Skip to main content

POLITIKA PËR PRIVATËSINË DHE KUKIT

Data e hyrjes në fuqi: Kjo Politikë për privatësinë dhe kukit hyn në fuqi duke filluar nga data 27 July, 2022.

Kjo Politikë për privatësinë dhe kukit, e cila i nënshtrohet ligjeve në fuqi, zbatohet për çdo faqe interneti, aplikacion dhe veçori që ofrohen në internet të Sony Pictures Entertainment Inc. ("Përmbajtja") e cila lidhet me këtë Politikë për privatësinë dhe kukit (“Politika”).

Në këtë politikë, ne përdorim "SPE" ose "ne", "neve" dhe "jona" për t'iu referuar bashkërisht Sony Pictures Entertainment Inc. dhe/ose disa filialeve të tij, të cilat janë përgjegjëse për përpunimin e informacioneve personale të identifikueshme ("Të dhënat personale") rreth jush dhe që veprojnë në cilësinë e "Kontrolluesit" për sa i përket të dhënave tuaja personale. Zakonisht, subjekti përgjegjës SPE për përpunimin e të dhënave tuaja personale është kompania që ofron Përmbajtjen ose aktivitetin e caktuar me të cilin po angazhoheni. Për të gjetur subjektin përgjegjës SPE, klikoni këtu. Nëse jeni ende të paqartë rreth subjektit përkatës SPE ose nëse keni pyetje të tjera rreth kësaj Politike, na kontaktoni duke përdorur opsionet e dhëna këtu. Zyrat e korporatës Sony Pictures Entertainment Inc. ndodhen në 10202 West Washington Boulevard, Culver City, Kaliforni 90232 SHBA. 

Ne e ndjekim këtë Politikë në përputhje me ligjet në fuqi në vendet në të cilat operojmë. Në disa juridiksione, ne mund të ofrojmë Njoftime shtesë për privatësinë dhe/ose kukit, specifike për produktet ose rajonin.

PIKAT KYÇE

Për më shumë informacion për secilën nga këto pika kyçe, shihni tekstin e plotë në Politikën e mëposhtme.

 Informacioni që jepni

Ne mbledhim disa kategori të caktuara të të dhënave personale që ju na jepni.

 Informacione të mbledhura nga palë të treta

Ne marrim gjithashtu disa të dhëna personale rreth jush nga palë të treta, si p.sh. aplikacione dhe ofrues të dhënash palë e tretë.

 Qëllimi dhe baza ligjore për përpunimin e informacioneve tuaja

Ne përdorim të dhënat personale për t'ju lejuar përdorimin e veçorive të Përmbajtjes, për të përpunuar regjistrimin ose abonimin tuaj, për të analizuar mënyrën se si e përdorni Përmbajtjen tonë dhe për t'ju ofruar Përmbajtjen e kërkuar për filmat, programet tona televizive dhe oferta të tjera. Aty ku kërkohet me ligj, ne mbështetemi në një sërë bazash ligjore për të përpunuar të dhënat tuaja personale, duke përfshirë edhe rastet kur ky përpunim është i nevojshëm për zbatimin e kontratës, kur është në interesin tonë legjitim ose interesin legjitim të një pale të tretë, miratimi juaj, ose kur është i nevojshëm për përputhjen me detyrimet tona ligjore.

 Kukit dhe teknologji të ngjashme

Ne përdorim kukit dhe teknologji të tjera gjurmimi për të personalizuar Përmbajtjen dhe reklamat, si dhe për të përmirësuar funksionin e Përmbajtjes sonë. Nëse kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ne do ta bëjmë këtë vetëm me pëlqimin tuaj.

 Ndarja e informacionit tuaj

Ne zbulojmë publikisht të dhënat tuaja personale kur ju postoni përmbajtje të gjeneruar nga përdoruesi nëpërmjet sajteve ose aplikacioneve tona. Ne mund të zbulojmë të dhënat personale me partnerët tanë të biznesit ose me kompani të tjera të Sony group në përputhje me legjislacionin në fuqi. Gjithashtu, ne ndajmë të dhënat me palë të treta që angazhojmë për të përpunuar të dhënat në emrin tonë ose kur ndarja në fjalë kërkohet me ligj, ose në disa situata të tjera.

 Transferime ndërkombëtare

Ne transferojmë të dhënat tuaja personale në Shtetet e Bashkuara ose në juridiksione të tjera ku ndodhemi ne ose ofruesit tanë të shërbimeve. Ne kemi në dispozicion masat e duhura mbrojtëse për të mbuluar këto transferime, nëse është e nevojshme (duke përfshirë transferimet nga ZEE ose MB).

 Të drejtat tuaja

Sipas legjislacionit në fuqi, ju mund të gëzoni disa të drejta të caktuara, të tilla si kërkesa për qasje, korrigjimi, fshirja, e drejta për të kundërshtuar ose tërhequr miratimin tuaj për përpunime të caktuara (duke përfshirë marketingun e drejtpërdrejtë) ose veprime të tjera në lidhje me të dhënat tuaja personale.

 Siguria e të dhënave

Ne ndërmarrim masa teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat personale nga humbja, keqpërdorimi, ndryshimi ose shkatërrimi i paqëllimshëm.

 Informacionet e kërkuara sipas kontratës

Megjithëse nuk keni detyrim ligjor për të na dhënë të dhëna personale, nëse nuk na jepni disa të dhëna personale, ne nuk do të mund t'i përmbushim të gjitha kushtet e kontratës sonë me ju sipas Kushteve të përdorimit të postuara në lidhje me këtë Politikë.

 Vendimmarrja dhe profilizimi i automatizuar

Ne nuk kryejmë asnjë vendimmarrje apo profilizim plotësisht të automatizuar që ka ndikim ligjor ose ndikim të ngjashëm të ndjeshëm për ju. 

 Ruajtja

Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale për jo më shumë seç nevojitet, për të përmbushur qëllimin për të cilin ato përpunohen.

 Ndryshime në këtë politikë

Ne mund ta rishikojmë këtë Politikë për privatësinë dhe kukit, për shembull, për të reflektuar ndryshimet në ligj, praktikat tona të mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave personale, veçoritë e Përmbajtjes ose përparimet në teknologji.

 Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje, shqetësim ose koment, na kontaktoni sipas të dhënave këtu

 

INFORMACIONI QË JEPNI

Ne mund të mbledhim kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale që ju na jepni kur përdorni Përmbajtjen:

 • Të dhëna identifikuese: Informacioni që na lejon t'ju dallojmë nga individë të tjerë. Kjo gjë mund të përfshijë informacione demografike, të tilla si: emri dhe mbiemri, datëlindja, gjinia, adresa postare emri i përdoruesit, fjalëkalimi dhe përgjigjet për pyetjet e sigurisë së llogarisë.
 • Të dhënat e kontaktit: Informacioni që na lejon t'ju kontaktojmë. Këtu mund të përfshihen: adresa e email-it dhe numri i telefonit.
 • Informacioni i pagesës: informacioni që na lejon ne ose ofruesit tanë palë të treta të përpunojmë pagesat, kur kërkohet për t'ju dhënë qasje te Miratimi ynë, blerja përkatëse ose statusi i abonimit dhe historiku i pagesave.
 • Hyrjet ose komentet tuajaInformacionet që ju jepni kur merrni pjesë në një nga konkurset tona, shortet me çmime ose në një nga anketat ose kërkimet tona për klientët.
 • Pyetjet tuaja: Informacionet që ju jepni kur na kontaktoni për të kërkuar mbështetje për klientin.
 • Përmbajtje e gjeneruar nga përdoruesi: Kur ne ju japim mundësinë për të ngarkuar ose për të ndarë përmbajtje të gjeneruar nga përdoruesi, ne do të mbledhim informacione që ju na jepni përmes Përmbajtjes sonë, të tilla si fotografitë, imazhet video ose përmbajtje tjetër që mund të ngarkoni.
 • Informacioni i përdorimit: Ne, së bashku me partnerët dhe ofruesit tanë të shërbimeve palë të treta, të tilla si Google Analytics dhe/ose Adobe Analytics, mund të përdorim një llojshmëri teknologjish që mbledhin dhe ofrojnë informacione rreth mënyrës së qasjes dhe përdorimit të Përmbajtjes. Informacionet e përdorimit mund të konsistojnë në llojin dhe versionin e shfletuesit të internetit, sistemin operativ, ofruesin e shërbimit, faqet e internetit, videot dhe aplikacionet që ke parë, kohën kur i keni parë dhe për sa kohë, historikun e lojërave ose videove, nivelin e aftësisë, informacionet demografike rreth jush (si p.sh. moshën, gjininë, gjuhën, vendndodhjen dhe fushat e interesit, nëse ka), brezin orar, gjuhën dhe çfarë ke parë përpara se të qaseshit në Përmbajtjen tonë. Për më shumë informacion rreth mbledhjes së disa prej këtyre informacioneve, shihni gjithashtu seksionin mbi Kukit dhe teknologjitë e ngjashme të gjurmimit.
 • Identifikuesit e pajisjes: Gjithashtu, ne mund të mbledhim automatikisht adresën tuaj të IP-së ose identifikues tjetër unik të kompjuterit, pajisjes celulare ose të një pajisjeje tjetër që përdorni për të pasur qasje në Përmbajtje. Një identifikues unik është një numër që i caktohet automatikisht pajisjes suaj kur ju qaseni në një faqe interneti ose në serverët e saj dhe kompjuterët tanë e identifikojnë pajisjen tuaj sipas këtij numri. Disa operatorë të shërbimit mund gjithashtu të na sigurojnë vendndodhjen fizike të pajisjes së përdorur për t'u qasur në Përmbajtje. Për më shumë informacion rreth mbledhjes së disa prej këtyre informacioneve, shihni gjithashtu seksionin mbi Kukit dhe teknologjitë e ngjashme të gjurmimit.

Sajtet dhe aplikacionet tona mund të përmbajnë lidhje për në sajte të tjera që nuk zotërohen ose kontrollohen nga ne. Kur largoheni nga sajti ose platforma jonë, informacionet tuaja mund të mblidhen nga një palë e tretë dhe mund t'i nënshtrohen njoftimit të tyre të privatësisë dhe kukive.

INFORMACIONE TË MBLEDHURA NGA PALË TË TRETA

Përmbajtja mund të përfshijë hiperlidhjet që lidhen me Përmbajtjen, përbërësit shtesë, faqet e internetit, vendndodhjet, platformat, aplikacionet ose shërbimet të tjera të operuara nga palë të treta ("Shërbime palë të treta"). Këto Shërbime palë të treta mund të përdorin kukit e tyre, sinjalizuesit e uebit dhe teknologji të tjera gjurmimi për të mbledhur informacione rreth jush në mënyrë të pavarur dhe mund të kërkojnë të dhënat personale nga ju. Në këto raste zbatohen politikat e tyre për privatësinë dhe jo kjo Politikë.

Disa funksionalitete të Përmbajtjes lejojnë ndërveprimet që ju filloni mes Përmbajtjes dhe disa Shërbimeve të caktuara palë të treta, si p.sh. rrjetet sociale palë të treta ("Veçoritë sociale"). Shembuj të Veçorive sociale përfshijnë: ju lejojnë të dërgoni përmbajtje, të tilla si kontaktet dhe fotografitë midis Përmbajtjes dhe një Shërbimi palë e tretë; të "pëlqeni" ose "ndani" përmbajtjen e SPE-së; të hyni në Përmbajtje duke përdorur llogarinë tuaj të shërbimit palë të tretë (p.sh. duke përdorur "Lidhu me Facebook" për t'u identifikuar në Shërbim); si dhe të lidhni Përmbajtjen me një Shërbim palë të tretë (p.sh. për të marrë dhe për të nxjerrë informacione drejt ose nga Përmbajtja). Nëse përdorni Veçoritë sociale dhe Shërbime të tjera palë të tretë të mundshme, informacioni që postoni ose për të cilin jepni qaje mund të shfaqet publikisht në Përmbajtje ose nga Shërbimi palë e tretë që përdorni. Po kështu, nëse postoni informacion mbi një Shërbim palë të tretë që i referohet Përmbajtjes (p.sh. duke përdorur një thurje të lidhur me SPE ose kompanitë e Sony Group në një postim në Twitter ose përditësim statusi), postimi juaj mund të përdoret në Përmbajtje ose në lidhje me të, ose në të kundërt nga SPE apo kompanitë e Sony Group. Gjithashtu, edhe SPE dhe pala e tretë mund të kenë qasje në disa informacione të caktuara rreth jush dhe përdorimit të Përmbajtjes dhe të çdo Shërbimi palë të tretë nga ana juaj.  Në disa rrethana të caktuara, shërbimet palë e tretë mund t'i japin SPE-së të dhëna personale të caktuara, si p.sh. të dhëna identifikuese, informacione demografike, informacione për kontaktin, komentet dhe përmbajtjet tuaja të gjeneruara nga përdoruesi, informacione mbi përdorimin, konkluzione rreth jush dhe identifikues të pajisjes.  Deri në masën përkatëse sipas ligjit në fuqi, në vendet ku ne kontrollojmë të dhënat tuaja personale së bashku me palët e treta, ne do t'ju japim informacione rreth kësaj marrëdhënieje në momentin e mbledhjes ose nëpërmjet Veglës së miratimit të kukive.

QËLLIMI DHE BAZA LIGJORE PËR PËRPUNIMIN E INFORMACIONEVE TUAJA

Ne përdorim kategoritë e të dhënave personale të përshkruara më sipër për qëllimet e mëposhtme, dhe aty ku na kërkohet të kemi bazë ligjore, ne mbështetemi në bazat ligjore të mëposhtme:

Për të përmbushur një kontratë ose për të marrë masa në lidhje me një kontratë:

 • Për të përpunuar regjistrimin tuaj në një sajt ose aplikacion, ose për të hyrë në një konkurs, shorte me çmime ose garë
 • Për të dërguar informacione në lidhje me ndryshime në kushtet apo politikat tona dhe mesazhe të tjera transaksionare
 • Për të përpunuar pagesën tuaj dhe për të përmbushur porosinë tuaj të blerjes ose shërbimin e abonimit
 • Për të krijuar ose administruar llogarinë ose abonimet tuaja në internet

Kur kjo është e nevojshme për qëllime që janë në interesat tona legjitime ose në interesat legjitime të palëve të treta. Këto interesa janë:

 • T'ju ofrojmë qasje në Përmbajtje dhe veçoritë në sajte dhe aplikacione
 • T'ju dërgojmë informacionet që keni kërkuar
 • Të garantojmë sigurinë e sajteve dhe aplikacioneve tona, duke u përpjekur të parandalojmë aktivitete të paautorizuara ose keqdashëse
 • Të zbatojmë pajtueshmërinë me Kushtet e përdorimit të postuara në lidhje me këtë Politike dhe politika të tjera
 • Të ndihmojmë organizata të tjera (si p.sh. zotëruesit e të drejtave të autorit) të ushtrojnë të drejtat e tyre
 • Të përcaktojmë vendndodhjen tuaj të përafërt dhe të përshtatim Përmbajtjen tonë (p.sh. gjuha, monedha, kufizimet territoriale)
 • Të përshtatim Përmbajtjen, duke përfshirë ofrimin e Përmbajtjes së personalizuar në kontekstin e shërbimeve tona të transmetimit
 • Të analizojmë mënyrën se si përdoret Përmbajtja (duke përfshirë shpeshtësinë dhe kohëzgjatjen e shikimeve)
 • Të përmirësojmë shërbimet tona, duke përfshirë analizimin e komenteve tuaja të dhëna nëpërmjet një ankete ose kërkimi për klientët
 • Të përshtatim reklamat dhe ofertat për ju, nëse lejohet nga ligji në fuqi
 • T'ju ofrojmë mbështetje për klientin

Ku ju na jepni miratimin tuaj:

 • Ku ju na kërkoni t'ju dërgojmë informacione marketingu nëpërmjet një mënyre ku kemi nevojë për miratimin tuaj (për shembull, email për qëllime marketingu)
 • Të përshtatim reklamat dhe ofertat për ju, ku kërkohet miratim sipas ligjit në fuqi
 • Ku kërkohet nga legjislacioni në fuqi, miratim për të vendosur kuki dhe për të përdorur teknologji të ngjashme.  Për më shumë informacion, shihni gjithashtu seksionin mbi Kukit dhe teknologjitë e ngjashme të gjurmimit.
 • Për një rast tjetër ku ne kërkojmë miratimin tuaj për një qëllim të cilin do t'jua shpjegojmë në momentin e duhur
 • Kur ne ofrojmë shërbimet tona në linjë për fëmijët dhe përpunimi përkatës kërkon miratim, deri në masën e kërkuar nga ligji (për shembull, për shkak se fëmija është nën moshën e duhur), ne kërkojmë miratimin nga prindi ose kujdestari për ta bërë këtë gjë.

Ku është e nevojshme që ne të jemi në përputhje me detyrimet tona ligjore:

 • Në përgjigje të kërkesave nga qeveria, rregullatorët ose autoritetet gjyqësore ose të zbatimit të ligjit që kryejnë një hetim.
 • Të jemi në përputhje me rregullat tatimore ose të kontabilitetit, ose detyrime të tjera ligjore sipas ligjit në fuqi.

KUKIT DHE TEKNOLOGJI TË NGJASHME GJURMIMI

Kukit, sinjalizuesit e uebit (njohur ndryshe si "pikselë gjurmues") dhe teknologji të tjera gjurmimi mund të përdoren nga SPE dhe nga palë të treta, duke përfshirë kompani të tjera të Sony Group, për të mbledhur informacione rreth ndërveprimeve tuaja me Përmbajtjen ose me email-et që ju dërgon SPE, duke përfshirë informacione rreth sjelljes suaj të shfletimit dhe blerjeve.

Ne i përdorim teknologjitë gjurmuese për tri qëllime:

 • T'ju ofrojmë shërbimin(et) dhe cilësimin(et) që keni kërkuar: për shembull, t'ju lejojmë të navigoni midis faqeve në mënyrë efikase, t'ju mbajmë të identifikuar gjatë vizitës, të kontrollojmë për defekte dhe gabime në Përmbajtje, të respektojmë legjislacionin në fuqi dhe të garantojmë sigurinë e Përmbajtjes. Zakonisht, ne mbledhim informacione të llogarisë, si p.sh. emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin, identifikuesit e pajisjes, informacione mbi përdorimin që lidhet me gabimet, defektet ose problemet në lidhje me sigurinë e Përmbajtjes, si dhe preferencat që ju zgjidhni për këto qëllime.
 • Të shfaqim reklama dhe rekomandime për Përmbajtje që përshtaten më mirë me interesat tuaja: për shembull, ne përdorim teknologjitë e gjurmimit për të kujtuar Përmbajtjen që ju ka interesuar, për të bërë rekomandime për përmbajtjen dhe për ta personalizuar atë dhe më pas e përdorim këtë për të na ndihmuar që t'ju shfaqim reklama më të përshtatshme për ju, edhe kur jeni në një sajt tjetër. Teknologjitë e gjurmimit ndihmojnë gjithashtu në kufizimin e numrit të shfaqjes së një reklamë, në matjen e efikasitetit të fushatave të reklamave dhe ndihmojnë që ne dhe të tjerë të gjurmojmë nëse reklamat janë shfaqur siç duhet. Zakonisht, ne mbledhim informacione të kontakteve, identifikues të pajisjes, si p.sh. adresa e IP-së dhe informacione mbi përdorimin, si p.sh. historiku i shfletimit dhe i gjërave që keni parë, për këtë arsye.

  Gjithashtu, ne lejojmë edhe organizata të tjera që të përdorin teknologjitë e gjurmimit për këto qëllime reklamimi. Për më tepër, ne punojmë me platforma dhe faqe interneti palë të treta (si p.sh. platformat e rrjeteve sociale) për të shfaqur për ju dhe të tjerë reklama të synuara për këto shërbime dhe platforma palë të treta, dhe mund të konvertojmë adresën tuaj të email-it, numrin e telefonit ose informacione të tjera në një vlerë unike dhe t'ua ofrojmë ato këtyre platformave palë të treta për qëllime përputhjeje. Mund të gjeni informacione rreth këtyre platformave dhe faqeve interneti palë të treta në Veglën tonë të miratimit të kukive

  Deri në masën e lejuar me ligj, ne do t'ju kërkojmë miratim përpara se të vendosim këto kuki. Për të mësuar më shumë rreth disa kukive të caktuara të përdorura për reklamime në bazë të interesave, siç përshkruhet më sipër nga palët e treta, duke përfshirë gjurmimin në disa pajisje, dhe për të ushtruar disa zgjedhje të caktuara në lidhje me këto kuki, vizitoni Aleancën e Reklamave Dixhitale, Iniciativën e reklamave në rrjet, Aleancën e Reklamave Dixhitale-Kanada, Aleancën Evropiane të Reklamave Dixhitale Interaktive në cilësimet e pajisjes suaj.

 • Për të analizuar dhe përmirësuar përvojën tuaj të shfletimit: për të analizuar se cila Përmbajtje është më e njohura dhe shihet më shumë dhe cila më pak dhe për të na dhënë informacione të përgjithshme rreth përdoruesve të Përmbajtjes (si p.sh. mosha, gjinia dhe fushat e interesit). Gjithashtu, ne kujtojmë zgjedhjet që keni bërë, si p.sh. gjuha ose rajoni, për të përmirësuar dhe personalizuar përvojën tuaj.  Ne mund të mbajmë mend dhe vendin ku keni ndërprerë shikimin e Përmbajtjes, në mënyrë që të ktheheni te i njëjti vend kur ta shihni përsëri Përmbajtjen.  Zakonisht, ne mbledhim identifikues të pajisjes, si p.sh. adresa e IP-së dhe informacione mbi përdorimin, si p.sh. historiku i shfletimit, pajisja dhe lloji i shfletuesit dhe sistemi operativ, për këtë qëllim.  Ne përdorim shërbimet analitike të ofruara nga Adobe, Google dhe të tjerë për të na ndihmuar të analizojmë dhe përmirësojmë përvojën tuaj të shfletimit, siç përshkruhet në këtë paragraf; politikat e tyre për kukit mund t'i gjeni në lidhjet e mëposhtme këtu për Adobe dhe këtu për Google. Deri në masën e lejuar me ligj, ne do t'ju kërkojmë miratim përpara se të vendosim këto kuki. Nëse ndryshoni mendim ose nëse nuk doni që ne të përdorim në këtë mënyrë informacionin rreth vizitave tuaja, klikoni këtu për Adobe dhe këtu për Google, për të dalë nga shërbimet e tyre dhe ndiqni udhëzimet më poshtë për shërbime të tjera analitike.  

 

Si të menaxhoni teknologjitë e gjurmimit

Ne i mbajmë informacionet e mbledhura nga kukit jo më gjatë se periudha maksimale e lejuar me ligj.

Deri në masën e kërkuar me ligj, ne do t'ju kërkojmë miratim dhe do t'ju ofrojmë një lidhje për te kjo Politikë përpara se të vendosim kuki jo-thelbësore (d.m.th. kukit në kategoritë (2) dhe (3) më lart) dhe përpara se të përdorim etiketat e pikselëve në email-et e dërguara te ju (të cilat i kërkojmë në të njëjtën kohë që ju drejtoni preferencat e marketingut). Mund ta tërhiqni këtë miratim në çdo kohë duke përdorur metodat e përshkruara më poshtë, ose siç përshkruhet ndryshe në Përmbajtje. 

Nëse jeni duke e përdorur Përmbajtjen tonë nëpërmjet një shfletuesi dhe përdoren kuki, mund të ndryshoni preferencat e kukive dhe të tërhiqni miratimin në çdo kohë duke përdorur Veglën e miratimit të kukive. Nuk është e nevojshme të keni aktivizuar kukit për të përdorur Përmbajtjen tonë, por çaktivizimi i tyre mund të ndikojë në përvojën tuaj në sajtet dhe aplikacionet tona.

Përveç kësaj, menyja e Ndihmës në shiritin e menysë së shumicës së shfletuesve ju tregon se si të parandaloni që shfletuesi të mos pranojë kuki të reja, si të fshini kukit e vjetra, si ta bëni që shfletuesi t'ju njoftojë kur merrni një kuki të re dhe si t'i çaktivizoni kukit plotësisht.

Teknologjitë e identifikimit të vendndodhjes

Sipas ligjeve në fuqi, ne mund të përdorim softuerin e GPS (sistemet e pozicionimit global), filtrimin gjeografik dhe teknologji të tjera që identifikojnë vendndodhjen për t'ju gjetur (ndonjëherë saktësisht) për qëllime të tilla si verifikimi i vendndodhjes suaj dhe ofrimi ose kufizimi i përmbajtjes (p.sh. kufizimet territoriale) dhe reklama të bazuara në vendndodhjen tuaj. Ju mund të çaktivizoni gjurmimin e saktë të vendndodhjes gjeografike nëpërmjet cilësimeve të vendndodhjes në pajisjen tuaj dhe/ose në Përmbajtjen tonë (nëse ka). 

PlayStation, Apple iOS, pajisjet Android dhe pajisje të tjera të lidhura

Kur hapni aplikacione të caktuara nga këto pajisje, kukit dhe teknologjitë e tjera të gjurmimit do të ruhen automatikisht në pajisjen tuaj për qëllimet e mëposhtme: për t'ju mbajtur të identifikuar, për të menaxhuar kodet PIN të kontrollit prindëror, raportimin financiar dhe për qëllime të tjera të lejuara nga legjislacioni në fuqi. Këto kuki janë thelbësore për funksionimin e aplikacionit. Në varësi të pajisjes që jeni duke përdorur, mund të tërhiqeni ose t'i hiqni këto kuki nga pajisja nëpërmjet cilësimeve ose duke fshirë aplikacionin ose llogarinë tuaj.

SI DHE ME KË I NDAJMË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE

Ne mund t'i ndajmë të dhënat tuaja personale në rrethanat e mëposhtme:

 • Me miratimin tuaj (duke përfshirë për marketing apo promocione). Mund të kërkojmë miratimin tuaj për të ndarë të dhënat tuaja personale me palë të treta për qëllimet e tyre të marketingut dhe nëse jepni miratimin, do t'i ndajmë ato në përputhje me legjislacionin në fuqi.  Për shembull, mund të ndajmë t'i dhënat tuaja personale me partnerët e marketingut dhe të promovimit, platformat e rrjeteve sociale dhe me partnerët e biznesit.  Ne ju japim emrin e palëve të treta me të cilat ndajmë të dhënat tuaja personale në momentin e marrjes së miratimit tuaj.  Ndonjëherë, nëpërmjet përdorimit të një veçorie ndërvepruese të një miniaplikacioni apo të një aplikacioni, ju mund të na kërkoni që të ndajmë të dhënat tuaja personale me një palë të tretë dhe në këto rrethana ne do të veprojmë kështu në përputhje me ligjin në fuqi.  Për më tepër, nëse zgjidhni të regjistroheni për një promocion, si p.sh. një konkurs, shorte me çmim ose garë, të dhënat tuaja personale mund t'i zbulohen palëve të treta për qëllimet e administrimit të këtyre promocioneve dhe në përputhje me kushtet e tyre. Kjo mund të nënkuptojë gjithashtu që të dhënat tuaja personale do të përfshihen në një listë fituesish apo në një listë të vendeve të para. Nëse dorëzoni përmbajtje të gjeneruara nga përdoruesi në një sajt apo aplikacion, ajo përmbajtje do të zbulohet publikisht.
 • Palë të treta që ofrojnë shërbime në emrin tonë. Ne ndajmë të dhëna me partnerët tanë të biznesit, si dhe me palët e treta që kryejnë funksione në emrin tonë, si p.sh. strehojnë ose përdorin sajtet dhe aplikacionet tona, dërgojnë email-e, kryejnë shërbime marketingu dhe reklamimi dhe kryejnë analizën tonë të të dhënave. Kur kryeni një blerje në një prej sajteve apo aplikacioneve tona, ne do të ndajmë të dhënat tuaja personale me palë të treta për të përpunuar pagesën tuaj me kartë apo për të dorëzuar porosinë tuaj.
 • Ndarja me filialet. Ne ndajmë të dhënat tuaja personale me subjektet SPE të cilat janë të përfshira kur ne përpunojmë të dhënat për qëllimet e listuara më sipër. Ne mund të ndajmë gjithashtu të dhënat tuaja personale me kompani të tjera të Sony group për qëllime analitike dhe marketingu të drejtpërdrejtë, në përputhje me ligjin në fuqi. Subjekti përgjegjës për menaxhimin e të dhënave personale sipas këtij seksioni është i listuar këtu.
 • Riorganizimi i biznesit. SPE ose çdonjëri prej aktiveve të tij, duke përfshirë Përmbajtjen, mund të shitet ose mund të kryhen transaksione të tjera në të cilat të dhënat tuaja personale mund të konsiderohen si një nga aktivet e biznesit të transaksionit. Në këtë rast, të dhënat tuaja personale mund të transferohen te blerësi ose te blerësi i mundshëm deri në masën e lejuar me ligj, si pjesë e transaksionit ose gjatë çdo procesi të kontrollit të hollësishëm.
 • Zbulimi i detyrueshëm dhe Mbrojtjet ligjore. Ne mund të ndajmë informacione me qeverinë, autoritete të zbatimit të ligjit dhe me palë të tjera të përfshira në, ose të parashikuara në, procedura ligjore për të përmbushur një detyrim ligjor, kur besojmë në mirëbesim që ligji e kërkon atë, për të verifikuar ose zbatuar Kushtet e përdorimit të postuara në lidhje me këtë Politikë ose kur kjo është e nevojshme për ne ose për palë të treta për të mbrojtur të drejtat, pronësinë ose sigurinë tonë apo të tyre.

TRANSFERIMET NDËRKOMBËTARE TË TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Përmbajtja jonë strehohet dhe përdoret nga ne ose nga ofruesit e shërbimeve tona në Shtetet e Bashkuara dhe në vende të tjera. Si të tilla, të dhënat tuaja personale do të transferohen dhe do të përpunohen në Shtetet e Bashkuara dhe në shtetet të tjera që mund të mos ofrojnë të njëjtin nivel mbrojtjeje të dhënash si shteti juaj i banimit. Për një listë të shteteve ku të dhënat tuaja personale mund të transferohen, shikoni këtu. Ne ofrojmë mbrojtje të përshtatshme për transferimet ndërkombëtare në përputhje me ligjin për transferimet ndërkombëtare të të dhënave. Për sa i përket transferimeve me orgjinë nga një shtet apo rajon, si Mbretëria e Bashkuar apo Zona Ekonomike Evropiane ("ZEE"), dhe nëse transferimi nuk kryhet në një shtet, që është subjekt i një vendimi apo rregulloreje përshtatshmërie (apo një ekuivalenti), ne zbatojmë zgjidhjet e përshtatshme për të adresuar transferimet ndërkufitare siç kërkohet nga ligji në fuqi, si p.sh. në lidhje me ZEE-në, klauzolat standarde kontraktuale të miratuara nga Komisioni Evropiane; dhe në lidhje me MB-në, klauzolat standarde kontraktuale të miratuara nga qeveria e MB-së. Sipas këtyre ligjeve, ju mund të kërkoni një kopje të mekanizmave të përshtatshme që kemi ngritur, duke na kontaktuar siç është detajuar këtu.  Në rastet kur miratimi juaj kërkohet nga ligji në fuqi për transferimin ndërkombëtar të të dhënave tuaja personale, duke përdorur Përmbajtjen dhe duke na dhënë të dhënat tuaja personale, ju pranoni transferimin ndërkombëtar të të dhënave tuaja personale.

TË DREJTAT TUAJA

Në rastet kur kërkohet nga ligji në fuqi, ju mund të keni të drejtë të merrni një konfirmim që ne mbajmë të dhëna personale të caktuara që lidhen me ju, të verifikoni përmbajtjen e tyre, origjinën dhe saktësinë e tyre, si dhe keni të drejtë të qaseni, rishikoni, mbartni, fshini, bllokoni, të kundërshtoni ose tërhiqni miratimin për përpunimin e të dhënave personale të caktuara (pa cenuar ligjshmërinë e përpunimit bazuar në miratimin para tërheqjes së tij). Në veçanti, mund të na kërkoni të mos përdorim të dhënat tuaja personale, kur ne kryejmë profilizime për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë ose për ndonjë përpunim tjetër bazuar në miratimin tuaj.

Vizitoni këtë faqe për të dorëzuar një kërkesë për të ushtruar të drejtën tuaj të zbatueshme dhe për të na kontaktuar në lidhje me pyetjet e përgjithshme për privatësinë.  Ne mund të kërkojmë informacione të caktuara me qëllim verifikimin e identitetit të individit që kërkon qasje në të dhënat e tij ose të saj personale.

Ne do të bëjmë përpjekje të arsyeshme për të bërë ndryshimet e kërkuara në bazat tona të të dhënave aktive dhe përkatëse të konsumatorit sa më shpejt që të jetë e mundur, por jo gjithmonë është e mundur që të ndryshojmë, heqim ose fshijmë informacione apo postime publike nga bazat tona të të dhënave dhe të dhënat e mbetura dhe/ose të ruajtura mund të mbeten të arkivuara pas kësaj, nëse mbajtja e këtyre të dhënave nga ana jonë është pjesë e një përjashtimi nga përmbushja e të drejtave tuaja për të dhënat sipas ligjit në fuqi.  Për më tepër, ne rezervojmë të drejtën të ruajmë të dhënat tuaja personale (a) siç lejohet nga ligji n fuqi; (b) siç kërkohet nga ligji në fuqi; dhe (c) për aq kohë sa është e nevojshme, për të përmbushur qëllimet për ruajtjen e të dhënave, përveçse në masën kur është e ndaluar nga ligji në fuqi. 

Mund të tërhiqeni nga marrja e buletineve me email duke ndjekur udhëzimet e tërheqjes që ju ofrohen në email-et në fjalë. Nëse regjistroheni për të marrë mesazhe me SMS ose MMS, mund të çabonoheni nga këto mesazhe të marra duke iu përgjigjur "STOP". Mesazhet në llogaritë e transaksioneve nuk do të ndikohen nëse tërhiqeni nga komunikimet e marketingut.

SIGURIA E TË DHËNAVE

Ne ndërmarrim masat e duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të Dhënat personale nga humbja, keqpërdorimi, ndryshimi ose shkatërrimi i paqëllimshëm.  Ne mbrojmë informacionin tuaj në përputhje me standardet e kërkuara nga legjilacioni i zbatueshëm, po gjithsesi duhet të mbani parasysh se me ndryshimin e teknologjive nuk mund të garantojmë perfeksionin ose padepërtueshmërinë e masave të sigurisë.  Nëse keni arsye për të besuar se ndërveprimi juaj me ne nuk është më i sigurt, na kontaktoni menjëherë siç detajohet në faqen "Na kontakto" më poshtë.

INFORMACIONET E KËRKUARA SIPAS KONTRATËS

Nuk jeni i detyruar të jepni të gjitha të dhënat personale të identifikuara në këtë Politikë për privatësinë dhe kukit për të përdorur Përmbajtjen tonë ose për të ndërvepruar me ne jashtë linje, por disa funksione të caktuara nuk do të jenë të disponueshme nëse nuk jepni të dhëna të caktuara personale. Nëse nuk jepni të dhëna personale të caktuara, ne mund të mos jemi në gjendje t'i përgjigjemi kërkesës suaj, të kryejmë një transaksion me ju ose t'ju ofrojmë marketing që besojmë se do të jetë i vlefshëm për ju.

VENDIMMARRJA DHE PROFILIZIMI I AUTOMATIZUAR

Ne nuk përdorim vendimmarrje të automatizuar pa ndërhyrje njerëzore, përfshi profilizimin, në një mënyrë që prodhon efekte juridike në lidhje me ju ose që ndikon në mënyrë të konsiderueshme te ju.

RUAJTJA

Për të dhënat personale që grumbullojmë dhe përpunojmë për qëllimet e përshkruara më sipër, ne i mbajmë këto të dhëna personale jo më gjatë se periudha e nevojshme për të përmbushur qëllimet e parashtruara në këtë Politikë për privatësinë dhe kukit. Kjo mund të përfshijë ruajtjen e të dhënave tuaja personale jo më gjatë se periudha në të cilën ju ofrojmë shërbimet tona në mënyrë që të adresojmë të drejtat dhe detyrimet tatimore, të korporatës, të përputhshmërisë, proceset gjyqësore dhe të drejta e detyrime të tjera ligjore. Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale që lidhen me aktivitetet e marketingut për periudhën kohore të lejuar nga ligji në fuqi (përveç nëse e tërhiqni miratimin tuaj më herët) dhe me kërkesë ne do t'i fshijmë në mënyrë të sigurt këto të dhëna në përputhje me ligjin në fuqi.

NDRYSHIME NË KËTË POLITIKË

Ne mund ta përditësojmë këtë Politikë për privatësinë dhe kukit herë pas here sipas ndryshimit të praktikave tona të shërbimeve dhe privatësisë, ose siç kërkohet nga ligji. Data e hyrjes në fuqi e Politikës sonë për privatësinë dhe kukit është postuar më lart dhe ne ju inkurajojmë që të vizitoni Përmbajtjen tonë në mënyrë periodike për të qëndruar të informuar në lidhje me praktikat tona të privatësisë. Ne do të postojmë versionin e përditësuar të Politikës për privatësinë dhe kukit në Përmbajtjen tonë dhe do të kërkojmë miratimin tuaj kur kërkohet ligjërisht sipas legjislacionit në fuqi.

NA KONTAKTONI

Nëse keni pyetje apo komente në lidhje me këtë Politikë për privatësinë dhe kukit apo rreth praktikave tona të privatësisë, na kontaktoni duke klikuar një prej opsioneve këtu ose na shkruani në adresën përkatëse të subjektit të listuar këtu.

Gjithashtu, mund të keni të drejtë të dorëzoni një ankesë te një autoritet mbikëqyrës për mbrojtjen e të dhënave në vendin ku banoni, ku punoni ose ku konsideroni se u krye shkelja e mbrojtjes së të dhënave.

***

© 2022 Sony Pictures Entertainment Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.