ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อกำหนดของการใช้

วันที่มีผลใช้บังคับ 27 July, 2022.

บทนำ

ข้อกำหนดของการใช้เหล่านี้ (“ข้อกำหนด” เหล่านี้) ใช้กับ Sony Pictures Entertainment (แผนกหนี่งของ Sony Corporation) เว็บไซต์ บริการออนไลน์ หรือ แอพ (“บริการ”) ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ ในข้อกำหนดเหล่านี้ เราใช้ "SPE”, "เรา" หรือ "พวกเรา" หรือ "ของเรา" ซึ่งอ้างถึงกลุ่มนิติบุคคล Sony Pictures Entertainment ร่วมกับ Sony Pictures Entertainment Inc นิติบุคคล SPE รับผิดชอบบริการเฉพาะ (รวมเป็นผู้ควบคุมข้อมูล) ซึ่งสามารถหาแหล่งที่ตั้งได้โดยคลิก ที่นี่ สำนักงานของ Sony Pictures Entertainment Inc ตั้งอยู่ที่ 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA ด้วยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือเข้าเยี่ยมชม หรือ อย่างอื่นที่ใช้บริการที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดๆ (ที่ใช้ได้) ท่านตกลงที่จะยอมรับและผูกมัดโดยข้อกำหนด และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ เหล่านี้ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) และยืนยันว่าท่านได้อ่านและเข้าใจแล้ว ท่านยังได้รับทราบ ตกลง และยินยอมตามหลักปฎิบัติด้านข้อมูลตามที่ได้บรรยายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้ ของเรา และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ได้โพสต์ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของบริการ

 

เมื่อเราอ้างอิงถึง "ท่าน" หรือ "ของท่าน" ในข้อกำหนดเหล่านี้ เราหมายถึง

 • หากท่านเป็นผู้บริโภค รายบุคคล ที่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด หรือ ส่วนใหญ่นอกเหนือจากการทำการค้า ธุรกิจ งานหัตถกรรม หรือ วิชาชีพของพวกเขา และ
 • หากท่านมิใช่เป็นผู้บริโภค (ก) ธุรกิจที่ท่านมีอำนาจเพื่อทำการผูกมัด หรือ (ข) รายบุคคลผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ นอกจากการทำการค้า ธุรกิจ งานหัตถกรรม หรือ วิชาชีพของพวกเขา (ใน "ธุรกิจ" แต่ละราย)

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลกระทบต่อสิทธิ์ทางกฎหมาย ความรับผิดชอบ และความผูกพันต่างๆ และควบคุมการใช้บริการของท่าน ซึ่งรวมทั้งข้อจำกัดและข้อยกเว้นหลายประการ และข้อบังคับตามเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ เมื่อข้อพิพาทสามารถรับการแก้ไขได้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะได้รับการผูกมัดโดยข้อกำหนด และข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ เหล่านี้แล้ว จงอย่าใช้บริการและถอนการติดตั้งการดาวน์โหลดบริการและแอปพลิเคชั่นใดๆ ออก

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ในบางกรณี ข้อกำหนดเพิ่มเติม หรือ ที่แตกต่างกันซึ่งโพสต์ไว้ในบริการ จะนำมาใช้กับการใช้บริการของท่านในส่วนที่เน้นเฉพาะของบริการ (รวมแต่ละข้อเป็น "ข้อกำหนดเพิ่มเติม") ในขอบเขตที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ เหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับที่มากกว่า ยกเว้นว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น

การอัพเดทของข้อกำหนดและข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ โดยการโพสต์ข้อกำหนดใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของบริการตามที่ได้อธิบายไว้อย่างครบถ้วน ที่นี่ การใช้บริการของท่านต่อไปหลังการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ท่านอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้

กรรมสิทธิ์และสิทธิ์ของท่านในการใช้บริการและเนื้อหา

 1. กรรมสิทธิ์ การบริการและเนื้อหาทั้งหมด ("เนื้อหา") รวมทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการและเนื้อหาอื่นใดทั้งหมด ("ทรัพย์สินทางปัญญา") เป็นเจ้าของและควบคุมโดย SPE กลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเรา ผู้อนุญาตของเรา และบุคคลที่สามที่เฉพาะอื่นๆ สิทธิ์ ชื่อเรื่องและผลประโยชน์ใน และต่อเนื้อหาและทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมให้ไว้ผ่านทางการบริการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ SPE กลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเรา ผู้อนุญาต หรือบุคคลที่สามที่เฉพาะอื่นๆ และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และสิทธ็์การเข้าแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและกฎหมาย รวมทั้งกฎหมายของประเทศที่ท่านอยู่ หรือ กฎหมายระหว่างประเทศ จนในขอบเขตที่เต็มที่สุดเท่าที่ทำได้ SPE เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเลือก รวบรวม ประกอบ การจัดเรียง และเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาแก่การบริการ
 2. สิทธิ์ของท่านในการใช้บริการและเนื้อหา
  1. สิทธิ์ในการใช้บริการและเนื้อหาของท่านอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้อย่างเคร่งครัดในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เราขอสงวนสิทธืที่จะยกเลิกสิทธิ์ของท่านในการเข้าถึงและใช้บริการและเนื้อหา เมื่อมีการละเมิดข้อกำหนด หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆเหล่านี้ขึ้น โดยการเยี่ยมชม หรือ ใช้บริการ ท่านเป็นตัวแทนและรับประกันว่าการเข้า หรือการใช้ของท่านเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลของเขตที่อยู่ของท่าน สิทธิ์เหล่านี้ไม่ถูกผูกขาด ถูกจำกัด และเราสามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยปราศจากการแจ้งล่วงหน้า หรือ รับผิดในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เนื่องจากสิทธิ์ในการเข้า การใช้บริการและเนื้อหาเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลแก่ท่าน ท่านไม่อาจมอบหรือโอนสิทธิ์ของท่านได้ ความพยายามใดๆ ก็ตามที่จะทำเช่นนั้นจะถือเป็นโมฆะ ท่านอาจใช้ได้เพียงเป็นการส่วนบุคคล ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น (ซึ่งรวมเป็น "องค์ประกอบที่ได้รับอนุญาต SPE" ตามต่อไปนี้)
   1. ใช้แสดง ชม การใช้ และเล่นเนื้อหาบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือทางอินเตอร์เน็ต หรือจากอุปกรณ์ที่ได้อนุญาตอื่นๆ ได้ ("อุปกรณ์") และ/หรือพริ้นต์สำเนาหนึ่งชุดของเนื้อหา (ไม่รวมแหล่งและในรูปแบบรหัสวัสดุดิบ หรืออย่างอื่นใด) ตามที่แสดงให้แก่ท่าน
   2. สตรีมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของวิตเจ็ตส์ และ/หรือเครื่องเล่นวีดีโอทางอินเตอร์เน็ตดิจิตอลสตรีมมิ่งอื่นๆ หากได้จัดให้ไว้จากบริการ (วิดเจ็ตใดๆ ดังกล่าว หรือเครื่องเล่นวีดีโอทางอินเตอร์เน็ตดิจิตอลสตรีมมิ่งอื่นๆ ซึ่งอ้างอิงเป็น (“บริการวิตเจ็ต”)
   3. การตัดและวางรหัสเฉพาะที่จัดอย่างชัดเจนให้แก่ท่าน โดยผ่านการบริการ (แม้ว่าฟังก์ชั่นดังกล่าวจะถูกกำหนดว่าเป็นฟังก์ชั่น “แบ่งปัน” หรือไม่) เพื่อการฝัง เผยแพร่ใหม่ บำรุงรักษา และ/หรือ แสดงเนื้อหาเฉพาะต่อรหัสที่เกี่ยวข้องดังกล่าว บนหน้าเว็บเครือข่ายโซเชี่ยลส่วนบุคคล หน้าเว็บ Web blog(s), หรือ microblog(s) ของท่าน (รวมกันเป็น "โซเชียลมีเดียส่วนบุคคลของท่าน" ซึ่งแสดงคำนิยามไว้ แต่ไม่รวมสื่อธุรกิจ หรือการใช้ทางธุรกิจใดๆ) และ/หรือ หากบริการที่ให้ฟังก์ชั่น “การคว้าและฝังวิดเจ็ต” เพื่อ “การคว้าจับ” บริการวิดเจ็ตและการฝัง เผยแพร่ใหม่ บำรุงรักษา และ/หรือ แสดงเนื้อหาเฉพาะต่อรหัสที่เกี่ยวข้องดังกล่าว บนหน้าเว็บเครือข่ายโซเชี่ยลมีเดียส่วนบุคคล
   4. การตัดและวางรหัสเฉพาะที่จัดอย่างชัดเจนให้แก่ท่าน โดยผ่านการบริการ และ/หรือ หากว่าบริการให้ฟังก์ชั่น “การคว้าและฝังวิดเจ็ต” เพื่อ “การคว้า” บริการวิดเจ็ต เพื่อส่งต่อรหัสที่ใช้ได้ดังกล่าว และ/หรือบริการวิดเจ็ตให้แก่เพื่อนของท่าน เพื่อให้พวกเขาสามารถดูบริการและเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในนั้น และ/หรือ หากพวกเขาต้องการเช่นนั้น เพื่อที่พวกเขาอาจฝังรหัสที่ส่งต่อเอง หรือ บริการวิดเจ็ตบนโซเชี่ยลมีเดียส่วนบุคคลของตนเอง หรือ –ส่งต่อ ให้เพื่อนของพวกเขาอีก
   5. หากบริการได้รวมถึง "ส่งให้เพื่อน" หรือด้วยเครื่องมือที่คล้ายกัน ที่อนุญาตให้ท่านเริ่มต้นและส่งการสื่อสารทางอีเมล์ซึ่งรวมถึงเนื้อหา ให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งของท่านได้ และเครื่องมือมีการทำงานและใช้เป็นเครื่องมือเพื่อขอบริการเซอเวอร์ ให้ถ่ายทอดข้อความของท่านไปยังเพื่อนของท่านในนามของท่าน
   6. หากบริการรวมถึงลิงก์ "ดาวน์โหลด" ต่อจากส่วนหนึ่งของเนื้อหา (รวมทั้งที่ไม่จำกัด รูปภาพ ไอคอน วอลล์เปเปอร์ แทร็กแพลง วีดีโอ ตัวอย่าง RSS ฟีด) ท่านอาจดาวน์โหลดได้เพียงสำเนาเดียวของเนื้อหาดังกลาวบนอุปกรณ์หนึ่งเครื่องเท่านั้น
   7. การดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้สำเนาเดียวของซอฟต์แวร์ใดๆ รวมทั้งแอพ ที่เราได้ทำไว้บน หรือ ผ่านบริการ (ซอฟต์แวร์) บนอุปกรณ์ของท่าน ในรูปแบบรหัสวัสดุที่ทำงานด้วยเครื่องเท่านั้น และเพื่อทำสำเนาเพิ่มเติมอีกหนึ่งชุดเป็นการสำรองของที่จัดทำไว้ อย่างไรก็ดีตามที่ท่านเข้าใจและตกลงว่า (i) โดยการอนุญาตให้ท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ SPE ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นั้นให้ท่าน (อาทิเช่น ท่านเป็นเจ้าของสื่อซึ่งใช้เพื่อบันทึกซอฟต์แวร์ แต่เจ้าของซอฟต์แวร์ (ซึ่งอาจเป็น SPE และ/หรือผู้อนุญาตซอฟต์แวร์บุคคลที่สาม) จะรักษากรรมสิทธิ์เต็มและทั้งหมดของซอฟต์แวร์นั้นไว้) (ii) ท่านไม่อาจคัดลอกสำเนา แก้ไข ดัดแปลง แก้ไข แปลเป็นภาษาอื่นใด แจกจ่าย หรือ สร้างงานลอกเลียนตามซอฟต์แวร์ได้ โดยปราศจากคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก SPE (iii) ท่านไม่อาจมอบหมาย เช่า ให้เช่า หรือให้ยืมซอฟต์แวร์ต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ และความพยายามของท่านที่จะให้อนุญาตช่วง โอน หรือมอบหมายซอฟต์แวร์ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะ และไม่มีผลบังคับใช้ (iv) ท่านไม่อาจถอด ถอดการประกอบ วิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามสร้างใหม่ ระบุ หรือ ค้นพบแหล่งรหัสใดๆ ความคิดพื้นฐาน เทคนิคอินเทอร์เฟซผู้ใช้พื้นฐาน หรือ อัลกอริธึมของซอฟต์แวร์ด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ยกเว้นในขอบเขตตามข้อจำกัดนั้น ซึ่งถูกสั่งห้ามโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ
   8. หากมีความพร้อมให้แก่ท่าน การขอรับบัญชีลงทะเบียนส่วนบุคคล (และ/หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เกี่ยวข้อง) ในบริการและโต้ตอบกับผู้ใช้บริการอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการห้องสนทนา กระดานข้อความ เครือข่ายโซเชี่ยลมีเดีย เกมผู้เล่นออนไลน์หลายคน และ/หรือกิจกรรมอื่นๆ หรือการเสนอบริการที่คล้ายคลึงกันในบริการ
   9. มีลิงก์ไปยังบริการจากเว็บไซต์ หรือ บริการออนไลน์อื่นๆ ตราบเท่าที่ (ก) ลิงค์รวมอยู่ในข้อความเท่านั้น และไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (ข) ลิงค์และเนื้อหาบนเว็บไซต์ไม่แนะนำถึงการเข้าเป็นเครือใดๆ กับ SPE (หรือกลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเรา) หรือเป็นเหตุให้เกิดความสับสนอื่นๆ และ (ค) ลิงก์และเนื้อหาบนเว็บไซต์ของท่านไม่ได้แสดงถึง SPE หรือกลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเรา หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ บริการใดๆ ในทางเท็จ เข้าใจผิด เสื่อมเสีย หรือลักษณะที่ก้าวร้าว และไม่ได้บรรจุเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร ยั่วยวน สกปรก รุนแรง ข่มขู่ คุกคาม หรือ ข่มแหง หรือละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม หรือ เป็นอย่างอื่นที่น่ารังเกียจต่อ SPE โดย SPE ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ห้ามมีลิงก์เข้าใช้บริการด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตามดุลยพินิจเพียงผู้เดียว โดยปราศจากการแจ้งล่วงหน้า หรือรับผิดใดๆ ต่อท่าน หรือบุคคลที่สาม และ
   10. การใช้ฟังก์ชั่นอื่นที่จัดให้อย่างชัดเจนโดย SPE หรือผ่านบริการสำหรับการใช้โดยผู้ใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมทั้ง ไม่จำกัดเพียงฟังก์ชั่นที่ใช้สร้าง และ/หรือใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) และข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่มีผลบังคับใช้.
 3. สิทธิของผู้อื่น ในการใช้บริการ ท่านต้องเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของผู้อื่นและ SPE และกลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเรา การใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตของท่าน อาจเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นและกฎหมายที่ใช้บังคับ และอาจมีผลให้ท่านรับผิดชอบทางแพ่งและอาญา หากท่านเชื่อว่างานของท่านถูกละเมิดผ่านการบริการ ให้ตอนที่ 5 ด้านล่างนี้
 4. การสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ตามเนื้อหาและบริการ ข้อกำหนดและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ เหล่านี้ รวมกันไว้เพียงในวงแคบ จำกัดการให้สิทธิ์การใช้และเข้าถึงบริการและเนื้อหา สิทธิทั้งหมดไม่ได้แสดงการให้แก่ท่าน และถูกสงวนสิทธิ์โดย SPE และผู้อนุญาตและบุคคลที่สามอื่นๆ ห้ามใช้เนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

เนื้อหาที่ท่านยื่นส่ง

 1. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
  1. ทั่วไป ขณะนี้หรือในอนาคต SPE อาจเสนอให้โอกาสแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างสรรค์ สร้าง โพสต์ แสดง เผยแพร่ แจกจ่าย ส่ง ออกอากาศ หรือ อื่นใดที่ทำให้ไว้บนหรือยื่นผ่านการบริการ หรือ การตอบสนองต่อหน้าหรือการโพสต์บนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามใดๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญการตลาดโดยรูปแบบทางสื่อใดๆ ของเรา หรือหากว่ายื่นส่งให้เรา (เช่นบน Facebook หรือหน้าโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในการตอบสนองต่อการทวีตของเรา ผ่านการชิงโชค หรือการแข่งขัน หรือโดยทางไปรษณีย์) (รวมกันเป็น "ยื่นส่ง") ข้อความ ข้อความเท็กซ์ ภาพประกอบ ไฟล์ รูปภาพ กราฟฟิก รูปถ่าย ข้อคิดเห็น คำตอบ เสียง ดนตรี วีดีโอ ข้อมูล เนื้อหา การให้คะแนน คำวิจารณ์ ข้อมูล คำถาม คำแนะนำ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูล หรือวัสดุอื่นๆ และความคิดที่บรรจุในนั้น (รวมกัน แต่ไม่รวมองค์ประกอบการได้รับอนุญาตจาก SPE (SPE Licensed Elements) ที่อยู่ในนั้น "เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น" ("User-Generated Content”) หรือ “UGC" ท่านอาจยื่นส่ง "UGC" ผ่าน โปรไฟล์ ฟอรัม บล็อก กระดานข้อความ เครือข่ายโซเชี่ยลออนไลน์ เครื่องมือการสร้างเนื้อหา การเล่นเกม ชุมชนโซเชี่ยล เครื่องมือติดต่อเรา อีเมล์และฟังก์ชั่นการสื่อสารอื่นๆ ยกเว้นในขอบเขตของสิทธิและใบอนุญาตที่ท่านให้ไว้ในข้อกำหนดและขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ เหล่านี้ ท่านต้องรับผิดชอบต่อการรักษาสิทธิอะไรก็ตามทางกฎหมาย กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ที่ท่านมีใน UGC ของท่าน ยกเว้นในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามด้านล่าง กรุณารับทราบว่า เนื้อหาใดที่เปิดเผย หรือ ทำให้ไว้ในสถานการณ์เหล่านี้อาจถูกดำเนินการโดย SPE เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด และ/หรือเพื่อการปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์ และการตลาด
  2. การไม่เป็นความลับของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ยกเว้นว่าจะมีการอธิบายไว้เป็นอย่างอื่นในบริการที่โฟสต์ไว้ของ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ ท่านตกลงว่า (ก) ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ UGC ของท่านจะได้รับการปฎิบัติจากเราว่า ไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ - โดยไม่คำนึงถึงว่าท่านได้ ทำเครื่องหมายไว้ "เป็นความลับ" "เป็นกรรมสิทธิ์" หรือที่คล้ายกัน – และจะไม่มีการส่งกลับ และ (ข) ในขอบเขตสูงสุดที่ไม่สั่งห้ามโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ SPE จะไม่ถือว่ามีความผูกมัดใดๆ ในรูปแบบใดๆ ต่อท่าน หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวกับ UGC ของท่าน เมื่อมีการร้องขอ ท่านจะให้เอกสารที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าว และตรวจสอบท่านถึงการปฎิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ ท่านรับทราบว่าการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ทและโทรศัพท์มือถืออาจไม่ปลอดภัยและเกิดการละเมิดความปลอดภัยขึ้นได้ ดังนั้น ท่านรับทราบและยอมรับว่า UGC ของท่านถูกยื่นส่งด้วยความเสี่ยงของเท่านเอง

   ในการสื่อสารกับ SPE ของท่าน กรุณาระลึกไว้ว่า เราไม่ได้แสวงหาความคิดหรือเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ หรือแม้แต่การแนะนำการปรับปรุงต่อผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ รวมทั้ง ไม่ได้จำกัด ความคิด แนวคิด การประดิษฐ์ หรือการออกแบบสำหรับดนตรี เว็บไซต์ แอพ หนังสือ สคริปต์ บทภาพยนตร์ ภาพยนตร์ การแสดงทางโทรทัศน์ การผลิตละคร ซอฟต์แวร์ หรือ อย่างอื่นใด (รวมกันเป็น "ความคิดและเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์") ความคิดและเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ ที่ท่านยื่นส่งจะถือเป็นของ UGC และให้การอนุญาตแก่เรา ตามที่ระบุไว้ตามด้านล่าง นอกเหนือจากนี้ SPE คงรักษาสิทธิทั้งหมดที่ถือโดยสมาชิกของสาธารณชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความคิดและเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ของท่าน การที่ SPE รับความคิดและเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ของท่าน มิใช่การยอมรับโดย SPE ถึงความแปลกใหม่ ลำดับความสำคัญ หรือความคิดริเริ่ม และไม่มีการบั่นทอนสิทธิ์ของ SPE ในการโต้แย้งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่หรือในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดและเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ของท่าน

  3. ใบอนุญาตถึง SPE ใน UGC ของท่าน ยกเว้นจะมีการอธิบายไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลและคุกกี้ และข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ (เช่น กฎส่งเสริมการขายอย่างเป็นทางการ) ซึ่งควบคุมการยื่นส่ง UGC ของท่านโดยเฉพาะ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย ในที่นี้ท่านให้ SPE และกลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเรา ถึงสิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด ถ่ายโอนได้ ไม่มีข้อจำกัด ไม่มีข้อแม้ ไม่จำกัด ทั่วโลก เพิกถอนไม่ได้ ตลอดไป ให้สิทธิ์ช่วงได้ และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และอนุญาตให้ใช้ คัดลอก บันทึก แจกจ่าย ผลิตซ้ำ เปิดเผย ขาย ขายซ้ำ เช่า ให้ยืม อนุญาตช่วง (ผ่านหลายระดับ) แสดง แสดงต่อสาธารณะ ส่งต่อ ออกอากาศ แปล ดัดแปลง ทำการลอกเลียนแบบของ และ หรือ ใช้และเอาเปรียบในลักษณะใดๆ ทั้งหมดก็ตาม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ UGC ของท่าน (และการลอกเลียนแบบงานดังกล่าว) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามในทุกรูปแบบ บนหรือผ่านวิธีการหรือสื่อใดๆ ในขณะนี้ที่รู้จักกัน หรือพัฒนาขึ้นในภายหลัง และด้วยเทคโนโลยี่หรืออุปกรณ์ใดๆ ในขณะนี้ที่รู้จักกัน หรือพัฒนาขึ้นในภายหลัง และเพื่อการโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมสิ่งเดียวกัน (มีการตกลงกันว่าสิทธิดังกล่าวจะไม่นานถึง 99 ปีในดินแดนที่ใบอนุญาตถาวรไม่อาจออกให้ได้ โดยไม่มีการจำกัดการให้สิทธิที่รวมถึงสิทธิต่อ (ก) กำหนดค่า โฮสต์ ดัชนี แคช เกีบถาวร เก็บไว้ เป็นดิจิทัล บีบอัด เพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไข รูปแบบใหม่ แก้ไข ปรับใหม่ เผยแพร่ในรูปแบบที่ค้นหาได้ และถอด UGC ดังกล่าวออก และรวมกันกับเนื้อหาอื่นๆ และ (ข) ใช้ความคิด แนวคิด ความรู้ หรือ เทคนิดใดๆ ที่บรรจุอยู่ใน UGC เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม รวมทั้งการพัฒนา การผลิต และผลิตภัณฑ์การตลาด และ/หรือบริการต่างๆ ท่านเข้าใจว่าในขอบเขตอนุญาตที่สูงสุดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ในการใช้ข้อมูลเมตาของสิทธิ์ดังกล่าว ประกาศและเนื้อหาอาจถูกถอดออกหรือดัดแปลงได้ รวมทั้งข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ และท่านยินยอมตามนั้นและเป็นรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจที่จำเป็นทั้งหมดในการทำเช่นนั้นได้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้แก่สิทธิ์และใบอนุญาตที่ท่านให้แก่ SPE ต่อ UGC ของท่าน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายความเป็นส่วนบุคคลและคุกกี้ และในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านยังให้ SPE ในที่นี้ และกลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเรา และตกลงและให้สิทธิ์แก่ SPE และกลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเรา ที่ไม่มีเงื่อนไข ตลอดไป ถ่ายโอนได้และเพิกถอนไม่ได้ต่อการใช้และเอาเปรียบชื่อ บุคลิก และความคล้ายคลึงกันของท่านที่เกี่ยวข้องกับ UGC ใดๆ โดยปราศจากข้อผูกมัด หรือค่าตอบแทนใดๆ แก่ท่าน (มีการตกลงกันว่าสิทธิดังกล่าวจะนานถึง 99 ปีในดินแดนที่ใบอนุญาตถาวรไม่อาจออกให้ได้ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ ท่านสละสิทธิ์ในที่นี้ และท่านตกลงที่จะสละสิทธิ์ทางศีลธรรมหรือสิทธิ์ที่คล้ายคลึงหรือเทียบเท่ากัน (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดสิทธิที่เกี่ยวข้องที่มีการระบุว่าเป็นผู้แต่ง สิทธิ์ในการคัดค้านการปฎิบัติที่เสื่อมเสีย สิทธิ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นเท็จ สิทธิ์ที่จะตัดสินว่าเมื่อใด UGC ควรเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงได้ หรือ สิทธิ์ในการไม่เห็นด้วยกับการดัดแปลงใดๆ หรือ การเปลี่ยนแปลงของ UGC) ที่ท่านอาจมีใน UGC ใดๆ แม้ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนไปในลักษณะที่ท่านไม่เห็นด้วย ในขอบเขตที่ไม่สามารถยกเว้นได้ ท่านตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ว่าจะไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าว (หากมี) ในลักษณะที่การขัดขวางต่อการใช้สิทธิ์ที่ได้รับมา ท่านเข้าใจว่าท่านจะไม่ได้ค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน การพิจารณา หรือค่าตอบแทนสำหรับสิทธิ์ใดๆ ที่ให้ไว้ในมาตรา 2.A(iii) นิ้
  4. สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของ SPE ต่อการจัดการบริการของเรา ยกเว้นจะมีการบรรยายไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลและคุกกี้ หรือตามความประสงค์ในกฎหมายที่ใช้บังคับ SPE อาจแต่จะไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ที่จะ ทบทวน เฝ้าสังเกต แสดง โฟสต์ จัดเก็บ บำรุงรักษา ยอมรับ หรือ ทำการใช้อื่นใด ของ UGC ของท่าน และ SPE อาจด้วยดุลยพินิจโดยผู้เดียวที่จะปฎิเสธ ลบ ย้าย จัดรูปแบบใหม่ ถอดออก หรือปฎิเสธที่จะโฟสต์หรืออื่นใด ที่จะทำการใช้ UGC โดยปราศจากการแจ้งให้ทราบ หรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อท่านหรือบุคคลที่สามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ UGC ของเราในลักษณะที่เหมาะสมในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตไว้ในกฏหมายที่ใช้บังคับ โดยไม่มีข้อจำกัด เราอาจกระทำเช่นนั้นเพื่อหยิบยกถึงเนื้อหาที่เราสนใจ นั่นคือ หรือ เราเชื่อว่า จะเป็นการล่วงละเมิด อนาจาร ลามก ลามกอนาจาร สกปรก รุนแรง ก่อกวน ข่มขู่ ล่วงละเมิด ผิดกฎหมาย หรือ น่ารังเกียจ หรือไม่เหมาะสม หรือเพื่อ บังคับใช้สิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือ ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การยื่นส่ง UGC ดังกล่าวของท่าน หรือผู้อื่นไม่ต้องจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาบนบริการโดยเราสำหรับระยะเวลาใดๆ และท่านจะไม่มีสิทธิ์ หลังจากยื่นส่งแล้ว ที่จะเข้าถึง เก็บถาวร บำรุงรักษา เปลี่ยนแปลง ถอดออก หรืออย่างอื่น ใช้ UGC ดังกล่าวบนบริการหรือที่ใด ยกเว้นตามที่ได้บรรยายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลและคุกกี้ SPEไม่มีความผูกมัดที่จะเฝ้าสังเกตหรือบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของท่านกับ UGC ได้
  5. การรับประกันและการชดใช้ค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับ UGC ของท่าน ทุกครั้งที่ท่านยื่นส่ง UGC ใดๆ ท่านรับประกันว่าอย่างน้อยท่านมีอายุบรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลที่ท่านอาศัยอยู่ และเป็นผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือ มีคำยินยอมที่เหมาะสมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ของผู้เยาว์ผู้ใดที่ปรากฎใน หรือ มีส่วนต่อ UGC ใดๆ ที่ท่านยื่นส่ง และ นั่นคือ ตามที่ UGC (ก) ท่านเป็นผู้แต่งและเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิ์อื่นๆ ที่มีต่อ UGC แต่เพียงผู้เดียว หรือท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะยื่นส่ง UGC และให้สิทธิ์แก่ SPE และกลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเราที่ท่านได้ให้โดยข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ของ SPE ที่จะขอรับคำยินยอมของบุคคลที่สาม และไม่มีการสร้างข้อผูกมัดหรือความรับผิดชอบใดๆ ของ SPE (ข) UGC มีความถูกต้อง (ค) UGC ไม่ได้ และตามที่ SPE อนุญาตการใช้และแสวงหาผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ และจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม และ (ง) UGC จะไม่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลใดๆ ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และ ถือครอง SPE และกลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเราและกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้รับเหมา หุ้นส่วน และพนักงานแต่ละคนของเรา โดยไม่ให้มีอันตรายจากการสูญเสีย ความรับผิดชอบ การขู่เข็ญหรือการร้องเรียกตามจริง การเรียกร้อง ความเสียหาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้น หรือที่เกี่ยวข้องกับ UGC ใดๆ ของท่าน
 2. เนื้อหาที่เหมาะสมและการเตือนเราถึงการละเมิด เราคาดว่า UGC มีความเหมาะสมสำหรับผู้ชมทั่วไป แต่ไม่ได้ทำการเฝ้าสังเกต และท่านยอมรับที่จะพบกับเนื้อหาที่ท่านเห็นว่าก้าวร้าว หรือไม่เหมาะสม กรุณารับทราบว่า UGC ไม่ได้รับการตรวจสอบ หรืออนุมัติจากเรา และความคิดเห็นที่แสดงโดยผู้ใช้คนอื่นๆ บนบริการของเราไม่จำเป็นการแทนความคิดเห็น หรือค่านิยมของเราๆ อาจรวมทั้งกฎระเบียบของสถานที่ และเนื้อหาเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติม หากท่านค้นพบเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ แล้ว ท่านอาจรายงานได้ ที่นี่

ข้อจำกัดในการใช้บริการและเนื้อหา

 1. ข้อจำกัดของการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่ (i) ใช้บริการสำหรับวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือเชิงพาณิชย์ใดๆ (รวมทั้ง ไม่จำกัด สำหรับวัตถุประสงค์ของการโฆษณา การเรี่ยไรเงิน การรวบรวมราคาผลิตภัณฑ์ และขายผลิตภัณฑ์) ยกเว้นว่าท่านเป็นธุรกิจและได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของเรา (ii) ใช้เมตาเท็ก หรือ "ข้อความที่ซ่อนไว้" อื่นใดด้วยการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (iii) ร่วมเข้าในกิจกรรมใดๆ ผ่านทาง หรือเกี่ยวข้องกับบริการที่มองหาเพื่อพยายามทำอันตรายต่อบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ หรือผิดกฎหมาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร ลามกอนาจาร สกปรก รุนแรง ข่มขู่ ก่อกวน หรือ ข่มเหง หรือล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใดๆ หรือเป็นที่น่ารังเกียจต่อ SPE; (iv) ในขอบเขตสูงสุดที่ไม่ได้ห้ามโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ถอดรหัส ถอดประกอบ วิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามที่จะสร้างขึ้นใหม่ ระบุ หรือค้นพบแหล่งรหัส แนวคิดพื้นฐาน เทคนิคอินเทอร์เฟซผู้ใช้พื้นฐาน หรืออัลกอริธึมของบริการด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามหรือแก้ไขแหล่งบริการหรือรหัสวัสดุ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ บริการ หรือกระบวนการที่เข้าถึงได้ผ่านส่วนใดๆ ของบริการ(v) เข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ขัดขวางกับการเข้าถึงบริการของผู้ใช้ หรือการดำเนินการของบริการที่เหมาะสม หรืออีกอย่างหนึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อบริการ SPE และกลุ่มบริษัท ในเครือ Sony ของเราหรือผู้ใช้บริการรายอื่น (vi) แทรกแซงกับ หรือ หลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัย (รวมทั้งกลไกการจัดการสิทธิ์ดิจิทัล อุปกรณ์ หรือ การปกป้องเนื้อหาอื่นๆ หรือมาตรการควบคุมการเข้าถึง) ของบริการ หรือคุณลักษณะใดๆ ที่จำกัดหรือบังคับใช้ จำกัดการใช้ของ หรือการเข้าถึงบริการ เนื้อหา หรือ UGC; (vii) เก็บเกี่ยวหรืออีกอย่างหนึ่ง รวบรวม หรือจัดเก็บข้อมูลใดๆ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการรายอื่น รวมถึงอีเมล์เอดเดรส ปราศจากการให้ความยินยอมของผู้ใช้ดังกล่าว (viii) พยายามที่จะเข้าถึงบริการ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต (ix) หรืออีกอย่างหนึ่ง ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ
 2. ข้อจำกัดของการใช้เนื้อหา ท่านยังตกลงว่าในการใช้บริการ ท่าน (i) จะไม่เฝ้ามอง รวบรวม คัดลอก หรือแจกจ่ายเนื้อหา (ยกเว้นที่อาจเป็นผลของกิจกรรมของเครื่องมือค้นหามาตรฐาน หรือการใช้เบรอเซอร์มาตรฐาน) บนบริการโดยการใช้หุ่นยนต์ โรเวอร์ "บอท" สไปเดอร์ สแครปเปอร์ โปรแกรมรวบรวมข้อมูล สปายแวร์ แอนจิน อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือดึงข้อมูล หรืออุปกรณ์อัติโนมัติอื่น ยูทิลิตี้ หรือ กระบวนการทำด้วยมือชนิดใดๆ (ii) จะไม่วางกรอบหรือใช้เทคนิคการวางกรอบเพื่อปิดเนื้อหาดังกล่าว (รวมถึงรูปภาพ ข้อความหรือการจัดหน้า) (iii) จะรักษาเครื่องหมายการค้าทั้งหมดให้คงเดิม ลิขสิทธิ์ และการประกาศเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรจุอยู่ในเนื้อหาดังกล่าว (iv) จะไม่ใช้เนื้อหาดังกล่าวในลักษณะที่จะส่อถึงการเชี่อมโยงถึงผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ แบรนด์ของเรา หรือของผู้อนุญาตของเรา (v) จะไม่ทำการแก้ไขใดๆ ต่อเนื้อหาดังกล่าว (นอกเหนือจากขอบเขตของการใช้ที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะขององค์ประกอบที่ได้รับอนุญาตของ SPE (SPE Licensed Elements) (vi) จะไม่คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ เก็บถาวร ขาย ให้เช่า เช่า แลกเปลี่ยน สร้างงาน ลอกเลียนแบบจาก เผยแพร่วิธีการทางเอกสาร หรือทางอีเล็กทรอนิก ดำเนินการในที่สาธารณะ หรือบนแอปพลิเคชั่นบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ หรือ ใช้อย่างอื่น หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาดังกล่าวในทางใดก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ที่ยกเว้น แต่จะได้รับอนุญาตโดยเฉพาะโดยข้อกำหนดเหล่านี้ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือด้วยคำยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรของเจ้าหน้าที่ของ SPE หรือในกรณีของคำยินยอมจากผู้อนุญาต เจ้าของเนื้อหา และ(vii) จะไม่เติมรหัสหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ เพื่อจัดการเนื้อหาดังกล่าวในทางที่มีผลเสียกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
 3. ความพร้อมใช้งานของบริการและเนื้อหา ในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายใช้บังคับอนุญาต SPEจะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือรับผิดชอบ อาจระงับ หรือยุติความพร้อมใช้งานของบริการ และ/หรือเนื้อหา (และองค์ประกอบและคุณลักษณะใดๆ ของเหล่านั้น) ทั้งหมด หรือบางส่วนทันทีจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การสร้างบัญชี

 1. หากท่านลงทะเบียนกับเรา หรือสร้างบัญชี ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและการรักษาความลับของการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสำหรับการเข้าถึงอุปกรณ์ที่จำกัด และสำหรับกิจกรรมภายใต้บัญชีของท่าน นอกจากว่าท่านสามารถพิสูจน์ได้ว่าที่ทำไปนั้นเป็นการหลอกลวง การลงทะเบียนบัญชีอาจตั้งค่าได้เฉพาะบุคคลที่มีอายุอย่างน้อยที่สุดต้องบรรลุนิติภาวะในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ แต่ไม่น้อยกว่า 18 ปี รหัสผ่านต้องเป็นส่วนบุคคล และท่านต้องมีชื่อผู้ใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ (หรืออีเมล์เอดเดรส) ที่ไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือเป็นที่ก้าวร้าว เราอาจปฏิเสธการใช้ของรหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ หรือ อีเมล์เอดเดรสด้วยเหตุผลใดๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่ผู้เดียว ท่านต้องรับผิดชอบแต่ผู้เดียวสำหรับข้อมูลการลงทะเบียนและการอัพเดท และการบำรุงรักษา ท่านจะต้องแจ้งเรา ที่นี่ ของการใช้บัญชี รหัสผ่าน หรือชื่อผู้ใช้ หรือการละเมิดความปลอดภัยใดๆ ของบัญชีของท่านที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องไม่ขาย โอน หรือ มอบหมายบัญชี หรือสิทธิ์ในบัญชีใดๆ ของท่าน เรามีสิทธิ์ที่จะปิดการใช้บัญชีและ/หรือรหัสผ่านได้ทุกเมื่อ หากเป็นความเห็นที่สมเหตุสมผลของเราว่าท่านไม่ได้ทำตามกฎระเบียบของข้อกำหนดเหล่านี้
 2. บัญชีอาจสามารถตั้งขึ้นได้โดยผู้แทนของบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งเป็นหัวเรื่องของบัญชี เราไม่ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี และไม่รับผิดชอบสำหรับบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ปรากฎขึ้นในบริการ สำหรับข้อพิพาทต่อการสร้างบัญชีหรือความถูกต้อง เราจะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่มีภาระผูกพัน ที่จะแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ขั้นตอนสำหรับการกล่าวหาว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์

 1. หากท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ที่ประสงค์จะส่งการแจ้งเพื่อระบุถึงเนื้อหาหรือสิ่งของที่โฟสต์บนบริการนั้นมีการละเมิดซึ่งท่านประสงค์ที่จะถอดออกจากบริการของเรา ท่านอาจต้องยื่นส่งการแจ้งนั้นถึงเราโดยทำตามคำแนะนำ ที่นี่

การแจ้ง คำถามและบริการลูกค้า

 1. ท่านตกลงว่าเราอาจให้การแจ้งแก่ท่าน หรืออีกอย่างหนึ่งคือตอบรับท่านโดยทางจดหมาย หรือตอบอีเมล์ของท่าน (หากเรามีอยู่ในไฟล์) หรือในลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมตามที่ท่านเลือกไว้
 2. การแจ้งตามกฎหมายถึงเราทั้งหมดต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงหน่วยงาน Sony Pictures ที่เกี่ยวข้องตามรายชื่อ ที่นี่
 3. หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการบริการ ท่านอาจติดต่อแผนกช่วยเหลือลูกค้า SPE (SPE Customer Support) โดยคลิก ที่นี่ และกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จ ท่านรับทราบว่าแผนกช่วยเหลือลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นข้อกำหนดหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้

บริการของบุคคลที่สาม – การโฆษณา ข้อตกลงกับบุคคลที่สาม

 1. เนื้อหาและไซต์ของบุคคลที่สาม การโฆษณา บริการอาจบรรจุปลั๊กอิน แอพปลิเคชั่น โฆษณา เครื่องมือ และ/หรือ เนื้อหาอื่นๆ และ/หรือลิงก์เข้าเว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ของบุคคลที่สามที่ไม่เป็นเจ้าของ ควบคุม หรือดำเนินการโดย SPE และกลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเรารวมทั้งบริการที่ดำเนินการโดยผู้โฆษณา ผู้อนุญาต ผู้ได้รับอนุญาต และบุคคลที่สามเฉพาะ ผู้มีธุรกิจความสัมพันธ์อื่นๆ กับ SPE (รวมกันเป็น "บริการของบุคคลที่สาม") เราอาจโฮสต์เนื้อหา แอพ และเครื่องมือของเราบนบริการของบุคคลที่สาม SPE ไม่มีการควบคุมเรื่องเนื้อหา การดำเนินการ นโยบาย ข้อกำหนด หรือ องค์ประกอบอื่นๆ ของบริการของบุคคลที่สาม และไม่มีคาดว่าจะมีการทบทวนความผูกพันใดๆ SPE ไม่จำเป็นต้องทบทวน รับรอง อนุมัติ หรือเป็นสปอนเซอร์บริการของบุคคลที่สาม หรือเนื้อหา การโฆษณา ข้อมูล วัสดุ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสิ่งของอื่นใดของบุคคลที่สาม นอกเหนือจากนี้ SPE จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือการจัดส่งของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่นำเสนอ การเข้าถึง ที่ได้รับโดย หรือโฆษณาไว้ที่บริการของบุคคลที่สามดังกล่าว

  ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ SPE และกลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเรา จะไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียของกำไร การสูญเสียทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ อุบัติเหตุทางตรงหรือทางอัอม หรือการสูญเสียพิเศษ การบาดเจ็บ (รวมทั้งการบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตส่วนบุคคล) การเรียกร้อง ความรับผิดชอบ หรือความเสียหายอื่นๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความประมาท การละเมิดสัญญา หมิ่นประมาท การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีเหตุจาการจัดนิทรรศการ การแจกจ่าย หรือการใช้ประโยชน์ของข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่บรรจุไว้ในบริการชองบุคคลที่สามเหล่านี้

  กิจกรรมใดๆ ที่ท่านเข้าเกี่ยวข้องกับบริการของบุคคลที่สาม ย่อมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่แยกออกต่างหากของบริการของบุคคลที่สาม รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนบุคคลและข้อกำหนดของการใช้ ซึ่งท่านต้องอ่านก่อนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

  1. Apple และแพลตฟอร์มและอุปกรณ์อื่นๆ หากท่านกำลังเข้าถึง หรือกำลังใช้บริการผ่านทาง Apple, Android, Google, Microsoft Windows หรือแพลตฟอร์มหรือบริการอื่นๆ ของบุคคลที่สาม บริการของบุคคลที่สามเหล่านั้นเป็นเจ้าของข้อกำหนดและนโยบายที่ใช้กับการเข้าและการใช้งานดังกล่าว
  2. การติดต่อกับบุคคลที่ สาม ปฎิสัมพันธ์ การเขียนโต้ตอบ ธุรกรรม หรือการติดต่อใดๆ ที่ท่านมีกับบุคคลที่สามที่พบบนหรือผ่านบริการ (รวมทั้งบน หรือผ่านบริการของบุคคลที่สาม หรือการโฆษณา) เป็นเรื่องระหว่างท่านและบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียว (รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการโฆษณาของบุคคลที่สาม การชำระเงิน การจัดส่งของสินค้า การรับประกัน (รวมทั้งการรับประกันผลิตภัณฑ์) ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยและที่คล้ายคลึงกัน) SPE และ กลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเราขอไม่ยอมรับความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วย

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบของเรา

 1. ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของเรา
  1. การเสียชีวิตและการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทของเรา
  2. การฉ้อโกงหรือการหลอกลวงที่บิดเบือนความจริง
  3. ไม่มีเรื่องใดก็ตาม ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายสำหรับเราที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับ ผิดของเรา
 2. เนื้อหาในบริการของเราจัดทำให้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ทำไว้เป็นคำแนะนำให้ท่านควรใช้พึ่งพา หรือเพื่อใช้อ้าง ท่านต้องขอคำแนะนำจากนักวิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะทำการหรืองดเว้นจากการกระทำใดๆ บนพื้นฐานของเนื้อหาในบริการของเรา แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่ออัพเดทข้อมูลในบริการของเรา และเราไม่รับรอง การรับประกัน หรือ การรับรอง ไม่ว่าจะแสดงออก หรือโดยนัยว่าเนื้อหาในบริการของเรานั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือทันต่อเหตุการณ์
  1. หากท่านเป็นผู้บริโภค
   1. ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะผลกระทบทางกฎหมายต่อสิทธิ์ตามกฎหมาย หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึงการรับประกัน และใบรับประกันผลิตภัณฑ์) มีให้ไว้จากสำนักงานให้คำแนะนำพลเมือง (Citizens' Advice Bureau) สำนักงานมาตรฐานการค้า (Trading Standards Office) หรือหน่วยงานคล้ายกันคือเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคนท้องถิ่นของท่าน
   2. เราจัดหาบริการสำหรับการใช้ในบ้านและส่วนบุคคลเท่านั้น ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้บริการหรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์หรือทางธุรกิจใดๆ และในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตให้โดยกฎหมายที่ช้บังคับ เราไม่มีความรับผิดต่อท่านสำหรับการสูญเสียของกำไร การสุญเสียของธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียของโอกาสทางธุรกิจ
  2. หากท่านเป็นธุรกิจ เราจะไม่ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตามที่ต้องรับผิดต่อท่าน ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การละเมิด (รวมทั้งการความประมาทเลินเล่อ) ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การละเมิดของหน้าที่ตามกฎหมาย หรือ อย่างอื่น ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้สำหรับ (ก) การสูญเสียของกำไร การขาย ธุรกิจ หรือ รายได้ใดๆ (ข) การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล สาระหรือซอฟต์แวร์ (ค) การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ (ง) การสูญเสียเงินออมที่คาดการณ์ไว้ (จ) การสูญเสียค่านิยม (ฉ) การสูญเสียทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนี่องใดๆ ในแต่ละกรณีถึงขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย
 3. โดยขึ้นอยู่กับมาตราที่ 8ก ความรับผิดโดยรวมสูงสุดของเราภายใต้ และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ และ/หรือบริการ (ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การละเมิด (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ) หรืออย่างอื่นใด และไม่ว่าจะคาดการณ์ได้หรือไม่) ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของเราทั้งหมด การละเว้น (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย หรือ การละเมิดการรับประกัน รวมทั้งเหล่าเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง กลุ่มบริษัทหรือในเครือของเราในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฏหมายจะจำกัดเป็นค่าการส่งให้บริการอีกครั้ง หรือการชำระเงินของค่าใช้จ่ายที่สมควรของการส่งให้บริการอีกครั้ง แต่ละกรณีไม่เกิน 100 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หนึ่งร้อยดอลล่าร์สหรัฐฯ ($100) หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่นๆ
 4. บริการและเนื้อหาที่จัดให้ไว้ในที่นี้เป็นพื้นฐาน "ตามที่เป็นอยู่" SPE และกลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเรา ไม่รับรอง รับประกัน เงื่อนไข ข้อกำหนด ทำภาระผูกพัน ไม่แสดงหรือโดยนัย หรือที่เกิดขึ้นโดยสถานะตามกฎหมายสามัญ การใช้หรือการค้า กำหนดเองหรืออย่างอื่น ของประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเนื้อหา SPE และกลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเรา และในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทในเครือขอปฎิเสธการรับรอง การรับประกัน เงีอนไข ข้อกำหนด ทำภาระผูกพัน ไม่แสดงหรือโดยนัย หรือที่เกิดขึ้นโดยสถานะตามกฎหมายสามัญ การใช้หรือการค้า กำหนดเองหรืออย่างอื่น รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง การขายออกได้ และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยการเยี่ยมชมหรือใช้ หรือความพยายามที่จะเยี่ยมชมหรือใช้บริการ ท่านแสดงการรับทราบว่า SPE และกลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเราไม่ได้ให้การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับเนื้อหา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึงสกุลเงิน ความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ และ (ii)ในฐานะบริการต่อผู้ใช้ของบริการ SPE และกลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเรา รวมทั้งลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่มีการควบคุม SPE และกลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเราไม่ได้ให้การรับรองหรือเป็นตัวแทนประเภทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหาหรือความเหมาะสมของเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และในที่นี้ท่านขอสละสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อ SPE และกลุ่มบริษัทในเครือ Sony ของเราที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว
 5. ตามที่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะใน หรือ ในบริการและในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่มีใครใน SPE และ กลุ่มบริษัทในเครือ Sony หรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง พนักงาน หรือผู้แทนอื่นๆ ของเราจะต้องรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นมา หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือเว็บไซต์ไฮเปอร์ลิงก์ใดๆ ซึ่งเป็นการจำกัดความรับผิดที่ใช้กับความเสียหายทั้งหมดของทุกประเภท รวมทั้ง (ไม่จำกัด) ค่าชดเชย โดยตรง โดยอ้อมหรือผลที่ตามมาของความเสียหาย การสูญเสียข้อมูล รายได้ หรือกำไร การสูญเสียของ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการเรียกร้องของบุคคลที่สาม

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้ถูกควบคุมโดยกฎหมายของแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นตามที่กฎหมายท้องถิ่นห้ามไว้ ซึ่งหมายความว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและใช้บริการของท่าน และสำหรับข้อพิพาท หรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องด้วยจะถูกควบคุมโดยกฎหมายแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับห้ามไว้ และท่านยินยอมให้เขตอำนาจศาลส่วนบุคคล และสละสิทธิ์คัดค้านใดๆ เกี่ยวกับฟอรัมที่ไม่สะดวกของประเทศที่อยู่ของท่านและตาม มาตรา 10 ด้านล่าง คู่กรณีตกลงที่จะปฎิบัติตามบทบัญญัติที่ใช้บังคับชองกฎหมายของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ไม่มีข้อกำหนดข้อใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ์ของท่านในฐานะผู้บริโภคที่ต้องพึ่งพากฏบัญญัติบังคับใช้ของกฎหมายท้องถิ่น

ข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาท

 1. ข้อโต้แย้ง หรือการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ การบังคับใช้ อนุญาโตตุลาการ หรือการตีความจะถูกยื่นไปที่อนุญาโตตุลาการสุดท้ายและมีผลผูกมัด ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Los Angeles County, California ต่อหน้าอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวตามประมวลกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนีย (California Code of Civil Procedure §1280 et seq) ยกเว้นตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับของเขตอำนาจศาลที่ท่านอยู่สั่งห้ามไว้ จากนั้นอนุญาโตตุลาการจะเกิดขึ้นในประเทศที่ท่านอยู่ อนุญาโตตุลาการจะถูกเลือกโดยข้อตกลงกันของคู่กรณีทั้งสอง หรือ หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ จากนั้นให้ยื่นชื่อจากรายชื่ออนุญาโตตุลาการที่ให้โดย JAMS กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะปิดเป็นความลับและไม่ให้บุคคลทั่วไปทราบ อนุญาโตตุลาการจะให้ความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงถึงข้อค้นพบและข้อสรุปที่สำคัญที่อนุญาโตตุลาการใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสิน คู่กรณีจะแบ่งการชำระเท่าๆ กันของค่าธรรมเนียอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่ายเฉพาะอื่นๆ ของการพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการ (รับทราบว่าแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ให้คำให้การ พยาน ผู้เชี่ยวชาญ และค่าทนายความและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในระดับที่ถือเสมือนว่าเรื่องกำลังมีการพิจารณาที่ศาล) ในมาตรานี้ไม่มีข้อความใดที่จะมีผลกระทบต่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะขอคำสั่งศาล หรือการบรรเทาทุกข์ได้ทุกเมื่อ ในขอบเขตเดียวกันที่ไม่ห้ามโดยบทบัญญัติอื่นของข้อกำหนดเหล่านี้ ในขอบเขตที่มาตรา 10(ก) นี้ที่พบว่าเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ข้อเรียกร้องใดๆ ต้องได้รับการพิจารณาและตัดสินผ่านกระบวนการศาลที่เหมาะสมโดยปราศจากการคำนึงถึงการเลือกกฎหมาย หรือหลักความขัดแย้งของกฎหมายตาม มาตรา 9 และไม่ใช่ในอนุญาโตตุลาการ
 2. ข้อจำกัดในการบรรเทาทุกข์ตามคำสั่งศาลตามที่อนุญาตโดยกฏหมายที่ใช้บังคับ หากท่านอ้างว่า ท่านมีความสูญเสีย เสียหาย หรือบาดเจ็บเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน ซึ่งความสูญเสีย เสียหายและบาดเจ็บจะไม่ถือว่าท่านไม่สามารถแก้ไขได้ หรือเพียงพอที่ท่านจะสามารถขอคำสั่งห้าม หรือการบรรเทาทุกข์อื่นๆ ที่เท่าเทียมกัน ซึ่งหมายความว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำเรียกร้องของท่าน ท่านตกลงว่าท่านจะไม่แสวงหา และท่านจะไม่ได้รับอนุญาตที่จะขอให้ศาลหรือการกระทำอื่นๆ ที่อาจรบกวนหรือป้องกันการพัฒนา การใช้หรือใช้ประโยชน์ของเว็บไซต์ แอพปลิเคชั่น เนื้อหา UGC ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเจ้าของ ได้รับอนุญาต ใช้ หรือควบคุมโดยคู่กรณี SPE ใดๆ (รวมทั้ง UGC ที่ได้รับอนุญาตของท่าน) หรือผู้อนุญาตของคู่กรณี SPE ใดๆ โดยไม่จำกัดลักษณะทั่วไปของข้อที่กล่าวมาข้างต้น ท่านขอสละสิทธิ์ในที่นี้ หรือการเยียวยาเพื่อแสวงหาและ/หรือขอรับคำสั่งห้าม หรือการบรรเทาทุกข์ที่เท่าเทียมกัน หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวกับ และ/หรือเพื่อเข้าร่วมใหม่ หรือ ยับยั้ง หรือทำให้เสียหายในลักษณอื่นใดก็ตาม การผลิต การแจกจ่าย นิทรรศการ หรือการแสวงหาประโยชน์อื่นๆ ของภาพยนตร์ การผลิตหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ SPE บริษัทแม่ บริษัทสาขา และในเครือ หรือการใช้ การตีพิพม์ หรือเผยแพร่ของการโฆษณาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ดังกล่าว การผลิตหรือโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตามท่านสามารถขอไม่เลือกการเรียกร้องอนุญาโตตุลาการสำหรับคำสั่งศาล เพื่อการบรรเทาทุกข์สาธารณะได้ หากท่านทำเช่นนั้น ไม่ว่าท่านหรือ SPE จะไม่สามารถขอให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าร่วมในอนุญาโตตุลาการของการเรียก ร้องคำสั่งห้ามสาธารณะใดๆ และท่านคงรักษาสิทธิ์ของท่านเพื่อนำเรื่องดังกล่าวมาในศาลที่มีเขตอำนาจศาล ในการเลือกเพื่อขอออก ท่านต้องแจ้งเราให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับจากวันที่ท่านได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการ และต้องระบุชื่อและที่อยู่ของท่าน อีเมล์เอดเดรสของท่าน และคำให้การที่ชัดเจนว่าท่านต้องการขอออกจากอนุญาโตตุลาการการบรรเทาทุกข์สาธารณะ คำขอให้มีการขอออกต้องส่งไปที่ Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, U.S.A. (Attn: EVP Global Litigation -- Claims) หากศาลหรืออนุญาโตตุลาการตัดสินใจไม่สามารถบังคับใช้ข้อจำกัดใดๆ ในมาตรานี้ได้ ตามคำเรียกร้องสำหรับการบรรเทาทุกข์ที่เฉพาะ จากนั้นคำเรียกร้องนั้น (และเพียงคำเรียกร้องเท่านั้น) ต้องถูกส่งมาจากอนุญาโตตุลาการและอาจถูกนำขึ้นศาลตามมาตราที่ 10 (ก)
 3. การสละสิทธืการดำเนินการทั้งกลุ่ม ทั้งท่านและ SPE ขอสละสิทธืในการนำข้อพิพาทใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการภายใต้ พระราชบัญญัติความเป็นส่วนบุคคลของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย (California Consumer Privacy Act) พระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภคทางโทรศัพท์ (Telephone Consumer Protection Act) พระราชบัญญัติการคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลทางวีดีโอ (Video Privacy Protection Act) พระราชบัญญัติการคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลของเด็กทางออนไลน์ (Children's Online Privacy Protection Act) หรือกฎหมายอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งใช้บังคับในประเทศที่ท่านอยู่ แบบกลุ่ม แบบรวม ตัวแทน แบบรวมกัน หรือการดำเนินการโดยอัยการส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใดๆ ที่บุคคลอื่นนำมา โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติใดๆ ในกฏ JAMS และขั้นตอนอนุญาโตตุลาการที่ครอบคลุมของ (JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) ในทางตรงกันข้าม อนุญาโตตุลาการจะต้องไม่มีอำนาจหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่จะรับฟังอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม แบบรวมกัน ตัวแทน หรือ การดำนเนินการทั่วไป ของทนายความส่วนตัว หรือ เพื่อ รวบรวม เข้าร่วม หรืออย่างอื่น รวมทั้งข้อพิพาทของบุคคลต่างๆ เข้าเป็นกระบวนการเดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของอนุญาโตตุลาการที่กำหนดไว้ข้างต้น หากบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสละสิทธิ์ของกลุ่ม แบบกลุ่ม ตัวแทน และอัยการส่วนตัวทั่วไป การเรียกร้องของมาตรา 10 นี้จะพบว่าเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับ กลุ่มดังกล่าว แบบรวม ตัวแทน หรืออัยการส่วนตัวได้ การเรียกร้องจะต้องได้รับการพิจารณาและตัดสินโดยการพิจารณาคดีของศาลที่เหมาะสมภายใต้ มาตรา 9 และไม่ใช่ในอนุญาโตตุลาการ
 4. การจำกัดเวลาในการยื่นคำร้อง ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ และยกเว้นว่ากฎหมายของเขตอำนาจศาลของท่านจะกำหนดระยะเวลาที่ใช้บังคับให้นานออกไปอีก หากท่านหรือเราต้องการจะยืนยันข้อพิพาททั่วไป (แต่ไม่ใช่ข้อพิพาททางทรัพย์สินทางปัญญา) ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง หลังจากนั้นท่านหรือเราต้องเริ่มทำภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากที่ข้อพิพาทได้เกิดขึ้น – หรือมิฉะนั้นจะถูกสั่งระงับตลอดไป

การอัพเดทข้อกำหนด

กรุณาตรวจให้มั่นใจว่าท่านได้อ่านข้อกำหนดที่โฟสต์ และข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ทุกครั้งที่ท่านใช้บริการ (อย่างน้อยก่อนการทำธุรกรรมหรือการยื่นส่งแต่ละครั้ง) เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ รวมทั้งตามในตัวอย่างเท่านั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่ใช้บังคับหรือกฎหมายในคดี หรือสภาพตลาด หรือเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของบริการให้ดีขึ้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อกำหนดใหม่ โดยการโฟสต์ไว้ในบริการ หรือผ่านทางอีเมล์ (หรือในรูปแบบอื่นใดที่เหมาะสมของวิธีการแจ้งที่เราเลือก) และการใช้บริการของท่าน หลังจากมีการแจ้งดังกล่าว จะถือว่าท่านทำข้อตกลงใหม่ ของข้อกำหนดใหม่ สำหรับการใช้และทำธุรกรรมใหม่ของท่าน ข้อกำหนดใหม่หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ จะมีผลใช้บังคับการใช้งานและธุรกรรมใหม่ ณ เวลาที่เราโพสต์หรือวันที่ภายหลังที่อาจระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้หรือในการแจ้งอื่นๆให้ท่านทราบ ในกรณีที่การแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่ การแก้ไข หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ถูกกำหนดโดยศาลหรือคณะตุลาการว่าไม่เพียงพอ ข้อตกลงก่อนหน้านี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการแจ้งเพียงพอที่จะสร้างข้อตกลงใหม่ ท่านสามารถปฏิเสธข้อกำหนดใหม่ แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้โดยหยุดใช้บริการ

บทบัญญัติทั่วไป

 1. ความยินยอมหรือการอนุมัติของ SPE สำหรับบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ซึ่งให้ SPE ใช้สิทธิ์ใน "ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว" SPE อาจใช้สิทธิ์ในตามดุลยพินิจของ SPE แต่เพียงผู้เดียวอย่างเต็มในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เมื่อไม่มีการยินยอมหรืออนุมัติจากSPE อาจถือว่าได้รับอนุญาตจาก SPE โดยไม่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของ SPE
 2. การชดใช้ค่าเสียหาย ท่านตกลงในที่นี้ว่าจะปกป้อง (หากได้รับการขอร้องจาก SPE) ให้ชดใช้ค่าเสียหายและครอบคลุม SPE และบริษัทแม่โดยตรงและโดยอ้อม บริษัทสาขา ในเครือ รวมทั้ง กลุ่มบริษัท Sony และพนักงาน กรรมการ สมาชิก ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ผู้ขาย ผู้อนุญาต ผู้ได้รับอนุญาต ผู้รับเหมา ลูกค้า ผู้สืบทอด และมอบหมาย (รวมกันเป็น "ภาคี SPE" และแต่ละรายว่า "ภาคี SPE") ไม่ได้รับอันตรายจากการเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย การสอบสวน ความรับผิด คำพิพากษา ค่าปรับ บทลงโทษ ข้อตกลงยุติ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่าย(รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง การฟ้องร้อง การดำเนินการ การเรียกร้อง หรือการดำเนินคดีที่เรียกร้องหรือต่อภาคี SPE ใดๆ หรือจากเหตุของการสอบสวน การสู้คดีหรือการตกลงยุติดังกล่าวที่เกิดขึ้นของ หรือที่เกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือในที่นี้(i) การใช้ UGC ของท่านโดยเรา หรือผู้ได้รับมอบหมาย หรือผู้ได้รับอนุญาตของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ เหล่านี้ หรือ UGC ใดๆ ของท่านที่ไม่ทำตามข้อกำหนดเหล่านี้ในวิธีใดก็ตาม (ii) การใช้บริการและกิจกรรมของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริการ ถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อกำหนด หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ เหล่านี้ (iii) การละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดของข้อกำหนดหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ เหล่านี้ (iv) การละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฎิบัติ กฎเกณฑ์ พระราชกฤษฏีกา หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือกึ่งรัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้ของบริการหรือกิจกรรมของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริการ(v) ข้อมูลหรือวัสดุที่ส่งผ่านอุปกรณ์ของท่าน แม้ว่าจะไม่มีการยื่นส่งโดยท่าน ซึ่งละเมิด การละเมิดหรือยักยอกลิขสิทธิ์ เครืองหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิบัตร เผยแพร่ ส่วนบุคคลหรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด (vi) การบิดเบือนความจริงใดๆ ที่ท่านทำ และ (vii) การใช้ข้อมูลของภาคี SPE ที่ท่านยื่นส่งให้เรา (รวมทั้ง UGC ของท่าน) (ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดคือ "การเรียกร้องและความสูญเสีย) ท่านจะต้องร่วมมือตามที่ต้องการอย่างเต็มที่โดยภาคี SPEในการป้องกันข้อเรียกร้องและความสูญเสียใดๆ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวข้างต้น ภาคี SPE ยังสงวนเอกสิทธิ์ที่จะป้องกันและควบคุมการเรียกร้องและความสูญเสียใดๆ ท่านจะไม่ตกลงยุติการเรียกร้องและความสูญเสียใดๆ โดยปราศจากคำยินยอมที่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละกรณีจากเจ้าหน้าที่ของภาคี SPEก่อน
 3. การดำเนินงานบริการ ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการ ปัญหาระหว่างประเทศ SPE ไม่เป็นตัวแทนรับรองว่าบริการนี้เหมาะสมหรือพร้อมที่จะใช้งานนอกอาณาเขตที่มีการเผยแพร่ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ หากท่านใช้บริการจากสถานที่อื่น ท่านต้องการทำเช่นนั้นตามความคิดเริ่มต้นและรับผิดชอบต่อการปฎิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมออนไลน์และการยอมรับเนื้อหาของท่าน หากและในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นใช้บังคับ
 4. ไวรัส เราไม่รับประกันว่าบริการของเราจะปลอดภัยหรือปราศจากข้อบกพร้อง หรือไวรัส ท่านต้องรับผิดชอบสำหรับการกำหนดค่าอุปกรณ์ เทคโนโลยี่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแพลตฟอร์มของท่านที่จะเข้าถึงบริการของเรา ท่านควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของท่านเอง ท่านต้องไม่ใช้บริการของเราในทางที่ผิด โดยการแนะนำไวรัส โทรจันส์ เวิร์ม ลอจิกบอมบ์ หรือวัสอื่นที่มุ่งร้ายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยี่ ท่านต้องไม่พยายามที่รับการเข้าถึงบริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บบริการของเรา หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลใดๆที่เชื่อมกับบริการของเรา ท่านต้องไม่โจมตีไซต์ของเราผ่านทางการโจมตีที่ปฏิเสธให้บริการ หรือกระจายการโจมตีที่ปฏิเสธให้บริการ โดยการละเมิดบทบัญญัตินี้ ท่านอาจกระทำผิดทางอาญา เราจะรายงานการละเมิดดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ซึ่งจะใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้ และเราจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นด้วยการเปิดเผยตัวตนท่านต่อพวกเขาหากต้องทำภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีที่มีการละเมิด สิทธิ์การใช้บริการของท่านจะยุติลงทันที
 5. ควบคุมการส่งออก ท่านต้องรับผิดชอบต่อการปฎิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายการค้าที่ใช้บังคับทั้งในและนอกประเทศ ยกเว้นตามที่อนุญาตโดยกฎหมายสหรัฐอเมริกา ท่านตกลงและรับประกันว่าจะไม่ส่งออกหรือส่งออกการบริการซ้ำไปยังเขตมณฑล หรือแก่บุคคลใด นิติบุคคล หรือผู้ใช้ปลายทางภายใต้การควบคุมหรือการคว่ำบัตรการส่งออกของสหรัฐอเมริกา
 6. การโมฆะเป็นบางส่วน การตีความ หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ถือว่าใช้งานไม่ได้ ผิดกฎหมาย โมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้โดยศาลหรืออนุญาโตตุลาการของเขตอำนาจศาล บทบัญญัตินั้นจะถือว่าเป็นโมฆะบางส่วนจากข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง และการใช้งานไม่ได้ของบทบัญญัติจะไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของส่วนที่เหลือของข้อกำหนดหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใชบังคับ ท่านตกลงที่จะสละสิทธิ์ของกฎหมายที่ใช้บังคับและกฎหมายทั่วไปที่อนุญาตให้สัญญามีการตีความกับร่างสัญญาได้
 7. การสอบสวน การยกเลิก การอยู่รอด ในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฏหมายที่ใช้บังคับ SPE ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่มีข้อจำกัดที่จะ (i) การสอบสวนข้อสงสัยของการละเมิดความปลอดภัยของบริการหรือเทคโนโลยี่หรือเครือข่ายระบบอื่นๆ (ii) สอบสวนข้อสงสัยของการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (iii) การสอบสวนข้อมูลใดๆ ที่ได้รับโดย SPE ตาม นโยบายการเป็นส่วนบุคคลและคุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติตามกฎหมายอาญา (iv) การเข้าเกี่ยวข้องและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้และหน่วยงานที่คล้ายกันในการสอบสวนเรื่องใดๆ ที่กล่าวข้างต้น(v) ดำเนินคดีการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง และ (vi) หยุดการให้บริการทั้งหมด หรือในบางส่วน หรือระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งบัญชีผู้ใช้ หรือการลงทะเบียนได้ทุกเมื่อ โดยไม่แจ้งให้ทราบด้วยเหตุผล และไม่มีภาระผูกพันใดๆ ต่อท่านหรือบุคคลที่สาม การระงับหรือยุติจะไม่มีผลกระทบต่อภาระผูกพันของท่านต่อ SPE ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ เมื่อมีการระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการของท่าน หรือเมื่อมีการแจ้งจาก SPE สิทธิ์ต่างๆ ที่ให้ท่านภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ จะสิ้นสุดทันที และท่านตกลงว่าท่านจะหยุดการใช้บริการ บทบัญญัติของข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติที่เกี่ยวข้องใดๆ ซึ่งโดยลักษณะแล้ว ควรคงมีอยู่หลังการระงับหรือการยุติควรคงอยู่ต่อ ท่านสามารถหยุดการใช้บริการของท่าน หรือยุติบัญชีของท่านได้ทุกเมื่อ ในกรณีของการยุติ หรือการระงับโดยเราจะถูกตัดสินโดยศาลหรือ ศาลปกครองว่าไม่เป็นธรรม การตกลงก่อนหน้านี้จะยังคงใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการแจ้งอย่างเพียงพอเพื่อยุติข้อตกลงที่มี
 8. การมอบหมาย SPE อาจมอบสิทธิ์และความผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนต่อคู่กรณีได้ทุกเมื่อโดยปราศจากการแจ้งให้ทราบ แต่การมอบหมายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์หรือภาระผูกพันของท่านภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ ซึ่งไม่อาจมอบหมายโดยท่านได้ และท่านไม่อาจมอบหน้าที่ของท่านภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยปราศจากคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ของ SPE
 9. ข้อตกลงที่สมบูรณ์ ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ สะท้อนถึงข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างท่านและเรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการและแทนที่ข้อตกลงใดๆ ตัวแทน การรับประกัน การรับรอง หรือการสนทนาก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับบริการ
 10. ไม่มีการสละสิทธิ์ ยกเว้นที่มีการแสดงไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดเหล่านี้ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ (i) ไม่มีความล้มเหลวหรือล่าช้าโยท่าน หรือ SPE ในการใช้สิทธิ์ อำนาจ หรือการเยียวยาใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์นั้นหรือ อำนาจ หรือการเยียวยาอื่นๆ (ii) การสละสิทธิ์หรือการดัดแปลงของข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใดๆ จะไม่มีผลกระทบ ยกเว้นมีการเขียนและลงนามโดยคู่กรณีต่อผู้ที่ขอสละสิทธิ์หรือดัดแปลงเพื่อบังคับใช้
 11. การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ หากท่านอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักรและประสงค์มีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ กรุณาติดตามลิงก์นี้ไปยังเว็บไซต์ของ European Commission: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ลิงก์นี้มีให้ตามที่กำหนดโดยกฎระเบียบ Regulation (EU) เลขที่ 524/2013 ของรัฐสภายุโรปและสภา (the European Parliament and of the Council) เพื่อวัตถุประสงค์ให้ข้อมูลเท่านั้น เราไม่มีภาระผูกพันหรือตกลงที่จะเข้าร่วมในการระงับข้อพิพาททางออนไลน์

//จบข้อกำหนดของการใช้//

© 2024 Sony Pictures Entertainment Inc. or its applicable Sony Pictures Entertainment Entity. All Rights Reserved.