Przejdź do treści

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Data wejścia w życie: 27 July, 2022.

Wstęp

Niniejsze Warunki użytkowania (zwane dalej „Warunkami") dotyczą witryn internetowych, usług online, oprogramowania lub aplikacji Sony Pictures Entertainment (oddział Sony Corporation) (zwanych dalej „Serwisem"), które zawierają linki do niniejszych Warunków.W niniejszych Warunkach używamy słów „SPE", „my", „nas" lub „nasz" w odniesieniu do podmiotów Sony Pictures Entertainment. Wraz z Sony Pictures Entertainment Inc. podmiot SPE odpowiedzialny za dany Serwis (łącznie administrator danych) można znaleźć, klikając tutaj. Siedziba Sony Pictures Entertainment Inc. znajduje się pod adresem 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA. Akceptując niniejsze Warunki lub odwiedzając bądź w inny sposób korzystając z danego Serwisu (w zależności od przypadku), Użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie i podporządkowanie się niniejszym Warunkom oraz ewentualnym właściwym Warunkom dodatkowym (zdefiniowanym poniżej) oraz potwierdza, że je przeczytał i zrozumiał. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i wyraża zgodę na nasze praktyki przetwarzania danych, opisane w naszej Polityce prywatności i plików cookie oraz we wszelkich innych warunkach zamieszczonych w odpowiedniej części Serwisu. 

Kiedy w niniejszych Warunkach mówimy o „Użytkowniku", mamy na myśli:

 • jeżeli Użytkownik jest konsumentem, osobą fizyczną korzystającą z Serwisu w celu całkowicie lub w przewadze niezwiązanym z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;
 • jeżeli Użytkownik nie jest konsumentem: (a) przedsiębiorstwo, w imieniu którego Użytkownik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań; (b) osobę fizyczną korzystającą z Serwisu w celach, które nie są całkowicie lub zasadniczo niezwiązane z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową (w każdym przypadku zwana „Przedsiębiorstwem").

Niniejsze Warunki dotyczą praw, obowiązków i odpowiedzialności prawnej Użytkownika i regulują korzystanie przez niego z Serwisu. Obejmują one różne ograniczenia i wyłączenia, a także klauzulę dotyczącą jurysdykcji, która określa miejsce rozstrzygania sporów. Jeśli Użytkownik nie chce być związany niniejszymi Warunkami oraz Warunkami Dodatkowymi, nie powinien korzystać z Serwisu i powinien odinstalować wszystkie pliki oraz pobrane aplikacje dotyczące Serwisu.

Warunki dodatkowe

W niektórych przypadkach do korzystania przez Użytkownika z niektórych części Usług mają zastosowanie dodatkowe lub inne warunki opublikowane w Serwisie (indywidualnie i zbiorczo zwane „Warunkami dodatkowymi"). W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszymi Warunkami a jakimikolwiek Warunkami Dodatkowymi, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki, chyba że Warunki dodatkowe wyraźnie stanowią inaczej.

Aktualizacje niniejszych Warunków i Warunków dodatkowych

Możemy zmienić niniejszy Regulamin i Warunki dodatkowe, publikując nowe lub zmienione warunki w Serwisie co wyjaśniamy bardziej szczegółowo tutaj. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu takiej zmiany oznacza akceptację zmienionych Warunków i odpowiednich Warunków dodatkowych. Użytkownik nie może zmieniać niniejszych Warunków.

WŁASNOŚĆ I PRAWA UŻYTKOWNIKA DO KORZYSTANIA Z SERWISU I TREŚCI

 1. Własność. Serwis i cała jego treść („Treść"), w tym wszelkie prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do Serwisu i Treści („Własność intelektualna"), są własnością lub są kontrolowane przez SPE, spółki grupy kapitałowej Sony i spółki stowarzyszone, naszych licencjodawców i niektóre inne podmioty trzecie. Wszelkie prawa, tytuły i udziały w Treściach i Własności intelektualnej dostępnych za pośrednictwem Serwisu są własnością SPE, spółek grupy kapitałowej Sony i spółek stowarzyszonych, naszych licencjodawców lub innych podmiotów trzecich, i są w najszerszym możliwym zakresie chronione wszelkimi właściwymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami lub innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji, w tym prawami właściwymi w kraju zamieszkania Użytkownika lub prawami międzynarodowymi. SPE jest właścicielem praw autorskich do doboru, kompilacji, zbierania, porządkowania i ulepszenia Treści zamieszczonych w Serwisie. 
 2. Prawa Użytkownika do korzystania z Serwisu i Treści
  1. Prawo Użytkownika do korzystania z Serwisu i Treści jest uzależnione od ścisłego przestrzegania przez niego niniejszych Warunków oraz Warunków dodatkowych. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo zastrzegamy sobie prawo do odebrania Użytkownikowi prawa dostępu i korzystania z Serwisu oraz Treści w przypadku naruszenia przez niego niniejszych Warunków lub Warunków dodatkowych. Odwiedzając Serwis lub korzystając z niego, Użytkownik zapewnia, że dostęp do niego lub korzystanie z niego jest zgodne z prawem obowiązującym na obszarze jurysdykcji jego miejsca zamieszkania. Prawa te są niewyłączne, ograniczone i mogą być przez nas cofnięte w dowolnym momencie według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo. Ponieważ prawo Użytkownika do dostępu i korzystania z Serwisu i Treści jest osobiste, Użytkownik nie może scedować ani przenieść swojego prawa i wszelkie próby takiego przeniesienia będą nieważne. Użytkownik może, wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych i zgodnych z prawem użytku (poniższe elementy są nazywane łącznie „Elementami objętymi licencją SPE"):
   1. Wyświetlać, przeglądać, wykorzystywać i odtwarzać Treści na komputerze, urządzeniu przenośnym lub innym urządzeniu z dostępem do internetu lub urządzeniu dozwolonym („Urządzenie") i/lub wydrukować jedną kopię Treści (z wyłączeniem kodu źródłowego i obiektowego w formie nieprzetworzonej lub innej), w postaci, w jakiej są one wyświetlane Użytkownikowi;
   2. Korzystać ze streamingu dowolnych Treści za pomocą widgetów lub innych cyfrowych urządzeń do streamingu, jeśli takie istnieją, udostępnionych w Serwisie (każdy taki widget lub inne urządzenie do streamingu nazywany „Widgetem Serwisu");
   3. Wycinać i wklejać niektóre kody wyraźnie udostępnione Użytkownikowi poprzez Serwis (niezależnie od tego, czy taka funkcja została uznana za „dzielenie się” czy też nie) w celu wbudowania, ponownego publikowania, utrzymania lub wyświetlenia konkretnych treści, do których taki kod się odnosi na osobistych, indywidualnie dopasowanych stronach internetowych, blogach internetowych lub mikroblogach Użytkownika (zwanych łącznie „Osobistymi mediami społecznościowymi", przy czym ta definicja wyraźnie wyklucza wszelkie media biznesowe lub użytek biznesowy), albo, jeżeli Serwis udostępnia funkcję „pobierania i wbudowania widgetów", pobierać Widgety Serwisu i wbudować, ponownie publikować, utrzymać lub wyświetlać taki Widget Serwisu na Osobistych mediach społecznościowych Użytkownika;
   4. Wycinać i wklejać określony kod wyraźnie udostępniony Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu lub - jeżeli Serwis zapewnia funkcję „pobierania i wbudowania widgetów” - pobierać Widget Serwisu, przekazywać w stosownych przypadkach taki kod lub Widget Serwisu znajomym Użytkownika, aby mogli oni zapoznać się z Serwisem i zawartymi w nim Treściami lub, jeśli wyrażą oni takie życzenie, aby sami mogli wbudować przekazany fragment kodu lub Widget Serwisu na swoich Osobistych mediach społecznościowych lub przekazać go dalej swoim znajomym;
   5. Jeżeli Serwis zawiera narzędzie „Wyślij do znajomego" lub podobne narzędzie, które pozwala Użytkownikowi zainicjować i wysłać do znajomego wiadomość e-mail zawierającą Treść, a narzędzie to działa, należy użyć tego narzędzia, aby zażądać od serwerów Serwisu przekazania wiadomości znajomemu w imieniu Użytkownika;
   6. Jeżeli Serwis zawiera link „Pobierz" obok elementu Treści (w tym, bez ograniczeń, obrazu, ikony, tapety, utworu muzycznego, filmu, zwiastuna, kanału RSS), Użytkownik może pobrać tylko jedną kopię takiej Treści na jedno Urządzenie;
   7. Pobierać, instalować i użytkować jedną kopię oprogramowania, w tym aplikacje, które udostępniamy w ramach Serwisu lub za jego pośrednictwem („Oprogramowanie") na Urządzeniu Użytkownika, wyłącznie w formie kodu obiektowego wykonywanego maszynowo, oraz wykonywać jedną dodatkową kopię dla celów archiwalnych - pod warunkiem jednak, że Użytkownik rozumie i zgadza się, że (i) zezwalając na pobieranie Oprogramowania, SPE nie przenosi na Użytkownika tytułu własności Oprogramowania (tzn. Użytkownik jest właścicielem nośnika, na którym zapisywane zostaje Oprogramowanie, jednak właściciel Oprogramowania (SPE i/lub jego niezależny licencjodawca Oprogramowania) zachowuje całkowity tytuł własności takiego Oprogramowania); (ii) Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć na inne języki, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody SPE; (iii) Użytkownikowi nie wolno cedować, wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać Oprogramowania żadnej osobie ani podmiotowi, a wszelkie próby udzielania sublicencji, przekazywania lub cedowania Oprogramowania będą nieważne i bezskuteczne; (iv) Użytkownikowi nie wolno dekompilować, demontować, dokonywać inżynierii wstecznej, identyfikować ani odkrywać kodu źródłowego, podstawowych pomysłów czy technik interfejsu użytkownika ani algorytmów Oprogramowania w jakikolwiek sposób, chyba że powyższe ograniczenie jest zabronione przez właściwe prawo;
   8. Jeśli jest to dostępne dla Użytkownika, uzyskać zarejestrowane konto osobiste (i/lub powiązaną z nim nazwę użytkownika i hasło) w Serwisie i wchodzić w interakcje z innymi użytkownikami Serwisu w ramach opartych na Serwisie pokojów czatów, forów dyskusyjnych, sieci mediów społecznościowych, gier wieloosobowych online lub innych działań bądź podobnych usług oferowanych w Serwisie;
   9. Umieszczać linki do Serwisu na witrynie internetowej lub w innym serwisie online, o ile: (a) linki zawierają wyłącznie tekst i nie wykorzystują żadnej Własności intelektualnej, (b) linki i treść witryny internetowej Użytkownika nie sugerują powiązania z SPE (lub spółkami grupy kapitałowej Sony i spółkami stowarzyszonymi) ani nie wprowadzają w błąd; (c) linki i treści na stronie internetowej nie przedstawiają SPE, spółek grupy kapitałowej Sony i spółek stowarzyszonych ani żadnych produktów lub usług SPE w sposób fałszywy, wprowadzający w błąd, uwłaczający lub w inny sposób obraźliwy, ani nie zawierają treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, obscenicznych, sprośnych, lubieżnych, nieprzyzwoitych, brutalnych, zawierających groźby, nękających lub obelżywych, naruszających prawa osób trzecich lub w inny sposób będących nie do zaakceptowania dla SPE. SPE zastrzega sobie prawo do zawieszania lub zakazywania łączenia się z Serwisem linkiem z dowolnego powodu, według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia lub jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich;
   10. Korzystać ze wszelkich innych funkcji wyraźnie udostępnionych przez SPE w ramach Serwisu lub za jego pośrednictwem do użytku użytkowników, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków [w tym, bez ograniczeń, funkcji umożliwiających tworzenie lub korzystanie z Treści generowanych przez użytkowników (zgodnie z definicją poniżej)] oraz ewentualnych właściwych Warunków dodatkowych.
 3. Prawa innych osób. Korzystając z Serwisu Użytkownik powinien szanować własność intelektualną i prawa innych osób oraz SPE i spółek grupy kapitałowej Sony oraz spółek stowarzyszonych. Nieuprawnione korzystanie z Treści przez Użytkownika może naruszać prawa innych osób oraz właściwe przepisy prawa, a także skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną Użytkownika. Jeśli Użytkownik uważa, że jego dzieło zostało naruszone za pośrednictwem Serwisu, patrz punkt 5 poniżej.
 4. Zastrzeżenie wszystkich praw nieudzielonych w odniesieniu do Treści i Serwisu. Niniejsze Warunki oraz ewentualne właściwe Warunki dodatkowe obejmują jedynie wąskie, ograniczone przyznanie praw do korzystania z Serwisu i Treści oraz uzyskiwania do nich dostępu. WSZELKIE PRAWA, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE PRZYZNANE UŻYTKOWNIKOWI, SĄ ZASTRZEŻONE PRZEZ SPE, JEJ LICENCJODAWCÓW I INNE PODMIOTY TRZECIE. Wszelkie nieuprawnione wykorzystywanie Treści lub Serwisu w dowolnym celu jest zabronione.

TREŚCI PRZESŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Treści generowane przez użytkowników.
  1. Informacje ogólne. SPE może obecnie lub w przyszłości oferować użytkownikom Serwisu możliwość tworzenia, budowania, zamieszczania, przesyłania, wyświetlania, publikowania, rozpowszechniania, transmitowania, nadawania lub udostępniania w inny sposób w Serwisie lub w odpowiedzi na nasze strony, posty na platformach podmiotów trzecich lub w związku z naszymi promocjami bądź kampaniami marketingowymi za pośrednictwem dowolnych środków czy sposobów lub dostarczania nam w inny sposób (np. na naszych stronach na Facebooku lub innych portalach społecznościowych, w odpowiedzi na nasze tweety, w ramach zakładów pieniężnych bądź konkursów lub pocztą) (łącznie zwane „przesyłanymi") wiadomości, teksty, ilustracje, pliki, obrazy, grafiki, zdjęcia, uwagi, odpowiedzi, dźwięki, muzykę, filmy, informacje, treści, oceny, recenzje, dane, pytania, sugestie, dane osobowe lub inne informacje lub materiały oraz pomysły w nich zawarte (łącznie, ale z wyłączeniem Elementów licencjonowanych SPE w nich zawartych, zwane „Treściami generowanymi przez użytkowników" lub „UGC" (User-Generated Content)). Użytkownik może przesyłać UGC za pośrednictwem swojego profilu, forów, blogów, forów dyskusyjnych, portali społecznościowych, narzędzi do tworzenia treści, gier, społeczności, narzędzi kontaktowych, poczty e-mail oraz innych funkcji komunikacyjnych. Z wyjątkiem zakresu praw i licencji przyznanych przez Użytkownika w niniejszych Warunkach oraz z zastrzeżeniem ewentualnych właściwych Warunków dodatkowych Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie prawa, tytuły własności i udziały, jakie posiada on w swoich UGC, i zachowuje je, z wyjątkiem zakresu objętego poniższymi licencjami. Należy pamiętać, że wszelkie treści ujawnione lub udostępnione w takich sytuacjach mogą być przetwarzane przez SPE w celach marketingowych lub w celu poprawy jakości usług, produktów i marketingu. 
  2. Zachowanie poufności Treści generowanych przez użytkowników. O ile nie opisano inaczej w zamieszczonej informacji o Serwisie, Polityce prywatności i plików cookie lub w ewentualnych właściwych Warunkach dodatkowych, użytkownik wyraża zgodę na to, że (A) w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo, UGC Użytkownika będą traktowane przez SPE jako niepoufne i niezastrzeżone - niezależnie od tego, czy Użytkownik oznaczy je jako „poufne", „zastrzeżone" lub w podobny sposób - i nie będą zwracane; (b) w maksymalnym zakresie niezabronionym przez właściwe prawo SPE nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań wobec Użytkownika ani podmiotów trzecich w związku z UGC Użytkownika. Na żądanie Użytkownik dostarczy dokumentację niezbędną do potwierdzenia praw do takich treści i sprawdzenia zgodności z niniejszymi Warunkami lub ewentualnymi właściwymi Warunkami dodatkowymi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że internet i komunikacja mobilna mogą nie być bezpieczne i być narażone na naruszenia bezpieczeństwa. W związku z tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego UGC są przesyłane na własne ryzyko.
   W kontaktach z SPE należy pamiętać, że SPE nie ubiega się o żadne niezamówione pomysły ani materiały dotyczące produktów lub usług, a nawet o sugerowane ulepszenia produktów lub usług, w tym bez ograniczeń pomysły, koncepcje, wynalazki lub projekty muzyczne, witryny internetowe, aplikacje, książki, scenariusze, filmy, telewizyjne programy rozrywkowe, produkcje teatralne, oprogramowania lub inne (zwane dalej „Niezamówionymi pomysłami i materiałami"). Wszelkie niezamówione pomysły i materiały przesłane przez użytkownika są uznawane za UGC i są objęte licencją na naszą rzecz zgodnie z poniższymi postanowieniami. Ponadto SPE zachowuje wszelkie prawa przysługujące ogółowi ludności w związku z Niezamówionymi pomysłami i materiałami. Otrzymanie przez SPE Niezamówionych pomysłów i materiałów nie jest równoznaczne z uznaniem przez SPE ich nowości, pierwszeństwa lub oryginalności i nie narusza prawa SPE do kwestionowania istniejących lub przyszłych praw własności intelektualnej związanych z Niezamówionymi pomysłami i materiałami.
  3. Licencja na korzystanie przez SPE z UGC Użytkownika. O ile nie opisano inaczej w Polityce prywatności i plików cookie oraz w ewentualnych właściwych Warunkach dodatkowych (takich jak oficjalne zasady promocji), które konkretnie regulują w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo kwestie związane z przesyłaniem UGC Użytkownika, Użytkownik niniejszym udziela SPE i spółkom grupy kapitałowej Sony oraz spółkom stowarzyszonym niewyłącznego, zbywalnego, nieograniczonego, bezwarunkowego, nieograniczonego, ogólnoświatowego, nieodwołalnego, wieczystego, podlegającego sublicencjonowaniu i wolnego od tantiem prawa i licencji do używania, kopiowania, nagrywania, rozpowszechniania, reprodukcji, ujawniania, sprzedaży, odsprzedaży, wynajmu, użyczenia, sublicencjonowania (na wielu poziomach), wyświetlania, publicznego odtwarzania, transmitowania, publikowania, nadawania, tłumaczenia, adaptacji, tworzenia dzieł pochodnych oraz wykorzystywania w inny sposób, całości lub dowolnej części UGC Użytkownika (oraz ich dzieł pochodnych) w dowolnym celu, w dowolnych formatach, na dowolnych środkach lub nośnikach znanych obecnie lub rozwiniętych w przyszłości lub za ich pośrednictwem, oraz za pomocą dowolnej technologii lub urządzeń znanych obecnie lub rozwiniętych w przyszłości, a także w celu reklamowania, wprowadzania na rynek i promowania tychże (uzgadnia się, że takie prawa będą obowiązywać przez 99 lat na terytoriach, na których nie można udzielić licencji wieczystej). Bez ograniczeń przyznane prawa obejmują prawo do: (a) konfigurowania, hostowania, indeksowania, buforowania, archiwizowania, przechowywania, digitalizowania, kompresowania, optymalizowania, modyfikowania, przeformatowywania, edytowania, adaptowania, publikowania w formacie umożliwiającym wyszukiwanie i usuwania takich UGC oraz łączenia ich z innymi materiałami; (b) wykorzystywania pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w UGC do dowolnych celów, w tym do opracowywania, produkcji i marketingu produktów i/lub usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo, w ramach korzystania z takich praw metadane, powiadomienia i treści mogą zostać usunięte lub zmienione, w tym informacje o zarządzaniu prawami autorskimi, a Użytkownik wyraża na to zgodę oraz zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne do tego uprawnienia. W celu dalszego realizowania praw i licencji, których Użytkownik udziela SPE w odniesieniu do swoich UGC, zgodnie z Polityką prywatności i plików cookie oraz w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo Użytkownik niniejszym udziela SPE (i spółkom z grupy kapitałowej Sony oraz spółkom powiązanym) oraz wyraża zgodę na udzielanie SPE (i spółkom grupy kapitałowej Sony oraz spółkom powiązanym) bezwarunkowego, wieczystego, zbywalnego i nieodwołalnego prawa do używania i wykorzystywania imienia, nazwiska i podobizny użytkownika w związku z jakimikolwiek UGC, bez żadnych zobowiązań ani wynagrodzenia dla Użytkownika (przyjmując, że takie prawa będą obowiązywać przez 99 lat na terytoriach, na których nie można udzielić licencji wieczystej). W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo Użytkownik niniejszym zrzeka się i wyraża zgodę na zrzeczenie się wszelkich praw moralnych lub podobnych bądź równoważnych praw (w tym, bez ograniczeń, wszelkich stosownych praw do bycia zidentyfikowanym jako autor, praw do sprzeciwu wobec uwłaczającego traktowania, praw do wniesienia skargi w przypadku błędnego przypisania autorstwa, praw do decydowania, kiedy UGC powinny być udostępniane publicznie lub praw do sprzeciwiania się adaptacjom lub zmianom UGC), które mogą przysługiwać Użytkownikowi w odniesieniu do jakichkolwiek UGC, nawet jeśli zostaną one zmienione lub zmodyfikowane w sposób, który nie jest dla Użytkownika satysfakcjonujący. W zakresie nie podlegającym zrzeczeniu Użytkownik nieodwołalnie zobowiązuje się nie korzystać z takich praw (jeśli istnieją) w sposób, który zakłóca korzystanie z przyznanych praw. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie będzie otrzymywał żadnych opłat, kwot, świadczeń ani wynagrodzenia za prawa przyznane w niniejszym punkcie 2.A(iii).
  4. Wyłączne prawo SPE do zarządzania naszym Serwisem. O ile nie opisano inaczej w Polityce prywatności i plików cookies lub za wyjątkiem przypadków wymaganych przez właściwe prawo SPE może, ale nie ma obowiązku, przeglądać, monitorować, wyświetlać, zamieszczać, przechowywać, utrzymywać, akceptować lub w inny sposób wykorzystywać UGC Użytkownika i może według własnego uznania odrzucać, usuwać, przenosić, zmieniać format, usuwać lub odmawiać zamieszczania UGC lub w inny sposób korzystać z UGC w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego w związku z obsługą UGC przez SPE w odpowiedni sposób. Możemy to zrobić bez ograniczeń, aby zająć się treściami, które zwróciły naszą uwagę, a które są lub uważamy, że są obraźliwe, obsceniczne, sprośne, lubieżne, nieprzyzwoite, brutalne, nękające, zawierające groźby, obraźliwe, nielegalne lub w inny sposób nie do przyjęcia lub niestosowne, lub aby wyegzekwować prawa osób trzecich bądź niniejsze Warunki lub ewentualne właściwe Warunki dodatkowe. Takie UGC dostarczone przez Użytkownika lub inne osoby nie muszą być przez nas przechowywane w Serwisie przez jakikolwiek okres czasu, a po ich dostarczeniu Użytkownik nie będzie miał prawa dostępu, archiwizowania, utrzymywania, zmieniania, usuwania ani wykorzystywania w inny sposób takich UGC w Serwisie lub gdzie indziej, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce prywatności i plików cookie. SPE nie ma obowiązku monitorowania ani egzekwowania praw własności intelektualnej Użytkownika do jego UGC.
  5. Gwarancje i odszkodowanie związane z UGC Użytkownika. Za każdym razem, gdy Użytkownik przesyła UGC, gwarantuje on, że jest pełnoletni na obszarze jurysdykcji, w którym zamieszkuje, i jest rodzicem lub opiekunem prawnym albo posiada wszystkie właściwe zgody rodzica lub opiekuna prawnego każdego nieletniego, który jest przedstawiony w UGC lub przyczynił się do powstania UGC przesłanego przez Użytkownika, oraz że w odniesieniu do UGC (a) Użytkownik jest jedynym autorem i właścicielem własności intelektualnej i innych praw do UGC lub jest zgodnie z prawem uprawniony do przesyłania UGC i udzielenia SPE (i spółkom grupy kapitałowej Sony oraz podmiotom stowarzyszonym) praw do nich, udzielanych przez Użytkownika na podstawie niniejszych Warunków i ewentualnych właściwych Warunków dodatkowych, przy czym SPE nie jest zobowiązane do uzyskania zgody podmiotów trzecich i ze strony SPE nie powstają żadne zobowiązania ani odpowiedzialność; ( b) UGC jest prawidłowe; (c) UGC nie narusza i, w zakresie dozwolonych zastosowań i korzystania przez SPE określonego w niniejszych Warunkach, nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw podmiotów trzecich; (d) UGC nie narusza niniejszych Warunków ani ewentualnych właściwych Warunków dodatkowych, ani nie powoduje u kogokolwiek obrażeń czy szkód. Użytkownik zobowiązuje się bronić, zabezpieczać i chronić SPE, spółki grupy kapitałowej Sonyi podmioty stowarzyszone oraz ich dyrektorów, członków kadry kierowniczej, agentów, wykonawców, partnerów i pracowników przed odpowiedzialnością cywilną przed jakimikolwiek stratami, odpowiedzialnością, grożącymi lub faktycznymi roszczeniami, żądaniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z UGC Użytkownika lub związanymi z nimi.
 2. Odpowiednie treści i powiadamianie o naruszeniach. Oczekujemy, że treści UGC będą odpowiednie dla szerokiej publiczności, ale nie zobowiązujemy się do ich monitorowania, a Użytkownik zobowiązuje się do ewentualnego zwalczania treści, które uzna za obraźliwe lub nieodpowiednie. Należy pamiętać, że treści UGC nie zostały przez nas zweryfikowane ani zatwierdzone, a poglądy wyrażane przez innych użytkowników w Serwisie niekoniecznie odzwierciedlają nasze poglądy lub wartości. Zasady dotyczące miejsca i treści mogą zostać dołączone jako Warunki dodatkowe. Jeżeli Użytkownik stwierdzi treści naruszające niniejsze Warunki ewentualne właściwe Warunki dodatkowe, może je zgłosić tutaj.

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU I TREŚCI

 1. Ograniczenia w korzystaniu z Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: (i) korzystać z Serwisu w jakimkolwiek celu politycznym lub komercyjnym (w tym bez ograniczeń w celu reklamy, pozyskiwania funduszy, zbierania cen produktów i sprzedaży produktów), chyba że Użytkownik jest Przedsiębiorstwem i uzyskał naszą uprzednią pisemną zgodę; (ii) korzystać z meta tagów lub innych „ukrytych tekstów" wykorzystujących jakąkolwiek własność intelektualną; (iii) angażować się w jakiekolwiek działania za pośrednictwem Serwisu lub w związku z Serwisem, które mają na celu próbę wyrządzenia szkody osobom bądź podmiotom lub są niezgodne z prawem, obraźliwe, obsceniczne, sprośne, lubieżne, nieprzyzwoite, brutalne, zawierają groźby, nękają lub są obelżywe, naruszają prawa osób trzecich lub są w inny sposób nie do zaakceptowania dla SPE; (iv) w maksymalnym zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez właściwe prawo, dekompilować, demontować, dokonywać inżynierii wstecznej, identyfikować ani odkrywać kodu źródłowego, podstawowych pomysłów czy technik interfejsu użytkownika ani algorytmów Oprogramowania w jakikolwiek sposób lub modyfikować kodu źródłowego bądź obiektowego Serwisu, Oprogramowania lub innych produktów, usług lub procesów dostępnych za pośrednictwem jakiejkolwiek części Serwisu; (v) angażować się w jakiekolwiek działania, które zakłócają dostęp użytkowników do Serwisu bądź prawidłowe działanie Serwisu lub w inny sposób szkodzą Serwisowi, SPE (lub spółkom grupy kapitałowej SPE czy podmiotom stowarzyszonym) lub innym użytkownikom Serwisu; (vi) zakłócać lub obchodzić jakichkolwiek funkcji bezpieczeństwa (w tym mechanizmów zarządzania prawami cyfrowymi, urządzeń lub innych środków ochrony treści lub kontroli dostępu) Serwisu lub jakichkolwiek funkcji, które ograniczają lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu lub dostępie do Serwisu, Treści lub UGC; (vii) zbierać, gromadzić lub w inny sposób przechowywać jakichkolwiek informacji (w tym danych osobowych innych użytkowników Serwisu, w tym adresów e-mail, bez wyraźnej zgody takich użytkowników); (viii) podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu, innych systemów komputerowych lub sieci połączonych z Serwisem, poprzez podkradanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób; (ix) naruszać w inny sposób niniejszych Warunków lub ewentualnych właściwych Warunków dodatkowych.
 2. Ograniczenia w korzystaniu z Treści. Użytkownik zobowiązuje się również, że korzystając z Serwisu: (i) nie będzie monitorować, gromadzić, kopiować ani rozpowszechniać Treści (z wyjątkiem tych, które mogą być wynikiem standardowych działań w wyszukiwarce lub korzystania ze standardowej przeglądarki) w Serwisie za pomocą robota, łazika, „bota", pająka, skrobaka, crawlera, oprogramowania szpiegującego, silnika, urządzenia, oprogramowania, narzędzia do ekstrakcji ani żadnego innego automatycznego urządzenia, programu narzędziowego lub procesu ręcznego dowolnego rodzaju; (ii) nie będzie umieszczać w ramkach ani korzystać z technik ramkowania w celu zamknięcia takiej Treści (w tym obrazów, tekstu lub układu strony); (iii) zachowa w nienaruszonym stanie wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie i inne informacje dotyczące własności intelektualnej zawarte w takiej Treści; (iv) nie będzie korzystać z takiej Treści w sposób sugerujący nieupoważnione powiązanie z jakimikolwiek produktami, Serwisem lub markami naszymi lub naszych licencjodawców; (v) nie będzie dokonywać żadnych modyfikacji takich Treści (z wyjątkiem wyraźnie dozwolonego korzystania z Elementów licencjonowanych SPE, jeśli ma to zastosowanie); (vi) nie będzie kopiować, modyfikować, reprodukować, archiwizować, sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, wymieniać, tworzyć dzieł pochodnych, publikować w formie papierowej lub elektronicznej, publicznie odtwarzać, wyświetlać, rozpowszechniać, rozprowadzać, nadawać, retransmitować ani przekazywać osobom trzecim ani w aplikacjach lub witrynach internetowych osób trzecich, ani w żaden inny sposób używać lub wykorzystywać takich Treści w jakimkolwiek celu, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach lub w ewentualnych Warunkach dodatkowych bądź za uprzednią pisemną zgodą członka kadry kierowniczej SPE lub - w przypadku treści pochodzących od licencjodawcy - właściciela treści; (vii) nie będzie wprowadzać żadnego kodu ani produktu w celu manipulowania Treściami w sposób, który negatywnie wpływa na doświadczenia użytkowników.
 3. Dostępność Serwisu i Treści. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo SPE może według własnego uznania, bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności, natychmiast zawiesić lub zakończyć dostępność Serwisu i/lub Treści (oraz ich elementów i funkcji), w całości lub w części, z dowolnego powodu.

ZAKŁADANIE KONTA

 1. Jeśli Użytkownik zarejestruje się u nas lub utworzy konto, ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i poufność swoich danych dostępu i za ograniczenie dostępu do swojego Urządzenia, a także za wszelkie działania podejmowane w ramach jego konta, chyba że jest w stanie udowodnić, że takie użycie jest nieuczciwe. Konto zarejestrowane może założyć wyłącznie osoba fizyczna, która jest pełnoletnia w kraju zamieszkania Użytkownika, ale ma nie mniej niż 18 lat. Hasła powinny być osobiste, a Użytkownik powinien mieć niepowtarzalną nazwę użytkownika (lub adres e-mail), która nie narusza praw żadnej osoby czy podmiotu ani nie jest obraźliwa. Z dowolnego powodu możemy według własnego uznania odmówić użycia dowolnego hasła, nazwy użytkownika lub adresu e-mail. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje dane rejestracyjne oraz za ich aktualizację i utrzymanie. Użytkownik niezwłocznie powiadomi nas tutaj o każdym przypadku nieuprawnionego użycia jego konta, hasła lub nazwy bądź o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Użytkownik nie może sprzedać, przekazać ani scedować swojego konta ani żadnych praw do niego. Mamy prawo do wyłączenia dowolnego konta lub hasła w dowolnym momencie, jeżeli według naszej uzasadnionej opinii Użytkownik nie przestrzega któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.
 2. Konta mogą być zakładane wyłącznie przez upoważnionego przedstawiciela osoby fizycznej, której dotyczy konto. Nie sprawdzamy autentyczności kont i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne nieupoważnione konta, które mogą pojawić się w Serwisie. W przypadku sporów dotyczących utworzenia lub autentyczności konta mamy wyłączne prawo, ale nie obowiązek, rozstrzygać bez powiadomienia takie spory w sposób, jaki uznamy za stosowny.

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

 1. Jeśli Użytkownik jest właścicielem praw autorskich i chciałby przesłać nam zawiadomienie wskazujące treść lub materiał zamieszczony w Serwisie, które naruszają prawa autorskie i które chciałby on usunąć z Serwisu, może przesłać takie zawiadomienie, postępując zgodnie z instrukcjami tutaj.

ZAWIADOMIENIA, PYTANIA I OBSŁUGA KLIENTA

 1. Użytkownik zgadza się na wysyłanie mu przez nas powiadomień lub w inny sposób odpowiadanie mu pocztą lub na adres e-mail Użytkownika (jeśli mamy go w naszych danych) albo w inny stosowny wybrany przez nas sposób.
 2. Wszystkie formalne zawiadomienia powinny być wysyłane na piśmie do odpowiedniego podmiotu Sony Pictures wymienionego tutaj.
 3. W przypadku pytań dotyczących Serwisu Użytkownik może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta SPE, klikając tutaj i wypełniając formularz. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pracownicy działu obsługi klienta nie mogą zmieniać ani zwalniać z Warunków lub stosownych Warunków dodatkowych.

SERWISY PODMIOTÓW TRZECICH. REKLAMY. KONTAKTY Z PODMIOTAMI TRZECIMI

 1. Treści i witryny podmiotów trzecich. Reklamy. Serwis może zawierać wtyczki, aplikacje, reklamy, narzędzia lub inne treści podmiotów trzecich lub linki do witryn internetowych bądź innych usług podmiotów trzecich, które nie są własnością, nie są kontrolowane ani obsługiwane przez SPE (lub spółki naszej grupy kapitałowej czy podmioty stowarzyszone), w tym serwisy prowadzone przez reklamodawców, licencjodawców, licencjobiorców i inne podmioty trzecie, które mogą utrzymywać relacje komercyjne z SPE (zwane dalej łącznie „Serwisami podmiotów trzecich"). Możemy również udostępniać nasze treści, aplikacje i narzędzia w Serwisie podmiotów trzecich. SPE nie ma kontroli nad treścią, działaniem, zasadami, warunkami lub innymi elementami Serwisów podmiotów trzecich i nie przyjmuje na siebie obowiązku ich sprawdzania. SPE nie sprawdza, nie popiera, nie aprobuje ani nie sponsoruje Serwisów podmiotów trzecich ani treści, reklam, informacji, materiałów, produktów, usług lub innych elementów należących do podmiotów trzecich. Ponadto SPE nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub dostarczanie produktów lub usług oferowanych, udostępnianych, uzyskiwanych lub reklamowanych przez takie Serwisy podmiotów trzecich.
  W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo SPE I SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ SONY ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNE ZA utratę zysków, utratę udziału w rynku, przerwę w działalności gospodarczej lub UTRATĘ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE LUB SPECJALNE STRATY, OBRAŻENIA (W TYM OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ), ROSZCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB INNE SZKODY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z ZANIEDBANIA, NARUSZENIA UMOWY, ZNIESŁAWIENIA, NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH LUB INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, SPOWODOWANYCH PRZEZ PRZEDSTAWIANIE, ROZPOWSZECHNIANIE LUB WYKORZYSTYWANIE JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB TREŚCI ZAWARTYCH W TYCH SERWISACH STRON TRZECICH.
  Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w związku z Serwisami podmiotów trzecich podlegają odrębnym warunkom tych Serwisów, w tym polityce prywatności i warunkom korzystania, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać przed podjęciem takich działań.
  1. Apple i inne platformy i urządzenia. Jeżeli Użytkownik wchodzi do Serwisu lub korzysta z niego za pośrednictwem platform lub serwisów Apple, Android, Google, Microsoft Windows lub innych platform bądź Serwisów podmiotów trzecich, do takiego wstępu i korzystania z Serwisów mają zastosowanie warunki i zasady świadczenia usług przez te strony trzecie.
  2. Kontakty z podmiotami trzecimi. Wszelkie interakcje, korespondencja, transakcje lub kontakty z podmiotami trzecimi znalezionymi w Serwisie lub za jego pośrednictwem (w tym w ramach serwisów lub reklam osób trzecich lub za ich pośrednictwem) odbywają się wyłącznie między Użytkownikiem a tymi podmiotami (w tym kwestie związane z treścią reklam podmiotów trzecich, płatnościami, dostawą towarów, gwarancjami (w tym gwarancjami na produkty), ochroną prywatności, bezpieczeństwem danych itp.) SPE i spółki grupy kapitałowej SONY oraz podmioty stowarzyszone zrzekają się wszelkiej z tym związanej odpowiedzialności.

OGRANICZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za:
  1. śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie;
  2. oszustwo lub nieuczciwe wprowadzenie w błąd;
  3. kwestie, odnośnie których ograniczenie lub wyłączenie przez nas odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.
 2. Treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie są one oferowane jako porada, którą należy się kierować. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od podjęcia jakichkolwiek działań na podstawie treści zawartych w Serwisie należy zasięgnąć porady specjalisty. Chociaż dokładamy stosownych starań, aby aktualizować informacje zawarte w naszym Serwisie, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że treści zawarte w naszym Serwisie są prawidłowe, kompletne lub aktualne.
  1. Uwagi dla konsumentów:
   1. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie narusza uprawnień ustawowych Użytkownika ani innych wynikających z przepisów prawa ani umów. Porady dotyczące ustawowych praw Użytkownika (w tym m.in. gwarancji i gwarancji na produkty) można uzyskać w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens' Advice Bureau), Biurze Standardów Handlowych (Trading Standards Office) lub równorzędnych lokalnych urzędach ochrony konsumentów;
   2. Serwis oferujemy wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu ani żadnych Treści do celów komercyjnych lub biznesowych, a my w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika za utratę zysków, utratę udziału w rynku, przerwę w działalności gospodarczej ani utratę MOżLIWOśCI rozwoju działalności gospodarczej.
  2. Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorstwem, w żadnym wypadku nie ponosimy wobec niego odpowiedzialności, czy to z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), rażącego zaniedbania, naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób, wynikającej z niniejszych Warunków lub z nimi związanej za: (a) utratę zysków, sprzedaży, udziału w rynku lub przychodów; (b) utratę lub uszkodzenie danych, informacji lub oprogramowania; (c) utratę możliwości rozwoju działalności gospodarczej; (d) utratę przewidywanych oszczędności; (e) utratę reputacji firmy; (f) wszelkie straty pośrednie lub wtórne, w każdym przypadku w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 3. Z zastrzeżeniem ustępu 8A nasza maksymalna łączna odpowiedzialność na mocy lub w związku z niniejszymi Warunkami lub Serwisem (niezależnie od tego, czy ma ona charakter umowny, deliktowy (w tym zaniedbanie) lub inny i niezależnie od tego, czy jest przewidywalna, czy nie), w odniesieniu do wszystkich naszych działań, zaniechań (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub naruszenia gwarancji, w tym członków naszej kadry kierowniczej, pracowników, agentów, wykonawców, podwykonawców, spółek grupy kapitałowej lub spółek stowarzyszonych, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo jest ograniczona do kosztu ponownego świadczenia usług Serwisu lub zapłaty uzasadnionych kosztów ponownego świadczenia usług Serwisu, ale w żadnym przypadku nie przekracza 100 USD) (100 dolarów amerykańskich) lub równowartości tej kwoty w innej walucie.
 4. TU WYSZCZEGÓLNIONE usługi i ich treść SĄ ŚWIADCZONE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST I GDZIE JEST”. SPE I SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ SONY oraz PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI, WARUNKÓW, ZOBOWIĄZAŃ I OBOWIĄZKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, LUB WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA PISANEGO, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, PRAKTYK LUB NORM HANDLOWYCH, PRZYJĘTYCH ZWYCZAJOWO LUB INACZEJ, JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W ODNIESIENIU DO SERWISU LUB TREŚCI. SPE I SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ SONY ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO NIE PRZYJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA, WARUNKI, ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, LUB WYNIKAJĄCE Z PRAWA PISANEGO, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, PRAKTYK LUB NORM HANDLOWYCH, PRZYJĘTYCH ZWYCZAJOWO LUB INACZEJ, W TYM M.IN. ODNOŚNIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. ODWIEDZAJĄC, KORZYSTAJĄC LUB PRÓBUJĄC ODWIEDZIĆ LUB SKORZYSTAĆ Z Serwisu, UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE SPE I SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ SONY I PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH TREŚCI, W TYM M.IN. CZęSTOTLIWOśCI UżYCIA, PRAWIDŁOWOŚCI I KOMPLETNOŚCI; (ii) W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG UŻYTKOWNIKOM, SPE I SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ SONY ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE ZAMIESZCZAJĄ LINKI DO WITRYN INTERNETOWYCH PODMIOTÓW TRZECICH, NAD KTÓRYMI NIE MAMY ŻADNEJ KONTROLI. SPE I SPÓŁKI Z GRUPY KAPITAŁOWEJ SONY oraz PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE UDZIELAJĄ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI ANI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ CO DO PRODUKTÓW, USŁUG, TREŚCI ANI CO DO WŁAŚCIWOŚCI TREŚCI WITRYN INTERNETOWYCH TAKICH PODMIOTÓW TRZECICH, A UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ NIEODWOŁALNIE JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WOBEC SPE I SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ SONY ORAZ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH W ODNIESIENIU DO TAKICH WITRYN INTERNETOWYCH PODMIOTÓW TRZECICH.
 5. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, GDZIE KONKRETNIE ZAZNACZONO TO W SERWISIE I W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, ŻADNA ZE SPÓŁEK SPE I SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ SONY ORAZ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ANI ŻADEN Z NASZYCH DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW ANI INNYCH PRZEDSTAWICIELI NIE BĘDZIE PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z SERWISU LUB JAKIEJKOLWIEK WITRYNY INTERNETOWEJ POŁĄCZONEJ LINKIEM Z SERWISEM LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NICH. JEST TO PEŁNE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH ODSZKODOWAŃ DOWOLNEGO RODZAJU, W TYM (BEZ OGRANICZEŃ) ODSZKODOWAŃ KOMPENSACYJNYCH, BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH LUB WYNIKOWYCH, UTRATY DANYCH, DOCHODU LUB ZYSKU, UTRATY LUB USZKODZENIA MIENIA ORAZ ROSZCZEŃ PODMIOTÓW TRZECICH.

WŁAŚCIWE PRAWO I JURYSDYKCJA

NINIEJSZE WARUNKI PODLEGAJĄ PRAWU STANU KALIFORNIA, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE. Oznacza to, że w odniesieniu do dostępu Użytkownika do Serwisu i korzystania z niego oraz wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z tego dostępu lub z nim związanych zastosowanie mają przepisy prawa kalifornijskiego, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione przez właściwe przepisy, a Użytkownik wyraża zgodę na objęcie go jurysdykcją osobistą i zrzeka się ewentualnych zastrzeżeń co do niedogodności forum (forum non conveniens) w kraju zamieszkania Użytkownika i zgodnie z punktem 10. Strony zgadzają się przestrzegać odpowiednich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym użytkownik jest rezydentem. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie narusza praw Użytkownika jako konsumenta do powoływania się na takie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa miejscowego.

SPORY I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Wszelkie kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane, ich egzekwowanie, arbitralność lub interpretacja zostaną poddane ostatecznemu i wiążącemu arbitrażowi w hrabstwie Los Angeles w Kalifornii przed pojedynczym arbitrem, zgodnie z §1280 i następnymi Kalifornijskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego (California Code of Civil Procedure), z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione przez właściwe prawo obszaru jurysdykcji, w którym znajduje się miejsce zamieszkania Użytkownika, wówczas arbitraż odbędzie się w kraju zamieszkania Użytkownika. Arbiter jest wybierany za obopólnym porozumieniem stron lub, jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia, poprzez wybór z listy arbitrów dostarczonej przez JAMS.Postępowanie arbitrażowe ma charakter poufny i jest zamknięte dla publiczności. Arbiter wydaje pisemną opinię zawierającą istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się jego orzeczenie. Strony będą równo partycypować w honorarium arbitra i kosztach arbitrażu oraz wszelkich innych kosztach związanych z przesłuchaniem arbitrażowym (przy założeniu, że każda ze stron ponosi własne koszty zeznań, świadków, ekspertów i adwokatów oraz inne koszty w takim samym zakresie, jakby sprawa była rozpatrywana w sądzie). Żadne z postanowień niniejszego ustępu nie wpływa na możliwość ubiegania się przez którąkolwiek ze stron w dowolnym czasie o wydanie nakazu sądowego lub tymczasowe zabezpieczenie w zakresie, w jakim nie jest to wykluczone przez inne postanowienie niniejszych Warunków. W zakresie, w jakim niniejszy punkt 10 (A) zostanie uznany za nieważny lub w inny sposób niewykonalny, wszelkie roszczenia powinny zostać rozpatrzone i rozstrzygnięte w drodze odpowiedniego postępowania sądowego, bez względu na wybór prawa lub zasady kolizji praw, z zastrzeżeniem punktu 9, a nie w postępowaniu arbitrażowym.
 2. Ograniczenie tymczasowego zabezpieczenia. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, JEŚLI UŻYTKOWNIK TWIERDZI, ŻE PONIÓSŁ STRATY, SZKODY LUB OBRAŻENIA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU, WÓWCZAS STRATY, SZKODY I OBRAŻENIA NIE BĘDĄ UWAŻANE ZA NIEODWRACALNE ANI WYSTARCZAJĄCE DO UZYSKANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA LUB INNEGO ZADOŚĆUCZYNIENIA NA ZASADZIE SŁUSZNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. OZNACZA TO, ŻE W ZWIĄZKU Z ROSZCZENIEM UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NIE BĘDZIE DĄŻYŁ DO UZYSKANIA, ANI NIE BĘDZIE MU WOLNO UZYSKAĆ DZIAŁAŃ SĄDOWYCH LUB INNYCH, KTÓRE MOGĄ ZAKŁÓCIĆ LUB UNIEMOŻLIWIĆ ROZWÓJ, KORZYSTANIE LUB EKSPLOATACJĘ WITRYNY INTERNETOWEJ, APLIKACJI, TREŚCI, UGC, PRODUKTU, USŁUGI LUB WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ, LICENCJONOWANEJ, UŻYWANEJ LUB KONTROLOWANEJ PRZEZ PODMIOT SPE (W TYM LICENCJONOWANĄ UGC UŻYTKOWNIKA) BĄDŹ LICENCJODAWCĘ PODMIOTU SPE. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, Użytkownik niniejszym nieodwołalnie zrzeka się wszelkich praw i środków prawnych do ubiegania się i/lub uzyskania tymczasowego zabezpieczenia, innego zadośćuczynienia na zasadzie słuszności lub nakazu w odniesieniu do i/lub zakazu, ograniczenia bądź w jakikolwiek inny sposób ograniczenia produkcji, dystrybucji, przedstawiania lub innego wykorzystania jakiegokolwiek filmu, produkcji lub projektu związanego ze SPE, jej spółką macierzystą, spółkami zależnymi i stowarzyszonymi, lub korzystania, publikacji lub rozpowszechniania jakiejkolwiek reklamy w związku z takim filmem, produkcją lub projektem. Użytkownik może jednak zrezygnować z arbitrażu dotyczącego wniosków o wydanie tymczasowego zabezpieczenia. W takim przypadku ani Użytkownik, ani SPE nie mogą żądać od drugiej strony udziału w arbitrażu dotyczącym wniosków o wydanie tymczasowego zabezpieczenia interesu ogółu, a Użytkownik zachowuje prawo do wnoszenia takich wniosków do właściwego sądu. Aby zrezygnować, należy powiadomić nas na piśmie w ciągu 30 dni od dnia, w którym Użytkownik zaczął podlegać temu postanowieniu arbitrażowemu, podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz wyraźne oświadczenie, że Użytkownik chce zrezygnować z arbitrażu dotyczącego tymczasowego zabezpieczenia interesu ogółu. Wszelkie wnioski o rezygnację należy przesyłać na adres: Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, U.S.A. (Attn: EVP Global Litigation -- Claims). Jeżeli sąd lub arbiter zadecyduje, że którekolwiek z ograniczeń zawartych w niniejszym punkcie nie może być egzekwowane w odniesieniu do konkretnego wniosku o wydanie tymczasowego zabezpieczenia, wówczas ten wniosek, i tylko on, powinien zostać wyłączony z arbitrażu i może zostać wniesiony do sądu zgodnie z postanowieniami punktu 10(A).
 3. Zrzeczenie się uczestnictwa w sprawach z pozwów zbiorowych. Zarówno Użytkownik, jak i SPE zrzekają się prawa do wnoszenia jakichkolwiek sporów, w tym między innymi powództw na mocy kalifornijskiej Ustawy o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act), Ustawy o ochronie prywatności rozmów telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act), Ustawy o ochronie prywatności w zapisach wizualnych (Video Privacy Protection Act), Ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children's Online Privacy Protection Act) lub podobnych przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania Użytkownika, w formie powództwa zbiorowego, skonsolidowanego, reprezentatywnego, zbiorczego lub powództwa prywatnego, a także do udziału w powództwie zbiorowym, skonsolidowanym, reprezentatywnym, zbiorczym lub powództwie prywatnym wnoszonym w interesie publicznym dotyczącym sporu wniesionego przez kogoś innego. Bez względu na jakiekolwiek stanowiące inaczej postanowienia zawarte w Ogólnych zasadach i procedurach arbitrażu (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) JAMS, arbiter nie jest kompetentny ani właściwy do rozpatrywania arbitrażu jako sprawy z powództwa zbiorowego, skonsolidowanego, reprezentatywnego, zbiorczego lub powództwa prywatnego wnoszonego w interesie publicznym, ani do konsolidowania, łączenia lub łączenia w inny sposób sporów różnych osób w jedno postępowanie. Niezależnie od postanowień dotyczących arbitrażu określonych powyżej, jeżeli postanowienie zawarte w niniejszym punkcie 10 dotyczące zrzeczenia się roszczeń grupowych, zbiorowych, reprezentacyjnych i roszczeń z powództwa prywatnego wnoszonych w interesie publicznym zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób niewykonalne, wszelkie takie roszczenia grupowe, zbiorowe, reprezentacyjne lub roszczenia z powództwa prywatnego wnoszonego w interesie publicznym powinny zostać rozpatrzone i rozstrzygnięte w drodze odpowiedniego postępowania sądowego, z zastrzeżeniem punktu 9 , a nie w postępowaniu arbitrażowym.
 4. Ograniczony czas na składanie roszczeń. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO I O ILE PRAWO OBOWIĄZUJĄCE NA OBSZARZE JURYSDYKCJI UŻYTKOWNIKA NIE PRZEWIDUJE DŁUŻSZEGO OKRESU OBOWIĄZYWANIA, JEŻELI UŻYTKOWNIK LUB MY CHCEMY DOCHODZIĆ ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU (ALE NIE SPORU DOTYCZĄCEGO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ) PRZECIWKO DRUGIEJ STRONIE, WÓWCZAS UŻYTKOWNIK LUB MY MUSIMY WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA SPORU - W PRZECIWNYM RAZIE ULEGNIE ON PRZEDAWNIENIU NA ZAWSZE.

AKTUALIZACJE WARUNKÓW

Przy każdym korzystaniu z Serwisu (przynajmniej przed każdą transakcją lub przesłaniem danych) należy zapoznać się z opublikowanymi Warunkami oraz ewentualnymi właściwymi Warunkami dodatkowymi. MOŻEMY ZMIENIĆ NINIEJSZE WARUNKI, W TYM - WYŁĄCZNIE TYTUŁEM PRZYKŁADU - ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB ORZECZNICTWA, WARUNKÓW RYNKOWYCH LUB W CELU ZAPEWNIENIA LEPSZEGO FUNKCJONOWANIA SERWISU. POWIADOMIMY UŻYTKOWNIKA O NOWYCH WARUNKACH, PUBLIKUJĄC JE W SERWISIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ (ALBO W INNY STOSOWNY SPOSÓB POWIADOMIENIA WYBRANY PRZEZ NAS), A KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA PO OTRZYMANIU TAKIEGO POWIADOMIENIA BĘDZIE STANOWIŁO JEGO ZGODĘ NA NOWE WARUNKI W ODNIESIENIU DO NOWEGO SPOSOBU KORZYSTANIA I TRANSAKCJI. Wszelkie nowe Warunki lub Warunki dodatkowe będą obowiązywać w odniesieniu do nowych zastosowań i transakcji od momentu ich opublikowania przez nas lub od późniejszej daty, która może zostać określona w tych Warunkach lub w innym zawiadomieniu dla Użytkownika. W przypadku, gdyby zawiadomienie Użytkownika o nowych, zmienionych lub dodatkowych warunkach zostało uznane przez sąd lub trybunał za niewystarczające, poprzednia umowa będzie obowiązywać do czasu otrzymania zawiadomienia wystarczającego do ustanowienia nowej umowy. Użytkownik może odrzucić wszelkie nowe, zmienione lub dodatkowe warunki poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zgoda lub zatwierdzenie przez SPE. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków lub ewentualnych Warunków dodatkowych, które uprawniają SPE do wyrażania zgody lub zatwierdzania bądź zezwalają SPE na korzystanie z prawa według jej „wyłącznego uznania", SPE może korzystać z tego prawa według własnego wyłącznego uznania w pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Żadna zgoda ani zatwierdzenie przez SPE nie może być uważana za udzieloną przez SPE, jeżeli nie została udzielona w formie pisemnej i podpisana przez członka kadry kierowniczej SPE.
 2. Zwolnienie od odpowiedzialności. Użytkownik zobowiązuje się bronić (na żądanie SPE), zabezpieczać i chronić SPE oraz jej bezpośrednie i pośrednie spółki macierzyste, zależne i stowarzyszone, w tym spółki grupy kapitałowej Sony oraz ich pracowników, dyrektorów, członków, kierowników, udziałowców, agentów, sprzedawców, licencjodawców, licencjobiorców, wykonawców, klientów, następców i cesjonariuszy (zwanych dalej łącznie „Stronami SPE", a indywidualnie „Stroną SPE") przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami, kosztami, dochodzeniami, zobowiązaniami, wyrokami, grzywnami, karami, ugodami, odsetkami i wydatkami, (w tym na koszty postępowań prawnych), które bezpośrednio lub pośrednio wynikają lub są związane z jakimikolwiek roszczeniami, pozwami, działaniami, żądaniami lub postępowaniami wniesionymi przeciwko Stronie SPE, lub z powodu ww. dochodzenia, obrony lub ugody, w przeszłości czy przyszłości, wynikającymi z lub związanymi z: (i) korzystaniem z UGC Użytkownika przez nas, naszych cesjonariuszy lub licencjobiorców zgodnie z niniejszymi Warunkami lub ewentualnymi właściwymi Warunkami dodatkowymi albo UGC Użytkownika, które w jakikolwiek sposób są niezgodne z niniejszymi Warunkami; (ii) korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu i działań Użytkownika związanych z Serwisem z naruszeniem lub domniemanym naruszeniem niniejszych Warunków lub ewentualnych właściwych Warunków dodatkowych; (iii) naruszeniem lub domniemanym naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków lub ewentualnych właściwych Warunków dodatkowych; (iv) naruszeniem lub domniemanym naruszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa, zasad, regulacji, kodeksów, ustaw, rozporządzeń lub zarządzeń organów państwowych lub quasi-państwowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub działaniami Użytkownika w związku z Serwisem; (v) informacjami lub materiałami przesyłanymi za pośrednictwem Urządzenia Użytkownika, nawet jeśli nie zostały przesłane przez niego, które naruszają lub przywłaszczają prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty, materiały reklamowe, prawa do prywatności lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; (vi) jakimikolwiek nieprawdziwymi oświadczeniami złożonymi przez Użytkownika; (vii) korzystaniem przez Strony SPE z informacji przekazywanych przez Użytkownika (w tym UGC Użytkownika) (wszystkie powyższe nazywane „Roszczeniami i Stratami"). Użytkownik będzie współpracował w pełnym zakresie wymaganym przez Strony SPE w obronie przed wszelkimi Roszczeniami i Stratami. Niezależnie od powyższego Strony SPE zachowują wyłączne prawo do zawierania ugód, kompromisów i dokonywania płatności z tytułu wszelkich Roszczeń i Strat. Strony SPE zastrzegają sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony przed wszelkimi Roszczeniami i Stratami i kontroli nad nimi. Użytkownik nie będzie regulował żadnych Roszczeń i Strat w każdym przypadku bez uprzedniej pisemnej zgody członka kadry kierowniczej Strony SPE.
 3. Funkcjonowanie Serwisu. Dostępność produktów i usług. Kwestie międzynarodowe. SPE nie gwarantuje, że Serwis jest odpowiedni lub dostępny do użytku poza terytorium, dla którego opublikowano niniejsze Warunki oraz Warunki dodatkowe. Jeśli Użytkownik korzysta z Serwisu z innych lokalizacji, czyni to z własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie stosownych przepisów miejscowych dotyczących zachowania w sieci i akceptowalnych treści, w zakresie, w jakim przepisy miejscowego prawa mają ewentualnie zastosowanie.
 4. Wirusy. Nie gwarantujemy, że nasz Serwis będzie bezpieczny, wolny od błędów i wirusów. Użytkownik jest odpowiedzialny za skonfigurowanie swoich Urządzeń, technologii informatycznych, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Użytkownik powinien używać własnego oprogramowania antywirusowego. Zabrania się niewłaściwego korzystania z Serwisu poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie. Użytkownikowi nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu, serwera, na którym przechowywany jest Serwis, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z Serwisem. Zabronione jest atakowanie naszej witryny działaniami typu denial-of-service lub rozproszonymi działaniami typu denial-of-service. Naruszenie tego postanowienia może stanowić popełnienie przestępstwa. Każde takie naruszenie zgłosimy odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość Użytkownika, jeśli będzie to wymagane na mocy obowiązującego prawa. W przypadku takiego naruszenia prawo Użytkownika do korzystania z Serwisu zostanie natychmiast wstrzymane. 
 5. Nadzór eksportu. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów i regulacji handlowych, zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Z wyjątkiem przypadków dopuszczalnych przez prawo Stanów Zjednoczonych Użytkownik zapewnia, że nie będzie eksportował ani reeksportował Serwisu do żadnego kraju ani do żadnej osoby, podmiotu lub użytkownika końcowego podlegającego nadzorowi eksportu lub sankcjom Stanów Zjednoczonych.
 6. Klauzula salwatoryjna. Interpretacja. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub ewentualnych właściwych Warunków dodatkowych zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne przez sąd lub arbitra właściwej jurysdykcji, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za możliwe do wyłączenia z niniejszych Warunków lub ewentualnych właściwych Warunków dodatkowych, a nieważność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność lub wykonalność pozostałej części niniejszych Warunków lub ewentualnych właściwych Warunków dodatkowych. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo Użytkownik zobowiązuje się zrzec obecnie i w przyszłości wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i zwyczajowych, które mogą zezwalać na interpretowanie umowy na niekorzyść jej autora.
 7. Dochodzenie. Rozwiązanie. Pozostanie w mocy. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo SPE zastrzega sobie bez żadnych ograniczeń prawo do: (i) dochodzenia wszelkich podejrzanych naruszeń bezpieczeństwa Serwisu, technologii informatycznych, innych systemów lub sieci; (ii) dochodzenia wszelkich podejrzanych naruszeń niniejszych Warunków i ewentualnych właściwych Warunków dodatkowych; (iii) dochodzenia w sprawie wszelkich informacji uzyskanych przez SPE w związku z przestrzeganiem przepisów prawa karnego; (iv) angażowania się i współpracowania zgodnie z Polityką prywatności i plików cookie z organami ścigania i podobnymi organami w prowadzeniu dochodzeń w powyższych sprawach; (v) ścigania wszelkich naruszeń niniejszych Warunków i ewentualnych właściwych Warunków dodatkowych; (vi) zaprzestania świadczenia Serwisu w całości lub w części, zawieszenia lub zakończenia dostępu do niego w całości lub w części, w tym kont użytkowników lub rejestracji, w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, z dowolnego powodu i bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika lub osób trzecich. Zawieszenie lub rozwiązanie umowy nie będzie miało wpływu na zobowiązania Użytkownika wobec SPE wynikające z niniejszych Warunków lub ewentualnych właściwych Warunków dodatkowych. Po zawieszeniu lub zakończeniu dostępu do Serwisu albo po zawiadomieniu przez SPE, wszelkie prawa przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków lub ewentualnych właściwych Warunków dodatkowych wygasają natychmiast, a Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Serwisu. Postanowienia niniejszych Warunków oraz ewentualnych właściwych Warunków dodatkowych, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać zawieszenie lub rozwiązanie Umowy przez Użytkownika, pozostaną w mocy. Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu lub zlikwidować swoje konto.W przypadku, gdyby zawieszenie lub rozwiązanie przez nas zostało uznane przez sąd lub trybunał za niewystarczające, poprzednia umowa będzie obowiązywać do czasu otrzymania zawiadomienia wystarczającego do rozwiązania umowy. 
 8. Cesja. SPE może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków oraz ewentualnych właściwych Warunków dodatkowych, w całości lub w części, na dowolną stronę w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, jednak taka cesja nie będzie miała wpływu na prawa i obowiązki użytkownika w ramach niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki oraz ewentualne właściwe Warunki dodatkowe nie mogą być cedowane przez Użytkownika, a Użytkownik nie może powierzać swoich obowiązków w ich ramach bez uprzedniej pisemnej zgody członka kadry kierowniczej SPE.
 9. Całość umowy. Niniejsze Warunki oraz ewentualne właściwe Warunki dodatkowe stanowią kompletną umowę między Użytkownikiem a SPE, dotyczącą korzystania przez Użytkownika z Serwisu, i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, oświadczenia, gwarancje, zapewnienia lub dyskusje związane z Serwisem.
 10. Oświadczenie o niezrzekaniu się. O ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszych Warunkach lub ewentualnych właściwych Warunkach dodatkowych (i) niewykonanie lub opóźnienie w wykonywaniu przez Użytkownika lub SPE jakichkolwiek praw, uprawnień lub środków prawnych na mocy niniejszych Warunków nie będzie oznaczać zrzeczenia się tego lub innego prawa, uprawnienia lub środka prawnego; (ii) żadne zrzeczenie się lub modyfikacja jakiegokolwiek warunku niniejszych Warunków lub ewentualnych właściwych Warunków dodatkowych nie będą skuteczne, o ile nie zostaną one sporządzone na piśmie i podpisane przez stronę, wobec której zrzeczenie się lub modyfikacja mają być egzekwowane.
 11. Rozwiązywanie sporów przez internet. Użytkownicy mieszkający na terenie Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa chcący uzyskać dalsze informacje na temat internetowego rozwiązywania sporów mogą skorzystać z tego linku do witryny Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Niniejszy link udostępniono zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 wyłącznie w celach informacyjnych.Nie mamy obowiązku ani nie wyraziliśmy zgody na udział w internetowym systemie rozstrzygania sporów.

//Koniec Warunków użytkowania//

 

© 2024 Sony Pictures Entertainment Inc. lub właściwy z nim związany Podmiot Sony Pictures Entertainment. Wszystkie prawa zastrzeżone.