Overslaan en naar de inhoud gaan

PRIVACY- EN COOKIESBELEID

Ingangsdatum: Dit Privacy- en cookiesbeleid gaat in op 27 July, 2022.

Dit Privacy- en cookiesbeleid geldt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving voor alle websites, apps, en onlinekenmerken van Sony Pictures Entertainment Inc. (“Content”) die doorlinken naar dit Privacy- en cookiesbeleid (“Beleid”).

In dit Beleid gebruiken wij "SPE" of "wij," "ons" en "onze" om te verwijzen naar Sony Pictures Entertainment Inc. en/of bepaalde van haar dochtermaatschappijen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van informatie die persoonlijk tot u herleidbaar is (“Persoonsgegevens”) gezamenlijk, en die met betrekking tot uw Persoonsgegevens de “Verwerkingsverantwoordelijken” zijn. De SPE-entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is normaal de onderneming die zorgdraagt voor de betreffende Content of activiteit waar u mee bezig bent. Klik hier  om de lokaal verantwoordelijke SPE-entiteit te vinden. Wanneer het nog steeds niet duidelijk is voor u wie de relevante SPE-entiteit is of wanneer u verdere vragen hebt over dit Beleid, neem dan a.u.b. contact met ons op via de hier vermelde opties. Het hoofdkantoor van Sony Pictures Entertainment Inc. is gevestigd te 10202 West Washington Boulevard, Culver City, Californië 90232 VS.

Wij volgen dit Beleid overeenkomstig de toepasselijke wetgeving in de plaatsen waar wij werkzaam zijn. In sommige rechtsgebieden kunnen wij aanvullende Privacy- en/of cookieskennisgevingen doen die speciaal voor de producten of de regio gelden.

HOOFDPUNTEN

Zie voor meer informatie over elk van deze hoofdpunten de volledige tekst van het Beleid hieronder.

 Informatie die u verstrekt

Wij verzamelen bepaalde categorieën Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

 Door derden verzamelde informatie

Wij ontvangen ook bepaalde Persoonsgegevens van u van derden, zoals applicaties van derden en derden-gegevensverstrekkers.

 Doel en rechtsgrond voor de verwerking van uw informatie

Wij gebruiken Persoonsgegevens om uw gebruik van de kenmerken in de Content mogelijk te maken, om uw registratie of abonnement te verwerken, om uw gebruik van onze content te analyseren en om u te voorzien van de gevraagde Content met betrekking tot onze films, onze TV-programma’s en ander aanbod. Wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, beroepen wij ons op een aantal rechtsgronden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, zoals wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wanneer het in het gerechtvaardigde belang is van ons of van een derde, uw toestemming of wanneer het noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

 Cookies en soortgelijke technologieën

Wij maken gebruik van cookies en andere tracking-technologieën om Content en reclame te personaliseren en om onze Content beter te laten functioneren. Indien de toepasselijke wetgeving ons hiertoe verplicht, zullen wij dit uitsluitend met uw toestemming doen.

 Delen van uw informatie

Wij maken uw Persoonsgegevens openbaar wanneer u door gebruikers gegenereerde content via onze sites of apps plaatst. Wij mogen Persoonsgegevens doorgeven aan onze zakenpartners of andere ondernemingen van de Sony-groep overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Wij delen ook gegevens met derden die wij inschakelen om namens ons gegevens te verwerken of wanneer een dergelijk delen wettelijk verplicht is, of in bepaalde andere situaties.

 Internationale doorgiften

Wij geven uw Persoonsgegevens door naar de Verenigde Staten of andere rechtsgebieden waarin wij of onze dienstverleners zich bevinden. Wij hebben passende waarborgen die zich uitstrekken tot deze doorgiften, indien nodig (waaronder doorgiften buiten de EER of het VK).

 Uw rechten

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kunt u bepaalde rechten hebben, zoals verzoeken om inzage, rectificatie of wissing, het recht van bezwaar of het recht op intrekking van uw toestemming voor een bepaalde verwerking (waaronder direct marketing) of andere handelingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

 Gegevensbeveiliging

Wij hanteren technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of onopzettelijke vernietiging.

 Informatie die op grond van een overeenkomst verplicht is

Hoewel u wettelijk niet verplicht bent om Persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunnen wij, wanneer u bepaalde Persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, niet alle bepalingen van onze overeenkomst met u nakomen op grond van de Gebruiksvoorwaarden die in verband met dit Beleid zijn geplaatst.

 Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij voeren geen volledig geautomatiseerde besluitvorming of profilering uit die voor u rechtsgevolgen of andere belangrijke effecten heeft.

 

 Bewaring

Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is ter realisering van het doel waarvoor zij verwerkt zijn.

 Wijzigingen in dit beleid

Wij kunnen dit Privacy- en cookiesbeleid wijzigen, bijvoorbeeld om wijzigingen in de wetgeving, onze praktijken op het gebied van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens, de kenmerken van de Content of technologische verbeteringen weer te geven.

 Contact met ons opnemen

Mocht u vragen, zorgen of opmerkingen hebben, neem dan a.u.b. contact met ons op zoals hier aangegeven.

INFORMATIE DIE U VERSTREKT

Wij kunnen de volgende categorieën Persoonsgegevens verzamelen die u bij gebruik van de Content aan ons verstrekt:

 • Identificatiegegevens: informatie waarmee wij u van andere personen kunnen onderscheiden. Hiertoe kan demografische informatie behoren zoals: naam en achternaam, geboortedatum, geslacht, postadres, gebruikersnaam, wachtwoord en antwoorden op vragen in verband met accountbeveiliging.
 • Contactinformatie: informatie waarmee wij met u in contact kunnen blijven. Hiertoe kunnen een e-mailadres en telefoonnummer behoren.
 • Betalingsinformatie: informatie waarmee wij of onze derde-leveranciers betalingen kunnen verwerken indien nodig om u toegang te bieden tot onze Content, een bijbehorende aankoop- of abonnementstatus, en de betalingshistorie.
 • Uw inzendingen of commentaar: informatie die u verstrekt bij deelname aan een van onze competities of verlotingen of een van onze enquêtes of klantenonderzoeken.
 • Uw vragen: informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt voor support als klant.
 • Door gebruikers gegenereerde content: wanneer wij u de mogelijkheid bieden om door gebruikers gegenereerde content te uploaden of delen, verzamelen wij de informatie die u via onze Content aan ons verstrekt, zoals foto’s, videobeelden of andere content die u misschien uploadt.
 • Gebruiksinformatie: Wij en onze derden-partners en -dienstverleners, zoals Google Analytics en/of Adobe Analytics, kunnen een verscheidenheid aan technologieën gebruiken die informatie verzamelen en verstrekken over hoe de Content wordt benaderd en gebruikt. Gebruiksinformatie kan bestaan uit uw internetbrowsertype en -versie, besturingssysteem, provider, de door u bekeken webpagina’s, video’s en apps, het tijdstip waarop u die bekeek en hoe lang, game- of videohistorie, bekwaamheidsniveau, demografische informatie over u (zoals uw leeftijd, geslacht, taal, locatie en interessegebieden, waar beschikbaar), tijdzone, taal, en wat u aan het bekijken was voordat u onze Content benaderde. Zie voor meer informatie over de verzameling van een deel van deze informatie a.u.b. ook de paragraaf over Cookies en soortgelijke trackingtechnologie.
 • Identificatiekenmerken van uw apparaat: wij kunnen ook automatisch uw IP-adres of ander uniek identificatiekenmerk voor de computer, het mobiele apparaat, de technologie of ander apparaat die/dat u voor het benaderen van de Content gebruikt, verzamelen. Een unieke identificatiecode is een nummer dat automatisch aan uw apparaat wordt toegewezen wanneer u toegang krijgt tot een website of de servers daarvan, en onze computers identificeren uw apparaat aan de hand van dit nummer. Sommige providers kunnen ook de fysieke locatie van het apparaat dat voor de benadering van de Content wordt gebruikt, aan ons doorgeven. Zie voor meer informatie over de verzameling van een deel van deze informatie a.u.b. ook de paragraaf over Cookies en soortgelijke trackingtechnologie.

Onze sites en applicaties kunnen links bevatten naar andere sites waarvan wij geen eigenaar zijn of die niet door ons gecontroleerd worden. Wanneer u onze site of ons platform verlaat, kan uw informatie door een derde worden verzameld en onderworpen zijn aan de privacy- en cookiekennisgeving van die derde.

DOOR DERDEN VERZAMELDE INFORMATIE

De Content kan hyperlinks in samenhang met de Content, plug-ins, websites, locaties, platforms, applicaties of andere door derden geëxploiteerde diensten bevatten ("Dienst(en) van Derden"). Deze Diensten van Derden kunnen gebruik maken van hun eigen cookies, webbakens en andere trackingtechnologie om zelfstandig informatie over u te verzamelen en kunnen u om Persoonsgegevens vragen. In dergelijke gevallen geldt hun privacybeleid, en niet dit Beleid.

Bepaalde functionaliteit op de Content staat interactie toe die u initieert tussen de Content en bepaalde Diensten van Derden, zoals sociale netwerken van derden ("Sociale Functionaliteit"). Voorbeelden van Sociale Functionaliteit zijn onder meer: u in staat stellen om content zoals contacten en foto’s tussen de Content en een Dienst van een Derde te sturen; het “liken” of “delen” van content van SPE; het inloggen op de Content met gebruikmaking van uw account voor de Dienst van de Derde (bijv. Facebook Connect gebruiken om in te loggen op de Dienst) en om de Content op andere wijze te verbinden met een Dienst van een Derde (d.w.z. het trekken van informatie uit, of het doorgeven van informatie aan, de Content). Indien u Sociale Functionaliteit gebruikt, en mogelijk andere Diensten van Derden, kan de informatie die u plaatst of waartoe u toegang verleent in het openbaar worden getoond op de Content, of door de door u gebruikte Dienst van een Derde. En wanneer u informatie op een Dienst van een Derde post die naar de Content verwijst (bijvoorbeeld door gebruikmaking van een hashtag die verbonden is met SPE of ondernemingen van de Sony-groep in een tweet of statusupdate), dan kan uw post worden gebruikt op of in verband met de Content of anderszins door SPE en de ondernemingen van de Sony-groep. Ook is het mogelijk dat zowel SPE als de derde toegang hebben tot bepaalde informatie over u en uw gebruik van onze Content en een Dienst van een Derde. Diensten van Derden kunnen in bepaalde gevallen Persoonsgegevens verstrekken aan SPE, zoals identificatiegegevens, demografische informatie, contactinformatie, uw commentaar en door gebruikers gegenereerde content, gebruiksinformatie, gevolgtrekkingen over u, en apparaat-identificatiecodes. Voor zover dit relevant is op grond van de toepasselijke wetgeving zullen wij u, wanneer wij samen met derden de controle over uw Persoonsgegeven hebben, informeren over deze relatie op het punt van verzameling of via de Tool voor instemming met cookies.

DOEL EN RECHTSGROND VAN DE VERWERKING VAN UW INFORMATIE

Wij gebruiken de hierboven beschreven categorieën Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en wanneer wij over een rechtsgrond moeten beschikken, beroepen wij ons op de volgende rechtsgronden:

Het uitvoeren van een overeenkomst of het nemen van aan een overeenkomst gerelateerde stappen;

 • het verwerken van uw registratie op een site of app, of deelname aan een competitie, verloting of wedstrijd;
 • het sturen van informatie aan u over wijzigingen in onze voorwaarden of ons beleid en andere transactieberichten;
 • het verwerken van uw betaling en het uitvoeren van de door u gekochte bestelling of abonnementsdienst;
 • het creëren of administreren van uw online-account of abonnementen.

Wanneer dit noodzakelijk is voor doeleinden die de gerechtvaardigde belangen van ons of derden dienen. Deze belangen zijn:

 • het aan u bieden van toegang tot Content en functionaliteit op de sites en in de apps;
 • het aan u sturen van de door u gevraagde informatie;
 • het waarborgen van de beveiliging van onze sites en apps door te proberen om ongeautoriseerde of kwaadwillige activiteiten te voorkomen;
 • het afdwingen van de naleving van de Gebruiksvoorwaarden die in verband met dit Beleid en ander beleid zijn gepost;
 • het helpen van andere organisaties (zoals auteursrechthouders) met de uitoefening van hun rechten;
 • het bij benadering bepalen van uw locatie en het aanpassen van onze Content (bijv. taal, valuta, territoriale restricties);
 • het op u afstemmen van Content, waaronder het aan u aanbieden van gepersonaliseerde Content in het kader van onze streamingdiensten;
 • het analyseren hoe de Content wordt gebruikt (waaronder de frequentie en kijkduur);
 • het verbeteren van onze diensten, waaronder een analyse van uw feedback en commentaar die u via een enquête of klantenonderzoek geeft;
 • het op u afstemmen van reclame en aanbiedingen, indien toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving;
 • het geven van support aan u als klant.

Wanneer u ons toestemming geeft:

 • wanneer u ons vraagt om marketinginformatie aan u te sturen via een medium waarvoor wij uw toestemming nodig hebben (bijvoorbeeld marketing per e-mail);
 • om reclame en aanbiedingen op u af te stemmen, wanneer hiervoor op grond van de toepasselijke wetgeving toestemming nodig is;
 • wanneer dat verplicht is op grond van de toepasselijke wetgeving: toestemming voor de plaatsing van cookies en het gebruik van vergelijkbare technologieën.  Lees voor meer informatie a.u.b. ook  de paragraaf over Cookies en soortgelijke trackingtechnologie;
 • bij andere gelegenheden waar wij u om toestemming vragen, voor een doel dat wij op dat moment uitleggen;
 • wanneer wij online-diensten leveren aan kinderen en voor de verwerking in kwestie toestemming nodig is, voor zover wettelijk verplicht (bijvoorbeeld bij kinderen onder een bepaalde leeftijdsgrens), hebben wij hiervoor de toestemming van de ouder of voogd nodig.

Wanneer dit voor ons nodig is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen:

 • in reactie op verzoeken van overheden, toezichthouders of rechterlijke of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren;
 • ter naleving van fiscale of boekhoudkundige regels of een andere wettelijke verplichting op grond van de toepasselijke wetgeving.

COOKIES EN SOORTGELIJKE TRACKINGTECHNOLOGIE

Cookies, webbakens (ook wel “trackingpixels" geheten) en andere trackingtechnologieën kunnen door SPE en derden, waaronder andere ondernemingen van de Sony-groep, worden gebruikt voor de verzameling van informatie over uw interactie met de Content of de e-mails die SPE aan u stuurt, waaronder informatie over uw browse- en aankoopgedrag.

Wij gebruiken trackingtechnologieën voor drie doeleinden:

 • Om u te voorzien van de door u gevraagde dienst(en) en instelling(en): bijvoorbeeld om u op efficiënte wijze tussen pagina’s te laten navigeren, om te zorgen dat u tijdens uw bezoek ingelogd blijft, om te controleren op bugs en glitches in de Content, om de toepasselijke wetgeving na te leven en om de beveiliging van de Content te waarborgen. Wij verzamelen hiervoor doorgaans accountinformatie zoals gebruikersnaam en wachtwoord, apparaat-identificatiecodes, gebruiksinformatie in verband met glitches, bugs of Contentbeveiligingskwesties, en de voorkeuren die u voor deze doeleinden aangeeft.
 • Om reclames en Contentaanbevelingen te laten zien die meer relevant zijn voor uw interesses: zo gebruiken wij bijvoorbeeld trackingtechnologieën om Content te onthouden die u interessant vond, om aanbevelingen te doen voor Content en om Content te personaliseren, en gebruiken wij die vervolgens om ons te helpen om meer relevante reclames aan u te presenteren, onder meer wanneer u op een andere site zit. Trackingtechnologieën helpen ook om het aantal keer dat u een reclame ziet te beperken, om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten en om ons en anderen te helpen volgen of reclames goed zijn weergegeven. Wij verzamelen hiervoor doorgaans contactinformatie, apparaat-identificatiecodes zoals IP-adres en gebruiksinformatie zoals uw interactie met reclames, browsegeschiedenis en kijkgeschiedenis.

  Wij stellen ook andere organisaties in staat om voor deze reclamedoeleinden trackingtechnologieën te gebruiken. Daarnaast werken wij samen met platforms en websites van derden (zoals social-network-platforms) om gerichte reclame op dergelijke diensten en platforms van derden aan u of anderen te presenteren, en wij kunnen uw e-mailadres, telefoonnummer of andere informatie converteren in een unieke waarde en die verstrekken aan deze platforms van derden voor matchingdoeleinden. Informatie over deze platforms en websites van derden kunt u vinden in onze Tool voor instemming met cookies

  Voor zover dit wettelijk verplicht is, zullen wij u vragen om toestemming voordat wij deze cookies instellen. Ga voor meer informatie over bepaalde cookies die gebruikt worden voor reclames van derden op basis van interesses zoals hierboven beschreven, waaronder door middel van tracking op verschillende apparaten, en om bepaalde keuzes  inzake dergelijke cookies te maken a.u.b. naar Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance of uw apparaatinstellingen.

 • Voor het analyseren en verbeteren van uw browse-ervaring: om te analyseren welke Content het meest populair is en het vaakst bekeken wordt en welke Content het minst bekeken wordt, en om ons te voorzien van algemene informatie over gebruikers van de Content (zoals leeftijd, geslacht en interessegebieden). Wij onthouden ook de door u gemaakte keuzes, zoals uw taal of regio, om uw ervaring te verbeteren en personaliseren. Wij kunnen ook onthouden op welke plek u bent gestopt met het bekijken van de Content, zodat u naar dezelfde plek kunt terugkeren wanneer u de Content weer gaat bekijken. Wij verzamelen hiervoor doorgaans apparaat-identificatiecodes zoals IP-adres en gebruiksinformatie, zoals browsegeschiedenis, apparaat- en browsertype, en besturingssysteem.  Wij maken gebruik van de analytics-diensten die geleverd worden door Adobe, Google en anderen om ons te helpen met het analyseren en verbeteren van uw browse-ervaring zoals in deze paragraaf beschreven; u vindt hun cookiesbeleid bij de volgende links: hier voor Adobe en hier voor Google. Voor zover wettelijk verplicht, zullen wij u vragen om toestemming voordat wij deze cookies instellen. Wanneer u zich bedenkt of niet wil dat wij informatie over uw bezoeken op deze manier gebruiken, klik dan hier voor Adobe en hier voor Google voor een opt-out uit hun diensten, en volg de instructies hieronder voor de andere analytics-diensten.

Hoe trackingtechnologieën moeten worden beheerd

Wij bewaren de informatie die via cookies is verzameld niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Voor zover wettelijk verplicht, zullen wij u vragen om toestemming en een link naar dit Beleid presenteren voordat wij niet-essentiële cookies instellen (d.w.z. de cookies in categorieën (2) en (3) hierboven) en voordat wij gebruik maken van pixeltags in de naar u verstuurde e-mails (waar wij u tegelijk met uw direct-marketingvoorkeuren om vragen). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken met gebruikmaking van de hieronder beschreven methodes of zoals anders aangegeven in de content.

Indien u onze Content via een browser gebruikt en cookies worden toegepast, kunt u uw cookie-voorkeuren wijzigen en uw toestemming op elk moment intrekken door gebruikmaking van de Tool voor instemming met cookies.

 U hoeft geen cookies aan te hebben staan om gebruik te maken van onze Content, maar het uitschakelen van cookies kan gevolgen hebben voor uw ervaring op onze sites en apps.

Daarnaast vertelt het Help-menu op de menubalk van de meeste browsers u hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u oude cookies kunt verwijderen, de browser een melding kunt laten sturen bij ontvangst van een nieuwe cookie en cookies helemaal kunt uitzetten.

Technologieën die locaties identificeren

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kunnen wij GPS-software (software voor mondiale positiebepaling), geo-filtering en andere locatie-bewuste technologieën gebruiken om u te lokaliseren (soms nauwkeurig) voor doeleinden zoals het bepalen van uw locatie en het aanleveren of beperken van content (bijv. territoriale restricties) en reclames op basis van uw locatie. U kunt nauwkeurige geo-locatietracking uitschakelen via de locatie-instellingen op uw apparaat en/of in onze Content (indien beschikbaar).

PlayStation, Apple iOS, Android-apparaten en andere verbonden apparaten

Wanneer u bepaalde applicaties vanaf deze apparaten benadert, worden er automatisch cookies en andere trackingtechnologieën op uw apparaat opgeslagen voor de volgende doeleinden: om u ingelogd te laten blijven, om PIN-codes voor oudercontrole te beheren, voor financiële rapportage en voor andere doeleinden die door de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan. Deze cookies zijn essentieel voor de werking van de applicatie. Afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt, kunt u een opt-out uit deze cookies doen of de cookies van het apparaat verwijderen via de instellingen of door de applicatie of uw account te verwijderen.

HOE, EN MET WIE, WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

Wij kunnen uw Persoonsgegevens in de volgende omstandigheden delen:

 • Met uw toestemming (waaronder voor Marketing en Promoties). Wij kunnen u vragen om toestemming voor het delen van uw Persoonsgegevens met derden voor hun eigen marketingdoeleinden, en indien u toestemming geeft, zullen wij die overeenkomstig de toepasselijke wetgeving delen. Zo kunnen wij uw Persoonsgegevens met marketing- en promotiepartners, social-mediaplatforms en zakenpartners delen.  Wij geven u de naam van de derden met wie wij uw Persoonsgegevens delen op het tijdstip waarop wij uw toestemming verkrijgen. U kunt op bepaalde momenten aan ons vragen, via uw gebruik van een interactief kenmerk, een widget of een applicatie, om uw Persoonsgegevens te delen met een derde en wij zullen dat in die omstandigheden doen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Daarnaast kunnen uw Persoonsgegevens, wanneer u besluit tot registratie voor een promotie, zoals een competitie, verloting of wedstrijd, worden doorgegeven aan derden met het oog op de administratie van die promotie en overeenkomstig de voorwaarden van die promotie. Dit kan ook betekenen dat uw Persoonsgegevens worden opgenomen op een lijst met winnaars of best geplaatsten. Indien u door gebruikers gegenereerde content op een site of app plaatst, wordt deze content openbaar gemaakt.
 • Derden die namens ons diensten verlenen. Wij delen gegevens met onze zakenpartners alsmede derden die namens ons functies uitvoeren, zoals het hosten of laten werken van onze sites en apps, het versturen van e-mails, het verlenen van marketing- en reclamediensten en het uitvoeren van gegevensanalyses. Indien u iets koopt op één van onze sites of apps, zullen wij uw Persoonsgegevens delen met derden voor de verwerking van uw kaartbetaling en het leveren van uw order.
 • Gegevensdeling met gelieerde partijen. Wij delen uw Persoonsgegevens met andere SPE-entiteiten die betrokken zijn wanneer wij gegevens verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook delen met andere ondernemingen van de Sony-groep voor analytische doeleinden en voor direct marketingdoeleinden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De entiteit die verantwoordelijk is voor het beheer van de op grond van deze paragraaf gedeelde Persoonsgegevens staat hier vermeld.
 • Bedrijfsreorganisatie. SPE of een of meer van haar bedrijfsmiddelen, waaronder de Content, kan/kunnen worden verkocht en er kunnen ook andere transacties plaatsvinden waarbij uw Persoonsgegevens als een van de bedrijfsmiddelen van de transactie zouden kunnen worden beschouwd. In dit geval kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan de koper of kandidaat-koper voor zover dit is toegestaan door de wet als onderdeel van de transactie of tijdens een due-diligenceproces.
 • Verplichte bekendmakingen en wettelijke bescherming. Wij kunnen informatie delen met overheden en wetshandhavingsinstanties en met andere partijen die betrokken zijn bij een juridische procedure, of die een dergelijke procedure overwegen, ter naleving van  een wettelijke verplichting, wanneer wij te goeder trouw menen dat de wet dit vereist, om onze Gebruiksvoorwaarden die in verband met dit Beleid zijn geplaatst te controleren of af te dwingen, of wanneer dit voor ons of voor derden noodzakelijk is ter bescherming van onze of hun rechten, eigendommen, veiligheid of beveiliging.

INTERNATIONALE DOORGIFTEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Onze Content wordt gehost en beheerd door onze dienstverleners in de Verenigde Staten en andere landen. Als zodanig zullen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven naar en verwerkt in de Verenigde Staten en andere landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw thuisland. Kijk a.u.b. hier voor een lijst met landen waarnaar uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven. Wij bieden passende bescherming voor internationale doorgiften waartoe wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn.  Voor doorgiften die hun oorsprong vinden in een land of regio zoals het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte (“EER”), en bij doorgiften naar een land waarvoor geen adequaatheidsbesluit of adequaatheidsregulering (of het equivalent daarvan) geldt, implementeren wij passende oplossingen voor grensoverschrijdende doorgiften, zoals wettelijk verplicht is; hiertoe behoren, met betrekking tot de EER, de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, en met betrekking tot het VK, de door de regering van het VK goedgekeurde standaardcontractbepalingen. Op grond van dergelijke wetgeving kunt u verzoeken om een kopie van de passende mechanismes die wij hanteren door contact met ons op te nemen zoals hier aangegeven. Wanneer uw toestemming op grond van de toepasselijke wetgeving voor de internationale doorgifte van Persoonsgegevens nodig is, gaat u door gebruikmaking van onze Content en door de verstrekking van uw Persoonsgegevens aan ons akkoord met de internationale doorgifte van uw Persoonsgegevens.

UW RECHTEN

Indien de toepasselijke wetgeving dit vereist, hebt u misschien recht op ontvangst van een bevestiging dat wij bepaalde op u betrekking hebbende Persoonsgegevens bewaren en om de inhoud, oorsprong en juistheid daarvan te controleren alsmede recht op het inzien, beoordelen, porteren, verwijderen of blokkeren van, of het recht op bezwaar tegen, of het recht op intrekking van toestemming voor, de verwerking van bepaalde Persoonsgegevens (zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan beïnvloedt). U kunt ons in het bijzonder vragen om uw Persoonsgegevens niet te gebruiken wanneer wij voor direct-marketingdoeleinden profilering of enige andere verwerking op grond van uw toestemming uitvoeren.

Bezoek a.u.b. deze pagina om een verzoek tot uitoefening van de voor u geldende rechten in te dienen en om contact met ons op te nemen met algemene privacy-gerelateerde vragen. Wij kunnen bepaalde informatie opvragen voor het vaststellen van de identiteit van de persoon die om inzage van zijn of haar Persoonsgegevens vraagt.

Wij zullen ons naar redelijkheid inspannen om dergelijke gevraagde wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren in onze dan actieve en relevante databanken voor consumenten, maar het is niet altijd mogelijk om uw informatie of publieke posts te wijzigen in of te verwijderen of wissen uit onze databanken en er kunnen daarna resterende en/of verborgen gegevens gearchiveerd blijven, wanneer onze bewaring van deze gegevens valt onder een uitzondering voor de uitoefening van uw rechten als betrokkene op grond van de toepasselijke wetgeving. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw Persoonsgegevens te bewaren (a) zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving; (b) zoals vereist door de toepasselijke wetgeving; en (c) zo lang dat redelijkerwijs noodzakelijk is ter realisering van de doeleinden waarvoor de gegevens worden bewaard, behalve voor zover dit door de toepasselijke wetgeving verboden is.

U kunt zich afmelden voor de ontvangst van nieuwsbrieven per email door de opt-outinstructies te volgen die in die e-mails worden gegeven. Indien u zich aanmeldt voor de ontvangst van SMS- of MMS-berichten, kunt u zich voor die berichten afmelden door "STOP" te antwoorden. Uw afmelding voor marketingcommunicatie heeft geen invloed op transactionele accountberichten.

GEGEVENSBEVEILIGING

Wij hanteren passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of onbedoelde vernietiging. Hoewel wij uw informatie beschermen overeenkomstig de wettelijk verplichte normen, maken wij u erop attent dat wij niet kunnen garanderen dat al onze veiligheidsmaatregelen perfect of onomzeilbaar zijn, omdat technologieën veranderen. Indien u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, neem dan a.u.b. direct contact met ons op zoals beschreven op de pagina "Contact met ons opnemen"  hierna.

INFORMATIE DIE OP GROND VAN EEN OVEREENKOMST VERPLICHT IS

U bent niet verplicht om alle Persoonsgegevens die in dit Privacy- en cookiesbeleid worden vermeld te verstrekken om gebruik te kunnen maken van onze Content of om offline interactie met ons te hebben; bepaalde functionaliteit zal echter niet beschikbaar zijn wanneer u bepaalde Persoonsgegevens niet verstrekt. Indien u bepaalde Persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij misschien niet ingaan op uw verzoek, een bepaalde transactie met u niet uitvoeren of u geen marketing sturen die u naar onze mening waardevol zou kunnen vinden.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILERING

Wij voeren geen geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, uit zonder menselijke interventie op een manier die voor u rechtsgevolgen of andere wijze belangrijke effecten heeft.

BEWARING

Voor Persoonsgegevens die wij voor de hierboven beschreven doeleinden verzamelen en verwerken geldt dat wij die Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de in dit Privacy- en cookiesbeleid beschreven doeleinden te bereiken. Hiertoe kan behoren dat wij uw Persoonsgegevens langer bewaren dan de periode waarvoor wij onze diensten aan u leveren met het oog op belastingzaken, ondernemingskwesties, compliance, rechtszaken en andere wettelijke rechten en verplichtingen. Wij bewaren Persoonsgegevens inzake marketingactiviteiten zolang dit op grond van de toepasselijke wetgeving is toegestaan (tenzij u uw toestemming in een eerder stadium intrekt), en op verzoek zullen wij die gegevens op veilige wijze verwijderen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Wij kunnen dit Privacy- en cookiesbeleid van tijd tot tijd actualiseren naarmate onze diensten en privacypraktijken veranderen of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De ingangsdatum van ons Privacy- en cookiesbeleid staat hierboven vermeld en wij moedigen u aan om onze Content periodiek te bezoeken om op de hoogte te blijven van onze privacypraktijken. Wij zullen de geactualiseerde versie van het Privacy- en cookiesbeleid inzake onze Content posten, en u om toestemming vragen wanneer de toepasselijke wetgeving dit voorschrijft.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit Privacy- en cookiesbeleid of onze privacypraktijken, neem dan a.u.b. contact met ons op door te klikken op één van de opties hier of door ons te schrijven op het adres in kwestie van de hier vermelde entiteit.

U hebt misschien ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming in het land waar u woont, waar u werkt of waar naar uw mening inbreuk is gemaakt op de gegevensbescherming.

***