Pārlekt uz galveno saturu

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Spēkā stāšanās datums: 27 July, 2022

Ievads

Šie Lietošanas noteikumi (šie “Noteikumi”) attiecas uz “Sony Pictures Entertainment” (Sony Corporation” struktūrvienība) tīmekļa vietnēm, tiešsaistes pakalpojumiem, programmatūru vai lietotnēm (“Pakalpojumi”), kas ir saistīti ar šiem Noteikumiem. Šajos Noteikumos ir izmantoti termini “SPE”, “mēs”,  “mūs” vai “mūsu”, lai apzīmētu “Sony Pictures Entertainment” struktūrvienības. Kopā ar “Sony Pictures Entertainment Inc.” par konkrētu pakalpojumu atbildīgo “SPE” struktūrvienību (kopā saukti par datu pārzini) var atrast, noklikšķinot šeit. “Sony Pictures Entertainment Inc.” uzņēmuma biroju adrese: 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, ASV. Pieņemot šos Noteikumus vai apmeklējot vai citādi izmantojot attiecīgo Pakalpojumu (atkarībā no apstākļiem), jūs piekrītat pieņemt un ievērot šos Noteikumus un visus piemērojamos Papildu noteikumus (kā definēts turpmāk) un apstiprināt, ka esat tos izlasījis un sapratis. Jūs arī atzīstat un piekrītat mūsu datu apstrādes praksei, kas aprakstīta mūsu Privātuma un sīkdatņu politikā un visos citos noteikumos, kuri publicēti attiecīgajā Pakalpojuma daļā.

 

Uzrunas “jūs” vai “jūsu” šajos Noteikumos attiecas uz:                                               

 • patērētāju, t.i., personu, kas izmanto Pakalpojumu tādiem nolūkiem, kuri pilnībā vai galvenokārt nav saistīti ar tās īstenoto tirdzniecību, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesiju; un
 • patērētāju, kas nav privātpersona, t.i., a) uzņēmumu, kā vārdā esat pilnvarots uzņemties saistības; vai b) fizisku personu, kas izmanto Pakalpojumu tādiem nolūkiem, kuri nav pilnībā vai galvenokārt ārpus tās īstenotās tirdzniecības, uzņēmējdarbības, amatniecības vai profesijas (katrā gadījumā “Uzņēmums”).

Šie Noteikumi ietekmē jūsu likumīgās tiesības, atbildību un pienākumus un reglamentē Pakalpojuma izmantošanu. Tie ietver dažādus ierobežojumus un izņēmumus, kā arī jurisdikcijas klauzulu, kas nosaka, kur tiks risināti strīdi. Ja nevēlaties, lai jums būtu saistoši šie Noteikumi un jebkuri Papildu noteikumi, neizmantojiet Pakalpojumu un atinstalējiet visas Pakalpojuma lejupielādes un lietojumprogrammas.

Papildu noteikumi

Dažos gadījumos uz atsevišķu Pakalpojuma daļu izmantošanu attiecas papildu vai atšķirīgi noteikumi, kas ir publicēti Pakalpojumā (atsevišķi un kopā saukti par “Papildu noteikumiem”). Ciktāl pastāv pretrunas starp šiem Noteikumiem un Papildu noteikumiem, noteicošie ir šie Noteikumi, ja vien Papildu noteikumos nav skaidri norādīts citādi.

Šo Noteikumu un Papildu noteikumu atjaunināšana

Mēs varam mainīt šos Noteikumus un Papildu noteikumus, pievienojot Pakalpojumam jaunus vai mainītus noteikumus, kā sīkāk paskaidrots šeit. Turpinot izmantot Pakalpojumu pēc jebkurām šādām izmaiņām, jūs piekrītat pārskatītajiem Noteikumiem un piemērojamiem Papildu noteikumiem. Jūs nedrīkstat mainīt šos Noteikumus.

ĪPAŠUMTIESĪBAS UN JŪSU TIESĪBAS IZMANTOT PAKALPOJUMU UN SATURU.

 1. Īpašumtiesības. Pakalpojums un viss tā saturs (“Saturs”), tostarp visas autortiesības, patenti, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības nosaukumi un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības uz Pakalpojumu un Saturu (“Intelektuālais īpašums”), pieder vai tos kontrolē “SPE”, mūsu “Sony” grupas uzņēmumi un filiāles, mūsu licences devēji un konkrētas trešās personas. Visas tiesības, īpašumtiesības un intereses attiecībā uz Saturu un intelektuālo īpašumu, kas pieejams, izmantojot Pakalpojumu, pieder “SPE”, mūsu “Sony” grupas uzņēmumiem un filiālēm, mūsu licenču devējiem vai konkrētām citām trešām personām, un tās tiek aizsargātas ar visām piemērojamās autortiesībām, preču zīmēm, patentiem un/vai citām intelektuālā īpašuma un negodīgas konkurences ierobežošanas tiesībām un likumiem, tostarp jūsu dzīvesvietas valsts vai starptautiskiem likumiem, ciktāl tas ir iespējams. “SPE” pieder autortiesības uz Pakalpojumā pieejamā Satura atlasi, apkopošanu, montāžu, sakārtošanu un uzlabošanu.
 2. Jūsu tiesības izmantot Pakalpojumu un Saturu.
  1. Jūsu tiesības izmantot Pakalpojumu un Saturu ir atkarīgas no stingras šo Noteikumu un Papildu noteikumu ievērošanas. Mēs paturam tiesības izbeigt jūsu tiesības piekļūt un izmantot Pakalpojumu un Saturu, ja tiek pārkāpti šie Noteikumi vai jebkuri Papildu noteikumi, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Apmeklējot vai izmantojot Pakalpojumus, jūs apliecināt un garantējat, ka jūsu piekļuve vai izmantošana atbilst jūsu dzīvesvietas jurisdikcijā spēkā esošajiem tiesību aktiem. Šīs tiesības nav ekskluzīvas, ir ierobežotas un mēs tās varam jebkurā brīdī atsaukt pēc saviem ieskatiem bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Tā kā jūsu tiesības piekļūt Pakalpojumam un Saturam un to izmantot ir jūsu personīgās tiesības, jūs nedrīkstat šīs tiesības nedz piešķirt, nedz nodot tālāk; jebkādi mēģinājumi to darīt būs spēkā neesoši. Jūs drīkstat tikai savai personiskai, nekomerciālai, likumīgai lietošanai (turpmāk šie visi kopā tiek dēvēti par “”SPE” licencētiem elementiem”):
   1. demonstrēt, apskatīt, izmantot un atskaņot Saturu datorā, mobilajā ierīcē vai citā ierīcē ar interneta pieslēgumu vai citā atļautā ierīcē (“Ierīce”) un/vai izdrukāt vienu Satura kopiju (izņemot pirmkodu un objekta kodu neapstrādātā veidā vai citādi), kad tas tiek jums parādīts;
   2. straumēt jebkuru piemērojamo Saturu, izmantojot kādu no Pakalpojumā nodrošinātajiem logrīkiem un/vai citiem digitālās straumēšanas interneta video atskaņotājiem, ja tādi ir (jebkurš šāds logrīks vai cits digitālās straumēšanas interneta video atskaņotājs tiek dēvēts par "Pakalpojuma logrīku”);
   3. izgriezt un ielīmēt noteiktu kodu, kas jums ir skaidri pieejams ar Pakalpojuma starpniecību (neatkarīgi no tā, vai šāda funkcionalitāte ir vai nav apzīmēta kā “kopīgošanas” funkcionalitāte), lai ievietotu, atkārtoti publicētu, uzturētu un/vai rādītu konkrētu saturu, uz kuru attiecas šāds kods, savā personīgajā, pielāgotajā(-ās) sociālo tīklu tīmekļa vietnē(-ēs), tīmekļa                    emuārā(-os), vai mikroblogā(-os) (kopā saukti jūsu “Personīgie sociālie plašsaziņas līdzekļi”, un šī definīcija nepārprotami izslēdz jebkādus Uzņēmējdarbības plašsaziņas līdzekļus vai Uzņēmējdarbības lietojumu), un/vai, ja Pakalpojums nodrošina “logrīka sagrābšanas un iestrādāšanas” funkcionalitāti, lai “sagrābtu” Pakalpojuma logrīku un iestrādātu, atkārtoti publicētu, uzturētu un/vai parādītu šādu Pakalpojuma logrīku jūsu Personīgajā sociālajā plašsaziņas līdzeklī;
   4. izgriezt un ielīmēt noteiktu kodu, kas jums nepārprotami ir pieejams ar Pakalpojuma starpniecību, un/vai, ja Pakalpojums nodrošina “logrīka sagrābšanas un iestrādāšanas” funkcionalitāti, “sagrābt” Pakalpojuma logrīku, attiecīgi pārsūtīt šādu kodu un/vai Pakalpojuma logrīku saviem draugiem, lai viņi varētu apskatīt Pakalpojumu un tajā ietverto saturu, un/vai, ja viņi to vēlētos, lai viņi paši varētu iestrādāt pārsūtīto kodu vai Pakalpojuma logrīku savos personīgajos sociālajos medijos vai lai viņi to tālāk pārsūtītu saviem draugiem;
   5. ja Pakalpojumā ir iekļauts rīks “Sūtīt draugam” vai līdzīgs rīks, kas ļauj jums izveidot un nosūtīt kādam no saviem draugiem e-pasta paziņojumu, kas ietver Saturu, un šis rīks darbojas, izmantojiet šo rīku, lai pieprasītu, lai Pakalpojuma serveri pārsūta jūsu ziņojumu draugam jūsu vārdā;
   6. ja Pakalpojumā ir iekļauta saite “Lejupielādēt” blakus kādam Satura elementam (tostarp, bet ne tikai, attēlam, ikonai, fonam, mūzikas ierakstam, videoklipam, reklāmas rullītim, RSS plūsmai), jūs varat lejupielādēt tikai vienu šāda Satura kopiju vienā Ierīcē;
   7. lejupielādēt, instalēt un izmantot vienu jebkuras programmatūras, tostarp lietotņu, ko mēs nodrošinām Pakalpojumā vai ar tā starpniecību (“Programmatūra”), kopiju savā Ierīcē tikai mašīnlasāmā objekta koda formā un izveidot vienu papildu kopiju rezerves nolūkos; tomēr jūs apzināties un piekrītat, ka i) ļaujot jums lejupielādēt Programmatūru, “SPE” nenodod jums īpašumtiesības uz Programmatūru (t.i., jums pieder datu nesējs, uz kura ir ierakstīta Programmatūra, bet Programmatūras īpašnieks (kas var būt “SPE” un/vai tās trešās puses Licences devējs) saglabā pilnas un pilnīgas tiesības uz šādu Programmatūru; ii) jūs nedrīkstat kopēt, modificēt, pielāgot, tulkot jebkurā valodā, izplatīt vai radīt atvasinātus darbus, pamatojoties uz Programmatūru, bez iepriekšējas rakstiskas “SPE” piekrišanas; iii) jūs nedrīkstat nodot, iznomāt, izīrēt vai aizdot Programmatūru jebkurai personai vai organizācijai, un jebkādi jūsu mēģinājumi piešķirt apakšlicenci, nodot vai piešķirt Programmatūru būs spēkā neesoši; un iv) jūs nedrīkstat dekompilēt, demontēt, veikt reverso inženieriju vai jebkādā veidā mēģināt rekonstruēt, identificēt vai atklāt Programmatūras pirmkodu, pamatā esošās idejas, pamatā esošās lietotāja saskarnes metodes vai algoritmus, izņemot gadījumus, kad iepriekš minētajam ierobežojumam nosaka aizliegumu piemērojamie tiesību akti;
   8. ja tas Jums ir pieejams, iegūt reģistrētu personīgo kontu (un/vai ar to saistītu lietotājvārdu un paroli) Pakalpojumā un sadarboties ar citiem Pakalpojuma lietotājiem Pakalpojuma tērzētavās, ziņojumu dēļos, sociālo mediju tīklos, tiešsaistes daudzspēlētāju spēlēs un/vai citās Pakalpojumā piedāvātajās aktivitātēs vai līdzīgos pakalpojumos;
   9. izveidot saiti uz Pakalpojumu no tīmekļa vietnes vai cita tiešsaistes pakalpojuma, ja: a) saites ietver tikai tekstu un neizmanto nekādu intelektuālo īpašumu, b) saites un saturs jūsu tīmekļa vietnē nerada asociācijas ar “SPE” (vai mūsu “Sony” grupas uzņēmumiem un filiālēm) vai nerada nekādus citus pārpratumus, un c) saites un saturs jūsu tīmekļa vietnē neattēlo “SPE” vai mūsu “Sony” grupas uzņēmumus un filiāles, vai kādu no mūsu attiecīgajiem produktiem vai pakalpojumiem nepatiesā, maldinošā, pazemojošā vai citādi aizskarošā veidā, un nesatur saturu, kas ir nelikumīgs, aizskarošs, nepieklājīgs, neķītrs, piedauzīgs, vardarbīgs, draudošs, uzmācīgs vai aizskarošs, vai kas pārkāpj kādas trešās personas tiesības, vai citādi ir nevēlams “SPE”. “SPE” patur tiesības pēc saviem ieskatiem apturēt vai aizliegt sasaisti ar Pakalpojumu jebkāda iemesla dēļ bez iepriekšēja brīdinājuma vai jebkāda veida atbildības pret jums vai jebkuru trešo personu; un
   10. izmantot jebkuru citu funkcionalitāti, ko “SPE” nepārprotami nodrošina Pakalpojumā vai ar tā starpniecību, lai lietotāji to varētu izmantot saskaņā ar šiem Noteikumiem (tostarp, bet ne tikai, funkcionalitāti, lai radītu un/vai izmantotu lietotāja radīto saturu (kā definēts turpmāk)) un jebkuriem piemērojamiem Papildu noteikumiem.
 3. Citu personu tiesības. Izmantojot Pakalpojumu, jums ir jāievēro citu personu, kā arī “SPE” un mūsu “Sony” grupas uzņēmumu un filiāļu intelektuālā īpašuma un citas tiesības. Ja Jūs neatļauti izmantojat Saturu, tas var pārkāpt citu personu tiesības un piemērojamos likumus, kā arī jums var tikt piemērota civiltiesiskā un kriminālā atbildība. Ja uzskatāt, ka ar jūsu darbu saistītās tiesības ir pārkāptas, izmantojot Pakalpojumu, skatiet 5. sadaļu zemāk.
 4. To visu tiesību saglabāšana, kuras nav piešķirtas attiecībā uz Saturu un Pakalpojumu. Šie Noteikumi un visi piemērojamie Papildu noteikumi ietver tikai šauras, ierobežotas tiesības izmantot un piekļūt Pakalpojumam un Saturam. VISAS TIESĪBAS, KAS JUMS NAV NEPĀRPROTAMI PIEŠĶIRTAS, PATUR “SPE” UN TĀ LICENCES DEVĒJI, KĀ ARĪ CITAS TREŠĀS PERSONAS. Jebkāda neatļauta jebkura Satura vai Pakalpojuma izmantošana jebkādiem mērķiem ir aizliegta.

JŪSU IESNIEGTAIS SATURS

 1. Lietotāja radīts saturs.
  1. Vispārīga informācija. “SPE” tagad vai nākotnē var piedāvāt Pakalpojuma lietotājiem iespēju izveidot, veidot, publicēt, augšupielādēt, demonstrēt, publiskot, izplatīt, nodot, pārraidīt vai kā citādi padarīt pieejamu Pakalpojumā vai iesniegt ar tā palīdzību, vai mūsu lapās vai ziņojumos, vai reaģējot uz tiem jebkādās trešās puses platformās vai saistībā ar mūsu reklāmas vai mārketinga kampaņām, izmantojot jebkādus medijus vai veidus, vai kā citādi iesniegt mums (piemēram, mūsu “Facebook” vai citās sociālo plašsaziņas līdzekļu lapās, atbildot uz mūsu tvītiem, piedaloties loterijās vai konkursos, vai pa pastu) (visas kopā šīs darbības apzīmētās kā “iesniegt”) ziņojumus, tekstu, ilustrācijas, failus, attēlus, grafikas, fotogrāfijas, komentārus, atbildes, skaņas, mūziku, video, informāciju, saturu, vērtējumus, atsauksmes, datus, jautājumus, ieteikumus, personas datus vai citu informāciju vai materiālus un tajos ietvertās idejas (visi kopā šie elementi apzīmēti kā “Lietotāja radītais saturs” jeb “LRS”, bet izņemot tajos iekļautos “SPE” licencētos elementus). Jūs varat iesniegt LRS, izmantojot savu profilu, forumus, emuārus, ziņojumu dēļus, sociālo tīklu vides, satura veidošanas rīkus, spēles, sociālās kopienas, saziņas rīkus, e-pastu un citus saziņas līdzekļus. Izņemot šajos Noteikumos, kā arī piemērojamos Papildu noteikumus piešķirtās tiesības un licences, jūs esat atbildīgs un saglabājat visas likumīgās tiesības, īpašumtiesības un intereses, kas jums ir attiecībā uz jūsu LRS, izņemot turpmāk licencēto apjomu. Atcerieties, ka “SPE” var apstrādāt jebkuru šādā veidā izpausto vai atklāto saturu mārketinga vajadzībām un/vai, lai uzlabotu savus pakalpojumus, produktus un mārketingu.
  2. Jūsu lietotāja ģenerētā satura konfidencialitātes neievērošana. Izņemot, kā citādāk aprakstīts Pakalpojumā publicētajā Privātuma un sīkdatņu politikā, vai jebkuros piemērojamajos Papildu noteikumos, jūs piekrītat, ka A) CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, MĒS UZSKATĪSIM JŪSU LRS PAR NEKONFIDENCIĀLu UN NEPATENTĒTu – NEATKARĪGI NO TĀ, VAI JŪS TO ATZĪMĒJAT KĀ "KONFIDENCIĀLU", "ĪPAŠUMTIESĪBAS" VAI TAMLĪDZĪGI – UN TO NEATGRIEZĪSIM, UN B) CIKTĀL TO NEAIZLIEDZ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, “SPE” NEUZŅEMAS NEKĀDAS SAISTĪBAS PRET JUMS VAI JEBKURU TREŠO PERSONU SAISTĪBĀ AR JŪSU lrs. Pēc pieprasījuma jūs iesniegsiet dokumentus, kas nepieciešami, lai apliecinātu tiesības uz šādu saturu un pārbaudītu jūsu atbilstību šiem Noteikumiem vai jebkādiem piemērojamiem Papildu noteikumiem. Jūs atzīstat un apliecinat, ka internets un mobilie sakari var būt nedroši un pakļauti drošības pārkāpumiem; attiecīgi jūs atzīstat un piekrītat, ka savu LRS iesniedzat, pats uzņemoties visu risku.

   Sazinoties ar “SPE”, atcerieties, ka mēs nepieprasām nekādas idejas vai materiālus produktiem vai pakalpojumiem vai pat ierosinātus produktu vai pakalpojumu uzlabojumus, tostarp, bet ne tikai, idejas, koncepcijas, izgudrojumus vai dizainus mūzikai, tīmekļa vietnēm, lietotnēm, grāmatām, scenārijiem, lugām, kinofilmām, televīzijas raidījumiem, teātra izrādēm, programmatūrai vai citādi (kopā saukti “Neprasītas idejas un materiāli”). Jebkuras jūsu iesniegtās Neprasītās idejas un materiāli tiek uzskatīti par LRS un tiek licencēti mums, kā izklāstīts turpmāk. Turklāt “SPE” patur visas tiesības, kas attiecībā uz jūsu Neprasītajām idejām un materiāliem pieder plašākai sabiedrībai. Tas, ka “SPE” saņem jūsu Neprasītās idejas un materiālus, nenozīmē, ka “SPE” atzīst to novitāti, prioritāti vai oriģinalitāti, un tas nemazina “SPE” tiesības apstrīdēt esošās vai turpmākās intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar jūsu Neprasītajām idejām un materiāliem.
  3. Licence uz jūsu LRS, kas sniegta “SPE”. Izņemot, kā citādāk aprakstīts Privātuma un sīkdatņu politikā un jebkādos citos Papildu noteikumos (piemēram, reklamēšanas oficiālajos noteikumos), kas īpaši reglamentē jūsu LRS iesniegšanu, jūs ar šo piešķirat “SPE” un tās “Sony” grupas uzņēmumiem un filiālēm neekskluzīvas, nododamas, nelimitētas, beznosacījumu, neierobežotas, visā pasaulē spēkā esošas, neatsaucamas, beztermiņa, apakšlicencējamas, bezmaksas tiesības un licenci izmantot, kopēt, ierakstīt, izplatīt, reproducēt, izpaust, pārdot, tālāk pārdot, iznomāt, aizdot, piešķirt apakšlicences (vairākos līmeņos), demonstrēt, publiski izpildīt, pārraidīt, publicēt, raidīt, tulkot, pielāgot, radīt atvasinātus darbus un citādi izmantot un ekspluatēt jebkādā citā veidā visu jūsu LRS (un no tā atvasinātus darbus) vai jebkuru tā daļu jebkādiem mērķiem visos formātos, izmantojot jebkādus līdzekļus vai nesējus, kas ir zināmi vai tiks izstrādāti tagad vai tiks izstrādāti nākotnē, un izmantojot jebkādas tehnoloģijas vai ierīces, kas ir zināmas vai tiks izstrādātas nākotnē, kā arī reklamēt, pārdot un popularizēt to (vienojoties, ka šādas tiesības ir spēkā 99 gadus teritorijās, kur nevar piešķirt beztermiņa licenci). Piešķirtās tiesības bez ierobežojumiem ietver tiesības: a) konfigurēt, uzturēt, indeksēt, krāt atmiņā, arhivēt, glabāt, digitalizēt, saspiest, optimizēt, modificēt, pārveidot, rediģēt, pielāgot, publicēt meklējamā formātā un dzēst šādu LRS un apvienot to ar citiem materiāliem, un b) izmantot jebkuras idejas, koncepcijas, zinātību vai paņēmienus, kas ietverti jebkurā LRS, jebkādiem mērķiem, tostarp produktu un/vai pakalpojumu izstrādei, ražošanai un tirdzniecībai. Jūs apzināties, ka, īstenojot šādas tiesības, metadati, paziņojumi un saturs, tostarp informācija par autortiesību pārvaldību, var tikt dzēsti vai mainīti, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, un jūs tam piekrītat, kā arī apliecināt un garantējat, ka jums ir visas nepieciešamās pilnvaras to darīt. Lai turpinātu īstenot tiesības un licenci, ko jūs piešķirat “SPE” attiecībā uz savu LRS, ievērojot Privātuma un sīkdatņu politiku un maksimāli piemērojamos tiesību aktos atļauto apjomu, jūs ar šo arī piešķirat “SPE” (un mūsu “Sony” grupas uzņēmumiem un filiālēm), un piekrītat piešķirt “SPE” (un mūsu “Sony” grupas uzņēmumiem un filiālēm) beznosacījumu, beztermiņa, nododamas, neatsaucamas tiesības izmantot un ekspluatēt jūsu vārdu, personu un līdzību saistībā ar jebkādu LRS bez jebkādām saistībām vai atlīdzības jums (vienojoties, ka šādas tiesības ir spēkā 99 gadus teritorijās, kurās nevar piešķirt beztermiņa licenci). Ar šo jūs atsakāties un piekrītat atteikties no jebkādām morālām tiesībām vai līdzīgām vai līdzvērtīgām tiesībām (tostarp, bet ne tikai, no jebkādām piemērojamām tiesībām tikt identificētam kā autoram, tiesībām iebilst pret apmelojošu attieksmi, tiesībām netikt nepatiesi attiecināmam, tiesībām izlemt, kad LRS būtu jādara pieejams sabiedrībai, vai tiesībām iebilst pret jebkādu LRS pielāgošanu vai pārveidošanu), kas jums varētu būt attiecībā uz jebkuru LRS, pat ja tas tiek pārveidots vai mainīts jums nepieņemamā veidā. Ciktāl no šādām tiesībām nevar atteikties, jūs neatsaucami piekrītat neizmantot šādas tiesības (ja tādas ir) tādā veidā, kas traucē jebkuru piešķirto tiesību izmantošanu. Jūs apzināties, ka jūs nesaņemsiet nekādu honorāru, maksu vai atlīdzību par jebkuru no šajā 2.A sadaļas iii) punktā piešķirtajām tiesībām.
  4. “SPE” ekskluzīvās tiesības pārvaldīt mūsu Pakalpojumu. Izņemot, kā citādāk aprakstīts Privātuma un sīkdatņu politikā) vai kā to pieprasa piemērojamie tiesību akti, “SPE” var, bet tam nav nekāda pienākuma pārskatīt, uzraudzīt, demonstrēt, publicēt, uzglabāt, uzturēt, pieņemt vai citādi izmantot jebkuru jūsu LRS, un “SPE” pēc saviem ieskatiem var noraidīt, dzēst, pārvietot, mainīt formātu, dzēst vai atteikties publicēt vai citādi izmantot LRS bez iepriekšēja brīdinājuma vai jebkādas atbildības pret jums vai jebkuru trešo personu saistībā ar mūsu darbību ar LRS atbilstošā veidā, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Bez ierobežojuma mēs varam to darīt saistībā ar saturu, kas nonāk mūsu uzmanības lokā un kas ir vai, mūsuprāt, ir aizskarošs, nepieklājīgs, neķītrs, piedauzīgs, vardarbīgs, uzmācīgs, draudošs, aizskarošs, nelikumīgs vai citādi nevēlams vai nepiemērots, vai lai īstenotu trešo personu tiesības vai šos Noteikumus, vai jebkurus piemērojamos Papildu noteikumus. Šādam jūsu vai citu personu iesniegtajam LRS nav nepieciešams, lai mēs Pakalpojumā to uzturētu kādu laiku, un pēc iesniegšanas jums nebūs tiesību piekļūt, arhivēt, uzturēt, mainīt, dzēst vai citādi izmantot šādu LRS Pakalpojumā vai citur, izņemot gadījumus, kad ir aprakstīts citādi Privātuma un sīkdatņu politikā. “SPE” nav pienākuma uzraudzīt vai īstenot jūsu intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar jūsu LRS.
  5. Garantijas un atlīdzība, kas saistīta ar jūsu LRS. Katru reizi, kad iesniedzat jebkādu LRS, jūs garantējat, ka esat vismaz pilngadīgs tajā jurisdikcijā, kurā dzīvojat, un ka esat vecāks vai likumīgais aizbildnis, vai arī esat saņēmis visas atbilstošās vecāku vai likumīgo aizbildņu piekrišanas attiecībā uz jebkuru nepilngadīgo, kas ir attēlots vai piedalījies jebkurā jūsu iesniegtajā LRS, un ka attiecībā uz šo LRS, a) jūs esat vienīgais autors un intelektuālā īpašuma un citu tiesību uz LRS īpašnieks, vai arī jums ir likumīgas tiesības iesniegt LRS un piešķirt “SPE” (un mūsu “Sony” grupas uzņēmumiem un filiālēm) tiesības uz to, ko jūs piešķirat saskaņā ar šiem Noteikumiem un jebkādiem piemērojamiem Papildu noteikumiem, un, neradot “SPE” pienākumu saņemt jebkuras trešās personas piekrišanu un neradot “SPE” nekādas saistības vai atbildību; (b) LRS ir precīzs; (c) LRS nepārkāpj un (saistībā ar šajos Noteikumos noteikto “SPE” atļauto izmantošanu un izmantošanu) nepārkāps nevienas trešās personas intelektuālā īpašuma vai citas tiesības; un (d) LRS nepārkāps šos Noteikumus vai jebkurus piemērojamos Papildu noteikumus un neradīs bojājumus vai kaitējumu nevienai personai. Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt un pasargāt “SPE” un mūsu “Sony” grupas uzņēmumus un filiāles, kā arī katru no mums un to direktoriem, amatpersonām, aģentiem, darbuzņēmējiem, partneriem un darbiniekiem no jebkādiem zaudējumiem, atbildības, draudošām vai faktiskām prasībām, pieprasījumiem, zaudējumiem, izmaksām un izdevumiem, tostarp pamatotām juridiskām izmaksām, kas radušās saistībā ar jebkuru jūsu LRS vai saistībā ar to.
 2. Atbilstošs saturs un brīdināšana par pārkāpumiem. Mēs sagaidām, lai LRS būtu piemērots plašai auditorijai, taču neuzņemamies to uzraudzīt, un jūs piekrītat, ka, iespējams, sastapsieties ar saturu, ko uzskatīsiet par aizskarošu vai nepiemērotu. Atcerieties, ka mēs neesam pārbaudījuši vai apstiprinājuši LRS, un citu lietotāju paustie viedokļi mūsu Pakalpojumā ne vienmēr atspoguļo mūsu uzskatus vai vērtības. Mēs varam iekļaut noteikumus par vietni un saturu kā Papildu noteikumus. Ja atklāsiet saturu, kas pārkāpj šos Noteikumus vai piemērojamos Papildu noteikumus, varat par to ziņot šeit. 

PAKALPOJUMA UN SATURA LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

 1. Pakalpojuma lietošanas ierobežojumi. Jūs piekrītat, ka: i) neizmantosiet Pakalpojumu jebkādiem politiskiem vai komerciāliem mērķiem (tostarp, bet ne tikai, reklāmas, līdzekļu piesaistīšanas, produktu cenu vākšanas un produktu pārdošanas mērķiem), ja vien neesat Uzņēmums un neesat saņēmis mūsu iepriekšēju rakstisku piekrišanu; ii) neizmantosiet jebkādas meta birkas vai jebkuru citu "slēpto tekstu", izmantojot jebkuru Intelektuālo īpašumu; iii) ar Pakalpojuma starpniecību vai saistībā ar to neveiksiet nekādas darbības, kuru mērķis ir mēģināt nodarīt kaitējumu kādai fiziskai vai juridiskai personai, vai kuras ir nelikumīgas, aizskarošas, nepieklājīgas, neķītras, piedauzīgas, vardarbīgas, draudošas, uzmācīgas vai aizvainojošas, vai kuras pārkāpj jebkuras trešās personas tiesības, vai kuras ir citādi nevēlamas “SPE”; iv) ciktāl to neaizliedz piemērojamie tiesību akti, nemēģināsiet dekompilēt, demontēt, veikt reverso inženieriju vai necentīsieties rekonstruēt, identificēt vai atklāt Pakalpojuma pirmkodu, pamatā esošās idejas, lietotāja saskarnes metodes vai algoritmus, izmantojot jebkādus līdzekļus, vai modificēt jebkuru Pakalpojuma pirmkodu vai objekta kodu vai jebkuru Programmatūru vai citus produktus, pakalpojumus vai procesus, kas pieejami, izmantojot jebkuru Pakalpojuma daļu; v) neiesaistīsieties darbībās, kas traucē lietotāja piekļuvi Pakalpojumam vai Pakalpojuma pienācīgu darbību, vai kā citādi kaitē Pakalpojumam, “SPE” (vai mūsu grupas uzņēmumiem vai filiālēm) vai citiem Pakalpojuma lietotājiem; vi) neiejauksieties vai nemēģināsiet apiet jebkuru Pakalpojuma drošības funkciju (tostarp jebkuru digitālo tiesību pārvaldības mehānismu, ierīci vai citu satura aizsardzības vai piekļuves kontroles pasākumu) vai jebkuru funkciju, kas ierobežo vai ievieš ierobežojumus attiecībā uz Pakalpojuma, Satura vai LRS izmantošanu vai piekļuvi tiem; vii) nevāksiet vai citādi neapkoposiet, vai neglabāsiet jebkādu informāciju (tostarp personas datus par citiem Pakalpojuma lietotājiem, tostarp e-pasta adreses, bez šo lietotāju skaidras piekrišanas; viii) nemēģināsiet iegūt neatļautu piekļuvi Pakalpojumam, citām datorsistēmām vai tīkliem, kas saistīti ar Pakalpojumu, izmantojot paroles iegūšanu vai jebkādus citus līdzekļus; vai ix) citādi nepārkāpsiet šos Noteikumus vai jebkurus piemērojamos Papildu noteikumus.
 2. Satura lietošanas ierobežojumi. Jūs arī piekrītat, ka, izmantojot Pakalpojumu, jūs: i) neuzraudzīsiet, nevāksiet, nekopēsiet un neizplatīsiet Saturu (izņemot to, kas var būt standarta meklētājprogrammu darbības vai standarta pārlūkprogrammas izmantošanas rezultāts) Pakalpojumā, izmantojot jebkuru robotu, roveri, "botu", zirnekli, skrāperi, rāpuli, spiegprogrammatūru, dzinēju, ierīci, programmatūru, ieguves rīku vai jebkuru citu automātisku ierīci, utilītu vai jebkāda cita veida manuālu procesu; ii) neierāmēsiet vai neizmantosiet ierāmēšanas metodes, lai ietvertu jebkuru šādu Saturu (tostarp attēlus, tekstu vai lapas izkārtojumu); iii) saglabāsiet neskartas visas šādā Saturā iekļautās preču zīmju, autortiesību un citas intelektuālā īpašuma norādes; iv) neizmantosiet šādu Saturu tādā veidā, kas norāda uz neatļautu saistību ar kādu no mūsu vai mūsu licences devēju produktiem, pakalpojumiem vai zīmoliem; v) neveiksiet nekādas izmaiņas šādā Saturā (izņemot “SPE” Licencēto elementu īpaši atļauto izmantošanu vajadzības gadījumā); vi) nekopēsiet, nemodificēsiet, neatveidosiet, nearhivēsiet, nepārdosiet, neiznomāsiet, neizīrēsiet, neapmainīsiet, neveidosiet atvasinātus darbus, nepublicēsiet drukātā veidā vai elektroniski, publiski neizpildīsiet, nedemonstrēsiet, neizplatīsiet, netranslēsiet, nepārraidīsiet, neizplatīsiet vai nenodosiet nevienai trešai personai vai trešās personas lietotnē vai tīmekļa vietnē, kā arī citādi neizmantosiet vai neekspluatēsiet šādu Saturu jebkādā veidā jebkādiem mērķiem, izņemot gadījumus, kas īpaši atļauti šajos Noteikumos vai piemērojamos Papildu noteikumos vai ar “SPE” amatpersonas vai – licences devēja satura gadījumā – satura īpašnieka iepriekš sniegto rakstisko piekrišanu; vii) neievietosiet nekādu kodu vai produktu, lai manipulētu ar šādu Saturu jebkādā veidā, kas nelabvēlīgi ietekmē lietotāja pieredzi.
 3. Pakalpojuma un Satura pieejamība. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, “SPE”  pēc saviem ieskatiem, iepriekš par to nebrīdinot un neuzņemoties nekādu atbildību, var nekavējoties pilnībā vai daļēji apturēt vai pārtraukt Pakalpojuma un/vai Satura (un jebkuru to elementu un funkciju) pieejamību jebkādu iemeslu dēļ.

KONTA IZVEIDE

 1. Ja jūs reģistrējaties pie mums vai izveidojat kontu, jūs esat atbildīgs par savu piekļuves akreditācijas datu drošību un konfidencialitāti, kā arī par piekļuves ierobežošanu jūsu Ierīcei un par visām darbībām, kas tiek veiktas jūsu kontā, ja vien jūs nevarat pierādīt, ka šāda izmantošana ir krāpnieciska. Reģistrētus kontus var izveidot tikai persona, kas ir vismaz pilngadīga jūsu dzīvesvietas valstī, bet ne jaunāka par 18 gadiem. Parolēm jābūt personiskām, un jums jābūt unikālam lietotājvārdam (vai e-pasta adresei), kas nepārkāpj nevienas personas vai organizācijas tiesības un nav aizskarošs. Mēs pēc saviem ieskatiem varam noraidīt jebkuru paroli, lietotājvārdu vai e-pasta adresi jebkāda iemesla dēļ. Jūs esat atbildīgs par savu reģistrācijas informāciju, kā arī par tās atjaunināšanu un uzturēšanu. Jūs apņematies nekavējoties informēt mūs šeit par jebkādu neatļautu jūsu konta, paroles vai lietotājvārda izmantošanu vai jebkādu citu drošības pārkāpumu. Jūs nepārdosiet, nenodosiet vai nepiešķirsiet savu kontu vai konta tiesības citām personām. Mums ir tiesības jebkurā laikā atslēgt jebkuru kontu un/vai paroli, ja, mūsuprāt, jūs neesat ievērojis kādu no šo Noteikumu nosacījumiem.
 2. Kontu var izveidot tikai tās fiziskās personas pilnvarots pārstāvis, uz kuru attiecas konts. Mēs nepārbaudām kontu autentiskumu un neesam atbildīgi par neautorizētiem kontiem, kas var parādīties Pakalpojumā. Jebkura strīda gadījumā, kas saistīts ar konta izveidi vai autentiskumu, mums ir ekskluzīvas tiesības, bet ne pienākums, atrisināt šādu strīdu pēc saviem ieskatiem bez iepriekšēja brīdinājuma.

AUTORTIESĪBU PĀRKĀPUMA PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA

 1. Ja esat autortiesību īpašnieks un vēlaties nosūtīt mums paziņojumu, lai norādītu Pakalpojumā publicēto saturu vai materiālu, kas pārkāpj autortiesības un ko vēlaties izņemt no mūsu Pakalpojuma, varat iesniegt mums šādu paziņojumu, sekojot norādījumiem šeit. 

PAZIŅOJUMI, JAUTĀJUMI UN KLIENTU APKALPOŠANA

 1. Jūs piekrītat, ka mēs varam jums sniegt paziņojumus vai citādi atbildēt pa pastu vai uz jūsu e-pastu (ja tas ir mūsu rīcībā), vai jebkurā citā mūsu izvēlētā veidā.
 2. Visi mums adresētie juridiskie paziņojumi jānosūta rakstiski attiecīgajai “Sony Pictures” struktūrvienībai, kas minēta šeit.
 3. Ja jums ir kādi jautājumi par Pakalpojumu, varat sazināties ar “SPE” Klientu atbalsta dienestu, noklikšķinot šeit  un aizpildot veidlapu. Jūs atzīstat un apliecināt, ka klientu apkalpošanas personāls nevar mainīt vai atteikties no Noteikumiem vai piemērojamajiem Papildu noteikumiem.

TREŠO PUŠU PAKALPOJUMI; REKLĀMAS SLUDINĀJUMI; DARĪJUMI AR TREŠĀM PUSĒM

 1. Trešo personu saturs un vietnes; Reklāmas sludinājumi. Pakalpojums var saturēt trešo pušu spraudņus, lietojumprogrammas, reklāmas, rīkus un/vai citu saturu, un/vai saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm vai citiem pakalpojumiem, kas nepieder “SPE”, nav “SPE” (vai mūsu grupas uzņēmumu vai filiāļu) īpašumā, kontrolē vai pārvaldībā, ieskaitot pakalpojumus, kurus nodrošina reklāmas devēji, licences devēji, licences ņēmēji un noteiktas trešās puses, kurām var būt biznesa attiecības ar “SPE” (kopā saukti par “Trešo pušu pakalpojumiem”). Mēs varam arī izvietot savu saturu, lietotnes un rīkus trešo pušu pakalpojumos. “SPE” nekontrolē Trešo pušu pakalpojumu saturu, darbību, politiku, noteikumus vai citus elementus un neuzņemas pienākumu tos pārbaudīt. “SPE” ne vienmēr pārbauda, apstiprina, saskaņo vai sponsorē Trešo pušu pakalpojumus vai trešo pušu saturu, reklāmu, informāciju, materiālus, produktus, pakalpojumus vai citus elementus. Turklāt “SPE  neatbild par šādu Trešo personu pakalpojumu piedāvāto, pieejamo, iegūto vai reklamēto produktu vai pakalpojumu kvalitāti vai piegādi.

  CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, “SPE” UN MŪSU “SONY” GRUPAS UZŅĒMUMI UN FILIĀLES NEKĀDOS APSTĀKĻOS NEBŪS ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM, UZŅĒMĒJDARBĪBAS ZAUDĒJUMIEM, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKUMIEM VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS IESPĒJU ZAUDĒJUMIEM, TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI ĪPAŠIEM ZAUDĒJUMIEM, IEVAINOJUMIEM (TOSTARP MIESAS BOJĀJUMIEM VAI NĀVI), PRASĪBĀM, ATBILDĪBU VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES NOLAIDĪBAS, LĪGUMA PĀRKĀPUMA, NESLAVAS CELŠANAS, AUTORTIESĪBU VAI CITU INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU PĀRKĀPUMU, KO IZRAISĪJUSI TREŠĀS PUSES PAKALPOJUMOS IETVERTĀS INFORMĀCIJAS VAI SATURA DEMONSTRĒŠANA, IZPLATĪŠANA VAI IZMANTOŠANA, REZULTĀTĀ.

  Uz jebkādām darbībām, ko veicat saistībā ar Trešo pušu pakalpojumiem, attiecas šo Trešo pušu pakalpojumu atsevišķi noteikumi, tostarp privātuma politika un lietošanas noteikumi, kas jums jāizlasa pirms iesaistīšanās šādās darbībās.
  1. Apple un citas platformas un ierīces. Ja piekļūstat Pakalpojumam vai izmantojat to, izmantojot Apple, Android, Google, Microsoft Windows vai citas trešo pušu platformas vai pakalpojumus, šādai piekļuvei un izmantošanai piemēro šo trešo pušu pakalpojumu noteikumus un politiku.
  2. Darījumi ar trešām pusēm. Jebkura mijiedarbība, sarakste vai darījumi ar trešām personām, kas atrodami Pakalpojumā vai ar tā starpniecību (tostarp Trešo personu pakalpojumos vai reklāmās), notiek tikai starp jums un trešo personu (tostarp jautājumi, kas saistīti ar trešo personu reklāmu saturu, maksājumiem, preču piegādi, garantijām (tostarp produktu garantijām), privātumu un datu drošību un tamlīdzīgi). “SPE” UN MŪSU SONY GRUPAS UZŅĒMUMI UN FILIĀLES ATSAKĀS NO JEBKĀDAS ATBILDĪBAS ŠAJĀ SAKARĀ.

MŪSU ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

 1. Nekas šajos Noteikumos neizslēdz vai neierobežo mūsu atbildību par:
  1. nāvi vai miesas bojājumus, kas radušies mūsu nolaidības dēļ;
  2. krāpšanu vai krāpniecisku faktu sagrozīšanu; un
  3. jebkuru jautājumu, attiecībā uz kuru mums būtu nelikumīgi izslēgt vai ierobežot mūsu atbildību.
 2. Mūsu Pakalpojuma saturs tiek sniegts tikai vispārīgai informācijai. Tas nav uzskatāms par padomu, uz kuru jums būtu jāpaļaujas. Jums ir jāsaņem jomas profesionāļa vai speciālista padoms pirms veikt kādu darbību vai atturēties no tās veikšanas, pamatojoties uz mūsu Pakalpojumā sniegto saturu. Lai gan mēs cenšamies atjaunināt mūsu Pakalpojumā sniegto informāciju, mēs nesniedzam nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus, garantijas vai apliecinājumus, ka mūsu Pakalpojuma saturs ir precīzs, pilnīgs vai atjaunināts.
  1. Ja esat patērētājs:
   1. nekas šajos Noteikumos neietekmē jūsu likumā noteiktās vai citas piemērojamās juridiskās vai līgumiskās tiesības. Konsultācijas par jūsu likumā noteiktajām tiesībām (tostarp, bet ne tikai, par garantijām un produktu garantijām) var saņemt vietējā Pilsoņu konsultāciju birojā, Tirdzniecības standartu birojā vai līdzvērtīgās vietējās patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs; un
   2. mēs sniedzam Pakalpojumu tikai vietējai un privātai lietošanai. JŪS PIEKRĪTAT NEIZMANTOT PAKALPOJUMU VAI JEBKĀDU SATURU KOMERCIĀLOS VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOLŪKOS, UN, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, MĒS NEESAM ATBILDĪGI JUMS PAR JEBKĀDIEM PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM, UZŅĒMĒJDARBĪBAS ZAUDĒJUMIEM, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS IESPĒJU ZAUDĒŠANU.
  2. Ja esat Uzņēmums, mēs nekādos apstākļos neuzņemsimies nekādu atbildību pret jums, neatkarīgi no tā, vai tā izriet no līguma, civiltiesību pārkāpuma (tostarp nolaidības), rupjas neuzmanības, likumā noteiktā pienākuma pārkāpuma vai kā citādi, kas izriet no šiem Noteikumiem vai saistībā ar tiem, par: a) jebkādiem peļņas, pārdošanas, uzņēmējdarbības vai ieņēmumu zaudējumiem; b) datu, informācijas vai programmatūras zuduma vai bojājumiem; c) uzņēmējdarbības iespēju zuduma; d) paredzamo ietaupījumu zuduma; vai e) nemateriālās vērtības zudumiem; vai f) jebkādiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, katrā gadījumā, ciktāl to pieļauj likums.
 3. Ievērojot 8.A sadaļu, mūsu maksimālā kopējā atbildība saskaņā ar šiem Noteikumiem un/vai saistībā ar Pakalpojumu (neatkarīgi no tā, vai tā izriet no līguma, civiltiesību pārkāpuma (tostarp nolaidības) vai cita iemesla, un neatkarīgi no tā, vai tā ir paredzama vai nav paredzama) attiecībā uz visām mūsu darbībām, bezdarbību (tostarp nolaidību), likumā noteikto pienākumu pārkāpšanu vai garantijas pārkāpšanu, tostarp mūsu amatpersonu, darbinieku, aģentu, darbuzņēmēju, apakšuzņēmēju, grupas uzņēmumu vai saistīto personu darbību, likumā atļautajā maksimālajā apmērā ir ierobežota līdz Pakalpojumu atkārtotas sniegšanas izmaksām vai samaksai par pamatotām izmaksām par atkārtotu Pakalpojumu sniegšanu, bet nekādā gadījumā nepārsniedzot 100 ASV dolārus (100 $) vai ekvivalentu jebkurā citā valūtā.
 4. PAKALPOJUMI UN SATURS TIEK SNIEGTI SASKAŅĀ AR PRINCIPU "kādi tie ir, tur, kur tie ir". “spe” un mūsu “SONY” grupas uzņēmumi un FILIĀLES NESNIEDZ NEKĀDUS TIEŠUS VAI NETIEŠUS APLIECINĀJUMUS, GARANTIJAS, NOSACĪJUMUS, NOTEIKUMUS, SAISTĪBAS UN PIENĀKUMUS, KAS IZRIET NO LIKUMIEM, VISPĀRĒJĀM TIESĪBĀM, TIRDZNIECĪBAS PRAKSES, PARAŽĀM, VAI KĀ CITĀDI ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMIEM VAI SATURU. “SPE” UN MŪSU “SONY” grupas uzņēmumi UN fILIĀLES, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, ATSAKĀS NO JEBKĀDIEM APGALVOJUMIEM, GARANTIJĀM, NOSACĪJUMIEM, NOTEIKUMIEM, SAISTĪBĀM UN PIENĀKUMIEM, tiešiem VAI NETIEŠIEM, VAI IZRIETOŠIEM NO LIKUMA, VISPĀRĒJĀM TIESĪBĀM, PARAŽĀM, TIRDZNIECĪBAS, PARAŽU VAI CITIEM NOTEIKUMIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI, attiecībā uz PĀRDOŠANAS iespējām UN PIEMĒROTĪBu KONKRĒTAM MĒRĶIM. APMEKLĒJOT, IZMANTOJOT VAI MĒĢINOT APMEKLĒT VAI IZMANTOT PAKALPOJUMUS, JŪS SKAIDRI ATZĪSTAT, KA “SPE” UN MŪSU “SONY” GRUPAS UZŅĒMUMI UN FILIĀLES NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, APLIECINĀJUMUS VAI NOSACĪJUMUS ATTIECĪBĀ UZ SATURU, TOSTARP, BET NE TIKAI ATTIECĪBĀ UZ TĀ AKTUALITĀTI, PRECIZITĀTI VAI PILNĪGUMU; UN ii) KĀ PAKALPOJUMU PAKALPOJUMa LIETOTĀJIEM “SPE” UN MŪSU “SONY GRUPAS UZŅĒMUMI” UN filiāles IEKĻAUJ SAITES UZ TREŠO PERSONU VIETNĒM, KURAS MĒS NEKONTROLĒJAM. “spe” UN MŪSU “SONY” GRUPAS UZŅĒMUMI  UN filiāles NESNIEDZ NEKĀDA VEIDA APSTIPRINĀJUMU VAI APLIECINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ ŠĀDU TREŠO PERSONU TĪMEKĻA VIETŅU PRODUKTIEM, PAKALPOJUMIEM, SATURU VAI SATURA ATBILSTĪBU, UN AR ŠO JŪS NEATSAUCAMI ATSAKĀTIES NO JEBKĀDĀM PRASĪBĀM PRET “SPE” UN MŪSU “SONY” GRUPAS UZŅĒMUMIEM  UN filiālēm SAISTĪBĀ AR ŠĀDĀM TREŠO PERSONU TĪMEKĻA VIETNĒM.
 5. IZŅEMOT GADĪJUMUS, KAS ĪPAŠI NORĀDĪTI PAKALPOJUMOS, UN CIKTĀL TO ATĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, NEVIENS NO MUMS, MŪSU “SONY” grupas uzņēmumiem UN filiālēm, VAI MŪSU ATTIECĪGAJIEM DIREKTORIEM, DARBINIEKIEM VAI CITIEM PĀRSTĀVJIEM NAV ATBILDĪGS PAR ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES SAISTĪBĀ AR PAKALPOJUMU VAI JEBKURAS HIPERSAITES VIETNES IZMANTOŠANU. ŠIS IR VISAPTVEROŠS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS, KAS ATTIECAS UZ VISIEM JEBKĀDA VEIDA ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP (BET NE TIKAI) KOMPENSĒJOŠIEM, TIEŠIEM, NETIEŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, DATU, IENĀKUMU VAI PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM, ĪPAŠUMA ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM UN TREŠO PERSONU PRASĪBĀM.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA

ŠOS NOTEIKUMUS REGLAMENTĒ KALIFORNIJAS TIESĪBU AKTI, IZŅEMOT GADĪJUMUS, KAD TO AIZLIEDZ VIETĒJIE LIKUMI. Tas nozīmē, ka attiecībā uz jūsu piekļuvi Pakalpojumam un tā lietošanu, kā arī attiecībā uz jebkādiem strīdiem vai prasībām, kas izriet no tā vai saistībā ar to, tiks piemēroti Kalifornijas tiesību akti, izņemot gadījumus, kad to aizliedz piemērojamie likumi, un jūs piekrītat personiskajai jurisdikcijai un atsakāties no jebkādiem iebildumiem par neērtu jūsu dzīvesvietas valsts tiesvedības vietu un saskaņā ar 10. sadaļu zemāk. Puses vienojas ievērot tās valsts tiesību aktu obligātos noteikumus, kurā dzīvojat. Nekas šajos Noteikumos neietekmē jūsu kā patērētāja tiesības paļauties uz šādiem obligātajiem vietējo tiesību aktu noteikumiem.

STRĪDI UN STRĪDU RISINĀŠANA

 1. Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīta ar tiem, to izpildi, iespēju izskatīt to šķīrējtiesā vai interpretāciju, tiks nodota galīgai un saistošai šķīrējtiesas izskatīšanai, kas notiks Losandželosas apgabalā, Kalifornijā, viena šķīrējtiesneša klātbūtnē saskaņā ar Kalifornijas Civilprocesa kodeksa 1280. un turpmākajiem pantiem, izņemot gadījumus, kad to aizliedz jūsu dzīvesvietas jurisdikcijā piemērojamie likumi, un tādā gadījumā šāda šķīrējtiesa notiks jūsu dzīvesvietas valstī. Šķīrējtiesnesi izraugās, pusēm savstarpēji vienojoties, vai, ja puses nevar vienoties, tad, izvēloties tiesnesi pēc nejaušības principa no Tiesu šķīrējtiesas un starpniecības pakalpojumu dienesta (JAMS) iesniegtā šķīrējtiesnešu saraksta. Šķīrējtiesa ir konfidenciāla procedūra, kas ir slēgta plašākai sabiedrībai. Šķīrējtiesnesis sniedz rakstisku atzinumu, kurā izklāsta būtiskākos konstatējumus un secinājumus, uz kuriem balstās šķīrējtiesneša lēmums. Puses vienādās daļās sedz šķīrējtiesneša honorārus un šķīrējtiesas izdevumus, kā arī jebkuras citas ar šķīrējtiesas procesu saistītās izmaksas (atzīstot, ka katra puse sedz savus izdevumus par liecinieku, ekspertu un advokātu piesaistīšanu un citus izdevumus tādā pašā apmērā kā tad, ja lieta tiktu izskatīta tiesā). Nekas šajā punktā neietekmē jebkuras puses tiesības jebkurā laikā pieprasīt izsniegt tiesas rīkojumu vai nodrošināt taisnīgu tiesisko aizsardzību, ciktāl to neliedz cits šo Noteikumu noteikums. Ciktāl šī 10. (A) sadaļa tiek atzīta par spēkā neesošu vai citādi neizpildāmu, jebkura prasība ir jāizskata un jāizlemj atbilstošā tiesas procesā, neņemot vērā nekādus tiesību aktu izvēles vai tiesību kolīziju principus, ievērojot 9. sadaļu, un nevis šķīrējtiesā.
 2. Pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļu ierobežojums. KĀ TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, JA JŪS APGALVOJAT, KA JUMS IR RADUŠIES ZAUDĒJUMI, KAITĒJUMS VAI MIESAS BOJĀJUMI SAISTĪBĀ AR PAKALPOJUMA IZMANTOŠANU, TAD ZAUDĒJUMI, KAITĒJUMS VAI MIESAS BOJĀJUMI NETIKS UZSKATĪTI PAR NEATGRIEZENISKIEM VAI PIETIEKAMIEM, LAI JUMS BŪTU TIESĪBAS PANĀKT RĪKOJUMA IZDOŠANU VAI CITA VEIDA TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻA PIEMĒROŠANU. TAS NOZĪMĒ, KA SAISTĪBĀ AR SAVU PRASĪBU JŪS PIEKRĪTAT, KA NEVĒRSĪSIETIES TIESĀ UN KA JUMS NEBŪS ĻAUTS SAŅEMT TIESAS VAI JEBKĀDU CITU RĪKOJUMU, KAS VARĒTU TRAUCĒT VAI KAVĒT JEBKURAS TĪMEKĻA VIETNES, LIETOJUMPROGRAMMAS, SATURA, LRS, PRODUKTA, PAKALPOJUMA VAI INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA IZSTRĀDI, LIETOŠANU VAI IZMANTOŠANU, KURŠ PIEDER, KO LICENCĒJUSI, LIETO VAI KONTROLĒ JEBKURA “SPE” PUSE (TOSTARP JŪSU LICENCĒTO LRS) VAI JEBKURŠ “SPE”  PUSES LICENCES DEVĒJS. Neierobežojot iepriekš minētā vispārīgo raksturu, jūs ar šo neatsaucami atsakāties no jebkādām tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, lai pieprasītu un/vai saņemtu tiesas rīkojumu vai citu taisnīgu tiesisko aizsardzību, vai jebkādu rīkojumu attiecībā uz un/vai lai aizliegtu, ierobežotu vai jebkādā citā veidā traucētu jebkuras ar “SPE”, tās mātesuzņēmumiem, meitasuzņēmumiem un filiālēm saistītas filmas, produkcijas vai projekta ražošanu, izplatīšanu, demonstrēšanu vai citu izmantošanu, vai jebkuras reklāmas izmantošanu, publicēšanu vai izplatīšanu saistībā ar šādu filmu, produkciju vai projektu. Tomēr jūs varat atteikties no prasību izskatīšanas šķīrējtiesā par publisko pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekli. Ja tā rīkosieties, nedz jūs, nedz “SPE” nevar pieprasīt otrai pusei piedalīties šķīrējtiesā attiecībā uz jebkuru prasību par publisko pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekli, un jūs saglabāsiet savas tiesības iesniegt šādas prasības tiesā, kurai ir jurisdikcija. Lai atteiktos, jums ir rakstiski jāpaziņo mums 30 dienu laikā no brīža, kad uz jums pirmo reizi attiecās šis šķīrējtiesas noteikums, un jānorāda jūsu vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, kā arī skaidri jānorāda, ka vēlaties atteikties no šķīrējtiesas procesa par publiskā pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļa piemērošanu. Visi pieprasījumi par atteikšanos ir jānosūta uz šādu adresi: Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, U.S.A. (Attn: EVP Global Litigation -- Claims). Ja tiesa vai šķīrējtiesnesis nolemj, ka kādu no šajā sadaļā noteiktajiem ierobežojumiem nevar piemērot attiecībā uz konkrētu prasību, tad šī prasība (un tikai šī prasība) ir jāizslēdz no šķīrējtiesas un tā var tikt iesniegta tiesā saskaņā ar 10. sadaļas A punktu.
 3. Atteikšanās no kolektīvas prasības. Gan jūs, gan “SPE” atsakās no tiesībām iesniegt izskatīšanai jebkādu strīdu, tostarp, bet ne tikai, prasību saskaņā ar Kalifornijas patērētāju privātuma likumu, Telefonu patērētāju aizsardzības likumu, Video privātuma aizsardzības likumu, Bērnu privātuma aizsardzības tiešsaistē likumu vai līdzīgiem jūsu dzīvesvietas valstī piemērojamiem likumiem, kā grupas, konsolidētu, reprezentatīvu, kolektīvu vai privātu ģenerālprokurora prasību, vai piedalīties grupas, konsolidētā, reprezentatīvā, kolektīvā vai privātā ģenerālprokurora prasībā attiecībā uz jebkuru citu personu ierosinātu strīdu. Neatkarīgi no JAMS Visaptverošajos šķīrējtiesas noteikumos un procedūrās ietvertajiem pretējiem noteikumiem šķīrējtiesnesim nav tiesību vai jurisdikcijas izskatīt šķīrējtiesā grupas, konsolidētu, pārstāvības vai privātu ģenerālprokurora prasību vai konsolidēt, apvienot vai citādi kombinēt dažādu personu strīdus vienā tiesvedībā. Neatkarīgi no iepriekš minētā šķīrējtiesas noteikuma, ja 10. sadaļas noteikums par atteikšanos no grupas, kolektīvajām, reprezentatīvajām un privātajām ģenerālprokurora prasībām tiek atzīts par spēkā neesošu vai citādi neizpildāmu, visas šādas grupas, kolektīvās, reprezentatīvās vai privātās ģenerālprokurora prasības ir jāizskata un jāizlemj attiecīgajā tiesā saskaņā ar 9. sadaļu, nevis šķīrējtiesā.
 4. Ierobežots laiks prasību iesniegšanai. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JA VIEN JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠIE TIESĪBU AKTI NEPAREDZ ILGĀKU PIEMĒROJAMO TERMIŅU, JA JŪS VAI MĒS VĒLAMIES PRET OTRU PUSI IEROSINĀT STRĪDU PAR VISPĀRĒJIEM JAUTĀJUMIEM (BET NE STRĪDU PAR INTELEKTUĀLO ĪPAŠUMU), TAD JUMS VAI MUMS TAS IR JĀUZSĀK VIENA (1) GADA LAIKĀ PĒC STRĪDA RAŠANĀS, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ TAS TIKS IZBEIGTS UZ VISIEM LAIKIEM.

NOTEIKUMU ATJAUNINĀJUMI

Atcerieties, ka katru reizi, kad izmantojat Pakalpojumu (vismaz pirms katra darījuma vai iesniegšanas), jums jāpārskata publicētie Noteikumi un visi piemērojamie Papildu noteikumi. MĒS VARAM GROZĪT ŠOS NOTEIKUMUS, TOSTARP, TIKAI KĀ PIEMĒRU MINOT PIEMĒROJAMO TIESĪBU AKTU VAI TIESU PRAKSES IZMAIŅAS, TIRGUS APSTĀKĻUS VAI, LAI NODROŠINĀTU LABĀKU PAKALPOJUMA FUNKCIONALITĀTI. MĒS PAZIŅOSIM JUMS PAR JAUNAJIEM NOTEIKUMIEM, IEVIETOJOT TOS PAKALPOJUMĀ VAI NOSŪTOT E-PASTU (VAI JEBKURĀ CITĀ SAPRĀTĪGĀ PAZIŅOŠANAS VEIDĀ, KO MĒS IZVĒLĒSIMIES), UN, JA TURPINĀSIET IZMANTOT PAKALPOJUMU PĒC ŠĀDA PAZIŅOJUMA, TIKS UZSKATĪTS, KA JŪS TURPMĀK PIEKRĪTAT JAUNAJIEM NOTEIKUMIEM ATTIECĪBĀ UZ JAUNO IZMANTOŠANAS KĀRTĪBU UN DARĪJUMIEM. Jebkuri jauni Noteikumi vai Papildu noteikumi stāsies spēkā attiecībā uz jaunu izmantošanas kārtību un darījumiem no brīža, kad mēs tos publicēsim, vai no vēlāka datuma, kas var tikt norādīts tajos vai citā jums sniegtā paziņojumā. Ja tiesa vai tribunāls jebkuru jums sniegtu paziņojumu par jauniem, pārskatītiem vai papildu noteikumiem atzīs par nepietiekamu, iepriekšējais līgums paliks spēkā līdz brīdim, kad tiks saņemts pienācīgs paziņojums, lai noslēgtu jaunu līgumu. Jūs varat noraidīt jebkādus jaunus, pārskatītus vai papildu noteikumus, pārtraucot izmantot Pakalpojumu.

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

 1. “SPE” piekrišana vai saskaņojums. Attiecībā uz jebkuru šo Noteikumu vai jebkuru piemērojamo Papildu noteikumu nosacījumu, kas piešķir “SPE” piekrišanas vai saskaņošanas tiesības vai ļauj “SPE” izmantot tiesības pēc saviem ieskatiem, “SPE” var izmantot šīs tiesības pēc saviem ieskatiem, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Nevienu “SPE” piekrišanu vai saskaņojumu nevar uzskatīt par “SPE” sniegtu, ja tas nav noformēts rakstiski un to nav parakstījusi “SPE” amatpersona.
 2. Atlīdzība. Jūs piekrītat un ar šo apņematies aizstāvēt (ja “SPE” to pieprasa), atlīdzināt un pasargāt “SPE” un to tiešos un netiešos mātesuzņēmumus, meitasuzņēmumus, filiāles, tostarp mūsu “Sony” grupas uzņēmumus, un katru no to attiecīgajiem darbiniekiem, direktoriem, locekļiem, vadītājiem, akcionāriem, aģentiem, pārdevējiem, licences devējiem, licences ņēmējiem, darbuzņēmējiem, klientiem, tiesību pārņēmējiem un cesionāriem (kopā “SPE puses” un atsevišķi “SPE puse”) no jebkādām prasībām, kaitējumiem, zaudējumiem, izmaksām, izmeklēšanām, saistībām, spriedumiem, naudas sodiem, soda sankcijām, izlīgumiem, procentiem un izdevumiem (tostarp juridiskām izmaksām), kas tieši vai netieši izriet vai ir saistīti ar jebkuru pretenziju, tiesas prāvu, prasību, pieprasījumu vai tiesvedību, kas celta vai ierosināta pret jebkuru “SPE pusi”, vai saistībā ar to izmeklēšanu, aizstāvību vai izlīgumiem, kas radušies iepriekš vai vēlāk, vai saistībā ar: i) jūsu LRS izmantošanu, ko veicam mēs vai mūsu tiesību pārņēmēji vai licences ņēmēji saskaņā ar šiem Noteikumiem vai jebkādiem piemērojamiem Papildu noteikumiem, vai jebkādu jūsu LRS, kas jebkādā veidā neatbilst šiem Noteikumiem; ii) jūsu Pakalpojuma izmantošanu un jūsu darbībām saistībā ar Pakalpojumu, pārkāpjot vai iespējams pārkāpjot šos Noteikumus vai jebkādus piemērojamus Papildu noteikumus; iii) šo Noteikumu vai jebkuru piemērojamo Papildu noteikumu pārkāpumu vai iespējamo pārkāpumu; iv) jebkuru likumu, noteikumu, normatīvo aktu, kodeksu, statūtu, rīkojumu vai valdības vai valdībai pielīdzināmu iestāžu rīkojumu pārkāpumu vai iespējamo pārkāpumu saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu vai jūsu darbībām saistībā ar Pakalpojumu; v) ar jūsu Ierīces starpniecību pārsūtītu informāciju vai materiālu, pat ja to neesat iesniedzis jūs, kas pārkāpj vai nelikumīgi piesavinās jebkuras personas vai organizācijas autortiesības, preču zīmi, komercnoslēpumu, patentu, publicitātes, privātuma vai citas tiesības; vi) jebkādu jūsu sniegtu nepatiesu informāciju; un vii) “SPE pušu” veikto mums iesniegtās informācijas (tostarp jūsu LRS) izmantošanu (visi iepriekš minētie kopā saukti “Prasības un zaudējumi”). Jūs apņematies pilnībā sadarboties ar “SPE pusēm”, kā to pieprasa “SPE puses”, aizstāvot jebkuru Prasību un zaudējumu pieprasījumu. Neatkarīgi no iepriekš minētā “SPE puses” patur ekskluzīvas tiesības atrisināt, panākt kompromisu un apmaksāt visas Prasības un zaudējumus. “SPE puses” patur tiesības uzņemties ekskluzīvu aizstāvību un kontroli attiecībā uz jebkādām Prasībām un zaudējumiem. Jūs apņematies neapmierināt nekādas Prasības un zaudējumus bez “SPE puses” amatpersonas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
 3. Pakalpojuma darbība; produktu un pakalpojumu pieejamība; starptautiskie jautājumi. “SPE” nesniedz nekādus apliecinājumus, ka Pakalpojums ir piemērots vai pieejams lietošanai ārpus teritorijas, kurā ir publicēti šie Noteikumi un jebkuri Papildu noteikumi. Ja izmantojat Pakalpojumu no citām vietām, jūs to darāt pēc savas iniciatīvas un esat atbildīgs par piemērojamo vietējo tiesību normu ievērošanu attiecībā uz savu uzvedību tiešsaistē un pieņemamu saturu, ja un ciktāl ir piemērojami vietējie likumi.
 4. Vīrusi. Mēs negarantējam, ka mūsu Pakalpojums būs drošs vai ka tajā nebūs kļūdu vai vīrusu. Jūs esat atbildīgs par savu Ierīču, informācijas tehnoloģiju, datorprogrammu un platformas konfigurēšanu, lai piekļūtu mūsu Pakalpojumam. Jums ir jāizmanto sava pretvīrusu aizsardzības programmatūra. Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot mūsu Pakalpojumu, apzināti ieviešot vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citu ļaunprātīgu vai tehnoloģiski kaitīgu materiālu. Jūs nedrīkstat mēģināt neatļauti piekļūt mūsu Pakalpojumam, serverim, kurā tiek glabāts mūsu Pakalpojums, vai serverim, datoram vai datubāzei, kas ir savienota ar mūsu Pakalpojumu. Jūs nedrīkstat uzbrukt mūsu vietnei, izmantojot pakalpojuma atteikuma uzbrukumu vai izplatītu pakalpojuma atteikuma uzbrukumu. Pārkāpjot šo noteikumu, jūs varat izdarīt noziedzīgu nodarījumu. Mēs ziņosim par jebkuru šādu pārkāpumu attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm, un mēs sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām jūsu identitāti, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti. Šāda pārkāpuma gadījumā jūsu tiesības izmantot mūsu Pakalpojumu tiks nekavējoties pārtrauktas.
 5. Eksporta kontrole. Jūs esat atbildīgs par to, lai tiktu ievēroti visi piemērojamie tirdzniecības noteikumi un likumi gan ārvalstīs, gan jūsu mītnes valstī. Jūs piekrītat un garantējat, ka neeksportēsiet vai atkārtoti neeksportēsiet Pakalpojumus uz jebkuru valsti vai jebkurai personai, organizācijai vai galalietotājam, uz kuru attiecas ASV eksporta kontrole vai sankcijas, izņemot gadījumus, kad to atļauj ASV tiesību akti.
 6. Nodalāmība; interpretācija. Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa vai šķīrējtiesnesis kāda iemesla dēļ uzskata kādu no šo Noteikumu vai piemērojamo Papildu noteikumu nosacījumiem par spēkā neesošu, nelikumīgu, nederīgu vai neizpildāmu, tad šis nosacījums tiks uzskatīts par atdalāmu no šiem Noteikumiem vai piemērojamiem Papildu noteikumiem, taču nosacījuma spēkā neesamība neietekmēs pārējo šo Noteikumu vai piemērojamo Papildu nosacījumu spēkā esamību vai izpildāmību. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, jūs piekrītat atteikties un atteiksieties no jebkādiem piemērojamiem normatīvajiem un vispārējiem tiesību aktiem, kas varētu atļaut līgumu interpretēt, vēršoties pret tā sastādītāju.
 7. Izmeklēšana; Izbeigšana; Palikšana spēkā pēc izbeigšanas. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, “SPE” patur tiesības bez ierobežojumiem: i) izmeklēt jebkādas radušās aizdomas par Pakalpojuma drošības vai tā informācijas tehnoloģiju, vai citu sistēmu vai tīklu pārkāpumiem, ii) izmeklēt jebkādas radušās aizdomas par šo Noteikumu un jebkuru piemērojamo Papildu noteikumu pārkāpumiem, iii) izmeklēt jebkādu “SPE” iegūto informāciju saskaņā ar tā Privātuma un sīkdatņu politiku saistībā ar krimināllikumu ievērošanu, iv) iesaistīt tiesībaizsardzības un līdzīgas iestādes un sadarboties ar tām, izmeklējot jebkuru no iepriekš minētajiem jautājumiem, v) veikt kriminālvajāšanu par šo Noteikumu un jebkuru piemērojamo Papildu noteikumu pārkāpumiem un vi) jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma jebkāda iemesla dēļ un bez jebkādām saistībām pret jums vai jebkuru trešo personu pilnībā vai daļēji pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, vai pilnībā vai daļēji apturēt, vai pārtraukt jūsu piekļuvi tam, tostarp jebkādiem lietotāju kontiem vai reģistrācijām. Jebkura apturēšana vai izbeigšana neietekmē jūsu saistības pret “SPE” saskaņā ar šiem Noteikumiem vai piemērojamiem Papildu noteikumiem. Ja jūsu piekļuve Pakalpojumam tiek apturēta vai pārtraukta, vai pēc “SPE” paziņojuma visas tiesības, kas jums piešķirtas saskaņā ar šiem Noteikumiem vai piemērojamiem Papildu noteikumiem, nekavējoties tiek pārtrauktas, jūs piekrītat, ka nekavējoties pārtrauksiet izmantot Pakalpojumu. Šo Noteikumu un jebkuru piemērojamo Papildu noteikumu nosacījumi, kuriem pēc savas būtības būtu jāpaliek spēkā arī pēc Pakalpojuma apturēšanas vai izbeigšanas, paliek spēkā. Jūs jebkurā laikā varat pārtraukt izmantot Pakalpojumu vai slēgt savu kontu. Gadījumā, ja tiesa vai tribunāls jebkuru mūsu veikto izbeigšanu vai apturēšanu atzīst par netaisnīgu, iepriekšējais līgums turpinās darboties līdz brīdim, kad tiks saņemts atbilstošs paziņojums par līguma izbeigšanu.
 8. Nodošana. “SPE” jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma var pilnībā vai daļēji nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem un jebkādiem piemērojamiem Papildu noteikumiem jebkurai pusei, taču šāda nodošana neietekmē jūsu tiesības vai pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem. Jūs nedrīkstat nodot savas tiesības un deleģēt savus pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem un jebkādiem piemērojamiem Papildu noteikumiem bez iepriekšējas rakstiskas “SPE” amatpersonas piekrišanas.
 9. Pilnīga vienošanās. Šie Noteikumi un visi piemērojamie Papildu noteikumi atspoguļo pilnīgu vienošanos starp jums un mums par to, kā jūs izmantojat Pakalpojumu, un aizstāj visas iepriekšējās vienošanās, apliecinājumus, garantijas, apstiprinājumus vai apspriedes saistībā ar Pakalpojumu.
 10. Atteikšanās neesamība. Izņemot gadījumus, kas skaidri noteikti šajos Noteikumos vai piemērojamos Papildu noteikumos, i) ne jūsu, ne “SPE” nespēja vai kavēšanās izmantot jebkādas no šiem Noteikumiem izrietošās tiesības, pilnvaras vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus netiks uzskatīta par atteikšanos no šīm vai jebkurām citām tiesībām, pilnvarām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, un ii) atteikšanās no jebkādiem šo Noteikumu vai piemērojamo Papildu noteikumu nosacījumiem vai to grozīšana nebūs spēkā, ja vien tā nebūs noformēta rakstiski un to nebūs parakstījusi puse, pret kuru atteikšanās vai grozīšana tiek pieprasīta, lai tā tiktu īstenota.
 11. Strīdu izšķiršana tiešsaistē. Ja dzīvojat Eiropas Savienībā vai Apvienotajā Karalistē un vēlaties iegūt vairāk informācijas par strīdu izšķiršanu tiešsaistē, lūdzu, sekojiet šai saitei uz Eiropas Komisijas tīmekļa vietni: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Šī saite ir sniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 524/2013 prasībām tikai informatīvos nolūkos. Mums nav pienākuma, un mēs arī neesam piekrituši piedalīties strīdu izšķiršanā tiešsaistē.

//Lietošanas noteikumu beigas//

© 2024 Sony Pictures Entertainment Inc. vai tā piemērojamā “Sony Pictures Entertainment” struktūrvienība Visas tiesības atrunātas.]