zabranjena primjenjivim zakonom SPE ne preuzima nikakvu obAvezu prema vama ili bilo kojoj trećoj strani u odnosu na vaš korisnički generirani sadržaj. Na zahtjev ćete dati dokumentaciju potrebnu za provjeru autentičnosti prava na takav sadržaj i potvrditi usklađenost s ovim uslovima ili svim primjenjivim dodatnim uslovima. Potvrđujete da internet i mobilne komunikacije mogu biti nesigurne i podložne kršenju sigurnosti; u skladu s tim prihvaćate i pristajete na to da korisnički generirani sadržaj šaljete na vlastiti rizik.
   U komunikaciji sa SPE-om imajte na umu da ne tražimo nikakve netražene ideje ni materijale za proizvode ili usluge niti prijedloge za poboljšanja proizvoda ili usluga, uključujući, među ostalim, ideje, koncepte, izume ili dizajne za muziku, web lokacije, aplikacije, knjige, skripte, scenarije, filmove, televizijske emisije, pozorišne produkcije, softver ili drugo (zajednički: „netražene ideje i materijali”). Sve netražene ideje i materijali koje pošaljete se smatraju korisnički generiranim sadržajem i licenciraju nam se kako je navedeno u nastavku. Osim toga, SPE zadržava sva prava koja imaju članovi opće javnosti u pogledu vaših netraženih ideja i materijala. SPE-ov primitak netraženih ideja i materijala od vas se ne smatra SPE-ovim priznanjem njihovog noviteta, prioriteta ili originalnosti te ne umanjuje pravo SPE-a da osporava postojeća ili buduća prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na vaše netražene ideje i materijale.
  3. Licenca SPE-u za vaš korisnički generirani sadržaj. Osim ako je drukčije opisano u Pravilima zaštite privatnosti i pravilima o kolačićima te svim primjenjivim dodatnim uslovima (kao što su službena pravila promocije), koji konkretno uređuju slanje korisnički generiranog sadržaja, u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom ovime SPE-u i kompanijama i podružnicama iz grupacije Sony dajete neekskluzivna, prenosiva, neograničena, globalna, neopoziva, trajna prava i licencu koja se mogu podlicencirati i ne podliježu tantijemima za upotrebu, kopiranje, snimanje, distribuciju, reprodukciju, otkrivanje, prodaju, preprodaju, iznajmljivanje, posuđivanje, podlicenciranje (kroz više nivoa), prikaz, javno izvođenje, prijenos, objavu, emitiranje, prevođenje, prilagođavanje, izradu izvedenih djela i drugu upotrebu i iskorištavanje na bilo koji način cijelog korisnički generiranog sadržaja ili bilo kojeg njegovog dijela (i radova izvedenih iz njega) u bilo koju svrhu u svim formatima, na bilo koji način ili na bilo kojem mediju sada poznatom ili naknadno razvijenom te putem svih tehnologija ili uređaja koji su sada poznati ili će naknadno biti razvijeni te za oglašavanje, stavljanje na tržište i promoviranje istih (s dogovorom da takva prava traju 99 godina na teritorijima gdje se ne može dodijeliti trajna licenca). Odobrena prava bez ograničenja uključuju pravo na: (a) konfiguriranje, hostiranje, indeksiranje, predmemoriranje, arhiviranje, pohranjivanje, digitaliziranje, komprimiranje, optimizaciju, izmjenu, reformatiranje, uređivanje, prilagođavanje, objavljivanje u pretraživom formatu i uklanjanje korisnički generiranog sadržaja te njegovo kombiniranje s drugim materijalima i (b) upotrebu bilo kakvih ideja, koncepata, znanja ili tehnika sadržanih u korisnički generiranom materijalu za bilo koju svrhu, uključujući razvoj, proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda i/ili usluga. Razumijete da se, u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, pri izvršavanju tih prava mogu ukloniti ili izmijeniti metapodaci, obavještenja i sadržaj, što obuhvata informacije o upravljanju autorskim pravima, te pristajete na to i izjavljujete i garantujete da imate sva potrebna ovlaštenja za to. Kako bi se dodatno utvrdila prava i licenca koje dajete SPE-u na korisnički generirani sadržaj, podložno Pravilima zaštite privatnosti i pravilima o kolačićima te u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, ovime SPE-u (i kompanijama i podružnicama iz grupacije Sony) dodjeljujete i saglasni ste da SPE-u (i kompanijama i podružnicama iz grupacije Sony) dodijelite bezuslovno, trajno, prenosivo, neopozivo pravo na upotrebu i iskorištavanje vašeg imena, osobe i lika u vezi s bilo kojim korisnički generiranim sadržajem bez ikakve obaveze prema vama ili naknade (s dogovorom da će takva prava trajati 99 godina na teritorijima gdje se ne može dodijeliti trajna licenca). Do najveće mjere dopuštene zakonom, ovime se odričete i saglasni ste da se odreknete se svih moralnih prava ili sličnih odnosno ekvivalentnih prava (uključujući, među ostalima, sva primjenjiva prava na to da vas se navodi kao autora, prava na prigovor zbog ponižavajućeg ponašanja, prava na sprečavanje pogrešnog pripisivanja, prava na donošenje odluke o tome kada se korisnički generirani sadržaj stavlja na raspolaganje javnosti ili prava da se suprotstavite bilo kojem prilagođavanju ili promjeni korisnički generiranog sadržaja) koja možda imate na korisnički generirani sadržaj, čak i ako se izmijeni ili promijeni na način koji vam ne odgovara. U mjeri u kojoj odricanje nije moguće, neopozivo se obavezujete da nećete iskorištavati takva prava (ako postoje) na način koji utiče na bilo koje ostvarivanje dodijeljenih prava. Prihvatate da nećete primati naknade, iznose, troškove ni nadoknade ni za koja prava koja su dodijeljena u ovom članu 2. stavci A. tački (iii).
  4. Ekskluzivno pravo SPE-a na upravljanje uslugom. Osim kako je drukčije opisano u Pravilima zaštite privatnosti i pravilima o kolačićima ili kako je propisano primjenjivim zakonom, SPE može, ali neće imati nikakvu obavezu, pregledati, nadzirati, prikazati, objaviti, pohraniti, čuvati, prihvatiti ili na drugi način koristiti bilo koji korisnički generirani sadržaj te SPE može, prema vlastitom nahođenju, odbiti, izbrisati, premjestiti, reformatirati, ukloniti ili odbiti da obajvi ili na drugi način koristi korisnički generirani sadržaj bez obavještenja ili bilo kakve odgovornosti prema vama ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa svojim radom s korisnički generiranim sadržajem na odgovarajući način do maksimalne mjere dopuštene primjenjivim zakonom. To možemo bez ograničenja učiniti da bismo reagirali na sadržaj koji jest ili za koji smatramo da je uvredljiv, opscen, nepristojan, lascivan, pornografski, nasilan, uznemiravajući, opasan, nezakonit ili na drugi način neprikladni ili neprimjeren ili radi provođenje prava trećih strana ili ovih uslova odnosno bilo kojih drugih primjenjivih dodatnih uslova. Takav korisnički generirani sadržaj koji pošaljete vi ili drugi ne moramo održavati na usluzi ni u kojem vremenskom periodu te nećete imati pravo da mu nakon slanja pristupite, arhivirate ga, održavate, mijenjate, uklonite ni koristite na drugi način na usluzi ili bilo gdje drugdje osim kad je drukčije opisano u Pravilima zaštite privatnosti i pravilima o kolačićima. SPE nema obavezu pratiti ni provoditi vaša prava intelektualnog vlasništva na korisnički generirani sadržaj.
  5. Garancije i obeštećenje u vezi s korisnički generiranim sadržajem. Svaki put kad pošaljete bilo koji korisnički generirani sadržaj, garantujete da ste barem punoljetni u području sudske nadležnosti u kojoj imate prebivalište i da ste roditelj ili zakonski staratelj ili da imate sve odgovarajuće saglasnosti roditelja ili zakonskog staratelja bilo kojeg maloljetnika koji je prikazan na korisnički generiranom sadržaju koji pošaljete ili je u njemu učestvovao te, u pogledu tog korisnički generiranog sadržaja, (a) da ste vi jedini autor i vlasnik intelektualnog vlasništva i drugih prava na korisnički generirani sadržaj ili da imate zakonsko pravo poslati korisnički generirani sadržaj i SPE-u (i našim kompanijama i podružnicama iz grupacije Sony ) dodijeliti prava na njega prema ovim uslovima i svim primjenjivim dodatnim uslovima, a sve to bez obaveze SPE-a da dobije saglasnost bilo koje treće strane i bez stvaranja ikakve obaveze ili odgovornosti SPE-a; (b) da je korisnički generirani sadržaj tačan; (c) da korisnički generirani sadržaj ne krši ni jedno intelektualno vlasništvo ili drugo pravo bilo koje treće strane u pogledu dopuštene SPE-ove upotrebe i iskorištavanja opisanih u ovim uslovima; (d) da korisnički generirani sadržaj neće kršiti ove uslove ni bilo koje primjenjive dodatne uslove niti izazvati povrede ili štetu bilo kojoj osobi. Saglasni ste braniti, zaštititi od zakonske odgovornosti te SPE i kompanije i podružnice iz grupacije Sony te sve naše i njihove direktore, službenike, agente, ugovaratelje, partnere i zaposlenike smatrati nedužnima u slučaju gubitka, odgovornosti, prijetnje tužbom ili stvarne tužbe, zahtjeva, štete, troškova i izdataka, uključujući opravdane pravne troškove, koji proizlaze iz ili su povezani s bilo kojim vašim korisnički generiranim sadržajem.
 2. Odgovarajući sadržaj i upozoravanje na kršenja. Očekujemo da korisnički generirani sadržaj bude prikladan za opću publiku, ali se ne obavezujemo da ćemo ga nadzirati te vi pristajete na to da biste mogli naići na sadržaj koji vam je uvredljiv ili neprikladan. Imajte na umu da mi ne provjeravamo i ne odobravamo korisnički generirani sadržaj te da mišljenja koja drugi korisnici izražavaju na našoj usluzi ne predstavljaju nužno naša mišljenja ni vrijednosti. Kao dodatne uslove možemo uključiti pravila o mjestu i sadržaju. Ako otkrijete sadržaj koji krši ove uslove ili bilo koje primjenjive dodatne uslove, možete ga prijaviti ovdje.

OGRANIČENJA UPOTREBE USLUGE I SADRŽAJA

 1. Ograničenja upotrebe usluge. Slažete se da nećete: (i) uslugu koristiti ni za koju političku ili komercijalnu svrhu (uključujući, među ostalim, za potrebe oglašavanja, traženja sredstava, prikupljanje cijena proizvoda i prodaju proizvoda) osim ako ste kompanija i dobili ste našu prethodnu pismenu saglasnost; (ii) koristiti nikakve metaoznake ni bilo koji drugi „skriveni tekst” koji koristit bilo kakvo intelektualno vlasništvo; (III) učestvovati u nikakvim aktivnostima putem usluge ili u vezi s njom koje pokušavaju činiti ili čine štetu pojedincima ili subjektima ili su nezakonite, uvredljive, bludne, lascivne, pornografske, nasilne, opasne ili uznemiravajuće ili na drugi način krše bilo koje pravo bilo koje treće strane ili su na neki drugi način neprihvatljive SPE-u; (iv) u najvećoj mjeri koja nije zabranjena primjenjivim zakonom, dekompilirati, rastavljati, vršiti obrnuti inženjering ili pokušati ponovo sastaviti, identificirati ili otkrivati bilo koji izvorni kôd, osnovne ideje, tehnike korisničkog sučelja ili algoritme usluge na bilo koji način odnosno modificirati bilo koji izvorni kôd ili kôd objekata usluge ili bilo kojeg softvera i drugih proizvoda, usluga ili postupaka kojima se može pristupiti putem bilo kojeg dijela usluge; (v) učestvovati u aktivnostima koje ometaju pristup korisnika usluzi ili pravilnom radu usluge ili na drugi način nanose štetu usluzi, SPE-u (ili kompanijama i podružnicama iz grupacije) ili drugim korisnicima usluge; (vi) ometati ili zaobilaziti bilo koju sigurnosnu funkciju (uključujući sve mehanizme za upravljanje digitalnim pravima, mjeru za zaštitu uređaja ili drugog sadržaja odnosno za zaštitu pristupa njima) usluge ni bilo koju funkciju koja ograničava ili provodi ograničenja upotrebe usluge, sadržaja ili korisnički generiranog sadržaja ili pristupa njima; (vii) skupljati ili na drugi način prikupljati odnosno pohranjivati bilo kakve informacije (uključujući lične podatke o drugim korisnicima usluge, što obuhvata adrese e-pošte, bez izričitog pristanka tih korisnika); (viii) pokušati dobiti neovlašteni pristup usluzi, drugim računarskim sistemima ili mrežama povezanima s uslugom rudarenjem lozinki ili drugim sredstvima ni (ix) na drugi način kršiti ove uslove ili bilo koje primjenjive dodatne uslove.
 2. Ograničenja upotrebe sadržaja. Saglasni ste i da prilikom upotrebe usluge: (i) nećete nadzirati, prikupljati, kopirati ni distribuirati sadržaj (osim kao rezultat standardne aktivnosti na tražilicama ili pri upotrebi standardnog preglednika) na usluzi upotrebom bilo kojeg robota, rovera, „bota”, pauka, strugača, gmaza, špijunskog softvera, modula, uređaja, softvera, alata za ekstrakciju ili bilo kojeg drugog automatskog uređaja, uslužnog programa ili ručnog postupka bilo koje vrste; (ii) nećete kreirati okvire niti koristiti tehnike kreiranje okvira za obuhvatanje takvog sadržaja (uključujući slike, tekst ili raspored stranica); (III) nećete uklanjati zaštitne znakove, oznake autorskog prava i druga obavještenja o intelektualnom vlasništvu iz sadržaja; (iv) sadržaj nećete koristiti na način koji upućuje na neautoriziranu povezanost s bilo kojim od proizvoda, usluga ili robnih marki naših davatelja licence; (v) nećete vršiti nikakve izmjene na tom sadržaju (osim u opsegu u kojem je izričito dopuštena upotreba licenciranih elemenata SPE-a, ako je primjenjivo); (vi) nećete takav sadržaj kopirati, modificirati, reproducirati, arhivirati, prodavati, iznajmljivati, razmjenjivati, stvarati izvedena djela iz, objavljivati kao štampane primjerke ili na elektronski način, javno izvoditi, prikazivati, širiti, distribuirati, emitirati, ponovo emitirati ni prenositi bilo kojoj trećoj strani ni u aplikaciji ili na web lokaciji bilo koje treće strane ni u koju svrhu osim u slučaju da je to izričito dopušteno ovim uslovima ili bilo kojim drugim primjenjivim dodatnim uslovima ili ako imate prethodnu pisanu saglasnost službenika SPE-a ili, u slučaju sadržaja davatelja licence, vlasnika sadržaja i (vii) nećete umetnuti nikakav kôd ili proizvod kako bi se takvim sadržajem manipulirao na bilo koji način koji negativno utiče na bilo koje korisničko iskustvo.
 3. Dostupnost usluge i sadržaja. U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom SPE prema vlastitom nahođenju i bez prethodnog obavještenja ili odgovornosti može odmah obustaviti ili prekinuti dostupnost usluge i/ili sadržaja (i bilo kojeg njihovog elementa i funkcija) u cijelosti ili djelomično te iz bilo kojeg razloga.

KREIRANJE RAČUNA

 1. Ako se registrirate kod nas ili kreirate račun, sami ste odgovorni i snosite odgovornost za sigurnost i povjerljivost pristupnih kredencijala te za ograničavanje pristupa vašem uređaju i za sve aktivnosti na vašem računu, osim ako možete dokazati da je takva upotreba bila dio prevare. Registrirane račune može postaviti samo osoba koja je najmanje punoljetna u vašoj državi prebivališta, ali ne mlađa od 18 godina. Lozinke moraju biti lične, a morate imati jedinstveno korisničko ime (ili adresu e-pošte) koje ne krši prava bilo koje osobe ili entiteta i nije uvredljivo. Prema vlastitom nahođenju možemo odbiti upotrebu bilo koje lozinke, korisničkog imena ili adrese e-pošte. Sami snosite odgovornost za informacije o registraciji te za njihovo ažuriranje i održavanje. Dužni ste odmah nas obavijestiti ovdje o neovlaštenoj upotrebi računa, lozinke ili korisničkog imena ili bilo kakvom drugom kršenju sigurnosti. Ne smijete prodavati, prenositi niti dodjeljivati svoj račun ni bilo koja prava na račun. Imamo pravo onemogućiti sve račune i/ili lozinke u bilo kojem trenutku ako prema vlastitom razumnom mišljenju smatramo da se niste pridržavali bilo koje od odredbi ovih uslova.
 2. Račun smije postavljati samo ovlašteni predstavnik osobe koja je subjekt računa. Ne pregledavamo autentičnost računa i nismo odgovorni za neovlaštene račune koji se mogu pojaviti na usluzi. Za svaki spor u vezi sa kreiranjem ili autentičnošću računa imat ćemo isključivo pravo, ali nismo obavezni, riješiti takav spor kako mi smatramo prikladnim i bez prethodnog obavještenja.

POSTUPAK ZA PRIJAVU NAVODNE POVREDE AUTORSKIH PRAVA

 1. Ako ste vlasnik autorskih prava i želi nam poslati obavještenje o sadržaju ili materijalu objavljenom na usluzi koji krši prava i želite da ga uklonimo s usluge, takvo obavještenje nam možete dostaviti slijedeći uputstva koja su dostupna ovdje.

OBAVJEŠTENJA, PITANJA I KORISNIČKA PODRŠKA

 1. Saglasni ste da vam obavještenja ili odgovore možemo slati poštom ili na vašu adresu e-pošte (ako je imamo u evidenciji) ili na bilo koji drugi razumni način koji odaberemo.
 2. Sva pravna obavještenja moraju se poslati u pisanom obliku relevantnoj pravnoj osobi Sony Pictures navedenoj ovdje.
 3. Ako imate pitanje u vezi s uslugom, možete se obratiti korisničkoj podršci SPE-a klikom ovdje i ispunjavanjem obrasca. Potvrđujete da osoblje korisničke službe ne može promijeniti ni odbaciti uslove ili primjenjive dodatne uslove.

USLUGE TREĆE STRANE; OGLASI; POSLOVANJE S TREĆIM STRANAMA

 1. Sadržaj i web lokacije trećih strana; oglasi. Usluga može sadržavati programske dodatke, aplikacije, oglase, alate i/ili drugi sadržaj trećih strana i/ili linkove na web lokacije ili druge usluge trećih strana koje ne posjeduje, kontrolira ili kojima ne upravlja SPE (ili kompanije i podružnice iz grupacije), uključujući usluge kojima upravljaju oglašivači, davatelji licence, primatelji licence i neke druge treće strane koje mogu imati poslovne odnose sa SPE-om (zajedničkim nazivom: „usluge treće strane”). Možemo i hostirati svoj sadržaj, aplikacije i alate na uslugama treće strane. SPE nema kontrolu nad sadržajem, radom, pravilima, uslovima ni drugim elementima usluga treće strane te ne preuzima nikakvu obavezu da ih pregledava. SPE ne mora nužno pregledavati, podržavati, odobriti ni sponzorirati bilo koje usluge treće strane ili bilo koji sadržaj, oglas, informacije, materijale, proizvode, usluge i druge stavke trećih strana. Nadalje, SPE nije odgovoran za kvalitetu ili isporuku proizvoda ili usluga koje nude, kojima pristupaju, koje pribavljaju usluge treće strane ili se na njima oglašavaju.
  U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom SPE I KOMPANIJE I PODRUŽNICE IZ GRUPACIJE SONY NEĆE NI U KOJEM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA bilo kakav gubitak dobiti, gubitak poslovanja, prekid poslovanja ili gubitak poslovne prilike, IZRAVAN, NEIZRAVAN, SLUČAJAN ILI POSEBAN GUBITAK, POVREDU (UKLJUČUJUĆI TJELESNE POVREDE ILI SMRT), POTRAŽIVANJE, ODGOVORNOST ILI DRUGU ŠTETU, BILO DA JE NASTALA ZBOG NEMARA, KRŠENJA UGOVORA, KLEVETE, KRŠENJA AUTORSKIH PRAVA ILI DRUGIH PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, UZROKOVANA PREDSTAVLJANJEM, DISTRIBUCIJOM ILI ISKORIŠTAVANJEM BILO KAKVIH INFORMACIJA ILI SADRŽAJA SADRŽANIH U TIM USLUGAMA TREĆE STRANE. 
  Sve aktivnosti u koje se uključite u vezi s uslugama treće strane podložne su zasebnim uslovima usluga treće strane, uključujući pravila zaštite privatnosti i uslove korištenja, koje biste trebali pročitati prije nego što se uključite u takve aktivnosti.
  1. Apple i druge platforme i uređaji. Ako usluzi pristupate ili je upotrebljavate putem platformi Apple, Android, Google, Microsoft Windows ili drugih platformi ili usluga treće strane, na takav pristup i upotrebu primjenjuju se uslovi i pravila tih usluga treće strane.
  2. Poslovanje s trećim stranama. Svaka interakcija, korespondencija, transakcija ili posao koji imate s bilo kojom trećom stranom, a nalazi na usluzi ili se odvija putem usluge (uključujući usluge treće strane ili oglase) isključivo je između vas i treće strane (uključujući pitanja u vezi sa sadržajem oglasa treće strane, plaćanjem, isporukom robe, garancijama (uključujući garancije za proizvode), zaštitom privatnosti i podataka te slično). SPE i KOMPANIJE i podružnice iz grupacije SONY odriču svaku odgovornosti u vezi s tim. 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 1. Ništa u ovim uslovima ne isključuje i ne ograničava našu odgovornost za:
  1. smrt ili povredu uzrokovane našim nemarom
  2. prevaru ili lažno predstavljanje
  3. bilo što za što bi bilo nezakonito da za to isključimo ili ograničimo svoju odgovornost.
 2. Sadržaj naše usluge pruža se samo za opće informacije. Nije namijenjen za davanje savjeta na koje se valja osloniti. Prije nego što bilo što poduzmete ili se suzdržite od poduzimanja na osnovu sadržaja na našoj usluzi, morate dobiti profesionalan ili stručan savjet. Iako ulažemo razumne napore u ažuriranje informacija na usluzi, ne dajemo nikakve izjave, jamstva ni garancije, bilo izričite ili implicirane, da je sadržaj na našoj usluzi tačan, potpun ili ažuran.
  1. Ako ste privatni korisnik:
   1. ništa u ovim uslovima ne utiče na vaša zakonska ili druga primjenjiva pravna ili ugovorna prava. Savjete o zakonskim pravima (uključujući, među ostalim, garancije i garancije na proizvode) mogu biti dostupni u lokalnom uredu za savjetovanje građana, uredu za trgovačke standarde ili od odgovarajućih lokalnih tijela za zaštitu potrošača; i
   2. uslugu nudimo samo za kućnu i privatnu upotrebu. SAglasni ste da nećete upotrebljavati uslugu ili bilo koji sadržaj u komercijalne ili poslovne svrhe te, u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, nemamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak dobiti, gubitak poslovanja, prekid poslovanja ili gubitak poslovne prilike.
  2. Ako ste kompanija, ni pod kojim okolnostima nećemo biti odgovorni prema vama, bilo ugovorno, zbog delikta (uključujući nemar), grubog nemara, kršenja zakonske dužnosti ili na drugi način, u vezi s ovim uslovima za: (a) gubitak dobiti, prodaje, poslovanja ili prihoda; (b) gubitak ili korupciju podataka, informacija ili softvera; (c) gubitak poslovne prilike; (d) gubitak očekivane uštede ili (e) gubitak dobre volje ili (f) bilo kakav indirektni ili posljedični gubitak, u svakom slučaju u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.
 3. Podložno članu 8A, naša maksimalna ukupna odgovornost u skladu s ovim uslovima i/ili u vezi s uslugom (bilo ugovorno, zbog delikta (uključujući nemar) ili nečeg drugog te bila predvidiva ili ne), u pogledu svih naših djela, propusta (uključujući nemar), kršenja zakonske dužnosti ili kršenja garancije, uključujući naše službenike, zaposlenike, agente, izvođače radova, podugovarače, kompanije ili podružnice iz grupacije u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom ograničena je na troškove ponovnog pružanja usluga ili plaćanja razumnih troškova ponovnog pružanja usluga, no ni u kojem slučaju ne može biti više od 100 USD (sto američkih dolara) ili ekvivalentnog iznosa u bilo kojoj drugoj valuti.
 4. OVDJE NAVEDENE USLUGE I SADRŽAJ PRUŽAJU SE „KAKVI JESU, GDJE JESU”. SPE I KOMPANIJE I PODRUŽNICE IZ GRUPACIJE SONY NE DAJU NIKAKVE IZJAVE, GARANCIJE, USLOVE, ODREDBE NI OBAVEZE, BILO IZRIČITE ILI IMPLICIRANE ILI KOJE PROIZLAZE IZ ZAKONA, OBIČAJNOG PRAVA, UPOTREBE ILI TRGOVINE, OBIČAJA ILI DRUGOG, BILO KOJE VRSTE U ODNOSU NA USLUGE ILI SADRŽAJ. SPE I KOMPANIJE i podružnice IZ GRUPACIJE SONY TE U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MJERI U SKLADU S PRIMJENJIVIM ZAKONOM PODRUŽNICE ODRIČU SE ODGOVORNOSTI ZA SVE IZJAVE, GARANCIJE, USLOVE, ODREDBE I OBAVEZE, IZRIČITE ILI IMPLICIRANE ILI KOJE PROIZLAZE IZ ZAKONA, OBIČAJNOG PRAVA, UPOTREBE ILI TRGOVINE, OBIČAJA ILI DRUGOG, UKLJUČUJUĆI MEĐU OSTALIM MOGUĆNOST PRODAJE I PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU. POSJEĆUJUĆI ILI KORISTEĆI ODNOSNO POKUŠAVAJUĆI POSJETITI ILI KORISTITE USLUGE, IZRIČITO PRIHVATATE DA SPE I KOMPANIJE I PODRUŽNICE IZ GRUPACIJE SONY NE DAJU NIKAKVE GARANCIJE, IZJAVE NI USLOVE U VEZI SA SADRŽAJEM, UKLJUČUJUĆI MEĐU OSTALIM U VEZI S VALUTOM, TAČNOŠĆU ILI POTPUNOŠĆU I (ii) KAO USLUGU KORISNICIMA USLUGA SPE I KOMPANIJA I PODRUŽNICE IZ GRUPACIJE SONY DODAJU LINKOVE NA WEB LOKACIJE TREĆIH STRANA NAD KOJIMA NEMAMO KONTROLU. SPE I KOMPANIJE I PODRUŽNICE IZ GRUPACIJE SONY NE DAJU NIKAKVU PODRŠKU NI IZJAVE U VEZI S PROIZVODIMA, USLUGAMA, SADRŽAJEM ILI PRIKLADNOŠĆU SADRŽAJA TAKVIH WEB LOKACIJA TREĆE STRANE I OVIME SE NEOPOZIVO ODRIČETE SVAKOG POTRAŽIVANJA OD SPE-a I KOMPANIJA I PODRUŽNICA IZ GRUPACIJE SONY U VEZI S TAKVIM WEB LOKACIJAMA TREĆIH STRANA.
 5. OSIM KAKO JE IZRIČITO NAVEDENO NA USLUGAMA ILI UNUTAR NJIH, U OPSEGU DOPUŠTENOM PRIMJENJIVIM ZAKONOM, NI SPE NI KOMPANIJE I PODRUŽNICE IZ GRUPACIJE SONY NI BILO KOJI OD NAŠIH DIREKTORA, ZAPOSLENIKA ILI DRUGIH PREDSTAVNIKA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA ŠTETU NASTALU IZ UPOTREBE ILI U VEZI S UPOTREBOM USLUGA ILI BILO KOJE WEB LOKACIJE KOJA JE S NJIMA POVEZANA HIPERLINKOM. TO JE SVEOBUHVATNO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI KOJE SE PRIMJENJUJE NA SVE ŠTETE BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI (BEZ OGRANIČENJA) KOMPENZACIJSKE, DIREKTNE, INDIREKTNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, GUBITAK PODATAKA, PRIHODA ILI DOBITI, GUBITAK ILI OŠTEĆENJE IMOVINE I POTRAŽIVANJA TREĆIH STRANA.

PRIMJENJIVO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

OVI SU USLOVI UREĐENI ZAKONIMA KALIFORNIJE, OSIM AKO TO NIJE ZABRANJENO LOKALNIM ZAKONOM. To znači da će se u vezi s vašim pristupom usluzi i upotrebom usluge, kao i za svaki spor ili potraživanja koji proizlaze iz toga ili u vezi s tim, primjenjivati zakoni Kalifornije, osim ako to nije zabranjeno primjenjivim zakonima, a vi pristajete na ličnu nadležnost i odričete se prava na prigovor zbog neprikladnog foruma vaše države prebivališta i u skladu s članom 10. u nastavku. Stranke su saglasne da se pridržavaju primjenjivih obaveznih odredbi zakona države u kojoj živite. Ništa u ovim uslovima ne utiče na vaša prava potrošača da se oslonite na takve obavezne odredbe lokalnog zakona.

SPOROVI I RJEŠAVANJE SPOROVA

 1. Svaki spor ili potraživanje koje proizlazi iz ovih uslova, njihove provedbe, mogućnosti arbitraže ili tumačenja šalje se na konačnu i obavezujuću arbitražu koja će se održati u okrugu Los Angeles u Kaliforniji pred jednim arbitrom u skladu s kalifornijskim Zakonikom o građanskom postupku §1280 et seq, osim ako je to zabranjeno primjenjivim zakonima u području sudske nadležnosti vašeg prebivališta. U tom će se slučaju arbitraža odvijati u vašoj državi prebivališta. Arbitar će se odabrati međusobnim dogovorom stranaka ili, ako se stranke ne mogu dogovoriti, onda nasumičnim odabirom s popisa arbitara koje dostavi JAMS. Arbitraža je povjerljiv postupak, zatvoren za javnost. Arbitar izdaje pisano mišljenje u kojem se navode osnovni nalazi i zaključci na kojima se zasniva nagrada arbitra. Stranke će jednako dijeliti troškove arbitra i arbitraže te sve ostale troškove koji su jedinstveni na arbitražnom sudu (uz pretpostavku da svaka strana snosi vlastite troškove iskaza, svjedočenja, stručnjaka i advokata te ostale troškove u istoj mjeri kao i ako se predmet razmatra na sudu). Ništa u ovom članu ne utiče na sposobnost bilo koje strane da zatraži sudsku zabranu ili sudsku presudu u bilo kojem trenutku u mjeri u kojoj to isto nije zabranjeno drugim odredbama ovih uslova. U mjeri u kojoj se utvrdi da je ovaj član 10. stav A. ništavan ili na drugi način neprovediv, sva potraživanja se moraju razmatrati i presuditi odgovarajućim sudskim postupkom bez obzira na izbor prava ili sukob pravnih načela, podložno članu 9., a ne putem arbitraže.
 2. Ograničenje sudske zabrane. PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA, AKO TVRDITE DA STE PRETRPJELI BILO KAKVE GUBITKE, ŠTETE ILI POVREDE POVEZANE S UPOTREBOM USLUGE, GUBICI, ŠTETE I POVREDE SE NEĆE SMATRATI NEPOPRAVLJIVIMA NI DOVOLJNIMA ZA SUDSKU ZABRANU ILI DRUGI SUDSKI POSTUPAK BILO KOJE VRSTE. TO ZNAČI DA PRIHVATATE DA U VEZI S POTRAŽIVANJEM NEĆETE TRAŽITI TE DA VAM NEĆE BITI DOPUŠTENO PRIBAVITI BILO KAKAV SUDSKI ILI DRUGI NALOG KOJI BI MOGAO OMETATI ILI SPRIJEČITI RAZVOJ, UPOTREBU ILI ISKORIŠTAVANJE BILO KOJE WEB LOKACIJE, APLIKACIJE, SADRŽAJA, KORISNIČKI GENERIRANOG SADRŽAJA, PROIZVODA, USLUGE ILI INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U VLASNIŠTVU, POD LICENCOM ILI POD KONTROLOM BILO KOJE STANE SPE-A (UKLJUČUJUĆI VAŠ LICENCIRANI KORISNIČKI GENERIRANI SADRŽAJ) ILI DAVATELJA LICENCE BILO KOJE STRANE SPE-A. Bez ograničavanja općenitosti prethodno navedenog, ovime se neopozivo odričete prava ili pravnog lijeka da tražite i/ili dobijete sudsku zabranu ili drugi sudski postupak ili nalog s tim u vezi, i/ili da na bilo koji način ometate ili ograničite ili na neki drugi način narušite proizvodnju, distribuciju, predstavljanje ili drugo iskorištavanje bilo kojeg filma, produkcije ili projekta povezanog sa SPE-om, njegovim nadređenim, podređenim i povezanim kompanijama ili upotrebu, objavu ili širenje bilo kojeg oglasa u vezi s takvim filmom, produkcijom ili projektom. Možete, međutim, odbiti arbitražni postupak za potraživanje u korist javnog sudskog postupka. Ako to učinite, ni vi ni SPE ne možete od druge strane zahtijevati da učestvuje u arbitraži za bilo koje potraživanje koje se vodi na javnom sudskom postupku te zadržavate pravo na poduzimanje takvih mjera na sudu koji ima nadležnost. Da biste odustali od arbitraže, morate nas pismeno obavijestiti u roku od 30 dana od datuma aktivacije odredbe o arbitraži i morate navesti svoje ime i adresu prebivališta, svoju adresu e-pošte i jasnu izjavu da želite odustati od arbitraže u korist javnog sudskog postupka. Svi zahtjevi za odustajanje moraju se poslati na adresu: Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, SAD (N/r: EVP Global Litigation -- Claims). Ako sud ili arbitražni sud odluči da se bilo koja ograničenja iz ovog člana ne mogu primijeniti kao poseban zahtjev za postupak, tada se to potraživanje (i samo to potraživanje) mora odvojiti od arbitraže i može se podnijeti sudu u skladu s članom 10. tačkom (A).
 3. Odricanje od kolektivne tužbe. I vi i SPE odričete se prava da bilo koji spor, uključujući među ostalim radnje koje se odnose na zakon o zaštiti privatnosti potrošača u Kaliforniji, zakon o zaštiti privatnosti potrošača, zakon o zaštiti privatnosti i privatnosti djece na internetu ili slične primjenjive zakone u vašoj državi prebivališta, podnosite kao skupnu, konsolidiranu, reprezentativnu, kolektivnu ili privatnu tužbu ispred državnog tužioca te da učestvujete u skupnoj, konsolidiranoj, reprezentativnoj, kolektivnoj ili privatnoj tužbi ispred državnog tužioca bilo koje druge osobe. Uprkos bilo kojoj suprotnoj odredbi Sveobuhvatnih pravila i postupaka arbitraže JAMS-a, arbitar nema ovlasti niti bilo kakvu jurisdikciju za saslušavanje arbitraže kao skupne, konsolidirane, reprezentativne, kolektivne ili privatne tužbe ispred državnog tužioca niti da konsolidira, objedini ili na drugi način kombinira sporove različitih osoba u jedan postupak. Neovisno o gore navedenoj odredbi o arbitraži, ako se utvrdi da je odredba o odricanju od skupnih, kolektivnih, reprezentativnih i privatnih tužbi ispred državnog tužioca iz ovog člana 10. ništavna ili na drugi način neprovediva, bilo koja takva skupna, kolektivna, reprezentativna ili privatna tužba ispred državnog tužioca mora se podići putem odgovarajućeg sudskog postupka u skladu s članom 9., a ne arbitražom.
 4. Ograničeno vrijeme za pokretanje spora. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM I OSIM AKO ZAKONI VAŠEG PODRUČJA SUDSKE NADLEŽNOSTI NE PRUŽAJU DUŽI PRIMJENJIVI VREMENSKI PERIOD, AKO VI ILI MI ŽELIMO POKRENUTI OPĆI SPOR (ALI NE I SPOR OKO PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA) PROTIV DRUGOG, TADA VI ILI MI MORAMO S TIME ZAPOČETI UNUTAR JEDNE (1) GODINE NAKON ŠTO DOĐE DO SPORA. U SUPROTNOM ĆE POKRETANJE SPORA BITI ZABRANJENO ZAUVIJEK.

AŽURIRANJA USLOVA

Prilikom svake upotrebe usluge obavezno pregledajte objavljene uslove i sve dodatne uslove (barem prije svake transakcije ili slanja). USLOVE MOŽEMO IZMIJENITI, NAPRIMJER, ZBOG PROMJENE MJERODAVNOG PRAVA ILI SUDSKE PRAKSE ILI ZBOG USLOVA NA TRŽIŠTU ILI RADI OSIGURAVANJA BOLJE FUNKCIONALNOSTI USLUGE. O NOVIM USLOVIMA OBAVIJESTIT ĆEMO VAS TAKO DA IH OBJAVIMO NA USLUZI ILI PUTEM E-POŠTE (ILI NA BILO KOJI DRUGI RAZUMAN NAČIN OBAVJEŠTAVANJA KOJI IZABEREMO), A VAŠA UPOTREBA USLUGE NAKON TAKVOG OBAVJEŠTENJA ĆE PREDSTAVLJATI VAŠE PRIHVATANJE NOVIH USLOVA ZA NOVU UPOTREBU I TRANSAKCIJE UBUDUĆE. Svi novi uslovi ili dodatni uslovi će stupiti na snagu s novom upotrebom i transakcijama u trenutku objavljivanja ili kasnije, kako je navedeno u njima ili u drugom obavještenju vama. U slučaju da sud utvrdi da je bilo koje obavještenje o novim, revidiranim ili dodatnim uslovima nedostatno, prethodni pristanak na uslove ostaje na snazi do primitka dostatnog obavještenja za davanje pristanka na nove uslove. Nove, revidirane ili dodatne uslove možete odbiti tako da prestanete upotrebljavati uslugu.  

OPĆE ODREDBE

 1. Saglasnost ili odobrenje SPE-a. U pogledu bilo koje odredbe u ovim uslovima ili bilo kojim drugim primjenjivim dodatnim uslovima koji SPE-u dodjeljuju pravo na saglasnost ili odobrenje odnosno SPE-u omogućuju da iskoristi neko pravu u svojoj „isključivoj diskreciji” SPE može u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom iskoristiti to pravo prema vlastitom i apsolutnom nahođenju. Ne može se smatrati da je SPE dao saglasnost ili odobrenje ako ono nije u pisanom obliku i potpisano od strane službenika SPE-a.
 2. Obeštećenje Saglasni ste i pristajete braniti (ako to zatraži SPE), obeštetiti te smatrati nedužnima SPE i njegova direktna i indirektna nadređena, podređena i pridružena društva, uključujući kompanije iz grupacije Sony i sve njihove zaposlenike, direktore, članove, menadžere, dioničare, agente, dobavljače, davatelje licence, korisnike licence, ugovaratelje, klijente, nasljednike i delegate (skupno „strane SPE-a” i pojedinačno „strana SPE-a”) u slučaju bilo kakvih potraživanja, štete, gubitaka, troškova, istraga, obaveza, presuda, novčanih kazni, kazni, nagodbi, interesa i izdataka (uključujući pravne naknade) koji izravno ili neizravno proizlaze iz bilo kojeg potraživanja, tužbe, postupka, zahtjeva ili procesa pokrenutih protiv bilo koje strane SPE-a ili u slučaju istrage, obrane ili nagodbe u vezi sa sljedećim, koji iz njih proizlaze ili su s njima povezani, bez obzira na to jesu li nastali dosad ili ubuduće: (i) našom upotrebom korisnički generiranog sadržaja ili upotrebom naših delegata ili korisnika licence u skladu s ovim ili bilo kojim drugim primjenjivim dodatnim uslovima ili bilo kojeg vašeg korisnički generiranog sadržaja koji na bilo koji način nije u skladu s ovim uslovima; (ii) vašom upotrebom usluge i vašim aktivnostima u vezi s uslugom koja je u suprotnosti s ovim uslovima ili navodno krši ove uslove ili bilo koje druge primjenjive dodatne uslove; (iii) vašim kršenjem ili navodnim kršenjem ovih uslova ili bilo kojih drugih primjenjivih dodatnih uslova; (iv) vašim kršenjem ili navodnim kršenjem bilo kojeg zakona, pravila, propisa, zakona, statuta, odredbe ili naredbe bilo kojih vladinih ili kvazivladinih tijela u vezi s upotrebom usluge ili vašim aktivnostima u vezi s uslugom; (v) informacijama ili materijalima koji se prenose putem vašeg uređaja, čak i ako ga ne šaljete vi, a koji povređuje, krši ili pogrešno koristi bilo koja autorska prava, zaštitne znakove, poslovne tajne, patente, pravo na publicitet, pravo na privatnost ili drugo pravo bilo koje fizičke ili pravne osobe; (vi) svakim vašim pogrešnim predstavljanjem i (vii) upotrebom informacija koje nam pošaljete (uključujući vaš korisnički generirani sadržaj) od strane strana SPE-a (sve prethodno navedeno: „potraživanja i gubici”). Dužni ste u potpunosti sarađivati na zahtjev strana SPE-a u obrani od bilo kakvih potraživanja i gubitaka. Neovisno o prethodno navedenom, strane SPE-a zadržavaju ekskluzivno pravo na nagodbu, kompromis i plaćanje svih i bilo kojih potraživanja i gubitaka. Strane SPE-a zadržavaju pravo da preuzmu isključivu odbranu i kontrolu nad svim potraživanjima i gubicima. Ne smijete podmirivati nikakva potraživanja i gubitke bez, u svakom slučaju, prethodnog pisanog pristanka službenika strane SPE-a.
 3.  Rad usluge; dostupnost proizvoda i usluga; međunarodna pitanja. SPE ne izjavljuje da je usluga prikladna ili dostupna za upotrebu izvan područja za koje se objavljuju ovi uslovi i svi dodatni uslovi. Ako uslugu koristite s drugih lokacija, to činite na vlastitu inicijativu i odgovorni ste za pridržavanje primjenjivih lokalnih zakona u vezi s vašim ponašanjem na mreži i prihvatljivim sadržajem ako se primjenjuju lokalni zakoni i u mjeri u kojoj se primjenjuju.
 4. Virusi. Ne garantujemo da će naša usluga biti sigurna ili bez programskih grešaka odnosno virusa. Vi ste odgovorni za konfiguriranje uređaja, informacijske tehnologije, računarskih programa i platforme za pristup našoj usluzi. Morate koristiti vlastiti softver za zaštitu od virusa. Ne smijete zloupotrebljavati našu uslugu svjesnim uvođenjem virusa, trojanskih konja, crva, logičkih bombi ili drugih materijala koji su zlonamjerni ili tehnološki štetni. Ne smijete pokušati da dobijete neovlašten pristup našoj usluzi, serveru na kojem je naša usluga pohranjena ni bilo kojem serveru, računaru ili bazi podataka koji su povezani s našom uslugom. Ne smijete napadati našu web lokaciju napadima za onemogućivanje usluge ili distribuiranim napadima za onemogućivanje usluge. Ako prekršite tu odredbu, možete počiniti kazneno djelo. Svako takvo kršenje prijavljujemo relevantnim tijelima za provedbu zakona i sarađivat ćemo s tim tijelima tako što ćemo im otkriti vaš identitet ako je to potrebno u skladu s primjenjivim zakonom. U slučaju takvog kršenja vaše pravo na upotrebu naše usluge odmah će prestati. 
 5. Kontrola izvoza. Odgovorni ste za poštivanje svih primjenjivih trgovinskih propisa i zakona, bilo stranih ili domaćih. Osim ako je to odobreno američkim zakonom, slažete se i garantujete da usluge nećete izvoziti ni ponovo izvoziti u bilo koju zemlju ni bilo kojoj osobi, entitetu ili krajnjem korisniku koji su podložni kontrolama izvoza u SAD-u.
 6. Odvojivost; tumačenje Ako sud ili arbitar u relevantnoj sudskoj nadležnosti bilo koju odredbu ovih uslova ili bilo kojih primjenjivih dodatnih uslova iz bilo kojeg razloga proglasi nevažećom, nezakonitom, ništavom ili neprovedivom, ta će se odredba smatrati odvojenom od ovih uslova ili primjenjivih dodatnih uslova, a nevaženje te odredbe neće uticati na valjanost ili izvršivost ostatka ovih uslova ili primjenjivih dodatnih uslova. U opsegu dopuštenom primjenjivim zakonom, pristajete i obavezujete se da će te se odreći bilo kojeg važećeg zakonskog ili običajnog prava koje može dopustiti da se ugovor može tumačiti protiv njegova sastavljača.
 7. Istrage, raskid, opstanak. U mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim pravom SPE zadržava pravo, bez ikakvog ograničenja, da: (i) istraži svaku sumnju na kršenje sigurnosti usluge ili njegove informacijske tehnologije ili drugih sistema ili mreža, (ii) istraži svaku sumnju na kršenje ovih uslova i bilo kojih primjenjivih dodatnih uslova, (iii) istraži sve informacije koje SPE dobije u skladu sa svojim Pravilima zaštite privatnosti i pravilima o kolačićima u vezi s pridržavanjem kaznenih zakona, (iv) uključi tijela za provedbu zakona i slična tijela te sarađivati s njima na istrazi bilo kojeg od prethodno navedenih pitanja, (v) kazneno goniti sve povrede ovih uslova i svih primjenjivih dodatnih uslova te (vi) obustaviti uslugu u cijelosti ili djelomično odnosno obustaviti ili prekinuti vaš pristup usluzi u cijelosti ili djelomično, uključujući sve korisničke račune ili registracije, u bilo kojem trenutku, bez obavještenja, iz bilo kojeg razloga i bez ikakve obaveze prema vama ili bilo kojoj trećoj strani. Bilo kakva obustava ili prekid neće uticati na vaše obaveze prema SPE-u u skladu s ovim uslovima ili bilo kojim drugim primjenjivim dodatnim uslovima. Nakon obustave ili prekida pristupa usluzi ili nakon obavještenja SPE-a sva prava koja su vam dodijeljena ovim uslovima ili bilo kojim drugim primjenjivim dodatnim uslovima odmah će prestati vrijediti, a vi se slažete da ćete odmah prestati koristiti uslugu. Odredbe ovih uslova i svih primjenjivih dodatnih uslova koje po svojoj prirodi moraju nastaviti vrijediti i nakon obustave ili raskida nastavit će vrijediti. U svakom trenutku možete prekinuti upotrebu usluge ili ukinuti svoj račun. U slučaju da sud presudi da je raskid ili obustava pokrenuta s naše strane nepravedna, prethodni ugovor se nastavlja do dostatnog obavještenja o raskidu ugovora. 
 8. Dodjela prava. SPE može u bilo kojem trenutku bez prethodnog obavještenja dodijeliti svoja prava i obaveze prema ovim uslovima i bilo kojim primjenjivim dodatnim uslovima u cijelosti ili djelomično bilo kojoj strani, ali takva dodjela neće uticati na vaša prava ili obaveze u skladu s ovim uslovima. Vi ne možete dodijeliti ove uslove i sve primjenjive dodatne uslove te svoje dužnosti preuzete po njima ne smijete delegirati bez prethodnog pisanog pristanka službenika SPE-a.
 9. Potpuni ugovor. Ovi uslovi i svi primjenjivi dodatni uslovi odražavaju potpuni ugovor između vas i nas u vezi s vašom upotrebom usluge te zamjenjuju sve prethodne ugovore, izjave, jamstva, garancije ili rasprave povezane s uslugom.
 10. Bez odricanja. Osim kako je izričito navedeno u ovim uslovima ili bilo kojim drugim primjenjivim dodatnim uslovima, (i) nijedno vaše ili SPE-ovo neiskorištavanje ili kašnjenje u iskorištavanju bilo kakvih prava, ovlaštenja ili pravnih lijekova koji su navedeni u ovim uslovima neće se smatrati odricanjem od tog ili bilo kojeg drugog prava, ovlaštenja ili pravnog lijeka i (ii) nikakvo odricanje ili izmjena bilo kojeg uslova iz ovih uslova ili bilo kojih primjenjivih dodatnih uslova neće stupiti na snagu ako nije u pisanom obliku i ako ga ne potpiše strana od koje se traži odricanje ili izmjena.
 11. Internetsko rješavanje sporova. Ako živite u Evropskoj uniji ili Ujedinjenom Kraljevstvu i želite saznati više informacija o internetskom rješavanju sporova, slijedite ovaj link na web lokaciju  Evropske komisije: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Taj link se navodi prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 524/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća samo u informativne svrhe. Mi nismo ni dužni niti smo pristali učestvovati u internetskom rješavanju sporova.

//Kraj uslova korištenja//

© 2024. Sony Pictures Entertainment Inc. ili primjenjivo društvo Sony Pictures Entertainment. Sva prava zadržana.