Skočiť na hlavný obsah

PODMIENKY POUŽITIA

Dátum účinnosti: 27 July, 2022

Úvod

Tieto podmienky používania (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na webové stránky, online služby, softvér alebo aplikácie spoločnosti Sony Pictures Entertainment (divízia spoločnosti Sony Corporation) (ďalej len"služby"), ktoré odkazujú na tieto podmienky. V týchto podmienkach používame "SPE", "my", "nás" alebo "naše" na označenie právnych subjektov spoločnosti Sony Pictures Entertainment. Subjekt SPE zodpovedný za konkrétnu službu (spoločne správca údajov) spolu so spoločnosťou Sony Pictures Entertainment Inc. nájdete kliknutím na tu. Sídlo spoločnosti Sony Pictures Entertainment Inc. sa nachádza na adrese 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA. Prijatím týchto podmienok alebo návštevou či iným používaním príslušnej služby akýmkoľvek spôsobom (podľa okolností) súhlasíte s týmito podmienkami a všetkými príslušnými dodatočnými podmienkami (ako sú definované nižšie) a potvrdzujete, že ste si ich prečítali a porozumeli im. Zároveň beriete na vedomie, súhlasíte a súhlasíte s našimi postupmi pri spracúvaní údajov, ako sú opísané v našej Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie a akýchkoľvek ďalších podmienkach zverejnených v príslušnej časti služby.

 

Keď v týchto podmienkach hovoríme o"vás" alebo "vašom", myslíme tým:

 • ak ste spotrebiteľ, fyzická osoba, ktorá používa službu na účel, ktorý je úplne alebo prevažne mimo jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti, a
 • ak nie ste spotrebiteľ: (a) podnik, ktorý ste oprávnení zaväzovať, alebo (b) fyzická osoba, ktorá používa službu na účely, ktoré nie sú úplne alebo prevažne mimo jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti (v každom prípade "Podnik").

Tieto podmienky sa týkajú vašich zákonných práv, povinností a záväzkov a upravujú vaše používanie služby. Patria sem rôzne obmedzenia a výnimky a doložka o súdnej príslušnosti, ktorá upravuje, kde sa budú riešiť spory. Ak si neželáte byť viazaní týmito podmienkami a akýmikoľvek dodatočnými podmienkami, nepoužívajte službu a odinštalujte všetky stiahnuté súbory a aplikácie služby.

Dodatočné podmienky

V niektorých prípadoch sa na vaše používanie určitých častí služby vzťahujú dodatočné alebo odlišné podmienky zverejnené v službe (jednotlivo a spoločne ďalej len "dodatočné podmienky"). V rozsahu, v akom existuje rozpor medzi týmito podmienkami a akýmikoľvek dodatočnými podmienkami, majú prednosť tieto podmienky, pokiaľ nie je v dodatočných podmienkach výslovne uvedené inak.

Aktualizácie týchto podmienok a dodatočné podmienky

Tieto podmienky a dodatočné podmienky môžeme zmeniť zverejnením nových alebo zmenených podmienok v službe, ako je podrobnejšie vysvetlené tu. Vaše ďalšie používanie služby po akejkoľvek takejto zmene predstavuje váš súhlas s upravenými podmienkami a príslušnými dodatočnými podmienkami. Tieto podmienky nemôžete meniť.

VLASTNÍCTVO A VAŠE PRÁVA NA POUŽÍVANIE SLUŽBY A OBSAHU.

 1. Vlastníctvo. Služba a všetok jej obsah ("obsah") vrátane všetkých autorských práv, patentov, ochranných známok, servisných značiek, obchodných názvov a všetkých ostatných práv duševného vlastníctva k službe a obsahu ("duševné vlastníctvo") sú vlastníctvom alebo pod kontrolou spoločnosti SPE, našich spoločností skupiny Sony a pridružených spoločností, našich poskytovateľov licencií a niektorých ďalších tretích strán. Všetky práva, nároky a záujmy na obsah a duševné vlastníctvo dostupné prostredníctvom služby sú vlastníctvom spoločnosti SPE, našich spoločností skupiny Sony a pridružených spoločností, našich poskytovateľov licencií alebo niektorých iných tretích strán a je v maximálnej možnej miere chránené všetkými platnými autorskými právami, ochrannými známkami, patentmi a/alebo inými právami duševného vlastníctva a právami a zákonmi o nekalej súťaži vrátane zákonov krajiny vášho bydliska alebo medzinárodných zákonov. SPE vlastní autorské práva na  výber, kompiláciu, zostavenie, usporiadanie a vylepšenie obsahu v službe. 
 2. Vaše práva na používanie služby a obsahu.
  1. Vaše právo používať službu a obsah je podmienené prísnym dodržiavaním týchto podmienok a dodatočných podmienok. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi si vyhradzujeme právo ukončiť vaše právo na prístup a používanie služby a obsahu pri akomkoľvek porušení týchto podmienok alebo akýchkoľvek dodatočných podmienok. Návštevou alebo používaním služieb vyhlasujete a zaručujete, že váš prístup alebo používanie je v súlade s platnými zákonmi v jurisdikcii vášho bydliska. Tieto práva sú nevýhradné, obmedzené a môžeme ich kedykoľvek zrušiť podľa vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi. Keďže vaše právo na prístup k Službe a jej obsahu a ich používanie je vaše osobné právo, nemôžete ho postúpiť ani previesť; akýkoľvek pokus o to je neplatný. Len na osobné, nekomerčné a zákonné použitie môžete (spoločne ďalej len "licencované prvky SPE"):
   1. Zobrazovať, prezerať, používať a prehrávať Obsah na počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení s prístupom na internet alebo na inom povolenom zariadení (ďalej len "Zariadenie") a/alebo vytlačiť jednu kópiu obsahu (okrem zdrojového a objektového kódu v nespracovanej podobe alebo inak) tak, ako sa vám zobrazí;
   2. Streamovať akýkoľvek príslušný obsah pomocou niektorého z widgetov a/alebo iných digitálnych streamingových internetových video prehrávačov, ak sú v rámci Služby k dispozícii (každý takýto widget alebo iný digitálny streamingový internetový video prehrávač sa označuje ako "Service Widget");
   3. Vystrihnúť a prilepiť určitý kód, ktorý je vám výslovne sprístupnený prostredníctvom služby (bez ohľadu na to, či je takáto funkcia označená ako funkcia "zdieľania" alebo nie), s cieľom vložiť, opätovne publikovať, udržiavať a/alebo zobrazovať konkrétny obsah, na ktorý sa takýto kód vzťahuje, na vašich osobných, prispôsobených webových stránkach sociálnych sietí, webových blogoch, alebo mikroblogu(mikroblogov) (ďalej spoločne len vaše "osobné sociálne médiá", ktorých definícia výslovne vylučuje akékoľvek obchodné médiá alebo obchodné použitie) a/alebo, ak Služba poskytuje funkciu "uchopenia a vloženia widgetu", aby ste "uchopili" widget služby a vložili, opätovne publikovali, udržiavali a/alebo zobrazovali takýto widget služby na vašich osobných sociálnych médiách;
   4. Vystrihnúť a prilepiť určitý kód, ktorý je vám výslovne sprístupnený prostredníctvom služby, a/alebo ak služba poskytuje funkciu "uchopenia a vloženia widgetu", "uchopiť" widget služby, prípadne preposlať takýto kód a/alebo widget služby svojim priateľom, aby si mohli prezrieť službu a obsah v nej obsiahnutý, a/alebo ak si to želajú, aby mohli sami vložiť preposlaný kus kódu alebo widget Služby na svoje osobné sociálne médiá alebo ho opätovne preposlať svojim priateľom;
   5. Ak služba obsahuje nástroj "Odoslať priateľovi" alebo podobný nástroj, ktorý vám umožňuje iniciovať a odoslať e-mailovú komunikáciu, ktorá obsahuje Obsah, jednému z vašich priateľov a tento nástroj je funkčný, použite tento nástroj na žiadosť, aby servery služby vo vašom mene odoslali správu vášmu priateľovi;
   6. Ak služba obsahuje odkaz "Stiahnuť" vedľa časti obsahu (vrátane, bez obmedzenia, obrázku, ikony, tapety, hudobnej skladby, videa, upútavky, zdroja RSS), môžete si stiahnuť iba jednu kópiu takéhoto obsahu do jedného zariadenia;
   7. Stiahnuť, nainštalovať a používať jednu kópiu akéhokoľvek softvéru vrátane aplikácií, ktoré sprístupníme v rámci Služby alebo prostredníctvom nej (ďalej len "softvér"), na vašom Zariadení len v strojovo spustiteľnej forme objektového kódu a vytvoriť jednu ďalšiu kópiu na účely zálohovania, avšak za predpokladu, že chápete a súhlasíte s tým, že (i) tým, že vám spoločnosť SPE umožní stiahnuť softvér, neprevádza na vás vlastnícke právo k Softvéru (t. j, že vlastníte médium, na ktorom je Softvér nahraný, ale vlastník softvéru (ktorým môže byť spoločnosť SPE a/alebo poskytovateľ licencie na Softvér tretej strany) si ponecháva úplné a kompletné vlastnícke právo k takémuto softvéru); (ii) nesmiete kopírovať, upravovať, prispôsobovať, prekladať do akéhokoľvek jazyka, distribuovať alebo vytvárať odvodené diela založené na softvéri bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SPE; (iii) nesmiete softvér postúpiť, prenajať, prenajať alebo požičať žiadnej osobe alebo subjektu a akýkoľvek váš pokus o sublicenciu, prevod alebo postúpenie softvéru bude neplatný a neúčinný; a (iv) nesmiete dekompilovať, rozoberať, spätne analyzovať ani sa pokúšať rekonštruovať, identifikovať alebo odhaliť akýkoľvek zdrojový kód, základné myšlienky, základné techniky používateľského rozhrania alebo algoritmy softvéru akýmkoľvek spôsobom, s výnimkou prípadov, keď je vyššie uvedené obmedzenie zakázané platnými právnymi predpismi;
   8. Ak je vám to umožnené, získať registrované osobné konto (a/alebo príslušné používateľské meno a heslo) v rámci služby a komunikovať s ostatnými používateľmi služby v rámci chatovacích miestností, diskusných fór, sietí sociálnych médií, online hier pre viacerých hráčov a/alebo iných aktivít alebo podobných služieb ponúkaných v rámci služby;
   9. Prepojenie na službu z webovej stránky alebo inej online služby, ak: (a) odkazy obsahujú iba text a nevyužívajú žiadne duševné vlastníctvo, (b) odkazy a obsah na vašej webovej stránke nenaznačujú žiadne prepojenie so spoločnosťou SPE (alebo s našimi spoločnosťami skupiny Sony a pridruženými spoločnosťami) ani nespôsobujú žiadne iné zámeny a (c) odkazy a obsah na vašej webovej lokalite nezobrazujú spoločnosť SPE alebo naše spoločnosti skupiny Sony a pridružené spoločnosti, ani žiadne z našich príslušných produktov alebo služieb nepravdivým, zavádzajúcim, znevažujúcim alebo inak urážlivým spôsobom a neobsahujú obsah, ktorý je nezákonný, urážlivý, obscénny, oplzlý, lascívny, odporný, násilný, výhražný, obťažujúci alebo hrubý, alebo ktorý porušuje akékoľvek právo tretej strany, alebo ktorý je pre spoločnosť SPE inak nevhodný. Spoločnosť SPE si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zakázať prepojenie na službu z akéhokoľvek dôvodu, podľa vlastného uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia alebo akejkoľvek zodpovednosti voči vám alebo akejkoľvek tretej strane; a
   10. Používať akúkoľvek inú funkciu, ktorú spoločnosť SPE výslovne poskytuje v rámci služby alebo prostredníctvom služby na použitie používateľmi, pričom táto funkcia podlieha týmto podmienkam (vrátane, bez obmedzenia, funkcie na vytváranie a/alebo používanie obsahu vytvoreného používateľom (ako je definované nižšie) a akýmkoľvek platným dodatočným podmienkam.
 3. Práva iných. Pri používaní služby musíte rešpektovať duševné vlastníctvo a práva iných osôb a spoločnosti SPE a našich spoločností skupiny Sony a pridružených spoločností. Vaše neoprávnené používanie obsahu môže porušovať práva iných osôb a platné zákony a môže mať za následok vašu občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť. Ak sa domnievate, že vaše dielo bolo porušené prostredníctvom služby, pozrite si Oddiel 5 nižšie.
 4. Výhrada všetkých práv, ktoré neboli udelené, pokiaľ ide o obsah a službu. Tieto podmienky a všetky príslušné dodatočné podmienky obsahujú len úzke, obmedzené udelenie práv na používanie a prístup k službe a obsahu. VŠETKY PRÁVA, KTORÉ VÁM NEBOLI VÝSLOVNE UDELENÉ, SÚ VYHRADENÉ SPOLOČNOSŤOU SPE A JEJ POSKYTOVATEĽMI LICENCIÍ A  INÉ TRETIE STRANY. Akékoľvek neoprávnené používanie akéhokoľvek obsahu alebo služby na akýkoľvek účel je zakázané.

VAMI ODOSLANÝ OBSAH

 1. Obsah vytvorený používateľom - User-Generated Content (UGC).
  1. Všeobecné informácie. Spoločnosť SPE môže v súčasnosti alebo v budúcnosti ponúknuť používateľom služby možnosť vytvárať, budovať, zverejňovať, nahrávať, zobrazovať, publikovať, distribuovať, prenášať, vysielať alebo inak sprístupňovať alebo odosielať prostredníctvom služby alebo na našich stránkach alebo v reakcii na naše stránky alebo príspevky na platformách tretích strán alebo v súvislosti s našimi propagačnými alebo marketingovými kampaňami akýmkoľvek médiom alebo spôsobom, alebo nám inak zasielať (napr., na našich stránkach na Facebooku alebo iných sociálnych sieťach, v reakcii na naše tweety, prostredníctvom lotérie alebo súťaží alebo poštou) (ďalej spoločne len "odoslať") správy, texty, ilustrácie, súbory, obrázky, grafiky, fotografie, komentáre, odpovede, zvuky, hudbu, videá, informácie, obsah, hodnotenia, recenzie, údaje, otázky, návrhy, osobné údaje alebo iné informácie či materiály a myšlienky v nich obsiahnuté (spoločne, ale s výnimkou licenčných prvkov SPE v nich obsiahnutých, "obsah vytvorený používateľom" alebo "UGC"). UGC môžete odosielať prostredníctvom svojho profilu, fór, blogov, diskusných fór, prostredí sociálnych sietí, nástrojov na tvorbu obsahu, hier, sociálnych komunít, nástrojov na kontaktovanie, e-mailu a iných komunikačných funkcií. S výnimkou rozsahu práv a licencií, ktoré udeľujete v týchto podmienkach, a s výhradou akýchkoľvek platných dodatočných podmienok, ste zodpovední za všetky zákonné práva, vlastnícke práva a záujmy, ktoré máte k svojmu UGC, s výnimkou rozsahu licencií uvedených nižšie. Upozorňujeme, že akýkoľvek obsah zverejnený alebo sprístupnený v týchto situáciách môže spoločnosť SPE spracovať na marketingové účely a/alebo na zlepšenie svojich služieb, produktov a marketingu. 
  2. Nedôvernosť vášho obsahu vytvoreného používateľom. Okrem prípadov, keď je v zverejnenom dokumente služby uvedené inak Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie, alebo v akýchkoľvek platných dodatočných podmienkach, súhlasíte s tým, že (A) v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi budeme s vašimi UGC zaobchádzať ako s nedôvernými a nevlastníckymi - bez ohľadu na to, či ich označíte ako "dôverné", "vlastnícke" alebo podobne - a nebudú vrátené, a (b) v maximálnom rozsahu, ktorý nie je zakázaný platnými právnymi predpismi, SPE nepreberá voči vám ani žiadnej tretej strane žiadne záväzky akéhokoľvek druhu v súvislosti s vašimi UGC. Na požiadanie predložíte dokumentáciu potrebnú na overenie práv na takýto obsah a overenie dodržiavania týchto podmienok alebo akýchkoľvek platných dodatočných podmienok. Beriete na vedomie, že internet a mobilná komunikácia môžu byť nezabezpečené a môžu byť predmetom narušenia bezpečnosti; preto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že svoje UGC poskytujete na vlastné riziko.
   Pri komunikácii so spoločnosťou SPE majte na pamäti, že nevyžadujeme žiadne nevyžiadané nápady alebo materiály pre produkty alebo služby, dokonca ani navrhované vylepšenia produktov alebo služieb, vrátane, ale bez obmedzenia, nápadov, konceptov, vynálezov alebo návrhov pre hudbu, webové stránky, aplikácie, knihy, scenáre, skripty, filmy, televízne relácie, divadelné predstavenia, softvér alebo iné (ďalej spoločne len "nevyžiadané nápady a materiály"). Akékoľvek nevyžiadané nápady a materiály, ktoré odošlete, sa považujú za UGC a sú nám licencované, ako je uvedené nižšie. Okrem toho si spoločnosť SPE zachováva všetky práva, ktoré majú členovia širokej verejnosti, pokiaľ ide o vaše nevyžiadané nápady a materiály. Prijatie vašich nevyžiadaných nápadov a materiálov spoločnosťou SPE neznamená, že spoločnosť SPE uznáva ich novosť, prioritu alebo originalitu, a neznamená to, že spoločnosť SPE má právo spochybňovať existujúce alebo budúce práva duševného vlastníctva týkajúce sa vašich nevyžiadaných nápadov a materiálov.
  3. Licencia na SPE vášho UGC. Okrem toho, ako je v uvedené inak v Zásadách ochrany osobných údajov a súborov cookie a akýchkoľvek platných dodatočných podmienkach (napríklad oficiálnych pravidlách propagácie), ktoré konkrétne upravujú predkladanie vášho UGC, v maximálnom rozsahu povolenom zákonom, týmto udeľujete spoločnosti SPE a jej spoločnostiam skupiny Sony a pridruženým spoločnostiam nevýhradné, prevoditeľné, neobmedzené, bezpodmienečné, neobmedzené, celosvetové, neodvolateľné, trvalé, sublicencovateľné a bezplatné právo a licenciu na používanie, kopírovanie, zaznamenávanie, distribúciu, reprodukciu, zverejňovanie, predaj, ďalší predaj, prenájom, požičiavanie, sublicenciu (prostredníctvom viacerých úrovní), zobrazovanie, verejné predvádzanie, prenos, publikovanie, vysielanie, preklad, adaptáciu, vytváranie odvodených diel a iné používanie a využívanie akýmkoľvek spôsobom, všetky alebo akúkoľvek časť vašich UGC (a ich odvodené diela) na akýkoľvek účel vo všetkých formátoch, na alebo prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov alebo médií, ktoré sú teraz známe alebo budú vyvinuté, a pomocou akejkoľvek technológie alebo zariadení, ktoré sú teraz známe alebo budú vyvinuté, a na ich reklamu, predaj a propagáciu (pričom sa dohodlo, že tieto práva budú trvať 99 rokov na územiach, na ktorých nie je možné udeliť časovo neobmedzenú licenciu). Udelené práva zahŕňajú bez obmedzenia právo: (a) konfigurovať, hosťovať, indexovať, ukladať do vyrovnávacej pamäte, archivovať, ukladať, digitalizovať, komprimovať, optimalizovať, upravovať, reformátovať, editovať, prispôsobovať, publikovať vo formáte umožňujúcom vyhľadávanie a odstraňovať takýto UGC a kombinovať ho s inými materiálmi a (b) používať akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté v akomkoľvek UGC na akékoľvek účely vrátane vývoja, výroby a marketingu produktov a/alebo služieb. Beriete na vedomie, že v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi môžu byť pri výkone týchto práv odstránené alebo zmenené metadáta, upozornenia a obsah vrátane informácií o správe autorských práv, s čím súhlasíte a vyhlasujete a zaručujete, že na to máte všetky potrebné právomoci. Na účely ďalšieho uplatňovania práv a licencie, ktoré udeľujete spoločnosti SPE na vaše UGC, s výhradou Zásadami ochrany osobných údajov a súborov cookie a v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi týmto tiež udeľujete spoločnosti SPE (a našim spoločnostiam skupiny Sony a pridruženým spoločnostiam) a súhlasíte s tým, že spoločnosti SPE (a našim spoločnostiam skupiny Sony a pridruženým spoločnostiam) bezpodmienečné, trvalé, prevoditeľné a neodvolateľné právo používať a využívať vaše meno, osobu a podobizeň v súvislosti s akýmkoľvek UGC bez akýchkoľvek záväzkov alebo odmeny pre vás (pričom sa dohodlo, že tieto práva budú trvať 99 rokov na územiach, kde nie je možné udeliť trvalú licenciu). V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa týmto vzdávate a súhlasíte s tým, že sa vzdávate akýchkoľvek morálnych práv alebo podobných alebo rovnocenných práv (vrátane, ale bez obmedzenia, akýchkoľvek platných práv na identifikáciu autora, práv namietať proti znevažujúcemu zaobchádzaniu, práv nebyť nepravdivo pripisovaný, práv rozhodovať o tom, kedy by mal byť UGC sprístupnený verejnosti, alebo práv namietať proti akejkoľvek úprave alebo zmene UGC), ktoré môžete mať k akémukoľvek UGC, a to aj v prípade, že je upravený alebo zmenený spôsobom, ktorý vám nevyhovuje. V rozsahu, v akom sa ho nemožno vzdať, neodvolateľne súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať tieto práva (ak existujú ) spôsobom, ktorý by zasahoval do akéhokoľvek výkonu udelených práv. Beriete na vedomie, že za žiadne z práv udelených v tejto časti 2.A(iii) nedostanete žiadne poplatky, sumy, protihodnotu ani odmenu.
  4. Výhradné právo spoločnosti SPE spravovať našu službu. Ak nie je v tomto dokumente uvedené inak ako v Zásadách ochrany osobných údajov a súborov cookie) alebo v súlade s platnými právnymi predpismi, spoločnosť SPE môže, ale nebude mať žiadnu povinnosť, preskúmavať, monitorovať, zobrazovať, zverejňovať, ukladať, udržiavať, prijímať alebo inak využívať akékoľvek vaše UGC a spoločnosť SPE môže podľa vlastného uváženia odmietnuť, vymazať, presunúť, preformátovať, odstrániť alebo odmietnuť zverejnenie alebo iné využitie UGC bez predchádzajúceho upozornenia alebo akejkoľvek zodpovednosti voči vám alebo akejkoľvek tretej strane v súvislosti s našou prevádzkou UGC vhodným spôsobom v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. Bez obmedzenia tak môžeme urobiť, aby sme sa zaoberali obsahom, ktorý sa nám dostane do rúk a ktorý je alebo sa domnievame, že je urážlivý, obscénny, oplzlý, lascívny, odporný, násilný, obťažujúci, vyhrážajúci, hrubý, nezákonný alebo inak nevhodný alebo nepatričný, alebo aby sme presadili práva tretích strán alebo tieto podmienky alebo akékoľvek platné dodatočné podmienky. Takéto UGC, ktoré ste nám poskytli vy alebo iné osoby, nemusíme v službe uchovávať po akúkoľvek dobu a po ich poskytnutí nebudete mať právo na prístup, archiváciu, uchovávanie, zmenu, odstránenie alebo iné použitie takéhoto UGC v službe alebo inde, s výnimkou prípadov, ako je uvedené inak v Zásadách ochrany osobných údajov a súborov cookie. Spoločnosť SPE nie je povinná monitorovať ani vymáhať vaše práva duševného vlastníctva k vášmu UGC.
  5. Záruky a odškodnenie týkajúce sa vášho UGC. Pri každom odoslaní akéhokoľvek UGC zaručujete, že ste aspoň plnoletí v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko, a že ste rodičom alebo zákonným zástupcom, alebo máte všetky náležité súhlasy od rodiča alebo zákonného zástupcu akejkoľvek neplnoletej osoby, ktorá je zobrazená na UGC, ktoré ste odoslali, alebo sa na ňom podieľala, a že pokiaľ ide o toto UGC, (a) ste jediným autorom a vlastníkom duševného vlastníctva a iných práv k UGC, alebo máte zákonné právo odoslať UGC a udeliť spoločnosti SPE (a našim spoločnostiam skupiny Sony a pridruženým spoločnostiam) práva naň, ktoré udeľujete týmito podmienkami a akýmikoľvek platnými dodatočnými podmienkami, a to všetko bez akejkoľvek povinnosti spoločnosti SPE získať súhlas akejkoľvek tretej strany a bez vzniku akýchkoľvek záväzkov alebo zodpovednosti spoločnosti SPE; (b) UGC je presný; (c) UGC neporušuje a v súvislosti s povoleným používaním a využívaním spoločnosťou SPE uvedeným v týchto Podmienkach neporuší žiadne právo duševného vlastníctva alebo iné právo akejkoľvek tretej strany; a (d) UGC neporušuje tieto podmienky alebo akékoľvek platné dodatočné podmienky, ani nespôsobí ujmu alebo škodu akejkoľvek osobe. Súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodňovať a držať spoločnosť SPE a naše spoločnosti skupiny Sony a pridružené spoločnosti a každého z našich a ich riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zástupcov, dodávateľov, partnerov a zamestnancov od akejkoľvek straty, zodpovednosti, hroziaceho alebo skutočného nároku, požiadavky, škody, nákladov a výdavkov vrátane primeraných právnych poplatkov, ktoré vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s akýmkoľvek vaším UGC.
   1. Vhodný obsah a upozornenie na porušenie. Očakávame, že UGC bude vhodný pre široké publikum, ale nezaväzujeme sa ho monitorovať a vy súhlasíte s tým, že sa môžete stretnúť s obsahom, ktorý považujete za urážlivý alebo nevhodný. Upozorňujeme, že UGC nebol nami overený ani schválený a názory vyjadrené inými používateľmi na našej službe nemusia nevyhnutne vyjadrovať naše názory alebo hodnoty. Pravidlá týkajúce sa miesta konania a obsahu môžeme zahrnúť do dodatočných podmienok. Ak objavíte akýkoľvek obsah, ktorý porušuje tieto podmienky alebo akékoľvek platné dodatočné podmienky, môžete ho nahlásiť tu.

OBMEDZENIA POUŽÍVANIA SLUŽBY A OBSAHU

 1. Obmedzenia používania služby. Súhlasíte s tým, že nebudete: (i) používať službu na akékoľvek politické alebo komerčné účely (vrátane, ale bez obmedzenia, na účely reklamy, získavania finančných prostriedkov, vyberania cien produktov a predaja produktov), pokiaľ nie ste podnik a nezískali ste náš predchádzajúci písomný súhlas; (ii) používať akékoľvek meta značky alebo akýkoľvek iný "skrytý text" využívajúci akékoľvek duševné vlastníctvo; (iii) vykonávať prostredníctvom služby alebo v súvislosti s ňou akékoľvek činnosti, ktorých cieľom je pokúsiť sa poškodiť alebo spôsobiť škodu akýmkoľvek osobám alebo subjektom, alebo ktoré sú nezákonné, urážlivé, obscénne, oplzlé, lascívne, odporné, násilné, vyhrážajúce, obťažujúce alebo hrubé, alebo ktoré porušujú akékoľvek právo akejkoľvek tretej strany, alebo sú inak pre SPE neprijateľné; (iv) v maximálnom rozsahu, ktorý nie je zakázaný platnými právnymi predpismi, dekompilovať, rozoberať, spätne analyzovať alebo sa pokúšať rekonštruovať, identifikovať alebo zistiť akýkoľvek zdrojový kód, základné myšlienky, základné techniky používateľského rozhrania alebo algoritmy služby akýmikoľvek prostriedkami alebo upravovať akýkoľvek zdrojový alebo objektový kód služby alebo akýkoľvek softvér alebo iné produkty, služby alebo procesy prístupné prostredníctvom akejkoľvek časti služby; (v) vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá narúša prístup používateľa k službe alebo riadne fungovanie služby alebo inak poškodzuje službu, spoločnosť SPE (alebo spoločnosti v našej skupine alebo pridružené spoločnosti) alebo iných používateľov služby; (vi) zasahovať do akéhokoľvek bezpečnostného prvku (vrátane akéhokoľvek mechanizmu správy digitálnych práv, zariadenia alebo iného opatrenia na ochranu obsahu alebo kontrolu prístupu) služby alebo akéhokoľvek prvku, ktorý obmedzuje alebo vynucuje obmedzenia používania alebo prístupu k službe, obsahu alebo UGC, alebo ho obchádzať; (vii) zhromažďovať alebo inak zhromažďovať alebo ukladať akékoľvek informácie (vrátane osobných údajov o iných používateľoch služby, vrátane e-mailových adries, bez výslovného súhlasu týchto používateľov); (viii) pokúšať sa získať neoprávnený prístup k službe, iným počítačovým systémom alebo sieťam pripojeným k službe, prostredníctvom dolovania hesiel alebo akýmkoľvek iným spôsobom; alebo (ix) inak porušovať tieto podmienky alebo akékoľvek príslušné dodatočné podmienky.
 2. Obmedzenia používania obsahu. Zároveň súhlasíte s tým, že pri používaní služby: (i) nebude monitorovať, zhromažďovať, kopírovať ani šíriť obsah (okrem prípadov, ktoré môžu byť výsledkom štandardnej činnosti vyhľadávača alebo používania štandardného prehliadača) v rámci služby pomocou akéhokoľvek robota, rovera, "bota", spidera, scrapera, prehľadávača, spywaru, motora, zariadenia, softvéru, extrakčného nástroja alebo akéhokoľvek iného automatického zariadenia, nástroja alebo manuálneho procesu akéhokoľvek druhu; (ii) nebude rámovať ani používať techniky rámovania na uzavretie akéhokoľvek takéhoto obsahu (vrátane akýchkoľvek obrázkov, textu alebo rozloženia stránky); (iii) zachová neporušené všetky upozornenia na ochranné známky, autorské práva a iné upozornenia na duševné vlastníctvo obsiahnuté v takomto obsahu; (iv) nebude používať takýto obsah spôsobom, ktorý by naznačoval neoprávnené spojenie s akýmikoľvek našimi produktmi, službami alebo značkami alebo značkami našich poskytovateľov licencie; (v) nebudete vykonávať žiadne úpravy takéhoto obsahu (okrem prípadného rozsahu vášho výslovne povoleného používania licenčných prvkov SPE); (vi) nebudete takýto obsah kopírovať, upravovať, reprodukovať, archivovať, predávať, prenajímať, vymieňať, vytvárať z neho odvodené diela, publikovať v tlačenej alebo elektronickej podobe, verejne predvádzať, zobrazovať, šíriť, distribuovať, vysielať, retransmitovať, rozširovať alebo prenášať na akúkoľvek tretiu stranu alebo na akúkoľvek aplikáciu alebo webovú stránku tretej strany, ani inak používať alebo využívať akýmkoľvek spôsobom na akýkoľvek účel s výnimkou prípadov výslovne povolených týmito podmienkami alebo príslušnými dodatočnými podmienkami alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnanca spoločnosti SPE alebo v prípade obsahu od poskytovateľa licencie vlastníka obsahu; (vii) nevloží žiadny kód ani produkt na manipuláciu s takýmto obsahom spôsobom, ktorý by nepriaznivo ovplyvnil používateľský zážitok.
 3. Dostupnosť služby a obsahu. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi môže spoločnosť SPE podľa vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti okamžite pozastaviť alebo ukončiť dostupnosť služby a/alebo obsahu (a akýchkoľvek ich prvkov a funkcií), a to vcelku alebo čiastočne, z akéhokoľvek dôvodu.

VYTVORENIE ÚČTU

 1. Ak sa u nás zaregistrujete alebo si vytvoríte konto, nesiete výhradnú zodpovednosť za bezpečnosť a dôvernosť svojich prístupových údajov a za obmedzenie prístupu k svojmu zariadeniu a za všetky aktivity v rámci svojho konta, pokiaľ nie ste schopní preukázať, že takéto používanie je podvodné. Registrované účty si môže zriadiť len osoba, ktorá je v krajine vášho bydliska plnoletá, ale nie mladšia ako 18 rokov. Heslá musia byť osobné a musíte mať jedinečné používateľské meno (alebo e-mailovú adresu), ktoré neporušuje práva žiadnej osoby alebo subjektu a nie je urážlivé. Používanie akéhokoľvek hesla, používateľského mena alebo e-mailovej adresy môžeme odmietnuť z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia. Za svoje registračné údaje, ich aktualizáciu a údržbu ste zodpovední výlučne vy. Okamžite nás budete informovať tu o akomkoľvek neoprávnenom použitiu vášho účtu, hesla alebo používateľského mena alebo o akékoľvek inom porušeniu bezpečnosti. Nebudete predávať, prenášať ani postupovať svoj účet alebo akékoľvek práva na váš používateľský účet. Máme právo kedykoľvek zablokovať akékoľvek účty a/alebo heslá, ak podľa nášho odôvodneného názoru nedodržiavate niektoré z ustanovení týchto podmienok.
 2. Účty môže zriadiť len oprávnený zástupca fyzickej osoby, ktorej sa účet týka. Nekontrolujeme pravosť účtov a nie sme zodpovední za žiadne neautorizované účty, ktoré sa môžu objaviť v službe. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa vytvorenia alebo pravosti účtu máme výhradné právo, ale nie povinnosť, vyriešiť takýto spor podľa vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia.

POSTUP PRI PODOZRENÍ Z PORUŠENIA AUTORSKÝCH PRÁV

 1. Ak ste vlastníkom autorských práv a chcete nám zaslať oznámenie o obsahu alebo materiáli zverejnenom v službe, ktorý porušuje autorské práva a ktorý chcete z našej služby odstrániť, môžete nám takéto oznámenie zaslať podľa týchto pokynov tu.

OZNÁMENIA, OTÁZKY A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

 1. Súhlasíte s tým, že vám môžeme zasielať oznámenia alebo inak reagovať poštou alebo na váš e-mail (ak ho máme v súbore) alebo akýmkoľvek iným nami zvoleným spôsobom.
 2. Všetky právne oznámenia nám musia byť zaslané písomne príslušnému subjektu spoločnosti Sony Pictures uvedenému na zozname tu.
 3. Ak máte otázku týkajúcu sa služby, môžete kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti SPE kliknutím na tu a vyplňte formulár. Beriete na vedomie, že pracovníci zákazníckeho servisu nemôžu zmeniť alebo zrušiť podmienky alebo príslušné dodatočné podmienky.

SLUŽBY TRETÍCH STRÁN; REKLAMY; VZŤAHY S TRETÍMI STRANAMI

 1. Obsah a stránky tretích strán; reklamy. Služba môže obsahovať doplnky, aplikácie, reklamy, nástroje a/alebo iný obsah tretích strán a/alebo odkazy na webové stránky alebo iné služby tretích strán, ktoré spoločnosť SPE (ani naša spoločnosť) nevlastní, nekontroluje ani neprevádzkuje naše spoločnosti skupiny alebo pridružené spoločnosti), vrátane služieb prevádzkovaných inzerentmi, poskytovateľmi licencií, nadobúdateľmi licencií a niektorými ďalšími tretími stranami, ktoré môžu mať obchodné vzťahy so spoločnosťou SPE (ďalej spoločne len "služby tretích strán"). Náš obsah, aplikácie a nástroje môžeme hostiť aj v službách tretích strán. Spoločnosť SPE nemá kontrolu nad obsahom, prevádzkou, zásadami, podmienkami alebo inými prvkami služieb tretích strán a nepreberá žiadnu povinnosť ich kontrolovať. Spoločnosť SPE nemusí nevyhnutne preskúmavať, schvaľovať ani sponzorovať žiadne služby tretích strán ani žiadny obsah, reklamu, informácie, materiály, produkty, služby alebo iné položky tretích strán. Okrem toho spoločnosť SPE nezodpovedá za kvalitu alebo poskytovanie produktov alebo služieb ponúkaných, sprístupnených, získaných alebo propagovaných v takýchto službách tretích strán.

  V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi , SPOLOČNOST SPE A NAŠE SPOLOČNOSTI SKUPINY SONY A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH PRÍČINNÝCH PODMIENOK ZODPOVEDNÉ ZA AKÚKOĽVEK STRATU ZISKU, STRATU PODNIKANIA, PRERUŠENIE PODNIKANIA ALEBO STRATU PODNIKATEĽSKEJ PRÍLEŽITOSTI, PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ ALEBO ŠPECIÁLNE STRATY, ÚRAZY (VČETNE ÚRAZU OSOBY ALEBO SMRTI), NÁROKY, ZODPOVEDNOSŤ ALEBO INÉ ŠKODY, ČI UŽ VYPLÝVAJÚCE Z NEDBANLIVOSTI, PORUŠENIA ZMLUVY, OHOVÁRANIA, PORUŠENIA AUTORSKÝCH PRÁV ALEBO INÝCH PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, SPÔSOBENÉ VYSTAVENÍM, DISTRIBÚCIOU ALEBO VYUŽÍVANÍM AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ ALEBO OBSAHU OBSIAHNUTÉHO V TÝCHTO SLUŽBÁCH TRETÍCH STRÁN.

  Akékoľvek činnosti, ktoré vykonávate v súvislosti so službami tretích strán, podliehajú samostatným podmienkam týchto služieb tretích strán vrátane zásad ochrany osobných údajov a podmienok používania, ktoré by ste si mali prečítať predtým, ako sa do takýchto činností zapojíte.

  1. Apple a iné platformy a zariadenia. Ak pristupujete k Službe alebo ju používate prostredníctvom platforiem alebo služieb Apple, Android, Google, Microsoft Windows alebo iných tretích strán, na takýto prístup a používanie sa vzťahujú vlastné podmienky a zásady týchto služieb tretích strán.
  2. Rokovania s tretími stranami. Akékoľvek interakcie, korešpondencia, transakcie alebo rokovania s tretími stranami, ktoré sa nachádzajú v službe alebo prostredníctvom nej (vrátane služieb alebo reklám tretích strán), sú výlučne medzi vami a treťou stranou (vrátane otázok týkajúcich sa obsahu reklám tretích strán, platieb, dodávok tovaru, záruk (vrátane záruk na produkty), ochrany súkromia a bezpečnosti údajov a podobne). SPE a naše spoločnosti skupiny SONY a pridružené spoločnosti sa v tejto súvislosti zriekajú akejkoľvek zodpovednosti.

OBMEDZENIA NAŠEJ ZODPOVEDNOSTI

 1. Žiadne ustanovenie týchto podmienok nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za:
  1. smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbalosťou;
  2. podvod alebo podvodné skreslenie údajov a
  3. akúkoľvek záležitosť, v súvislosti s ktorou by bolo nezákonné vylúčiť alebo obmedziť našu zodpovednosť.
 2. Obsah našej služby slúži len na všeobecné informácie. Nemá predstavovať radu, na ktorú by ste sa mali spoliehať. Pred vykonaním alebo zdržaním sa akéhokoľvek konania na základe obsahu našej služby musíte získať odbornú alebo špecializovanú radu. Hoci vynakladáme primerané úsilie na aktualizáciu informácií v našej službe, neposkytujeme žiadne vyhlásenia, záruky ani garancie, či už výslovné alebo implicitné, že obsah našej služby je presný, úplný alebo aktuálny.
  1. Ak ste spotrebiteľ:
   1. nič z týchto podmienok nemá vplyv na vaše zákonné alebo iné platné zákonné alebo zmluvné práva. Poradenstvo o vašich zákonných právach (okrem iného vrátane záruk a záruk na výrobky) je k dispozícii u miestneho Úradu poradenstva občanov (Citizens' Advice Bureau), Úradu pre dodržiavanie obchodných noriem (Trading Standards Office) alebo u ekvivalentných miestnych orgánoch na ochranu spotrebiteľa; a
   2. službu poskytujeme len na domáce a súkromné použitie. Súhlasíte s tým, že nebudete používať Službu alebo akýkoľvek obsah na komerčné alebo obchodné účely a v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu obchodných príležitostí.
  2. Ak ste podnik, za žiadnych okolností vám nebudeme zodpovedať, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), hrubej nedbanlivosti, porušenia zákonnej povinnosti alebo inak, vyplývajúcich z týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi, za: (a) akúkoľvek stratu zisku, predaja, podnikania alebo príjmov; (b) stratu alebo poškodenie údajov, informácií alebo softvéru; (c) stratu obchodných príležitostí; (d) stratu očakávaných úspor; alebo (e) stratu dobrého mena; alebo (f) akúkoľvek nepriamu alebo následnú stratu, a to v každom prípade v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.
 3. S výhradou Oddielu 8A je naša maximálna súhrnná zodpovednosť podľa týchto podmienok a/alebo v súvislosti s týmito podmienkami a/alebo službou (či už zmluvná, deliktná (vrátane nedbanlivosti) alebo iná a predvídateľná alebo nepredvídateľná) za všetky naše činy, opomenutia (vrátane nedbanlivosti), porušenie zákonných povinností alebo porušenie záruky, vrátane našich vedúcich pracovníkov, zamestnancov, zástupcov, dodávateľov, subdodávateľov, spoločností v našej skupine alebo pridružených spoločností, v maximálnom rozsahu povolenom zákonom, sa obmedzuje na náklady na opätovné poskytnutie služieb alebo úhradu primeraných nákladov na opätovné poskytnutie služieb, ale v žiadnom prípade nepresiahne 100 USD sto amerických dolárov (100 USD) alebo ekvivalent v akejkoľvek inej mene.
 4. Služby a ich obsah sú poskytované na základe "AKO JE, KDE JE". Spoločnosť SPE a naše spoločnosti skupiny SONY a pridružené spoločnosti neposkytujú žiadne PREHLÁSENIA, ZÁRUKY, PODMIENKY, podmienky, záväzky a povinnosti, či už výslovné alebo predpokladané, alebo vyplývajúce zo zákona, zvykového práva, zvyklostí alebo obchodu, zvyklostí alebo iných skutočností, a to žiadneho druhu v súvislosti so službami alebo obsahom. Spoločnosť SPE a naše spoločnosti skupiny SONY a PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI v maximálnom rozsahu, ktorý im dovoľujú platné právne predpisy, VYMAZUJÚ VŠETKY PREHLÁSENIA, ZÁRUKY, NÁLEŽITOSTI, podmienky, záväzky a povinnosti, VYJADRENÉ ALEBO NEVYJADRENÉ, ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z PRÁVNYCH PREDPISOV, OBYČAJNÉHO ZÁKONA, POUŽITIA ALEBO OBCHODNÝCH VZŤAHOV, OBCHODNÝCH VZŤAHOV ALEBO INÉHO, VČETNE, ALE NEOBMEDZUJÚC SA NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL. Návštevou, používaním alebo pokusom o návštevu alebo používanie služieb VÝSLOVNE POTVRDZUJETE, že SPE a naše Spoločnosti skupiny SONY a pridružené spoločnosti neposkytujú žiadne záruky, prehlásenia ani podmienky týkajúce sa obsahu, vrátane, ale nie výlučne, aktuálnosti, presnosti alebo úplnosti; a (ii) AKO SLUŽBU POUŽÍVATEĽOM služieb spoločnosť SPE a naše spoločnosti skupiny SONY a pridružené spoločnosti zahŕňajú ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN, NAD KTORÝMI NEMÁME KONTROLU. SPE a naše spoločnosti skupiny SONY a pridružené spoločnosti neposkytujú žiadne potvrdenie ani vyhlásenie žiadneho druhu týkajúce sa produktov, služieb, obsahu alebo vhodnosti obsahu takýchto webových stránok tretích strán a vy sa týmto NEZÁVÄZNÝM PREHLÁSENÍM vzdávate akýchkoľvek nárokov voči spoločnosti SPE a našim spoločnostiam skupiny SONY a pridruženým spoločnostiam vo vzťahu k takýmto webovým stránkam tretích strán.
 5. S VÝJIMKOU, AKO JE TO KONKRÉTNE UVEDENÉ v službách alebo v rámci nich, A V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI, NIKTO z nás a našich spoločností skupiny SONY a pridružených spoločností, ANI ŽIADNY Z NAŠICH ZODPOVEDNÝCH RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV ALEBO INÝCH PREDSTAVITEĽOV NEBUDE ZODPOVEDNÝ ZA ŠKODY VZNIKNUTÉ V PRÍPADE POUŽÍVANIA SLUŽIEB ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM SLUŽIEB ALEBO AKEJKOĽVEK HYPERLINKOVEJ STRÁNKY. TOTO JE KOMPLEXNÉ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, KTORÉ SA VZŤAHUJE NA VŠETKY ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VRÁTANE (BEZ OBMEDZENIA) KOMPENZAČNÝCH, PRIAMYCH, NEPRIAMYCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, STRATY ÚDAJOV, PRÍJMU ALEBO ZISKU, STRATY ALEBO POŠKODENIA MAJETKU A NÁROKOV TRETÍCH STRÁN.

ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC

TIETO PODMIENKY SA RIADIA KALIFORNSKÝMI ZÁKONMI S VÝNIMKOU PRÍPADOV, KEĎ TO ZAKAZUJÚ MIESTNE ZÁKONY. To znamená, že v súvislosti s vaším prístupom k službe a jej používaním, ako aj v prípade akýchkoľvek sporov alebo nárokov vyplývajúcich z nej alebo v súvislosti s ňou sa budú riadiť kalifornskými zákonmi, s výnimkou prípadov, keď to príslušné zákony zakazujú, a vy súhlasíte s osobnou jurisdikciou a vzdávate sa akýchkoľvek námietok týkajúcich sa nevhodného súdu. krajiny vášho pobytu a podľa Oddielu 10 nižšie. Zmluvné strany sa dohodli, že budú dodržiavať platné záväzné ustanovenia právnych predpisov krajiny, v ktorej máte bydlisko. Nič v týchto podmienkach nemá vplyv na vaše práva ako spotrebiteľa spoliehať sa na takéto záväzné ustanovenia miestnych zákonov.

SPORY A ICH RIEŠENIE

 1. Akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z týchto podmienok alebo súvisiaci s nimi, ich presadzovaním, arbitrabilitou alebo výkladom sa predloží na konečné a záväzné rozhodcovské konanie, ktoré sa bude konať v okrese Los Angeles, Kalifornia, pred jedným rozhodcom v súlade s kalifornským občianskym súdnym poriadkom § 1280 a nasledujúcich, s výnimkou prípadov, keď to zakazujú platné zákony jurisdikcie vášho bydliska, potom sa takéto rozhodcovské konanie uskutoční v krajine vášho bydliska. Rozhodca sa vyberie na základe vzájomnej dohody strán, alebo ak sa strany nemôžu dohodnúť, tak vyškrtnutím zo zoznamu rozhodcov, ktorý poskytne JAMS. Rozhodcovské konanie je dôverné a neprístupné verejnosti. Rozhodca vydá písomné stanovisko, v ktorom uvedie základné zistenia a závery, na ktorých je založený rozhodcovský rozsudok. Strany sa budú rovným dielom podieľať na úhrade odmeny rozhodcu a nákladov na rozhodcovské konanie a akýchkoľvek iných nákladov spojených s rozhodcovským konaním (pričom sa uznáva, že každá strana znáša svoje vlastné poplatky za výpoveď, svedkov, znalcov a advokátov a iné náklady v rovnakom rozsahu, ako keby sa vec prejednávala na súde). Nič v tomto Oddielu nemá vplyv na možnosť ktorejkoľvek strany kedykoľvek požiadať súd o súdny príkaz alebo spravodlivé odškodnenie, pokiaľ tomu nebráni iné ustanovenie týchto podmienok. Pokiaľ sa zistí, že tento oddiel 10 (A) je neplatný alebo inak nevykonateľný, akýkoľvek nárok musí byť prejednaný a rozhodnutý v príslušnom súdnom konaní bez ohľadu na akékoľvek zásady voľby práva alebo kolíznych noriem, s výhradou Oddielu 9, a nie v rozhodcovskom konaní.
 2. Obmedzenie súdneho príkazu. AKO POVOĽUJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY, AK TVRDÍTE, ŽE STE UTRPELI AKÚKOĽVEK STRATU, ŠKODU ALEBO UJMU V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM SLUŽBY, POTOM SA STRATY, ŠKODY A UJMY NEBUDÚ POVAŽOVAŤ ZA NENAPRAVITEĽNÉ ALEBO DOSTATOČNÉ NA TO, ABY STE MALI NÁROK NA SÚDNY PRÍKAZ ALEBO NA INÚ SPRAVODLIVÚ NÁHRADU AKÉHOKOĽVEK DRUHU. TO ZNAMENÁ, ŽE V SÚVISLOSTI S VAŠIMI NÁROKMI SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NEBUDETE POŽADOVAŤ A NEBUDETE MÔCŤ ZÍSKAŤ ŽIADNE SÚDNE ALEBO INÉ KONANIE, KTORÉ BY MOHLO ZASAHOVAŤ DO VÝVOJA, POUŽÍVANIA ALEBO VYUŽÍVANIA AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKY, APLIKÁCIE, OBSAHU, UGC, PRODUKTU, SLUŽBY ALEBO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, KTORÉ VLASTNÍ, LICENCUJE, POUŽÍVA ALEBO KONTROLUJE AKÁKOĽVEK STRANA SPE (VRÁTANE VAŠEHO LICENCOVANÉHO UGC) ALEBO POSKYTOVATEĽ LICENCIE KTOREJKOĽVEK STRANY SPE, ANI VÁM V TOM NEBUDE UMOŽNENÉ. Bez obmedzenia všeobecnej platnosti vyššie uvedeného sa týmto neodvolateľne vzdávate akýchkoľvek práv alebo prostriedkov nápravy, ktorými by ste mohli žiadať a/alebo získať súdny príkaz alebo iné spravodlivé odškodnenie alebo akýkoľvek príkaz týkajúci sa a/alebo zákazu, obmedzenia alebo iného spôsobu narušenia výroby, distribúcie, vystavovania alebo iného využívania akéhokoľvek filmu, produkcie alebo projektu súvisiaceho so spoločnosťou SPE, jej materskými spoločnosťami, dcérskymi spoločnosťami a pridruženými spoločnosťami, alebo používania, uverejňovania alebo šírenia akejkoľvek reklamy v súvislosti s takýmto filmom, produkciou alebo projektom. Môžete však odmietnuť rozhodcovské nároky na verejný súdny príkaz. Ak tak urobíte, ani vy, ani spoločnosť SPE nemôžete od druhej strany požadovať, aby sa zúčastnila na rozhodcovskom konaní o akomkoľvek nároku na verejný súdny príkaz, a zachováte si právo podať takéto žaloby na príslušný súd. Ak sa chcete odhlásiť, musíte nám to písomne oznámiť do 30 dní odo dňa, keď sa na vás prvýkrát začalo vzťahovať toto ustanovenie o rozhodcovskom konaní, a musíte uviesť svoje meno a adresu bydliska, e-mailovú adresu a jasné vyhlásenie, že sa nechcete účastniť rozhodcovského konania o verejnom súdnom príkaze. Všetky žiadosti o odhlásenie je potrebné zaslať na adresu: Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, USA (Attn: EVP Global Litigation -- Claims). Ak súd alebo rozhodca rozhodne, že niektoré z obmedzení tohto oddielu nemožno uplatniť v súvislosti s konkrétnym nárokom na náhradu škody, potom sa tento nárok (a len tento nárok) musí oddeliť od rozhodcovského konania a môže sa uplatniť na súde podľa oddielu 10(A).
 3. Zrieknutie sa skupinovej žaloby. Vy aj spoločnosť SPE sa vzdávate práva na začatie akéhokoľvek sporu, okrem iného vrátane žalôb podľa kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov, zákona o ochrane spotrebiteľov pri telefonovaní, zákona o ochrane súkromia pri videu, zákona o ochrane súkromia detí na internete alebo podobných platných zákonov v krajine vášho bydliska, ako skupinovej, konsolidovanej, reprezentatívnej, kolektívnej alebo súkromnej žaloby, alebo na účasť na skupinovej, konsolidovanej, reprezentatívnej, kolektívnej alebo súkromnej žalobe, pokiaľ ide o akýkoľvek spor, ktorý podal niekto iný. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie komplexných rozhodcovských pravidiel a postupov JAMS, ktoré by bolo v rozpore s týmto ustanovením, rozhodca nie je oprávnený ani nemá právomoc prejednávať rozhodcovské konanie ako skupinovú, konsolidovanú, reprezentatívnu alebo súkromnú žalobu, ani konsolidovať, spájať alebo inak spájať spory rôznych osôb do jedného konania. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenie o rozhodcovskom konaní, ak sa ustanovenie o vzdaní sa skupinových, kolektívnych, zastupujúcich a súkromných všeobecných nárokov tohto oddielu 10 považuje za neplatné alebo inak nevykonateľné, všetky takéto skupinové, kolektívne, zastupujúce alebo súkromné všeobecné nároky sa musia prejednať a rozhodnúť v príslušnom súdnom konaní s výhradou Oddielu 9, a nie v rozhodcovskom konaní.
 4. Obmedzený čas na podanie nárokov. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM PRÁVOM A AK ZÁKONY VAŠEJ JURISDIKCIE NESTANOVUJÚ DLHŠIU PRÍSLUŠNÚ ČASOVÚ LEHOTU AK CHCETE VY ALEBO MY UPLATNIŤ VŠEOBECNÝ SPOR (ALE NIE SPOR O DUŠOVNÉ VLASTNÍCTVO) VOČI DRUHEJ STRANE, MUSÍTE TAKÝ SÚDNY POR ZAČAŤ DO JEDNÉHO (1) ROKA OD VZNIKU SPORU, INAK BUDE NAVŽDY PREMLČANÝ.

AKTUALIZÁCIE PODMIENOK

Pri každom používaní služby (minimálne pred každou transakciou alebo odoslaním) sa uistite, že ste si prečítali zverejnené podmienky a všetky príslušné dodatočné podmienky. TIETO PODMIENKY MÔŽEME UPRAVIŤ, A TO NAPRÍKLAD AJ Z DÔVODU ZMENY PLATNÉHO PRÁVA ALEBO JUDIKATÚRY, TRHOVÝCH PODMIENOK ALEBO S CIEĽOM ZABEZPEČIŤ LEPŠIU FUNKČNOSŤ SLUŽBY. O NOVÝCH PODMIENKACH VÁS BUDEME INFORMOVAŤ ICH ZVEREJNENÍM V SLUŽBE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU (ALEBO INÝM PRIMERANÝM SPÔSOBOM OZNÁMENIA, KTORÝ SI ZVOLÍME) A VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽBY PO TAKOMTO OZNÁMENÍ BUDE PREDSTAVOVAŤ VÁŠ SÚHLAS S NOVÝMI PODMIENKAMI PRE VAŠE NOVÉ POUŽÍVANIE A TRANSAKCIE. Akékoľvek nové podmienky alebo dodatočné podmienky budú účinné pre nové použitie a transakcie od okamihu, keď ich zverejníme, alebo od neskoršieho dátumu, ktorý môže byť uvedený v nich alebo v inom oznámení pre vás. V prípade, že súd alebo tribunál určí, že akékoľvek oznámenie o nových, revidovaných alebo dodatočných podmienkach je nedostatočné, predchádzajúca zmluva bude platiť dovtedy, kým sa neobjaví dostatočné oznámenie na uzavretie novej zmluvy. Môžete odmietnuť akýkoľvek nové, revidované alebo dodatočné podmienky tým, že prestanete používať službu.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Súhlas alebo schválenie spoločnosti SPE. Pokiaľ ide o akékoľvek ustanovenie týchto podmienok alebo akýchkoľvek platných dodatočných podmienok, ktoré udeľuje spoločnosti SPE právo na súhlas alebo schválenie alebo umožňuje spoločnosti SPE uplatniť právo podľa vlastného uváženia, spoločnosť SPE môže toto právo uplatniť podľa vlastného uváženia v plnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. Žiadny súhlas alebo schválenie SPE nemožno považovať za udelené SPE bez toho, aby boli v písomnej forme a podpísané vedúcim pracovníkom SPE.
 2. Odškodnenie. Týmto súhlasíte, že budete brániť (ak to spoločnosť SPE požaduje), odškodňovať a chrániť spoločnosť SPE a jej priame a nepriame materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti vrátane našich spoločností skupiny Sony a každého z ich príslušných zamestnancov, riaditeľov, členov, manažérov, akcionárov, zástupcov, predajcov, poskytovateľov licencií, nadobúdateľov licencií, dodávateľov, zákazníkov, nástupcov a postupníkov (spoločne "strany SPE" a jednotlivo "strana SPE") od všetkých nárokov, škôd, strát, nákladov, vyšetrovaní, záväzkov, rozsudkov, pokút, trestov, vyrovnaní, úrokov a výdavkov (vrátane poplatkov za právne služby), ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú alebo súvisia s akýmkoľvek nárokom, žalobou, úkonom, požiadavkou alebo konaním vzneseným alebo začatým proti ktorejkoľvek Strane spoločnosti SPE, alebo z dôvodu ich vyšetrovania, obhajoby alebo vyrovnania, ktoré vznikli v minulosti alebo v súvislosti s nimi, či už sa vyskytli predtým alebo neskôr: (i) používanie vášho UGC nami alebo našimi nadobúdateľmi alebo držiteľmi licencie v súlade s týmito podmienkami alebo akýmikoľvek platnými dodatočnými podmienkami, alebo akéhokoľvek vášho UGC, ktoré nie je v súlade s týmito podmienkami; (ii) vaše používanie služby a vaše aktivity v súvislosti so službou, ktoré sú porušením alebo údajným porušením týchto podmienok alebo akýchkoľvek platných dodatočných podmienok; (iii) vaše porušenie alebo údajné porušenie týchto podmienok alebo akýchkoľvek platných dodatočných podmienok; (iv) vaše porušenie alebo údajné porušenie akýchkoľvek zákonov, pravidiel, predpisov, kódexov, štatútov, nariadení alebo príkazov akýchkoľvek vládnych alebo kvázi vládnych orgánov v súvislosti s vaším používaním služby alebo vašimi aktivitami v súvislosti so službou; (v) informácie alebo materiály prenášané prostredníctvom vášho zariadenia, aj keď ich nezasielate vy, ktoré porušujú, porušujú alebo zneužívajú akékoľvek autorské práva, ochranné známky, obchodné tajomstvo, patenty, právo na publicitu, právo na súkromie alebo iné právo akejkoľvek osoby alebo subjektu; (vi) akékoľvek nepravdivé vyhlásenie z vašej strany; a (vii) použitie informácií, ktoré nám zasielate (vrátane vášho UGC), stranami SPE (všetky vyššie uvedené skutočnosti sú "Nároky a straty"). Budete v plnej miere spolupracovať so stranami SPE pri obhajobe akýchkoľvek nárokov a strát. Bez ohľadu na vyššie uvedené si Strany SPE vyhradzujú výhradné právo na urovnanie, kompromis a úhradu všetkých Nárokov a strát. Strany SPE si vyhradzujú právo prevziať výlučnú obhajobu a kontrolu akýchkoľvek Nárokov a strát. Nevyrovnáte žiadne nároky a straty bez predchádzajúceho písomného súhlasu vedúceho pracovníka strany SPE.
 3. Prevádzka služby; dostupnosť produktov a služieb; medzinárodné otázky. Spoločnosť SPE nerobí žiadne vyhlásenie, že služba je vhodná alebo dostupná na používanie mimo územia, pre ktoré sú tieto podmienky a akékoľvek dodatočné podmienky uverejnené. Ak používate službu z iných miest, robíte tak z vlastnej iniciatívy a ste zodpovední za dodržiavanie platných miestnych zákonov týkajúcich sa vášho správania online a prijateľného obsahu, ak a v rozsahu, v akom sa miestne zákony uplatňujú.
 4. Vírusy. Nezaručujeme, že naša služba bude bezpečná alebo bez chýb alebo vírusov. Ste zodpovední za konfiguráciu svojich zariadení, informačných technológií, počítačových programov a platformy na prístup k našej službe. Mali by ste používať vlastný antivírusový softvér. Nesmiete zneužívať našu službu vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného škodlivého alebo technologicky škodlivého materiálu. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k našej službe, serveru, na ktorom je naša služba uložená, ani k žiadnemu serveru, počítaču alebo databáze pripojenej k našej službe. Nesmiete útočiť na našu stránku prostredníctvom útoku na odmietnutie služby alebo distribuovaného útoku na odmietnutie služby. Porušením tohto ustanovenia sa môžete dopustiť trestného činu. Každé takéto porušenie oznámime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme s nimi spolupracovať tak, že im zverejníme vašu totožnosť, ak to bude vyžadovať platný zákon. V prípade takéhoto porušenia vaše právo používať našu službu okamžite zanikne.
 5. Kontroly vývozu. Ste zodpovední za dodržiavanie všetkých platných obchodných predpisov a zákonov, a to tak zahraničných, ako aj domácich. S výnimkou prípadov povolených zákonom USA súhlasíte a zaručujete sa, že nebudete vyvážať ani opätovne vyvážať služby do žiadnej krajiny ani žiadnej osobe, subjektu alebo koncovému používateľovi, ktorí podliehajú kontrole vývozu alebo sankciám USA.
 6. Oddeliteľnosť; výklad. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok alebo akýchkoľvek príslušných dodatočných podmienok súd alebo rozhodca príslušnej jurisdikcie z akéhokoľvek dôvodu považuje za neplatné, nezákonné, neúčinné alebo nevymáhateľné, potom sa toto ustanovenie bude považovať za oddeliteľné od týchto podmienok alebo príslušných dodatočných podmienok a neplatnosť tohto ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť zvyšku týchto podmienok alebo príslušných dodatočných podmienok. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi súhlasíte s tým, že sa vzdávate a vzdáte sa akéhokoľvek platného zákonného a všeobecného práva, ktoré môže umožniť výklad zmluvy v neprospech jej navrhovateľa.
 7. Vyšetrovanie; ukončenie; pretrvaní. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi si spoločnosť SPE vyhradzuje právo bez akéhokoľvek obmedzenia: (i) prešetriť akékoľvek podozrenie z porušenia bezpečnosti služby alebo jej informačných technológií alebo iných systémov či sietí, (ii) prešetriť akékoľvek podozrenie z porušenia týchto podmienok a akýchkoľvek platných dodatočných podmienok, (iii) prešetriť akékoľvek informácie získané spoločnosťou SPE v súlade s jej Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie v súvislosti s dodržiavaním trestných zákonov, (iv) zapojiť orgány činné v trestnom konaní a podobné orgány a spolupracovať s nimi pri vyšetrovaní akýchkoľvek vyššie uvedených záležitostí, (v) stíhať akékoľvek porušenia týchto podmienok a akýchkoľvek platných dodatočných podmienok a (vi) kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, z akéhokoľvek dôvodu a bez akýchkoľvek záväzkov voči vám alebo akejkoľvek tretej strane, úplne alebo čiastočne prerušiť poskytovanie služby alebo pozastaviť či ukončiť váš prístup k nej, vrátane akýchkoľvek používateľských účtov alebo registrácií. Akékoľvek pozastavenie alebo ukončenie nemá vplyv na vaše záväzky voči spoločnosti SPE podľa týchto podmienok alebo akýchkoľvek platných dodatočných podmienok. Po pozastavení alebo ukončení vášho prístupu k službe alebo na základe oznámenia spoločnosti SPE všetky práva, ktoré vám boli udelené podľa týchto podmienok alebo akýchkoľvek platných dodatočných podmienok, okamžite zaniknú a vy súhlasíte s tým, že okamžite prestanete službu používať. Ustanovenia týchto Podmienok a akýchkoľvek platných Dodatočných podmienok, ktoré by mali svojou povahou pretrvať aj po pozastavení alebo ukončení vašej činnosti, zostávajú v platnosti. Používanie služby môžete kedykoľvek ukončiť alebo zrušiť svoj účet. V prípade, že súd alebo tribunál určí akékoľvek ukončenie alebo pozastavenie zmluvy z našej strany ako nespravodlivé, predchádzajúca zmluva bude platiť dovtedy, kým nedôjde k dostatočnému upozorneniu na ukončenie zmluvy.
 8. Postúpenie. SPE môže kedykoľvek postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok a akýchkoľvek platných dodatočných podmienok, a to vcelku alebo čiastočne, na akúkoľvek stranu bez akéhokoľvek oznámenia takéto postúpenie však nebude mať vplyv na vaše práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok. Tieto podmienky a akékoľvek príslušné dodatočné podmienky nesmiete postúpiť a nesmiete delegovať svoje povinnosti podľa nich bez predchádzajúceho písomného súhlasu vedúceho pracovníka spoločnosti SPE.
 9. Úplná dohoda. Tieto podmienky a všetky príslušné dodatočné podmienky odrážajú úplnú dohodu medzi vami a nami týkajúcu sa vášho používania služby a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, vyhlásenia, záruky, ubezpečenia alebo diskusie týkajúce sa služby.
 10. Žiadne zrieknutie sa. S výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto podmienkach alebo v príslušných dodatočných podmienkach (i) žiadne zlyhanie alebo oneskorenie zo strany vás alebo spoločnosti SPE pri uplatňovaní akýchkoľvek práv, právomocí alebo opravných prostriedkov podľa týchto podmienok nebude znamenať vzdanie sa tohto alebo akéhokoľvek iného práva, právomoci alebo opravného prostriedku a (ii) žiadne vzdanie sa alebo zmena akejkoľvek podmienky týchto podmienok alebo príslušných dodatočných podmienok nebude účinné, pokiaľ nebude písomné a podpísané stranou, voči ktorej sa má vzdanie sa alebo zmena uplatniť.
 11. Riešenie sporov online. Ak žijete v Európskej únii alebo v Spojenom kráľovstve a chcete získať viac informácií o riešení sporov online, prejdite na tento odkaz na webovú stránku Európskej komisie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Toto prepojenie sa poskytuje podľa požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 len na informačné účely. Nie sme povinní ani sme nesúhlasili s účasťou na riešení sporov online.

//Koniec podmienok používania//

© 2024 Sony Pictures Entertainment Inc. alebo jej príslušný právny subjekt spoločnosti Sony Pictures Entertainment. Všetky práva vyhradené.