Overslaan en naar de inhoud gaan

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Ingangsdatum: 27 July, 2022.

Inleiding

Deze Gebruiksvoorwaarden (deze 'Voorwaarden') zijn van toepassing op de websites, online diensten, software of apps (de 'Diensten') van Sony Pictures Entertainment (een divisie van Sony Corporation) die aan deze Voorwaarden zijn verbonden. In deze Voorwaarden hanteren wij 'SPE', 'wij' of 'ons' of 'onze' om te verwijzen naar de entiteiten. van Sony Pictures Entertainment. Samen met Sony Pictures Entertainment Inc. kan de SPE-entiteit die verantwoordelijk is voor een bepaalde Dienst (gezamenlijk de voor verwerking verantwoordelijke) worden gevonden door hier te klikken. Het hoofdkantoor van Sony Pictures Entertainment Inc. is gevestigd aan 10202 West Washington Boulevard, Culver City, Californië 90232, V.S. Door deze Voorwaarden te accepteren of de toepasselijke Dienst op enigerlei wijze (indien van toepassing) te bezoeken of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in deze Voorwaarden en eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) te accepteren en eraan gebonden te zijn en bevestigt u dat u ze heeft gelezen en begrepen. Bovendien erkent u, gaat u akkoord en stemt u in met onze datapraktijken, zoals beschreven in ons Privacy- en Cookiebeleid en eventuele andere voorwaarden die op het toepasselijke deel van de Dienst zijn geplaatst. 

 

Wanneer wij verwijzen naar 'u' of 'uw' in deze Voorwaarden, wordt daarmee bedoeld:

Deze Voorwaarden treffen uw wettelijke rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen en bepalen uw gebruik van de Dienst. Daaronder vallen verschillende beperkingen en uitsluitingen, en een bevoegdheidsclausule die bepaalt waar geschillen zullen worden opgelost. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Dienst en verwijder alle downloads en applicaties van de Dienst.

Aanvullende Voorwaarden

In sommige gevallen zijn aanvullende of andere voorwaarden, die op de Dienst zijn geplaatst, van toepassing op uw gebruik van bepaalde delen van de Dienst (afzonderlijk en gezamenlijk aangeduid als 'Aanvullende Voorwaarden'). Voor zover er tegenstrijdigheid bestaat tussen deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden, zullen deze Voorwaarden prevaleren, tenzij de Aanvullende Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

Updates van deze Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden

Wij kunnen deze Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden wijzigen door nieuwe of veranderde voorwaarden op de Dienst te plaatsen, zoals nader is uiteengezet hier.

Als u de Dienst na een dergelijke wijziging blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden en toepasselijke Aanvullende Voorwaarden. U kunt deze Voorwaarden niet wijzigen.

eigendom en uw recht om de dienst en content te gebruiken

 1. Eigendom. De Dienst en alle content ervan ('Content'), inclusief alle auteursrechten, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de Dienst en de Content ('Intellectuele Eigendom'), zijn het eigendom of in beheer van SPE, onze Sony-groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen, onze licentiegevers en bepaalde andere derde partijen. Alle rechten, aanspraken en belangen op en in de Content en Intellectuele Eigendom die beschikbaar zijn via de Dienst zijn het eigendom van SPE, onze Sony-groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen, onze licentiegevers of bepaalde andere derde partijen, en worden voor zover mogelijk beschermd door alle toepasselijke auteursrechten, handelsmerken, octrooien en/of andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentierechten en wetten, inclusief die van uw woonland of internationale wetten. SPE bezit het auteursrecht op de selectie, samenstelling, verzameling, opstelling en verbetering van de Content op de Dienst. 
 2. Uw recht om de Dienst en Content te gebruiken
  1. Uw recht om de Dienst en Content te gebruiken is onderworpen aan uw strikte naleving van deze Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden. Voor zover maximaal toegestaan door toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor om uw recht op toegang tot en gebruik van de Dienst en de Content te beëindigen ingeval van schending van deze Voorwaarden of eventuele Aanvullende Voorwaarden. Door de Diensten te bezoeken of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat uw toegang of gebruik in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied waar u woont. Deze rechten zijn niet-exclusief, beperkt en door ons naar eigen goeddunken op elk moment herroepbaar zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, voor zover maximaal toegestaan door toepasselijke wetgeving. Aangezien uw recht op toegang tot en gebruik van de Dienst en de Content een persoonlijk recht is, mag u uw recht niet cederen of overdragen; elke poging daartoe is nietig. U mag uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel, rechtmatig gebruik (gezamenlijk aangeduid hieronder als de 'SPE-Gelicentieerde Elementen') het navolgende:
   1. de Content tonen, bekijken, gebruiken en afspelen op een computer, mobiel of ander apparaat met internettoegang ('Apparaat') en/of één kopie van de Content afdrukken (met uitzondering van bron- en objectcode in onbewerkte vorm of anderszins) zoals het aan u wordt getoond;
   2. eventuele toepasselijke Content, die op de Dienst wordt aangeboden, streamen met behulp van de widgets en/of andere, eventuele, digitale streaming internetvideospelers, (een dergelijke widget of andere digitale streaming internetvideospeler wordt aangeduid als een 'Service Widget';
   3. een bepaalde code knippen en plakken die uitdrukkelijk via de Dienst aan u beschikbaar is gesteld (ongeacht of dergelijke functionaliteit wordt aangeduid als een 'gedeelde' functionaliteit of niet) om de specifieke Content waarop dergelijke code betrekking heeft te integreren, opnieuw te publiceren, te handhaven en/of weer te geven op uw eigen persoonlijke, aangepaste sociale netwerk webpagina('s), webblog(s) of microblog(s) (gezamenlijk aangeduid als uw 'Persoonlijke Sociale Media', welke definitie uitdrukkelijk alle zakelijke media of elk zakelijk gebruik uitsluit), en/of, als de Dienst 'widget-grabbing and embedding'-functionaliteit biedt, om een Service Widget te 'grijpen' en een dergelijke Service Widget te integreren, opnieuw te publiceren, te handhaven en/of weer te geven op uw Persoonlijke Sociale Media;
   4. een bepaalde code knippen en plakken die uitdrukkelijk aan u beschikbaar is gesteld via de Dienst, en/of indien de Dienst 'widget-grabbing and embedding'-functionaliteit biedt, om een Service Widget te 'grijpen', om, indien van toepassing, dergelijke code en/of Service Widget aan uw vrienden door te sturen, zodat zij de daarin vervatte Dienst en Content kunnen bekijken, en/of zodat zij zelf, indien gewenst, het doorgestuurde stukje code of Service Widget kunnen integreren op hun eigen Persoonlijke Sociale Media of het opnieuw naar hun eigen vrienden kunnen doorsturen;
   5. als de Dienst een 'Verzenden naar een vriend' of soortgelijke tool bevat waarmee u een e-mailcommunicatie met Content kunt starten en naar een van uw vrienden kunt sturen, en de tool is operationeel - de tool dan gebruiken om de servers van de Dienst te verzoeken uw bericht namens u aan uw vriend door te sturen;
   6. als de Dienst een 'Download'-link bevat naast een stuk Content (inclusief, maar niet beperkt tot, een afbeelding, een pictogram, een achtergrond, een muzieknummer, een video, een trailer, een RSS-feed)- slechts een enkele kopie van dergelijke Content naar een enkel Apparaat downloaden;
   7.  één kopie van alle software downloaden, installeren en gebruiken, inclusief apps, die wij op of via de Dienst op uw Apparaat beschikbaar stellen ('Software'), dit uitsluitend in de vorm van machine-uitvoerbare objectcode, en één extra kopie maken voor back-updoeleinden; op voorwaarde echter dat u begrijpt en ermee instemt dat (i) - door u toe te staan ​​de Software te downloaden - SPE de eigendom van de Software niet aan u overdraagt ​​(d.w.z. u bezit het medium waarop de Software is opgenomen, maar de eigenaar van de Software (die SPE en/of de softwarelicentiegever van een derde partij van SPE kan zijn) behoudt het volledige eigendomsrecht op dergelijke Software); (ii) u de Software niet mag kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen in welke taal dan ook, of distribueren of op basis van de Software geen afgeleide werken mag creëren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SPE; (iii) u de Software niet mag cederen, verhuren, leasen of uitlenen aan een persoon of entiteit en elke poging van u om de Software in sublicentie te geven, over te dragen of te cederen, is nietig en heeft geen rechtsgevolgen; en (iv) u op geen enkele manier enige broncode, onderliggende ideeën, onderliggende gebruikers interfacetechnieken of algoritmen van de Software mag decompileren, uit elkaar mag nemen, mag nabouwen of proberen te reconstrueren, te identificeren of te ontdekken, behalve voor zover de voorgaande beperking is verboden door toepasselijke wetgeving;
   8. indien aan u beschikbaar gesteld - een geregistreerd persoonlijk account (en/of gerelateerde gebruikersnaam en wachtwoord) op de Dienst verkrijgen en met andere gebruikers van de Dienst communiceren als onderdeel van op de Dienst gebaseerde chatrooms, prikborden, sociale-medianetwerken, online multiplayer-games en/of andere activiteiten of soortgelijke diensten die op de Dienst worden aangeboden;
   9. een link naar de Dienst maken vanaf een website of andere online service, mits: (a) de links alleen tekst bevatten en geen intellectueel eigendom bevatten, (b) de links en de content op uw website geen enkel verband met SPE (of onze Sony-groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen) oproepen of geen andere verwarring veroorzaken, en (c) de links en de Content op uw website niet SPE, of onze Sony-groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen, of een van onze respectievelijke producten of diensten op een bedrieglijke, misleidende, vernederende of anderszins beledigende manier weergeven en geen inhoud bevatten die illegaal, beledigend, obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, bedreigend, intimiderend of smadelijk is, of die enig recht van een derde partij schendt of anderszins onoorbaar is voor SPE; SPE behoudt zich het recht voor om een link naar de Dienst om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving of welke aansprakelijkheid ook jegens u of een derde op te schorten of te verbieden; en
   10. alle andere functionaliteit die uitdrukkelijk door SPE op of via de Dienst wordt aangeboden gebruiken, dit voor gebruik door gebruikers, onderworpen aan deze Voorwaarden (waaronder, maar niet beperkt tot functionaliteit om door gebruikers gegenereerde Content te maken en/of te gebruiken (zoals hieronder gedefinieerd)) en eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden.
 3. Rechten van anderen. Bij het gebruik van de Dienst dient u de intellectuele eigendomsrechten en de rechten van anderen en SPE en onze Sony-groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen te respecteren. Uw onbevoegd gebruik van de Content kan de rechten van anderen en toepasselijke wetten schenden, en kan leiden tot uw burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Als u meent dat er via de Dienst een inbreuk op uw werk is gepleegd, wordt verwezen naar het onderstaande Artikel 5.
 4. Voorbehoud van alle rechten die niet zijn verleend met betrekking tot Content en Dienst. Deze Voorwaarden en eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden omvatten slechts een nauwgezette, beperkte verlening van rechten voor gebruik en toegang tot de Dienst en Content. ALLE RECHTEN DIE NIET UITDRUKKELIJK AAN U WORDEN verleend, ZIJN VOORBEHOUDEN aan SPE EN HAAR LICENTIEGEVERS EN ANDERE DERDEN. Elk onbevoegd gebruik van enige Content of de Dienst voor welk doel dan ook is verboden.

CONTENT DIE U INDIENT

 1. Door gebruikers gegenereerde Content
  1. Algemeen. SPE kan nu of in de toekomst gebruikers van de Dienst de mogelijkheid bieden om de Dienst te creëren, op te zetten, te plaatsen, te uploaden, weer te geven, te publiceren, te distribueren, te verzenden, uit te zenden of anderszins beschikbaar te stellen op of in te dienen via de Dienst, of, op of in reactie op onze pagina's of berichten op platforms van derden of in verband met onze promoties of marketingcampagnes via welke media of manier dan ook, of anderszins (bijv. op onze Facebook- of andere sociale-mediapagina's, als reactie op onze tweets, via een loterij of prijsvraag, of per post) (gezamenlijk aangeduid als 'verzenden') berichten, tekst, illustraties, bestanden, afbeeldingen, grafische voorstellingen, foto's, opmerkingen, reacties, geluiden, muziek, video's, informatie, inhoud, waarderingscijfers, beoordelingen, gegevens, vragen, suggesties, persoonlijke gegevens of andere informatie of materialen en de daarin vervatte ideeën (gezamenlijk, maar met uitzondering van SPE-gelicentieerde Elementen die daarin zijn opgenomen, aangeduid als 'Door Gebruikers Gegenereerde Content' oftewel 'UGC'), bij ons indienen. U kunt UGC indienen via uw profiel, forums, blogs, prikborden, sociale netwerkomgevingen, hulpmiddelen voor het maken van Content, gameplay, sociale gemeenschappen, contacthulpmiddelen, e-mail en andere communicatiefuncties. Behalve voor zover de rechten en licentie die u verleent in deze Voorwaarden en, behoudens eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, bent u verantwoordelijk voor en behoudt u alle wettelijke rechten, aanspraken en belangen die u heeft op en in uw UGC, behalve voor zover ze hieronder zijn gelicentieerd. Houd er rekening mee dat Content die in deze situaties wordt onthuld of beschikbaar wordt gesteld, door SPE kan worden verwerkt voor marketingdoeleinden en/of om haar diensten, producten en marketing te verbeteren. 
  2. Niet-vertrouwelijkheid van uw door Gebruikers Gegenereerde Content Behalve voor zover anderszins in het aangekondigde Privacy- en Cookiebeleid, van de Dienst of eventuele Aanvullende Voorwaarden is omschreven, stemt u ermee in dat (A) UW UGC - VOOR ZOVER maximaal TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING - DOOR ONS WORDT BEHANDELD ALS NIET-VERTROUWELIJK EN vrij van eigendomsrechten - ONGEACHT OF U ZE aanduidt als 'VERTROUWELIJK', 'onderworpen aan EIGENDOMSRECHT' OF DERGELIJKE aanduidingen - EN NIET GERETOURNEERD ZAL WORDEN, EN (B) SPE - VOOR ZOVER NIET VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING - GEEN ENKELE VERPLICHTING VAN ENIGE AARD AAN U OF EEN DERDE MET BETREKKING TOT UW UGC AANVAARDT. Op verzoek dient u documentatie verstrekken die nodig is om de rechten op dergelijke Content te bekrachtigen en uw naleving van deze Voorwaarden of eventuele Aanvullende Voorwaarden te verifiëren. U erkent dat het internet en mobiele communicatie onveilig kunnen zijn en onderhevig kunnen zijn aan inbreuken op beveiliging; dienovereenkomstig erkent u en stemt u ermee in dat uw UGC op eigen risico wordt ingediend. Houd er in uw communicatie met SPE rekening mee dat wij geen ongevraagde ideeën of materialen voor producten of diensten zoeken, of zelfs voorgestelde verbeteringen van producten of diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, ideeën, concepten, uitvindingen of ontwerpen voor muziek, websites, apps, boeken, scripts, scenario's, films, televisieprogramma's, theaterproducties, software of anderszins (gezamenlijk aangeduid als 'Ongevraagde Ideeën en Materialen"). Alle Ongevraagde Ideeën en Materialen die u indient, worden als UGC beschouwd en aan ons in licentie gegeven zoals hieronder uiteengezet. Bovendien behoudt SPE alle rechten die leden van het algemene publiek hebben met betrekking tot uw Ongevraagde Ideeën en Materialen. De ontvangst door SPE van uw Ongevraagde Ideeën en Materialen is geen erkenning door SPE van de nieuwheid, voorrang of originaliteit, en het doet geen afbreuk aan het recht van SPE om bestaande of toekomstige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot uw Ongevraagde Ideeën en Materialen te betwisten.
  3. Licentie aan SPE van uw UGC. Tenzij anders beschreven in het Privacy- en Cookiebeleid en eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden (zoals de officiële regels van een promotie), die specifiek de indiening van uw UGC regelen, verleent u hierbij, voor zover maximaal toegestaan door de wet, aan SPE en haar Sony-groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen, het niet-exclusieve, overdraagbare, onbeperkte, onvoorwaardelijke, onbeperkte, wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende, sublicentieerbare en royaltyvrije recht en licentie om alle of een deel van uw UGC (en afgeleide werken daarvan), voor welk doel dan ook in alle formaten, op of via elk middel of medium dat nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en met alle technologie of apparaten die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld, te gebruiken, te kopiëren, op te nemen, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, te verkopen, opnieuw te verkopen, te verhuren, uit te lenen, (via meerdere niveaus) in sublicentie te geven, weer te geven, in het openbaar uit te voeren, te verzenden, te publiceren, uit te zenden, te vertalen, aan te passen, er afgeleide werken van te maken en anderszins te gebruiken en op welke manier dan ook te exploiteren, en om die te adverteren, op de markt te brengen, en te promoten (terwijl is overeengekomen dat dergelijke rechten 99 jaar zullen duren in gebieden waar geen eeuwigdurende licentie mag worden verleend). Zonder enige beperking omvatten de verleende rechten het recht om: (a) dergelijke UGC te configureren, te hosten, te indexeren, te cachen, te archiveren, op te slaan, te digitaliseren, te comprimeren, te optimaliseren, te wijzigen, opnieuw te formatteren, te bewerken, aan te passen, in een doorzoekbaar formaat te publiceren, en dergelijke UGC te verwijderen en te combineren met andere materialen, en (b) alle ideeën, concepten, knowhow of in enige UGC vervatte technieken voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten en/of diensten. U begrijpt dat, voor zover maximaal toegestaan door toepasselijke wetgeving, bij het uitoefenen van dergelijke rechten metadata, kennisgevingen en Content kunnen worden verwijderd of gewijzigd, inclusief informatie over auteursrechtbeheer, en u stemt hiermee in en verklaart en garandeert dat u in dit opzicht over alle benodigde bevoegdheden beschikt. Om de rechten en licenties die u inzake uw UGC aan SPE verleent verdere rechtsmacht te verstrekken, verleent u hierbij eveneens aan SPE (en onze Sony-groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen), behoudens het Privacy- en Cookiebeleid, en voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijke wetgeving, het onvoorwaardelijke, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke recht en stemt u ermee in om dit recht aan SPE (en onze Sony-groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen) te verlenen om uw naam, persona en gelijkenis te gebruiken en te exploiteren in verband met enige UGC, zonder enige verplichting of vergoeding aan u (terwijl is overeengekomen dat dergelijke rechten 99 jaar zullen duren in gebieden waar geen eeuwigdurende licentie mag worden verleend). Voor zover maximaal wettelijk is toegestaan, doet u hierbij afstand, en stemt u ermee in afstand te doen van alle morele rechten of soortgelijke of gelijkwaardige rechten (waaronder, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke rechten om als auteur te worden geïdentificeerd, rechten om bezwaar te maken tegen een afwijkende behandeling, rechten om niet bedrieglijk als auteur te worden aangemerkt, rechten om te beslissen wanneer de UGC toegankelijk moet worden gemaakt voor het publiek, of rechten om u te verzetten tegen elke aanpassing of wijziging van de UGC) die u mocht hebben op een UGC, zelfs als deze is gewijzigd of veranderd op een wijze die niet aanvaardbaar is voor u. Voor zover er geen afstand van kan worden gedaan, stemt u er onherroepelijk mee in om dergelijke (eventuele) rechten niet uit te oefenen op een wijze die de uitoefening van de verleende rechten bemoeilijkt. U begrijpt dat u geen vergoedingen, bedragen, tegenprestatie of beloning zult ontvangen voor enige van de rechten die worden verleend in dit Artikel 2.A(iii).
  4. Het exclusieve recht van SPE om onze Dienst te beheren Behalve indien anders omschreven in het Privacy- en Cookiebeleid ) of zoals vereist onder toepasselijke wetgeving, kan SPE al uw UGC beoordelen, controleren, weergeven, plaatsen, opslaan, handhaven, accepteren of anderszins gebruiken, maar is SPE daartoe niet verplicht, en kan SPE naar eigen goeddunken, in verband met onze behadeling van UGC op een passende manier, voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijke wetgeving, UGC weigeren, doorhalen, verplaatsen, opnieuw formatteren, verwijderen of weigeren te plaatsen of anderszins daarvan gebruikmaken, dit zonder kennisgeving of enige aansprakelijkheid jegens u of een derde.
   Wij kunnen dit zonder beperking doen om zodoende Content aan te pakken, die onder onze aandacht komt, die beledigend, obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, bedreigend, smadelijk, illegaal of anderszins aanstootgevend of ongepast is, of waarvan wij dit menen, of om de rechten van derden of deze Voorwaarden of eventuele Aanvullende Voorwaarden af te dwingen. Dergelijke UGC die door u of anderen is ingediend, hoeft niet gedurende enige periode door ons op de Dienst te worden gehandhaafd, en u heeft niet het recht om dergelijke UGC, zodra deze is ingediend, te openen, te archiveren, te handhaven, te wijzigen, te verwijderen of anderszins op de Dienst of elders te gebruiken, behalve zoals anderszins is beschreven in het Privacy- en Cookiebeleid. SPE heeft geen enkele verplichting om uw intellectuele eigendomsrechten op uw UGC te controleren of af te dwingen.
  5. Garanties en vrijwaring met betrekking tot uw UGC. Telkens als u een UGC indient, garandeert u dat u ten minste meerderjarig bent in het rechtsgebied waarin u woont en de ouder of wettelijke voogd bent, of dat u over alle juiste toestemmingen beschikt van de ouder of wettelijke voogd van een minderjarige die is afgebeeld in, of heeft bijgedragen aan, een UGC die u indient, en dat, met betrekking tot die UGC, (a) u de enige auteur en eigenaar bent van de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de UGC, of dat u een wettelijk recht heeft om de UGC in te dienen en de rechten daarop aan SPE (en onze Sony groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen) verleent die u onder deze Voorwaarden en eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden verleent, dit zonder enige verplichting van SPE om toestemming van een derde te verkrijgen en zonder enige verplichting of aansprakelijkheid van SPE te creëren; (b) de UGC juist is; (c) de UGC geen inbreuk maakt op en, wat betreft het toegestane gebruik en de exploitatie van SPE zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, geen inbreuk zal maken op het eventuele Intellectueel Eigendom of ander recht van een derde; en (d) de UGC deze Voorwaarden of enige toepasselijke Aanvullende Voorwaarden niet zal schenden, of letsel of schade aan een persoon zal toebrengen. U komt overeen om SPE en onze Sony-groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen en ieder van onze en hun directeuren, functionarissen, agenten, contractspartijen, partners en werknemers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen verliezen, aansprakelijkheid, dreigende of daadwerkelijke claims, vorderingen, schade, kosten en uitgaven, waaronder redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw UGC.
 2. Gepaste Content en melding aan ons van schendingen. Wij verwachten dat UGC geschikt is voor het algemene publiek, maar verbinden ons er niet toe dit te controleren, en u stemt ermee in dat u mogelijk Content zal tegenkomen die u aanstootgevend of ongepast vindt. Houd er rekening mee dat UGC niet door ons wordt geverifieerd of goedgekeurd en dat de opvattingen van andere gebruikers die op onze Dienst worden weergegeven niet noodzakelijkerwijze onze opvattingen of waarden vertegenwoordigen. Wij kunnen locatie- en contentregels opnemen als Aanvullende Voorwaarden. Als u Content ontdekt die in strijd is met deze Voorwaarden of eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, dan kunt u dit hier melden.

Beperkingen op het gebruik van de dienst en content

 1. Beperkingen op het gebruik van de Dienst U komt overeen dat u niet: (i) de Dienst gebruikt voor politieke of commerciële doeleinden (waaronder, maar niet beperkt tot, doeleinden van adverteren, fondsen werven, productprijzen verzamelen en producten verkopen) tenzij u een Bedrijf bent en onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebt verkregen; (ii) metatags of andere 'verborgen tekst' gebruikt met aanwending van enig Intellectueel Eigendom; (iii) deelneemt aan activiteiten via of in verband met de Dienst die proberen personen of entiteiten schade toe te brengen of die onwettig, aanstootgevend, obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, bedreigend, intimiderend of smadelijk zijn, of die enig recht van een derde schenden, of anderszins onoorbaar zijn voor SPE; (iv) voor zover het niet verboden is op grond van toepasselijke wetgeving, de broncode, onderliggende ideeën, onderliggende gebruikers interfacetechnieken of algoritmen van de Dienst op welke manier dan ook decompileert, uit elkaar haalt, nabouwt of probeert te reconstrueren, te identificeren of te ontdekken of om de bron- of objectcode van de Dienst of enige software of andere producten, diensten of processen die toegankelijk zijn via een deel van de Dienst wijzigt; (v) deelneemt aan een activiteit die de toegang van een gebruiker tot de Dienst of de goede werking van de Dienst verstoort, of anderszins schade toebrengt aan de Dienst, SPE (of onze groepsmaatschappijen of gelieerde ondernemingen) of andere gebruikers van de Dienst; (vi) een beveiligingsfunctie (inclusief een mechanisme voor het beheer van digitale rechten, een andere maatregel ter bescherming van de inhoud of ter controle van de toegang) van de Dienst of enige functie die beperkingen oplegt of beperkt op het gebruik van of de toegang tot de Dienst, de Content of de UGC belemmert of omzeilt; (vii) informatie vergaart of anderszins verzamelt of opslaat (inclusief persoonsgegevens over andere gebruikers van de Dienst, inclusief e-mailadressen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van dergelijke gebruikers); (viii) probeert onbevoegde toegang te krijgen tot de Dienst, andere computersystemen of netwerken die met de Dienst zijn verbonden, door middel van wachtwoord mining of andere middelen; of (ix) anderszins deze Voorwaarden of enige toepasselijke Aanvullende Voorwaarden schendt.
 2. Beperkingen op het gebruik van de Content. U komt eveneens overeen dat u bij het gebruik van de Dienst: (i) de Content niet zal controleren, verzamelen, kopiëren of verspreiden (behalve als dit het resultaat kan zijn van standaard zoekmachineactiviteit of gebruik van een standaardbrowser) op de Dienst door gebruik te maken van een robot, rover, 'bot', spider, schraper, crawler, spyware, engine, apparaat, software, extractietool of enig ander automatisch apparaat, hulpprogramma of handmatig proces van welke aard dan ook; (ii) dergelijke Content niet zal framen of gebruiken om dergelijke Content te integreren (inclusief afbeeldingen, tekst of paginalay-out); (iii) alle handelsmerken, auteursrechten en andere kennisgevingen van Intellectueel Eigendom in dergelijke Content intact zal houden; (iv) dergelijke Content niet zal gebruiken op een manier die een onbevoegde associatie suggereert met producten, diensten of merken van ons of onze licentiegevers; (v) geen wijzigingen zal aanbrengen aan dergelijke Content (anders dan voor zover het aan u eventueel specifiek toegestane gebruik van de SPE Gelicentieerde Elementen betreft); (vi) dergelijke Content niet zal kopiëren, wijzigen, reproduceren, archiveren, verkopen, leasen, verhuren, uitwisselen, afgeleide werken daarvan maken, op papier of elektronisch publiceren, in het openbaar uitvoeren, weergeven, verspreiden, distribueren, uitzenden, opnieuw verzenden, circuleren of aan derden of op een applicatie of website van een derde partij overdragen, of anderszins dergelijke Content niet op enigerlei wijze zal gebruiken of exploiteren voor welk doel dan ook, behalve indien specifiek toegestaan onder deze Voorwaarden of enige toepasselijke Aanvullende Voorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van een functionaris van SPE of, in het geval van Content van een licentiegever, de eigenaar van de Content; en (vii) geen code of product zal invoegen om dergelijke Content te manipuleren op een wijze die een negatieve invloed heeft op de gebruikerservaring.
 3. Beschikbaarheid van Dienst en Content. Voor zover maximaal toegestaan door toepasselijke wetgeving, kan SPE, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, de beschikbaarheid van de Dienst en/of de Content (en alle elementen en functies daarvan), geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook onmiddellijk opschorten of beëindigen.    

een account aanmaken

 1. Als u zich bij ons registreert of een account aanmaakt, bent u als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw toegangsgegevens en voor het beperken van de toegang tot uw Apparaat en voor alle activiteiten onder uw account, tenzij u kunt bewijzen dat dergelijk gebruik bedrieglijk is. Geregistreerde accounts mogen alleen worden aangemaakt door een persoon die minstens meerderjarig is in uw woonland, maar niet minder dan 18 jaar oud is. Wachtwoorden moeten persoonlijk zijn en u moet een unieke gebruikersnaam (of e-mailadres) hebben die de rechten van een persoon of entiteit niet schendt en niet aanstootgevend is. We kunnen naar eigen goeddunken het gebruik van een wachtwoord, gebruikersnaam of e-mailadres om welke reden dan ook weigeren. U bent als enige verantwoordelijk voor uw registratiegegevens en voor het updaten en onderhouden ervan. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen hier van elk onbevoegd gebruik van uw account, wachtwoord of gebruikersnaam, of enige andere inbreuk op de beveiliging. U zult uw account of accountrechten niet verkopen, overdragen of cederen. We hebben het recht om op elk moment accounts en/of wachtwoorden uit te schakelen als u naar onze redelijke mening niet heeft voldaan aan een van de bepalingen van deze Voorwaard.
 2. Accounts mogen alleen worden aangemaakt door een bevoegde vertegenwoordiger van de persoon die het onderwerp is van het account. We controleren accounts niet op authenticiteit en zijn niet verantwoordelijk voor ongeautoriseerde accounts die op de Dienst kunnen verschijnen. Voor elk geschil met betrekking tot het aanmaken van een account of authenticiteit, hebben wij het exclusieve recht, maar zijn we niet verplicht, om zonder voorafgaande kennisgeving een dergelijk geschil, dat wij passend achten, op te lossen.

PROCEDURE VOOR melding van SCHENDING VAN AUTEURSRECHT

 1. Als u een auteursrechthebbende bent en ons een kennisgeving wilt sturen om Content of materiaal te identificeren die op de Dienst is geplaatst en die inbreuk maakt en waarvan u wilt dat deze uit onze Dienst wordt verwijderd, kunt u een dergelijke kennisgeving aan ons indienen door de instructies te volgen hier.

kennisgevingen, VRAGEN EN KLANTENSERVICE

 1. U stemt ermee in dat we u kennisgevingen kunnen doen of anderszins kunnen reageren per post of e-mail (als we uw adres in ons bestand hebben) of op een andere door ons redelijkerwijs gekozen manier.
 2.  Alle wettelijke kennisgevingen aan ons moeten schriftelijk worden verzonden naar de relevante Sony Pictures-entiteit die hier wordt vermeld.
 3. Als u een vraag heeft over de Dienst, kunt u contact opnemen met de klantenservice van SPE door hier te klikken en het formulier in te vullen. U erkent dat het personeel van de klantenservice de Voorwaarden of toepasselijke Aanvullende Voorwaarden niet kan wijzigen of ervan afstand kan doen.

DIENSTEN VAN DERDEN; ADVERTENTIES; HANDELINGEN MET DERDEN

 1. Content en Sites van Derden; Advertenties. De Dienst kan plug-ins, applicaties, advertenties, tools en/of andere Content van derden en/of links naar websites of andere diensten van derden bevatten die geen eigendom zijn van, beheerd worden door of gerund worden door SPE (of onze groepsmaatschappijen of gelieerde ondernemingen), inclusief diensten die worden beheerd door adverteerders, licentiegevers, licentiehouders en bepaalde andere derden die mogelijk zakelijke relaties hebben met SPE (gezamenlijk aangeduid als, 'Diensten van Derden'). We kunnen onze Content, apps en tools ook hosten op Diensten van Derden. SPE heeft geen controle over de content, werking, beleid, voorwaarden of andere elementen van Diensten van Derden, en aanvaardt geen enkele verplichting om ze te beoordelen. SPE beoordeelt, onderschrijft, keurt of sponsort niet noodzakelijkerwijze enige Diensten van Derden, of enige content, advertenties, informatie, materialen, producten, diensten of andere items van derden. Bovendien is SPE niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of levering van de producten of diensten die worden aangeboden, geopend, verkregen door of geadverteerd op dergelijke Diensten van Derden.
  VOOR ZOVER maximaal TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN SPE EN ONZE SONY-GROEPSMAATSCHAPPIJEN EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN ZAKEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, LETSEL (INCLUSIEF LICHAMELIJK LETSEL OF OVERLIJDEN), VORDERING, AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE SCHADE, ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID, CONTRACTBREUK, LASTER, SCHENDING VAN AUTEURSRECHT OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, VEROORZAAKT DOOR DE EXPOSITIE, DISTRIBUTIE, OF EXPLOITATIE VAN INFORMATIE OF CONTENT VERVAT IN DEZE DIENSTEN VAN DERDEN.
  Alle activiteiten die u onderneemt in verband met Diensten van Derden zijn onderworpen aan de afzonderlijke voorwaarden van die Diensten van Derden, met inbegrip van het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden die u moet lezen voordat u zich met dergelijke activiteiten bezighoudt.
 2.  Apple en andere platforms en Apparaten. Als u de Dienst opent of gebruikt via Apple, Android, Google, Microsoft Windows of andere platforms of diensten van derden, zijn de eigen voorwaarden en het beleid van die Diensten van Derden van toepassing op dergelijke toegang en gebruik.
 3. Omgang met derden. Alle interacties, correspondentie, transacties of omgang die u heeft met derden die u op of via de Dienst vindt (inclusief op of via Diensten van Derden of advertenties) zijn uitsluitend geldig tussen u en de derde partij (met inbegrip van problemen met betrekking tot de content van advertenties, betalingen, levering van goederen, garanties (inclusief productgaranties), privacy en gegevensbeveiliging, en dergelijke van derden). SPE EN oNZE SONY-groepsMAATSCHAPPIJEN EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN WIJZEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND HIERMEE AF 

BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID

 1. Geen enkele bepaling in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor:
  1. overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
  2. fraude of bedrieglijke, verkeerde voorstelling van zaken; en
  3. elke aangelegenheid waarvoor het voor ons onrechtmatig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.
 2. De Content van onze Dienst wordt alleen ter algemene informatie verstrekt. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of deskundig advies in te winnen voordat u actie onderneemt of nalaat op basis van de Content van onze Dienst. Hoewel wij ons redelijk inspannen om de informatie op onze Dienst bij te werken, doen of geven wij geen uitdrukkelijke of stilzwijgende beweringen, garanties of waarborgen, dat de Content van onze Dienst juist, volledig of up-to-date is.
  1. Als u een Consument bent:
   1. tast geen enkele bepaling in deze Voorwaarden uw wettelijke of andere toepasselijke wettelijke of contractuele rechten aan. Advies over uw wettelijke rechten (inclusief maar niet beperkt tot garanties en productgaranties) is verkrijgbaar bij uw plaatselijke adviesbureau voor burgers, bureau voor handelsnormen of soortgelijke plaatselijke autoriteiten voor consumentenbescherming; en
   2. leveren wij de Dienst alleen voor huishoudelijk en privégebruik. U GAAT ERMEE AKKOORD DE DIENST OF ENIGE CONTENT NIET TE GEBRUIKEN VOOR COMMERCIËLE OF BEDRIJFSDOELEINDEN EN WIJ ZIJN, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, NIET AANSPRAKELIJK jegens u VOOR ENIGE WINSTDERVING, VERLIES VAN ZAKEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN.
  2. Als u een Bedrijf bent, zijn wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens u, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), grove nalatigheid, schending van een wettelijke plicht of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden, voor : (a) enige winstderving, verlies van verkoop, zaken of inkomsten; (b) verlies of beschadiging van gegevens, informatie of software; (c) verlies van zakelijke kansen; (d) verlies van verwachte besparingen; of (e) verlies van goodwill; of (f) enige indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook, in elk individueel geval voor zover maximaal toegestaan door het recht.
 3. Behoudens artikel 8A , is onze maximale totale aansprakelijkheid onder en/of in verband met deze Voorwaarden en/of de Dienst (hetzij contractueel of op grond van een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins en al dan niet voorzienbaar), met betrekking tot al ons handelen, nalaten (waaronder nalatigheid), schending van wettelijke plichten of niet-nakoming van garantie, inclusief die van onze functionarissen, werknemers, agenten, contractspartijen, onderaannemers, groepsmaatschappijen of gelieerde ondernemingen, voor zover dit maximaal wettelijk is toegestaan, beperkt tot de kosten voor het opnieuw leveren van de Diensten of betaling van de redelijke kosten voor het opnieuw laten leveren van de Diensten, maar in geen geval meer dan USD $100 (honderd Amerikaanse dollars: $100) of het equivalent in een andere valuta.
 4. de diensten en de content hierin worden geleverd op basis van 'zoals het is, waar het is'('AS IS, WHERE IS'). spe en onze Sony-groepsmaatschappijen en gelieerde ONDERNEMINGEN geven GEEN ENKELE uitdrukkelijke of stilzwijgende of uit de wet, het gemene recht, het gebruik of de handel, gewoonte of anderszins voortvloeiende beweringen, GARANTIES, VOORWAARDEN, bepalingen, VERBINTENISSEN EN VERPLICHTINGEN van welke aard ook MET BETREKKING TOT DE DIENSTen OF DE content. SPE EN ONZE SONY-GROEPsmaatschappijeN en gelieerde ondernemingen, voor zover maximaal toegestaan volgens toepasselijk recht, onze gelieerde ondernemingen WIJzen alle uitdrukkelijke of stilzwijgende of uit de wet, het gemene recht, het gebruik of de handel, gewoonte of anderszins voortvloeiende beweringen, GARANTIES, VOORWAARDEN, bepalingen, VERBINTENISSEN EN VERPLICHTINGEN van de hand, waaronder, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DOOR DE DIENSTEN TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN OF TE PROBEREN TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN, ERKENT U UITDRUKKELIJK DAT SPE EN ONZE SONY-GROEPsmaatschappijen EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN GEEN beweringen, GARANTIES, OF VOORWAARDEN doen MET BETREKKING TOT DE content, waaronder, maar niet beperkt tot courantheid, juistheid of volledigheid; en (II) spe en onze Sony-groepsmaatschappijen |EN gelieerde ondernemingen hebben - Als een dienst aan gebruikers van de diensten - LINKS naar webSITES van derden GEÏNCORPOREERD waarover wij geen controle hebben. spe en onze Sony-groepsmaatschappijen En gelieerde ondernemingen VERSTREKken GEEN ENKELE GOEDKEURING OF bewering MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, DIENSTEN, content OF GESCHIKTHEID VAN DE content VAN DERGELIJKE WEBSITES VAN DERDEN, EN U ZIET HIERBIJ ONHERROEPELIJK AF VAN ELKE CLAIM TEGEN SPE EN ONZE SONY-GROEPsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen met betrekking tot dergelijke websites van derden.
 5. BEHALVE ZOALS met name VERMELD OP OF in DE DIENSTEN, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN onder TOEPASSELIJK recht, ZULLEN SPE EN ONZE SONY-GROEPsmaatschappijen EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF EEN VAN ONZE RESPECTIEVELIJKE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE ONTSTAAN UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF EEN HYPERLINKED WEBSITE. DIT IS EEN ALGEMENE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE SCHADE VAN WELKE AARD OOK, waaronder (ZONDER BEPERKING) COMPENSERENDE, DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOM EN claims VAN DERDEN.

toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van Californië behoudens indien verboden door het plaatselijk recht. Dit betekent dat kwesties met betrekking tot uw toegang tot de Dienst en het gebruik ervan, en elk geschil of claim ontstaan uit of in verband daarmee zijn onderworpen aan het recht van Californië, behalve indien dit is verboden door toepasselijke wetgeving van uw woonland en u geeft uw toestemming voor 'persoonsgebonden' rechtsmacht en doet afstand van elk bezwaar met betrekking tot een ongeschikt forum van uw woonland en op grond van het onderstaande artikel 10. Partijen komen overeen om zich te houden aan de toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen van het recht van het land waarin u woont. Geen enkele bepaling in deze Voorwaarden doet af aan uw rechten als consument om dergelijke dwingendrechtelijke bepalingen van het plaatselijk recht in te roepen.

GESCHILLEN EN GESCHILLENBESLECHTING

 1. Elk dispuut of elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, het afdwingen ervan, de mogelijkheid tot arbitrage of de interpretatie ervan zal worden onderworpen aan definitieve en bindende arbitrage, welke zal worden gehouden in Los Angeles County, Californië, ten overstaan van een enkele arbiter, in overeenstemming met het wetboek van rechtsvordering van Californië (California Code of Civil Procedure) §1280 en volgende, maar behalve waar dit is verboden door het toepasselijk recht van het rechtsgebied waarin u woont, zal dergelijke arbitrage plaatsvinden in uw woonland. De arbiter zal worden gekozen in onderlinge overeenstemming tussen partijen of, als partijen het niet eens kunnen worden, door een keuze uit een lijst van arbiters die door JAMS is verstrekt. De arbitrage is een vertrouwelijke procedure, niet toegankelijk voor het algemene publiek. De arbiter zal een schriftelijk advies uitbrengen met daarin de essentiële bevindingen en conclusies waarop de uitspraak van de arbiter is gebaseerd. Partijen zullen gelijkelijk delen in de betaling van de honoraria van de arbiter en de arbitragekosten en alle andere kosten die specifiek zijn voor de arbitragezitting (terwijl wordt erkend dat elke partij de kosten voor zijn eigen ingediende stukken, getuigenverklaringen, deskundigenrapporten en rechtsbijstand draagt alsmede andere uitgaven, in dezelfde mate alsof de zaak door een rechtbank zou worden behandeld). Geen enkele bepaling indit artikel zal afdoen aan de bevoegdheid van beide partijen om te allen tijde een gerechtelijke voorlopige voorziening of billijke genoegdoening aan te vragen voor zover dit niet wordt uitgesloten door een andere bepaling in deze Voorwaarden. Voor zover dit artikel 10 (A) nietig of anderszins niet-afwingbaar wordt geacht, moet elke claim worden gehoord en beslecht volgens een passende gerechtelijke procedure zonder rekening te houden met enige rechtskeuze of conflictenrechtelijke beginselen, behoudens artikel 9, en niet via arbitrage.
 2. Beperking van een voorlopige voorziening. ALS U BEWEERT DAT U VERLIES, SCHADE OF LETSEL HEEFT OPGELOPEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE DIENST, DAN WORDEN HET VERLIES, DE SCHADE EN HET LETSEL - ZOALS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT - NIET GEACHT zodanig ONHERSTELBAAR OF VOLDOENDE TE ZIJN dat het U het recht GEEFT OP een gerechtelijk bevel of ander billijke genoegdoening van welke aard ook. DIT BETEKENT DAT U IN VERBAND MET UW claim ERMEE AKKOORD GAAT DAT U NIET ZAL TRACHTEN om een gerechtelijke of andere actie te ondernemen en dat het u niet is toegestaan dit te ondernemen, welke actie eventueel DE ONTWIKKELING, HET GEBRUIK OF DE EXPLOITATIE zou kunnen bemoeilijken OF VOORKOMEN VAN ENIGE WEBSITE, APPLICATIE, CONTENT, UGC, PRODUCT, DIENST OF INTELLECTUEEL eigendom, dat in eigendom, onder licentie, in gebruik of onder zeggenschap van een partij van SPE (met inbegrip van uw gelicentieerde UGC) oF een licentiegever van een partij van SPE is. Zonder aan de algemene strekking van het bovenstaande af te doen, doet u hierbij onherroepelijk afstand van enig recht of rechtsmiddel om een voorlopige voorziening of andere billijke genoegdoening of enig bevel te trachten te verkrijgen en/of te verkrijgen met betrekking tot de productie, distributie, expositie of andere exploitatie van een film, productie of project met betrekking tot SPE, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, of het gebruik, publicatie of verspreiding van enige reclame in verband met een dergelijke film, productie of project, en/of om dit alles te verbieden of te beperken of anderszins op welke wijze ook aan te tasten. U kunt echter afzien van arbitrageclaims voor een voorlopige voorziening bestemd voor het algemene publiek ('public injunctive relief'). Als u dit doet, kunt u, noch SPE, van de ander eisen deel te nemen aan arbitrage van een claim voor een voorlopige voorziening bestemd voor het algemene publiek, en behoudt u uw recht om dergelijke vorderingen aanhangig te maken bij een bevoegde rechtbank. Als u hiervan wilt afzien, moet u ons binnen 30 dagen na de datum, waarop deze arbitragebepaling voor het eerst op u van toepassing werd, schriftelijk daarvan op de hoogte stellen, en moet u uw naam en woonadres, uw e-mailadres en een duidelijke verklaring bevatten dat u wilt afzien van arbitrage van een voorlopige voorziening bestemd voor het algemene publiek. Elk verzoek om van deze bepaling af te zien moet worden gestuurd aan: Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, Californiё 90232, V.S. (Attn: EVP Global Litigation -- Claims). Als een rechtbank of arbiter beslist dat een van de beperkingen van dit artikel niet-afdwingbaar is met betrekking tot een bepaalde claim tot herstel, dan moet die vordering (en alleen die vordering) worden afgescheiden van de arbitrage en kan deze voor de rechtbank worden gebracht met inachtneming van artikel 10(A).
 3. Afstand van class actions [collectieve rechtsvorderingen]. Zowel u als SPE zien af van het recht om een geschil aanhangig te maken, waaronder, maar niet beperkt tot, acties op grond van de California Consumer Privacy Act, Telephone Consumer Protection Act, de Video Privacy Protection Act, Children's Online Privacy Protection Act of vergelijkbare toepasselijke wetten in uw woonland, als een class action, een geconsolideerde, representatieve of collectieve actie of actie in het algemeen belang van een particuliere advocaat, of om deel te nemen aan een class action, een geconsolideerde, representatieve of collectieve actie of actie in het algemeen belang van een particuliere advocaat met betrekking tot een geschil dat door iemand anders is aangespannen. Niettegenstaande enige bepaling in de uitgebreide arbitrageregels en -procedures van JAMS die het tegendeel aangeeft, heeft de arbiter niet de bevoegdheid of jurisdictie om te arbitreren in een class action, geconsolideerde, representatieve actie of actie in het algemeen belang van een particuliere advocaat of om de geschillen van verschillende personen te consolideren, samen te voegen of anderszins te combineren in één procedure. Niettegenstaande de hierboven uiteengezette arbitragebepaling, moet - indien de bepaling met betrekking tot afstand van een class action, een collectieve of representatieve vordering of een vordering in het algemeen belang van een particuliere advocaat van dit artikel 10 nietig of anderszins niet-afdwingbaar wordt verklaard - een dergelijke class action, collectieve of, representatieve vordering of een vordering in het algemeen belang van een particuliere advocaat worden gehoord en beslecht via een passende gerechtelijke procedure behoudens artikel 9, en niet via arbitrage.
 4. Verjaring voor het indienen van vorderingen. ALS U OF WIJ EEN ALGEMEEN GESCHIL (MAAR GEEN intellectueel eigendomsgeschil) TEGEN DE ANDERE WILT opwerpen moeten u of wij dit - vOOR ZOVER maximaal TOEGESTAAN onder TOEPASSELIJK recht - BINNEN EEN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN HET GESCHIL opwerpen, TENZIJ het recht VAN UW RECHTSGEBIED EEN LANGERe TOEPASSELIJKE verjaringsTERMIJN voorschrijft; na deze verjaringsperiode is het niet langer mogelijk een geschil op te werpen.

updates van de voorwaarden

Zorg ervoor dat u telkens als u de Dienst gebruikt (ten minste voorafgaand aan elke transactie of indiening) de geplaatste Voorwaarden en eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden leest WIJ KUNNEN DEZE VOORWAARDEN WIJZIGEN, zoals onder andere, UITSLUITEND als VOORBEELD, ALS GEVOLG VAN EEN WIJZIGING VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF jurisprudentie OF vanwege MARKTcondities OF OM EEN BETERE FUNCTIONALITEIT VAN DE DIENST TE VERZEKEREN. WIJ ZULLEN U INFORMEREN OVER NIEUWE VOORWAARDEN DOOR ZE OP DE DIENST te plaatsen OF VIA E-MAIL (OF via EEN ANDERE REDELIJKE door ons gekozen kennisgeving) TE zenden EN UW GEBRUIK VAN DE DIENST NA EEN DERGELIJKE KENNISGEVING ZAL UW instemming met een voortgezette overeenkomst vormen MET DE NIEUWE VOORWAARDEN VOOR UW NIEUWE GEBRUIK EN TRANSACTIES. Alle nieuwe Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden zijn van kracht voor nieuw gebruik en nieuwe transacties vanaf het moment dat we ze plaatsen, of vanaf een latere datum die eventueel in die Voorwaarden of in een andere kennisgeving aan u wordt opgegeven. Ingeval een kennisgeving aan u van nieuwe, herziene of Aanvullende Voorwaarden door een rechtbank of tribunaal ontoereikend wordt geacht, blijft de eerdere overeenkomst van kracht tot voldoende kennisgeving heeft plaatsgevonden om een nieuwe overeenkomst tot stand te brengen. U kunt nieuwe, herziene of Aanvullende Voorwaarden afwijzen door het gebruik van de Dienst stop te zetten.

ALGEMENE BEPALINGEN

 1.  Toestemming of goedkeuring van SPE. Met betrekking tot enige bepaling in deze Voorwaarden of eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden die aan SPE een recht van toestemming of goedkeuring verlenen, of SPE toestaan om 'naar eigen goeddunken' een recht uit te oefenen, kan SPE dat recht naar eigen en absolute goeddunken uitoefenen, voor zover dit maximaal is toegestaan onder het toepasselijk recht. Geen enkele toestemming of goedkeuring van SPE kan worden geacht door SPE te zijn verleend zonder een schriftelijk stuk dat is ondertekend door een functionaris van SPE.
 2. Vrijwaring. U stemt er hierbij mee in om (indien gevraagd door SPE) verweer te voeren voor SPE, haar directe en indirecte moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, inclusief onze Sony-groepsmaatschappijen en ieder van hun respectievelijke werknemers, directeuren, leden, managers, aandeelhouders, agenten, verkopers, licentiegevers, licentiehouders, contractspartijen, klanten, bedrijfsopvolgers en rechtverkrijgenden (gezamenlijk aangeduid als de 'SPE-partijen' en afzonderlijk als de 'SPE-partij'), hen schadeloos te stellen en te vrijwarenvoor en tegen alle claims, schade, verliezen, kosten, onderzoeken, aansprakelijkheden, vonnissen, boetes, dwangsommen, schikkingen, rente en kosten (inclusief juridische kosten) die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit of verband houden met een claim, rechtszaak, actie, eis of procedure die is aangespannen of ingesteld tegen een SPE-partij, of vanwege het onderzoek, het verweer of de schikking daarvan, voortvloeiend uit of in verband met het navolgende, afgezien of dit thans of in de toekomst plaatsvindt: (i) het gebruik van uw UGC door ons of onze rechtverkrijgenden of licentiehouders in overeenstemming met deze Voorwaarden of enige toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, of het gebruik van uw UGC, dat op geen enkele manier voldoet aan deze Voorwaarden; (ii) uw gebruik van de Dienst en uw activiteiten in verband met de Dienst in strijd met of gestelde strijd met deze Voorwaarden of enige toepasselijke Aanvullende Voorwaarden; (iii) uw inbreuk of gestelde inbreuk op deze Voorwaarden of enige toepasselijke Aanvullende Voorwaarden; (iv) uw schending of gestelde schending van het recht, regels, voorschriften, codes, wetten, verordeningen of bevelen van overheids- of semioverheidsinstanties in verband met uw gebruik van de Dienst of uw activiteiten in verband met de Dienst; (v) informatie of materiaal dat via uw Apparaat wordt verzonden, zelfs als dit niet door u is ingediend, dat enig auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, octrooi, publiciteit, privacy of ander recht van een persoon of entiteit aantast of schendt; (vi) een verkeerde voorstelling van zaken door u; en (vii) het gebruik door SPE-partijen van de informatie die u aan ons verstrekt (inclusief uw UGC) (al het voorgaande aangeduid als, 'Claims en Schadezaken'). U zult zoveel mogelijk volledig meewerken zoals vereist door SPE-partijen bij het verweer tegen een Claim en Schadezaken. Niettegenstaande het voorgaande behouden de SPE-partijen het exclusieve recht om alle mogelijke Claims en Schadezaken af te doen, te schikken en te betalen. SPE-partijen behouden zich het recht voor om het exclusieve verweer en de controle van Claims en Schadezaken op zich te nemen. U mag in ieder individueel geval niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een functionaris van een SPE-partij Claims en Schadezaken afwikkelen.Werking van de Dienst; Beschikbaarheid van producten en diensten; Internationale kwesties. SPE beweert niet dat de Dienst toepasselijk of beschikbaar voor gebruik is buiten het gebied waarvoor deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden zijn gepubliceerd.  Als u de Dienst vanaf andere locaties gebruikt, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving met betrekking tot uw online gedrag en aanvaardbare content, indien en voor zover lokale wetgeving van toepassing is.
 3. Virussen.  Wij garanderen niet dat onze Dienst veilig is of vrij is van bugs of virussen. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw Apparaten, informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang tot onze Dienst te krijgen. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken. U mag onze Dienst niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal in te voeren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze Dienst, de server waarop onze Dienst is opgeslagen of enige met onze Dienst verbonden server, computer of database. U mag onze site niet aanvallen via een DoS-aanval of een gedistribueerde DoS-aanval. Door schending van deze bepaling kunt u een strafbaar feit plegen. Wij zullen elke zodanige inbreuk melden aan de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en wij zullen met die instanties samenwerken door uw identiteit aan hen te onthullen, indien wij daartoe volgens toepasselijk recht verplicht zijn. Ingeval van een dergelijke inbreuk, zal uw recht om van onze Dienst gebruik te maken onmiddellijk stoppen. 
 4. Exportcontroles. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke handelsregelgeving en handelswetten, zowel in binnen- als buitenland. Behalve zoals toegestaan door het Amerikaanse recht, stemt u ermee in en garandeert u de Diensten niet te exporteren of weder uit te voeren naar een district, of naar een persoon, entiteit of eindgebruiker die onderworpen is aan Amerikaanse exportcontroles of sancties.
 5. Splitsbaarheid; Interpretatie. Als een bepaling van deze Voorwaarden, of van enige toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, om welke reden dan ook ongeldig, onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank of arbiter van een bevoegd rechtsgebied, dan wordt die bepaling geacht afgesplitst te zijn van deze Voorwaarden of de toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, en de ongeldigheid van de bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze Voorwaarden of de toepasselijke Aanvullende Voorwaarden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in afstand te doen en te zullen doen van alle toepasselijke wettelijke bepalingen en het gemene recht die het mogelijk maken dat een contract in tegenstelling tot de intentie van de opsteller ervan wordt geïnterpreteerd.
 6. Onderzoek; Beëindiging; Voortbestaan. Voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving behoudt SPE zich het recht voor om zonder enige beperking: (i) alle vermoedelijke inbreuken op de beveiliging van de Dienst of de informatietechnologie of andere systemen of netwerken ervan te onderzoeken, (ii) alle vermoedelijke inbreuken op deze Voorwaarden en eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden te onderzoeken, (iii) alle informatie te onderzoeken die door SPE is verkregen in overeenstemming met haar Privacy- en Cookiebeleid in verband met de naleving van strafwetten, (iv) met rechtshandhavingsinstanties en soortgelijke autoriteiten bij het onderzoek van een van de voorgaande zaken betrokken te zijn en met hen samen te werken, (v) toekomstige schendingen van deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden gerechtelijk te vervolgen, en (vi) de Dienst op elk moment zonder kennisgeving, om welke reden dan ook en zonder enige verplichting jegens u of een derde, geheel of gedeeltelijk stop te zetten, of uw toegang ertoe geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, met inbegrip van enige gebruikersaccounts of inschrijvingen. Elke opschorting of beëindiging doet geen afbreuk aan uw verplichtingen jegens SPE onder deze Voorwaarden of eventuele Aanvullende Voorwaarden. Bij opschorting of beëindiging van uw toegang tot de Dienst, of na kennisgeving van SPE, zullen alle rechten die aan u zijn verleend onder deze Voorwaarden of eventuele Aanvullende Voorwaarden onmiddellijk worden beëindigd, en u stemt ermee in dat u het gebruik van de Dienst onmiddellijk zult staken. De bepalingen van deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden, die door hun aard van kracht moeten blijven na uw opschorting of beëindiging, blijven van kracht. U kunt op elk moment uw gebruik van de Dienst beëindigen of uw account opzeggen.  Ingeval een beëindiging of opschorting door ons door een rechtbank of tribunaal als onbillijk wordt beoordeeld, blijft de eerdere overeenkomst van kracht totdat er een voldoende opzegging tot beëindiging van de overeenkomst heeft plaatsgevonden.  
 7. Cessie. SPE kan haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, aan een partij cederen, maar een dergelijke cessie doet niet af aan uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden mogen niet door u worden gecedeerd, en u mag uw verplichtingen onder deze Voorwaarden niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een functionaris van SPE overdragen. 
 8. Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden en alle toepasselijke Aanvullende Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de Dienst en vervangen alle eerdere overeenkomsten, beweringen, garanties, toezeggingen of besprekingen met betrekking tot de Dienst.
 9. Geen afstandsverklaring. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden of eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, (i) zal geen enkele tekortkoming of vertraging door u of SPE bij het uitoefenen van rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen hieronder gelden als een afstandsverklaring van dat of enig ander recht, andere bevoegdheid of ander rechtsmiddel, en (ii) geen afstandsverklaring of wijziging van enige bepaling van deze Voorwaarden of eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden zal van kracht zijn tenzij vastgelegd in een schriftelijk stuk dat is ondertekend door de partij tegen wie de afstand of wijziging ten uitvoer wordt gelegd.
 10. Online geschillenbeslechting. Woont u binnen de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk en wilt u meer informatie over online geschillenbeslechting, volg dan deze link naar de website van de Europese Commissie. http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze link wordt uitsluitend ter informatie verstrekt zoals vereist door Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad.   Wij zijn niet verplicht, noch hebben we ermee ingestemd om deel te nemen aan online geschillenbeslechting. 

//Einde Gebruiksvoorwaarden//

© 2024 Sony Pictures Entertainment Inc. of haar toepasselijke Sony Pictures Entertainment Entity. Alle rechten zijn voorbehouden.